Gushaka iterambere ry’umwuka wera.

Kwamamaza

agakiza

Gushaka iterambere ry’umwuka wera.


Yanditswe na: Ubwanditsi     2019-06-04 05:27:13


Gushaka iterambere ry’umwuka wera.

1PETERO 2.1-6
1.Nuko mwiyambure igomwa ryose n’uburiganya bwose, n’uburyarya n’ishyari no gusebanya kose,
2.mumere nk’impinja zivutse vuba, mwifuze amata y’umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza

3.niba mwarasogongeye mukamenya yuko Umwami wacu agira neza.
4.Nimumwegere ni we Buye rizima ryanzwe n’abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe riba iry’igiciro cyinshi,
5.namwe mwubakwe nk’amabuye mazima kugira ngo mube inzu y’umwuka, n’ubwoko bw’abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by’umwuka bishimwa n’Imana ku bwa Yesu Kristo.
6.Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo“Dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza impfuruka,Ryatoranijwe kandi ry’igiciro cyinshi,Kandi uryizera ntazakorwa n’isoni.

Mu bigaragara,isi irimo iratera imbere mu buryo bwose, kuko buri wese arimo aharanira kugendana n’ibigezweho;

None se mu buryo bw’umwuka ho bimeze bite? Ese aho nawe uraharanira iterambere ryo mu mwuka, kuburyo wifuza kugera ku rugero rushyitse rw’igihagararo cya Kristo (Abefeso4.13)?
Niba ari ko biri, ugire umwete wo gutwara no gukoresha intwaro zose z’Imana(Abefeso 6.11), kuko ari bwo uzagera ku iterambere ryuzuye ry’Umwuka Wera, ukayoborwa na wo (Abagaratiya 5.16)

Umukristo udafite iterambere ry’Umwuka Wera ntabasha kwirinda, ahubwo atwarwa n’ibije byose, bigatuma asubira inyuma.

Birakwiriye rero ko nawe ushaka iterambere ry’Umwuka wera, kuko tugeze mu bihe bigoye, aho ibishuko by’ubwoko bwose byagwiriye, kandi nta kindi cyatuma unesha uretse gusa kuba utunze imbaraga z’Umwuka Wera;

Bibiliya iduha ingero nyinshi z’abantu b’ikitegererezo bashatse iterambere ry’Umwuka Wera, maze bituma Imana ibishimira, ndetse irabirata: abo ni nka Nowa, Daniyeli, na Yobu (Ezekiyeli 14.14)

Gushaka iterambere ry’Umwuka Wera ni ukwishakira ishimwe ry’Imana aho gushaka ishimwe ry’abantu (Yohana 5.44),kuko akenshi impuguro z’ab’isi zijya zica umuntu intege, zikamwereka ko yayobye;
Nuko rero, niba Imana yaraguhamagaye ikuziho iterambere ryo mu isi, noneho nawe haranira gushaka iterambere ry’ Umwuka Wera kuko ni ryo rizatuma ukora ibyo ishaka.

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?