Hari ijwi ryagusanze muri Patimo yawe,(...)

Kwamamaza

agakiza

Hari ijwi ryagusanze muri Patimo yawe, rikakubwira ibyo wandikira abandi?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2020-11-08 12:04:41


Hari ijwi ryagusanze muri Patimo yawe, rikakubwira ibyo wandikira abandi?

Iri jwi rigusange muri Patimo yawe, iri jwi rigusange mu mubabaro wawe, iri jwi rigusange mu bikugerageza, iri jwi rigusange mu ntambara urwana, iri jwi rize rigukomeze wumve ko utari wenyine kandi ko amaherezo Imana izakugirira neza.

Njyewe Yohana, mwene So musangiye amakuba n’ubwami no kwihangana biri muri Yesu, nari ku kirwa cyitwa Patimo bampōra ijambo ry’Imana no guhamya kwa Yesu, Ku munsi w’Umwami wacu nari ndi mu Mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk’iry’impanda rivuga riti “Icyo ubona ucyandike mu gitabo, ucyoherereze amatorero arindwi ari muri Efeso n’i Simuruna, n’i Perugamo n’i Tuwatira n’i Sarudi, n’i Filadelifiya n’i Lawodikiya.” Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by’amatabaza birindwi by’izahabu, kandi hagati y’ibyo bitereko by’amatabaza mbona usa n’Umwana w’umuntu, yambaye igishura kandi yambaye umushumi w’izahabu mu gituza.

Umutwe we n’umusatsi we byeraga nk’ubwoya bw’intama bwera cyangwa nka shelegi, n’amaso ye yasaga n’ibirimi by’umuriro, ibirenge bye bisa n’umuringa w’umuteke utunganijwe n’umuriro wo mu ruganda, n’ijwi rye ryari rimeze nk’iry’amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw’iburyo yari afashe inyenyeri ndwi, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi.

Mu maso he hari hameze nk’izuba iyo rityaye. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk’upfuye, anshyiraho ukuboko kw’iburyo arambwira ati “Witinya. Ndi uwa mbere kandi ndi uw’imperuka kandi ndi Uhoraho. Icyakora nari narapfuye ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z’urupfu n’iz’ikuzimu. Ibyahishuwe:1: 9-18

Mu nyigisho zijyanye n’amwe mu majwi akomeye(adasanzwe) yagiye agaragara mu isezerano rishya, aho twabonye ijwi ry’urangururira mu butayu, ijwi rya Yohana Umubatiza ( ijwi ryo kwihana), Twabonye nanone ijwi ryahamirije Yesu avuye muri Yolodani Umwuka amuzaho afite ishusho nk’iy’inuma, Imana ikavuga ngo ‘Nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira (ijwi ritangira umuntu ubuhamya).”

Twabonye kandi ijwi ryo ku musozi wo kurabagirana, aho Imana igera igaha umuntu ubwiza. Twagarutse no ku ijwi rya 4, ijwi ribeshaho( ijwi ritanga ubugingo). Ijwi ryakurikiyeho ni iryo ‘kurwana intambara’(ijwi umuntu ashobora kuvuga igihe arwana intambara)

Nkuko tubigezwaho na Pasiteri Habyarimana Desire, mu kiganiro ‘Ubutumwa bukiza’ gitambuka kuri Agakiza Tv, by’umwihariko mu rukurikirane rw’ibiganiro bizibanda kuri amwe mu majwi akomeye (adasanzwe) yabayeho mu isezerano rishya, tugiye noneho kugaruka ku ijwi rya nyuma , ‘ijwi risanga umuntu muri Patimo’.

Ubwami, amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu

Yohana yitangira ubuhamya bw’amakuba n’imibabaro yahuye nabyo ubwo yari ku kirwa cy’i Patimo. Ni abantu bake bakurikira Yesu biteze ko bazahura n’amakuba no kwihangana, nyamara ariko hari ubwo umuntu ageragezwa Imana yabyemeye agahura n’amakuba, agahura n’imibabaro.

Mu nzira ijya mu ijuru bisaba kwihangana , umupagani iyo agize irari arasambana ariko iyo ukijijwe uravuga uti” oya!” ntabwo nakora icyaha nk’icyo Imana yo mu ijuru indebe. Abadakijijwe iyo umubwiye nabi nawe akubwira nabi akaruhuka, iyo akennye ariba cyangwa se akabeshya ko azishyura ejo atazishyura.

Abapagani bagira inzira nyinshi biruhuramo ariko iyo ukijijwe ugomba kwihangana ukamenya ko ugomba kwihanganira imibabaro, ukihanganira ibyo unyuramo kuko ari inzira yo kwihangana.Yohana avuga ko yari ku kirwa Patimo azira ijambo ry’Imana no guhamya kwa Yesu.

Ntabwo dukwiye kurengana tuzira ibindi ariko ijambo ry’Imana ryo ushobora kurizira, n’ibyo uhamya na byo ushobora kubizira kuko ubibwira abatabyemera. Kimwe mu bintu bisa nk’aho bitagifite agaciro mu mitima y’abarokore, ni uguhamya. Ubundi niba winjiye mu kazi ukwiye kuvuga uwo uri we, ‘ Nitwa runaka, nje gukorana namwe mu kazi, ndi umukristo ‘, bizatuma nibajya gukora amanyanga bibuka ko babana n’umukristo.

Guhamya ni ikintu cy’ingenzi, Yesu yaravuze ngo ‘Uwo bizatera isoni kumpamiriza imbere y’abantu, najye bizazintera kumuhamiriza imbere ya data n’abamarayika. Hari ubwo umuntu ahisha ko akijijwe agahisha uwo ari we bikazamujyana mu ngeso mbi kuko yananiwe guhamya uwo ari we. Nuhamya uwo uri we Satani ntaho azahera, ariko niba unaniwe guhamya Satani azashingira kuri ibyo akugusha. Uramutse ukundishije Imana umutima wose n’ubwenge n’imbaraga ntabwo watinya guhamya ibyo wemera cyangwa ibyo wizera.

Wumvise ijwi rikubwira ibyo wandikira abandi?

Ubwo Yohana yari ku kirwa Patimo yumvise ijwi rimubwira riti “Icyo ubona ucyandike mu gitabo, ucyoherereze amatorero arindwi. Ese umaze kwandika ibingana gute? , ni iki wasangiza abantu?. Hari igihe umuntu amara imyaka mu rugendo rw’agakiza ariko akaba atarumva ijwi, akaba atazi niba yarabatijwe mu Mwuka Wera, akaba atazi niba azajya mu ijuru, ntacyo yakwandikira abandi.

Akaba atababwira ati’ Njyewe nanyuze muri ibi ndabyihanganira, namwe muzihangane, nanyuze muri ibi ndatsinda namwe muzatsinde, nanyuze muri ibi ndakomera namwe muzakore. Akaba nta murage, nta rwibutso abantu bazamwibukiraho kandi amaze imyaka myinshi mu gakiza. Mubyukuri kumara imyaka myinshi ni byiza, ariko se yagusigiye ubunararibonye , yagusigiye imbaraga zo kurwana intambara nziza yo kwizera?, imyaka myinshi umaze mu gakiza ni iki umaze kubona wasagiza abantu ?.

Yohana yabwiwe kwandikira amatorero arindwi. Ese wowe wakwandikira bande?, hera mu rugo, Ese wabandikira iki?, ku kazi aho ukora, ku rusengero aho usengera, mu nshuti zawe wabandikira iki?. Ni ayahe matorero wakwandikira, ni ubuhe buhamya wakwandika ukurikije uko umeze?. Mwibuke ko igihe tuzava inaha, imirimo yose twakoze izanyura mu muriro imbere y’amaso ya Yesu, kandi imirimo yose itarakoranywe urukundo izasigara mu muriro.

Ibyo twaciyemo dukwiye kubikuramo ijwi ritubwira ngo tugire icyo twandikira abandi, intambara twarwanye cyangwa se ibyo tunyuramo dukwiye kubivamo dusabana na Yesu ku buryo bw’uko ashobora kutwiyereka mu bwiza bwe, mu mbaraga ze, no mu bushobozi bwe, Amen!.

Reba inyigisho yose: IJWI RISANGA UMUNTU MURI PATIMO

Source: Agakiza Tv

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?