Ibintu tutari gupfa kumenya ku Mana iyo(...)

Kwamamaza

agakiza

Ibintu tutari gupfa kumenya ku Mana iyo yesu atazuka mu bapfuye


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-06-08 06:17:25


Ibintu  tutari gupfa  kumenya ku Mana iyo yesu atazuka mu bapfuye

Hari ibintu byinshi cyane tutari kuzumva cyangwa ngo tumenye iyo hatabaho Umwami Yesu Kristo . Yesu yaje kutwereka Data uwo ari we:

“Filipo aramubwira ati “Databuja, twereke Data wa twese biraba bihagije.” Yesu aramubaza ati “Nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya, Filipo? Umbonye aba abonye Data. Ni iki gitumye uvuga uti ‘Twereke Data wa twese’? Ntiwizeye yuko ndi muri Data, na Data akaba ari muri jye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data uguma muri jye ni we ukora imirimo ye. Nimunyizere mwemere ko ndi muri Data, na Data akaba muri jye, ariko rero nimutizezwa n’ibyo mvuga, munyizezwe n’imirimo nkora ubwayo.”(Yohana14:8-11)

Yesu yaje ku isi ahagarariye Se. Muri we twagize amahirwe yo kumenya Imana uko iri, tumenyaImana nyakuri binyuze mu buzima bwa Yesu, mu ijambo rye, ibikorwa bye, imyitwarire n’imimerere ye.

Kuva igihe Yesu yatwerekaga Imana iko imeze binyuze mu buzima bwe, twahawe nanone amahirwe yo kubona uburyo Imana ikomeye kandi itangaje, byose binyuze mu rupfu n’izuka bye.

Aha hari ibintu byerekeye Imana tutari kuyimenyaho, iyo Kristo atava mu gituro ari muzima:

1.Ntitwari kumenya ko Imana ari nziza

Muri Yesaya 53:4-6 hatubwirako Kristo yababaye kuberako yishyizeho ibyaha n’imibabaro yacu akabibambanwa ku musaraba:

“Ni ukuri intimba zacu ni zo yishyizeho, imibabaro yacu ni yo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk’uwakubiswe n’Imana agacumitwa na yo, agahetamishwa n’imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu ni byo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye ni yo adukirisha. Twese twayobye nk’intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese.”(Yesaya53:4-6)

Ukuzuka kwa Kristo gusobanuyeko yapfiriye ibyaha byacu. Yagaragaje gukiranuka kw’Imana. ( Abaroma3:25, 8:4, 10:4)

2. Ntitwari kumenyako Imana ishakako abantu bose babona agakiza

Kristo yarapfuye ariko yarongeye abaho. Ukuzuka kwe niko kwabaye urufatiro rw’ibyiringiro byacu,kandi muri we tuzabana n’Imana iteka:

•“Urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe yuko nk’uko Umwe yapfiriye bose ari ko bose bapfuye, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw’uwo wabapfiriye akanabazukira.”(2Abakorinto5:14-15)

•“Kuko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n’Umwami wacu Yesu Kristo wadupfiriye, kugira ngo nituba turi maso cyangwa nituba dusinziriye, tuzabaneho na we.”(1Abatesalonike5:9-10)

•“Ariko noneho Kristo yarazutse, ni we muganura w’abasinziriye, kuko ubwo urupfu rwazanywe n’umuntu, ni ko no kuzuka kw’abapfuye kwazanywe n’umuntu. Nk’uko bose bokojwe gupfa na Adamu, ni ko bose bazahindurwa bazima na Kristo.”(1Abakorinto15:20-22)

•Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga Umwana wayo w’ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho.(Yohana3:16)

3. Ntitwari kumenyako Imana idufiteho umugambi

“Nuko Yesu arabegera avugana na bo ati “Nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n’Umwana n’Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y’isi.”(Matayo28:18-20)

Kristo ntiyapfuye ngo azuke kugirango tube abakristo bihugiraho batekereza gusa ko kubana n’Imana bihagije hanyuma ngo bibagirwe abandi bantu. Oya si ibyo dusabwa. Kuzuka kwa Kristo kutwizeza kubabarirwa no guhabwa ubugingo buhoraho. Kwaduhaye na none icyizere cyo kujya kwigisha ubutumwa bwiza no guhindura abantu abigishwa aho turi hose , n’aho dukorera hose.

Uyu ni wo mugambi Imana yari idufiteho wo kugira ngo tuyihe icyubahiro, dutangaza urukundo rwe kuri buri kintu cyose cyo ku isi kandi turushishwaho no kuyishima mu byo ikora byose.

Sophie @Agakiza.org

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?