Ese nyuma yo gukizwa hakurikiraho iki?

Kwamamaza

agakiza

Ese nyuma yo gukizwa hakurikiraho iki?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2020-07-14 09:04:39


Ese nyuma yo gukizwa hakurikiraho iki?

Abantu benshi bakunze kwibaza cyane ku rugendo rwo gukizwa bati: "Ni iki " kizakurikiraho nyuma yo kwakira Umwami Yesu Kristo nk’umukiza w’ubugingo bwacu? hari intambwe zitandukanye: kubatizwa, guhindura ubuzima, kuvugana n’Imana mu buryo bwo gusenga n’izindi. Bihindura umuntu umukristo uhamye.

Turashimira Imana cyane rwose kubw’intambwe nini yaduteje kugirango iducungure kandi ikaduha umwana wayo kugirango dushobore kuvuka ubwa kabiri. Ariko kwizera Yesu Kristo ni intangiriro y’ubuzima bwacu bwa gikristo.

Ibindi byinshi umuntu aba yibaza biri imbere! Reka turebe ibintu bimwe na bimwe bigomba kubaho nyuma yo kwakira Yesu nk’umwami n’umukiza:

Kubatizwa:

Kwizera Yesu Kristo ni igice cy’imbere cy’agakiza kacu, kandi kubatizwa ni ukwemeza agakiza kacu. Nyuma rero yo kwizera, intambwe ikurikira ni umubatizo. Ibi bice byombi biruzuzanya.

Mariko 16:16 hagira hati: “Uwizera akabatizwa azakizwa.” Igice cya kabiri cy’ingingo ya 1 ku kwizera, Isezerano Rishya bidufasha kubona impamvu kwizera no kubatizwa ari ngombwa:

“Kwizera no kubatizwa ni ibice bibiri by’intambwe imwe yuzuye yo kwakira agakiza k’Imana. Kubatizwa utizeye ni umuhango w’ubusa; kwizera utabatijwe ni ugukizwa imbere gusa nta kwemeza inyuma agakiza k’imbere uba ufite. Ibi byombi rero bigomba kujyana.

Byongeye kandi, umubatizo w’amazi menshi ugomba guherekezwa no kubatizwa mu Mwuka wera, nk’uko abana ba Isiraheli babatirijwe mu nyanja (amazi) no mu gicu (Umwuka wera) —1 Kor. 10: 2; 12:13. ”Mu kwizera no kubatizwa, twakira agakiza kuzuye k’Imana!

Kwiyegurire Uwiteka Imana:

Indi ntambwe dukeneye gutera nyuma yo gukizwa ni ukwiyegurira Umwami Yesu. Kwiyegurira Imana bisobanura kwiha Uwiteka. Mu Baroma 12: 1:Pawulo aragira ati: “Nuko benedata ,ndabinginga ngo mutange imibiri yanyu,ibe ibitambo bizima byera bishimwa n’Imana,ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye”

Mu kwiyegurira Umwami, duhinduka igitambo kizima, twishyize mu maboko y’Imana rwose. Mbere, ubuzima bwacu bwari ubwacu; Naho ubungubu ntabwo tukigenga,ahubwo tugengwa n’Imana.

Kwiyegurira Imana bidufasha kugenda mu nzira zayo, gukura mu buzima bw’umwuka, no kwishimira agakiza kayo. Iyo ibyo byakozwe Imana yemera gukorera muri twe.

Guhindura inzira y’ubuzima bwawe:

Nyuma yo kwizera no kubatizwa, dutangira kunyura mu buzima bwo kwigana Kristo. Ubuzima bwacu bwose buhinduka ubwo mu mwuka, iyo umuntu yavutse ubwa kabiri Yesu ubwe amwiyuzuza ubwe. Muri Bibiliya, iyi nzira yitwa guhinduka muri.

Abefeso 3:17 hagira hati: “Kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera.” Igihe twamwemeraga, Kristo yaje kubaho muri twe kubw’umwuka wera uturimo. Ariko muri uyu murongo, tubona indi ntambwe yisumbuye ko Kristo ashaka ko tutabana nawe mu buryo bw’umwuka gusa, ahubwo dukwiye kugera ku ntambwe yo kumuha ubuturo mu mitima yacu kugira ngo abeyo. Arashaka "gutura" mu mitima yacu, ntabwo akwiye kuba umushyitsi ahubwo nk’umuturage mu mitima yacu.

Igihe mu mitima yacu hahinduka ubuturo bwa Kristo , ni gihe tuba twarahinduwe rwose ! ni ukuvuga ko duhindurwa mu bice by’imbere: mu ibitekerezo byacu, amarangamutima yacu, yewe no mubushake bwacu. Nibyo, ibi ntibibaho ijoro rimwe, ahubwo buhoro buhoro mugihe runaka.

Mu Baroma 12: 2 intumwa Pawulo adushishikariza "guhinduka." Guhinduka ni inzira y’imbere, ihindagurika igihe cyose Imana ikoreye kugirango ikwirakwize ubuzima bwayo na kamere yayo mu bice byose bigize ubuzima bwacu, cyane cyane ubugingo bwacu. Izana Kristo n’ubutunzi bwayo mubuzima bwacu nk’ibintu bishya kandi bituma umuntu wacu wa kera, karemano agenda asezererwa buhoro buhoro.

Kubera iyo mpamvu, tuzahindurwa mu ishusho yayo (2 Kor. 3:18), ni ukuvuga, duhujwe n’ishusho y’Umwana w’imfura Kristo Yesu nk’abavandimwe be benshi (Rom. 8:29).ibi rero nibyo bituma dukwiriye kubaha umibiri yacu kuko ari ubuturo bwa Kristo. Kuba hafi y’Imana ukakira guhinduka

N’ubwo Imana itajya idutererana, ariko inifuza ko twatera indi ntambwe yo guhinduka twebwe ubwacu. Hari ubwo twigeragereza rero ariko akenshi tukisanga byatunaniye guhinduka, nibyo biragoye ko umuntu yakwihindura ubwe atari kumwe n’Imana. Nigute dushobora gufatanya n’Imana mu guhinduka kwacu?

Dore zimwe mu inzira twagakwiye kunyuramo:

*Kuvugana n’Imana mu buryo bwo gusenga: ibi bikingura imitima yacu bikadutera kugirana ubusabane n’Imana bityo tukaba imbere yayo twicishije bugufi.

*Nibyiza guteganya umwanya wa buri munsi ukegera Imana: Ibi bitandukanye n’ibihe bisanzwe byo gusenga ahubwo niyo kaba akanya gato ariko ka buri munsi, ibi bizagufasha gukomeza kugirana n’Imana umubano mwiza kandi wihariye. Ibi bishobora gukorwa uririmbira Imana uyisenga biciye mu ijambo ryayo.

Kwambaza izina rya Yesu buri gihe: haba mu ijwi riranguruye cyangwa rituje, ushobora kujya ubigaragarisha imirimo yawe ukora mu kazi kawe ka buri munsi, mumagambo uvuga igihe uri kumwe n’abandi ugaragaze Yesu kandi uhamye agakiza kawe.

Gusoma Bibiliya: Kwitoza gusoma Bibiliya buri munsi ni imwe mu nzira nziza yo kwakira impinduka nk’uko Kristo abitwifuzaho. Nibwo buryo tugaburirwa ibiryo by’umwuka. Ubwa mbere Petero 2: 2 hagira hati: " Mumere nk’impinja zivutse vuba, mwifuze amata y’umwuka adafunguye, kugirango abakuze abageze kugakiza."

Nkuko umwana akeneye amata kugirango akure, dukeneye Ijambo ry’Imana nk’intungamubiri zacu zo mu mwuka kugirango dukure mu buryo bw’agakiza. Kumvira ibyo Imana itubwira mu buryo bw’umwuka, bituma Imana itura muri twe. Nibyiza kwibwira iby’Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Gusoma ijambo ry’Imana rero bikozwe buri munsi bizatuma utera intambwe no gukura mu buryo bw’umwuka.

Girana ubusabane n’abandi bakristo:
Imana ntishaka ko abakristo baba bonyine. Mugihe tumaze gukizwa dukeneye gushaka abandi bakristo kugirango dushobore guhura, tugasabana, tugahugurana bityo tugakura mu buryo bw’umwuka.

Aha iyo bibaye ngombwa ushobora no gusengera inshuti z’umumaro ugasaba Imana ikakuyobora ku bandi bayikunda. Guteranira hamwe kugirango dusabane n’abizera Kristo bishimangira kwizera kwacu kandi bidutera inkunga yo kumenya byinshi kuri Kristo.

Byongeye rero mugihe duteraniye hamwe n’abandi bizera, bidufasha gusabana hagati yacu kandi dufatanya kuramya Imana. Iyo ibyo bikozwe ukihuza n’abandi mu matsinda mato mu bikorwa bya gikristo bitandukanye Imana ishobora kuhasohoreza umugambi wayo.

Source: Bibles for American blog

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?