Guhuza umutima / Pastor Desire HABYARIMANA

“Kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose, bazagikorerwa na Data wo mu ijuru.” Matayo 18:19