Ibyo Imana yibwira kutugirira si ibibi,(...)

Kwamamaza

agakiza

Ibyo Imana yibwira kutugirira si ibibi, ahubwo ni ibyiza


Yanditswe na: Ubwanditsi     2021-05-28 05:09:39


Ibyo Imana yibwira kutugirira si ibibi, ahubwo ni ibyiza

Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira! Ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w’ibyo muzabona hanyuma (Yeremiya 29:11).

Aha Uwiteka yabwiraga Abisirayeli ababwira ati” Nzi ibyo nibwira kubagirira nibyiza si ibibi ,turebye ibihe turimo isi yugarijwe ni cyorezo cya Covid-19 abantu benshi bavugako ari bibi twebwe dushobora kubona aribibi ariko mu maso yayo aribyiza kuko izi ibyo yibwira kutugirira.

Iyo umuntu akoreshejwe urugendo ruva i bunaka rujya i bunaka mu nzira aho anyura ntihaba hameze kimwe hamwe haba ari, ahatambika, ahazamuka cyangwa ahamanuka hari n’igihe anyura mu makorosi.

ho iba ari inyungu kuri we ndetse no kuwarukoze , mugihe arusohoje akaruhuka kandi agahabwa n’ igihembo cy’uko yitwaye neza , bivuze ko Imana ikora ikintu cyose ifite impamvu ifite intego ushobora kubona bigoye ndetse cyane ariko ibyo yibwira kutugirira ni ibyiza si ibibi, urugendo niba rurambye nubabara wihangane, ukomeze gukora imirimo yawe myiza.

Hari amagambo Imana yakomeje kubwira Abisirayeli iti « Nimunyimura mugakomeza gukorera izindi mana nzabahana ». Imana yakomezaga gutuma ku Bisirayeli ariko binangiraga imitima , mu bwoko bw’ Abisirayeli habaga abahanuzi b’ibinyuma harimo Hananiya yakundaga guhinyuza ibyo Yeremiya yavugaga cyane ibyo yavugaga byose ntiyabyemeraga ariko Yeremiya yashakaga gukiza ubugingo bwabo ababwira ibyo Imana yamutumye ababwira ati « Ibyo Imana yibwira kubagirira ko ari ibyiza atari ibibi nubwo bari bameze nk’impunzi kugira ngo bizere ayo magambo ntabwo byari byoroshye ariko Imana yakomeje kubahumuriza ibabwira iti « Nubwo nzafunga imyaka 70 ariko ibyo nibwira kubagirira ni ibyiza si ibibi.

Aha Imana yarababwiraga iti “Nimukomeza kunsenga nanjye nzakomeza kubana namwe , Mu Butumwa Bwiza bwanditswe na Yohana 13:7 handitse ngo Yesu aramusubiza ati « Ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma » Mubyukuri Yesu aha yarimo yoza ibirenge abigishwa be anabahanaguza umwitero we ibingibi yesu yabikoze kugira ngo agire icyo abigisha be ibyo yibwiraga yarabizi ababwira ati ibi ndikubakorera muzabimenya nyuma.

Abandi ntibamubajije impamvu ariko Petero we yakundaga kubaza cyane amubaza impamvu akoze ibyo kuko Petero we yari azi uburyo abakarudaya b’abigisha bitwaraga uburyo bubahagwa banabigendera ni yompamvu Petero yatunguwe n’icyo gikorwa Yesu akoze, Kuko bo bari baramenyereye kubikorera abo bigisha b’Abakarudaya akaba ari bo baboza ariko Yesu we yakoze ibitandukanye.Aha Yesu yashakaga kubigisha ikintu cyo kwicisha bugufi ku bantu bose ababwira ati ushaka kuba mukuru ahubwo abanze abe mutoya.

Yohana 15:16 hagira hati “16 Si mwe mwantoranyije, ahubwo ni jye wabatoranyije kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto, imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe.” aha bivuze iki , iki nigihe cyo kwera imbuto zirumbuka , ubu muriki gihe nibwo turi kwera imbuto zigumaho.

Itangiriro 1:29 hagira hati “Kandi Imana irababwira iti “Dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n’igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo, bizabe ibyokurya byanyu.”

Imbuto turikwera ubu ni mbuto zigumaho aho turi hose nuzajya ubona wera imbuto ari uko bari kukureba bagenda izo weraga ntizongere kugaragara uzamenye ko nta kabuto kimbere ufitemo muribi bihe turimo udafite ukubwira ngo kora iki reka iki urinde cyane akabuto k’imbere, twere imbuto zidatewe n’uko ufite inshingano ari uko bakureba ahubwo twere imbuto zigumaho mu bihe byose waba urimo,dukomeze gusaba Imana idufashe idushoboze twe gutakaza urubuto rw’imbere ruhoraho ibihe byose.

Umwigisha: Nshutiyiwabo Marie Rose

Src: https://cepurhuye.org/

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?