Ibintu 5 Imana itakora

Kwamamaza

agakiza

Ibintu 5 Imana itakora


Yanditswe na: Ubwanditsi     2020-08-28 10:27:08


Ibintu 5 Imana itakora

Imana ishoboye gukora ibintu byose, ishobora kumva amasengesho no kutwongerera imbaraga mu bugingo mugihe tuyitakiye, ariko hari ibintu Imana itakora atari uko itabishobora ahubwo kuko ari Imana kandi kamere yayo ntishobora gukora icyaha.

Ni muri urwo rwego tugiye kurebera hamwe bike mu bintu Imana idakora kubera umurava wayo uhoraho iteka.

1. Imana ntijya itsindwa
Mbere nshyira umutwe ku musego nijoro, nitekerezaho mu miterere yanjye ngasanga natsinzwe na byinshi mu bumuntu bwanjye. Kndi ibyo bibaho kuri buri wese muri twe, ariko Imana yo ntijya icumura. Gukiranuka kwayo niko kuyigira Imana. Kubera ko idacumura, bituma ihorana impuhwe bityo ikatubabarira mugihe ducumuye.

Kuko tudafite umutambyi mukuru wo kudutambira mu gihe tugize intege nke, ariko hari uwageragejwe nkatwe kandi nta cyaha yari afite (Abaheburayo 4:15)

2. Imana ntabwo itinya
“Umuntu wese udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo” (1Yohana 4: 8).

Turi mu bihe bigoye aho ubwoba buri hose. Ubwoba bwiganje cyane mu mitima y’abizera cyane. Mubyukuri hariho ibintu byinshi bigoye bidukikije. Bisa nk’aho muri iyi minsi ubwoba no guhangayika biriho kuruta uko byahoze. Ariko Imana ntitinya.

Mu cyimbo cyo gutinya, Imana ni amahoro, Mu cyimbo cyo gutinya ni uburuhukiro, Mu cyimbo cyo gutinya, ni ibyiringiro, Mu cyimbo cyo gutinya Imana ni ibyiringiro, Mu cyimbo cyo gutinya Imana ni urukundo. Nta mpamvu yo kuba mu bwoba kuko Imana yatsinze ubwoba.

3. Imana ntijya ireka abana bayo
"Mukomere mushikame ntimubatinye, ntimubakukire imitima kuko Imana yawe ubwayo izakujya imbere, ntizagusiga ntizaguhana" (Gutegeka kwa Kabiri 31:6)

Imana ntizagusiga na rimwe mu buzima. Igendana n’abana bayo kandi irabakunda. Niba uri muri Kristo , Ufite isezerano ryo kubana nawe umunsi ku wundi kandi ntazigera agusiga habe n’umunsi umwe.

4. Imana ntijya yumva nabi
Kandi byose ariwe bikomokaho akabibeshaho, akaba ari nawe tubikesha! Icyubahiro kibe icye iteka ryose Amen!(Romans 11:36).

Wigeze wumva umeze nk’umuntu utumva neza ibyo wakoze cyangwa wavuze? Imana ntishobora kumva nabi. Izi ibitekerezo byimbitse n’intego z’umutima wawe. Izi intego zawe ndetse n’ibyifuzo byawe.

Imana ntijya igoreka amagambo yawe kuko isanzwe ibizi. Imana ihora yumva kandi buri gihe izi inkuru yose y’ubuzima bwawe. Ibi bimpa amahoro meza iyo numva nta muntu umeze nk’Imana. Imana irabikora.

Ariko Uwiteka abwira Samweli ati: ’Nturebe uburanga bwe cyangwa cyangwa uburebure bwe, kuko namwanze. Kuberako Uwiteka atareba nkuko umuntu abibona: umuntu areba inyuma, ariko Uwiteka areba kumutima ’”(1 Samweli 16: 7).

5. Imana ntabwo ikora amakosa
Imana buri gihe ikora neza ntishobora gukora amakosa, Imana ifata ibyo twangije ahubwo ikabihinduramo ibyiza. Ikindi kandi ntitegereza kukubona waguye mu makosa, ahubwo yifuza kukuburira mbere y’igihe.

"Kandi tuzi neza ko ku bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza" (Abaroma 8:288)

Yesu ni Umwami wanjye n’Umushumba wanjye ni incuti yanjye akaba na Data. Kandi ndashima cyane ko uko byagenda kose, imbabazi ze zihora ziyongera kandi amasezerano ye ahora ari ukuri. Reka tumushimire uburyo atazadutenguha cyangwa ngo atuyobye.

Source: crosswalk.com

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?