Ese kuba mu itorero bimariye iki umukristo?

Kwamamaza

agakiza

Ese kuba mu itorero bimariye iki umukristo?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2020-06-26 04:59:35


Ese kuba mu itorero bimariye iki umukristo?

Itorero ni umuryango abakristo babamo bakahigira indangagaciro za gikristo, kandi iyo abizera bateraniye hamwe bibafasha kuba umubiri wa Kristo. Ntibishoboka ko umuntu aba umubiri wa Kristo ari umwe kuko urugingo ruri rwonyine ntirukora umubiri. Iyo turi hamwe nibwo tuba umubiri wa Kristo.

Mubyukuri umuryango w’itorero ufitiye abakristo umumaro mu buryo butandukanye bigatuma ubwami bw’Imana bwamamara hano mu isi. Tugiye kurebera hamwe inyungu zo kuba mu itorero:

1. Kuba mu muryango w’itorero bikura umuntu mu bwigunge no kwirebaho

Itorero ryawe niryo shuri wigiramo kubana n’abandi bo mu muryango w’Imana. Iyo uri umwe mu bagize umuryango wiga kwita ku bandi no gufatanya nabo ibyo bahura nabyo mu buzima. Bibiliya itubwira neza ko iyo urugingo rumwe iyo rubabaye, ingingo zose zibabarana narwo. Iyo urugingo rumwe ruhawe icyubahiro, ingingo zose zishimana narwo.

2. Kuba mu muryango w’itorero birinda umukristo gusubira inyuma

Ubusanzwe nta muntu n’umwe muri twe udashukwa, Satani aduciye urwaho akabona uburyo bwiza, twese dushobora kugwa mu cyaha icyo ari cyo cyose. Niyo mpavu Imana yaduhaye umurimo wo kuba abarinzi ndetse tugakosorana. Bibiliya iravuga iti: " Muhugurane iminsi yose bicyitwa uyu munsi, hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n’ibihendo by’ibyaha.

3. Kuba mu muryango w’itorero bifasha umukristo kongera imbaraga mu mwuka

Mu mibereho ya buri munsi, nk’abakristo biroroshye cyane kwibeshya cyane ko dukuze iyo nta wundi muntu uri hafi yacu ngo atunyomoze. Gukura nyakuri garagarira mu buryo tubana n’abandi.

4. Itorero rifasha umukristo gusohoza umuhamagaro we:

Imana irema umuntu yamushyizemo impano z’uburyo butandukanye zizamufasha kugirango akore icyo yahamagariwe.

5. Kuba mu itorero bifasha umukristo kubaho arinzwe

Imana yahaye abayobozi b’umukumbi wayo inshingano yo kurinda, kurwanira, kurengera no kwita ku mibereho myiza yo mu mwuka w’umukumbi bashinzwe. Bibiliya ivuga yeruye ko umurimo w’abashumba ari ukurinda imitima y’abizera nk’abazayibazwa n’Imana.

6. Kuba mu itorero bifasha umuntu gusohoza umurimo wa Kristo mu isi

Itorero ni igikoresho cy’Imana hano ku isi, ntitugomba kwerekana urukundo rwImana dukundana hagati yacu gusa, tugomba no gufatanya tukarugeza ku bari mu isi bose.

Byongeye nk’ingingo z’umubiri wa Kristo, nitwe biganza bye, nitwe maguru ye, nitwe maso ye n’umutima. Akorera muri twe hano ku isi.Twese dufite uruhare tugomba gusohoza. Pawulo aragira ati: "irema buri umwe muri twe muri Kristo Yesu kugirango twifatanye nawe mu murimo akora, umurimo yateguye kera ngo tuzawusohoze, umurimo twagombye kwitangira ngo tuwusohoze"

Muri macye, umukristo wese akwiye kugira itorero abarizwamo rikamufasha kumenya byinshi bizatuma akura mu buryo bw’umwuka ndetse abashe gusohoza icyo yaremwe bityo ku iherezo ry’urugendo rwe azabashe kubona ingororano y’ubugingo buhoraho.

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?