Ese narwanya ibigusha gute? / Nabwirwa n’iki(...)

Kwamamaza

agakiza

Ese narwanya ibigusha gute? / Nabwirwa n’iki ko Yesu ari mu mutima wanjye?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2020-09-20 08:25:18


Ese narwanya ibigusha gute? / Nabwirwa n’iki ko Yesu ari mu mutima wanjye?

Ibibazo nk’ ibi hari abakristo bakunze kubyibaza ndetse bikanatera impaka zo mu mutima kuri bamwe na bamwe. Turifuza gusubiza ibi bibazo mu buryo bworoshye kandi buri wese yasobanukirwa, bityo niba hari uwabyibazagaho ave mu gihirahiro.

Nk’uko tubikesha urubuga Truth saves.org na Bibiliya.com, batanze ibisubizo kuri ibyo bibazo ahanini bashingiye kucyo ijambo ry’Imana rivuga.

Uburyo warwanya ibigusha

Intumwa Pawulo mu rwandiko yandikiye itorero ry’Abefeso, yagiriye inama abantu ko mu bihe byo kurwana ko mu by’ibanze bakwiye kwifashisha harimo inkota y’Umwuka ariyo ijambo ry’Imana. “Mwakire agakiza kabe ingofero,mwakire n’inkota y’Umwuka ariyo jambo ry’Imana” Abefeso6:17. Bibiliya kandi ishimangira ko niturwanya Satani azaduhunga kandi ni twegera Imana nayo izatwegera.

Nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani , nawe azabahunga. Mwegere Imana nayo izabegera” Yakobo4:7-8. Kubera ko Satani ariwe se w’ibibi byose, ni ukuvuga ko burya n’ibigusha aho byaba bivuye hose aba abifitemo inyungu.

Kurwanya ibigusha birashoboka uciye muri izi nzira:

Gusoma Ijambo ry’Imana no kuritindaho, gushyira mu ngiro ibyo wasomye , gufata umwanya uhagije wo gusenga (byaba byiza ugiye ufata igihe cyo kwiyiriza) bizakubera intwaro y’ibanze ikomeye yo gutsinda ibigusha. Kwirinda ibigare mudahuje kwizera, kugira gahunda ihamye y’ibikorwa byawe bya buri munsi kandi ukagerageza kuyubahiriza (Kuko rimwe na rimwe hari ibigusha bidusagarira ari uko aritwe tubihaye umwanya) nabyo birafasha cyane mu kwirinda icyo ari cyo cyose cyagukura mu mwanya Imana ikwifuzamo.

Hari kandi kwishakamo intekerezo zigufasha gutekereza ku ngaruka z’ikintu icyo aricyo cyose ugiye gukora (Cyaba cyiza cyaba kibi) . Kurinda ururimi rwawe nturwemerere kuvuga ibitari ngombwa , ukamenya ko umukristo ashobora kumva byinshi ariko yemerewe kuvuga bike.

Kuba ukijijwe ntibikwiye kugutera kutubaha abandi bantu badakijijwe: abo mubana, inshuti zawe, abagukoresha ku kazi, abo mukorana, abo mwigana …, uba usabwa kumenya uwo uriwe hanyuma ugaharanira no guhamya ko uri umukristo.

Ikitonderwa kuri iki kintu ! Ntabwo kubaha umuntu ari ukumuyoboka mu mafuti ye cyangwa ngo ibibi akora ubyemere ngo umushyigikire, ahubwo ni ukubana nawe byaba byiza ukamutoza kukwigiraho ibyiza ukora. Birumvikana ko kwera imbuto nziza usabwa kubigira ihame ridakuka.

Turizera tudashidikanya ko nushyira mu bikorwa izo nama twavuze haruguru, uzatsinda ibigusha kandi Imana nk’umubyeyi utureberera amanywa na nijoro, yiteguye kudufasha. Ikindi ni uko na Yesu aduhora hafi mu buzima bwose tubamo, ashyigikira buri wese uri mu nzira yo kumwigiraho. Yesu ahora arajwe ishinga n’uko itorero ryahora rishikamye.

Nabwirwa n’iki ko Yesu ari mu mutima wanjye?

Aha igisubizo cyoroshye twatanga ni uko wakingurira Yesu akinjira mu mutima wawe. Yadusabye gukoresha iyi nzira mu gitabo cy’ Ibyahishuwe 3:20. “ Dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire” Muri make ikintu cyatumye wumva ko, cyangwa ushidikanya ko Yesu atari mu mutima wawe, ni icyaha.

Gukingura urugi Yesu avuga ni ukuvana mu mutima wawe ikibi/ icyaha aho kiva hose kigagera. Niba rero twumvise ijwi rye tugakingura urugi azinjira mu mitima yacu.

Kumvira no gushyira mu bikorwa amagambo Yesu yavuze, ni ihame tugomba kwemera kubwo kwizera. Rimwe na rimwe hari igihe twumva ko ari kure yacu, ariko muby’ukuri mu bihe nk’ibi tugezemo biheruka , dukeneye gukoresha kwizera kwacu no kwishingikiriza ku byanditswe byera . Yesu avuga ko atazigera adutererana cyangwa ngo adusige (Abaheburayo 13: 5).

“Ntimukagire ingeso zo gukunda impiya ahubwo mujye munyurwa n’ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti ‘Sinzagusiga na hato , kandi ntabwo nzaguhana na hato.

Niba hari icyaha uzi cyakubase ugomba kwatura ukakihana kandi ukakireka. Nidukomeza kwiyegereza Yesu nawe azatuba bugufi .

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?