Ese biratunguranye kuba umukristo yakwangwa(...)

Kwamamaza

agakiza

Ese biratunguranye kuba umukristo yakwangwa n’isi?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2019-11-21 07:01:24


Ese biratunguranye kuba umukristo yakwangwa n’isi?

Abakristo benshi bacika intege ku murimo w’Imana bitewe no kwangwa na bagenzi babo badakijijwe ariko ibi ntibikwiye kuranga umukristo nyakuri kuko ibibabaho na Yesu umwana w’Imana byamubayeho yanzwe n’abantu ariko yarihanganye atabarukana insinzi.

Mu kwandika ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, Yohana yanditse aya magambo akurikira: “ab’isi nibabanga, mumenye ko babanje kunyanga btarabanga. Iyo muba ab’isi, ab’isi baba babakunze. Ariko kuko mutari ab’isi, ahubwo nabatoranyije mu b’isi , nicyo gituma ab’isi babanga. Mwibuke ijambo nababwiye ko umugaragu ataruta shebuja niba bandenganyije namwe bazabarenganya” (Yohana 15: 18-20)

Nta gushidikanya iyi mvugo iratubwira ko Yesu yaduhamagariye kuba urumuri muri iyi si y’umwijima. Iki ni ikintu cy’ingenzi cyane, buri mukristo wese akwiye kuba umuyobozi ku bantu bamugose, ndetse akaba umunyu n’urumuli mu muryango mugari abarizwamo.

Mu by’ukuri, imirongo twavuze haruguru igaragaza neza ko niba tutari ab’isi, tudakwiriye tudakwiye kwiringira gukundwa n’isi kandi ko bidakwiye kudutungura kuba twakwangwa ndetse tukababazwa n’isi ku kigero cyo hejuru.

Niba koko dusangiza abantu urukundo rwa Kristo, tugomba kumenya ko naho haza ibyago byinshi, n’aho incuti n’imiryango byatwanga, yujye tuzirikana ko ubwo umwami Yesu adukunda turi amahoro.Yesu nawe yarwanyijwe kenshi n’abafarisayo ariko ntibyamugusha.

Muri iyi minsi usanga abakristo bamwe bafite isoni zo kwangwa ugasanga bakeneye kugubwa neza, nyamara muri iyi si dufashe igihe muntambara kandi dukwiye kurwana intambara nziza yo kwizera tukazahabwa ikamba ritangirika ubwo tuzaba dutabarutse.

Bibiliya itubwira ko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko no kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye rwose. Bishatse kuvuga ko mu rugamba turwana n’isi beneyo batwanga, baturenganya, twe dukwiye kubagaragariza imirimo myiza, tukaberera imbuto kugirango kwizera kwacu kube gushyitse rwose.

Ubucuti bw’isi nta kintu na kimwe bwamarira umukristo, ariko mu gihe yanzwe n’ab’isi ajye yishima mu gihe yumva ko abanye na Yesu neza.abatubanjirije nabo bahuye no kwangwa ndetse no kubabazwa kubwo gukurikira Yesu, nyamara dukurikiranye amateka yabo dusanga batarigeze bamwihakana kandi babikiwe gakondo mu bwami bw’Imana.

Pawulo yandikira Abagalatiya yaravuze ati: “mbese ni ishimwe ry’abantu nshaka, cyangwa ni iry’Imana? Cyangwa se ni abantu nshaka kunezeza? Iyaba nkinezeza abantu samba ndi imbata ya Kristo. (Abagalatiya 1: 10) mu by’ukuri ntidukwiye gukora ibinezeza abantu gua ahubwo ni ingenzi kunezeza Imana.

Source: www.christiantoday.com

Vestine agakiza.org

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?