Dore uburyo bwo guca burundu umunyururu(...)

Kwamamaza

agakiza

Dore uburyo bwo guca burundu umunyururu w’ibyaha-Ev. ICYITEGETSE Elisse


Yanditswe na: Ubwanditsi     2021-07-07 08:52:42


Dore uburyo bwo guca burundu umunyururu w’ibyaha-Ev. ICYITEGETSE Elisse

"Nubwo nabateje agahinda rwa rwandiko sinicuza. Kandi nubwo nicuzaga, mbonye yuko urwo rwandiko rwabateye agahinda (nubwo kari ak’umwanya muto gusa kagashira), none ndishimye. Icyakora sinishimishijwe n’uko mwagize agahinda, ahubwo ni uko ako gahinda kabateye kwihana,kuko mwagize agahinda ko mu buryo bw’Imana ngo mutagira icyo mubura ku bwacu. Agahinda ko mu buryo bw’Imana gatera kwihana kuticuzwa, na ko kukazana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw’isi gatera urupfu." 2Abakorinto7:8-10

Kwihana ni iki?

Kwihana ni guhindura icyerekezo umutima n’ubwenge byakoreragamo. Kwihana ni ugukata, kuzinukwa burundu, kwanga byimazeyo ibikorwa byose umuntu yakoraga bibi. Igikorwa cyo guhindukira: Ni igikorwa giterwa n’agahinda gaturuka ku ijambo ry’Imana kuko ni ryo rishobora kurondora umuntu, rikamwemeza iby’ibyaha byose yakose. Maze kubera Imbaraga z’Ijambo rimaze kumugeramo rikamwereka ingaruka z’ibyaha bye nyuma y’urubanza mu gihe umuntu atamenye neza inkomoko yako gahinda kamurangira inzira nziza yo kugakiriramo (Iyo nzira ni ukwakira Yesu Kristo nk’Umwami n’umukiza witanze rimwe k’umusaraba). Iyo umaze kumwakira uhabwa imbabazi ukabana nawe, ugahora mu mahoro Yesu aha abantu be.

Ibyanditswe byera byose byahumetswe n’Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w’Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. 2Timoteyo 3.16-17

Kwihana si umuhango uhoraho. Iyo bikozwe nta gahinda ko mu mutima ko muburyo buturutse ku Imana, bituma umuntu abaho yihana amasaha, iminsi n’ imyaka nyamara Imana ntimushime kandi ntabashe kunesha icyaha kuko ibyo yise kwihana bitaturutse ku gahinda, ahubwo yabikoreye akamenyero.

Hari ibintu twafashe nk’aho biba muri Bibiliya nyamara atari byo: Ngo Satani amenya aho ducumurira ntamenye aho twihanira, none ni iki kitubuza kwihana turi munzu y’Imana, cyangwa ni inde utera abajura kwibira mu rusengero? Hose arahamenya rwose ntiwishuke. Ibi bituma rimwe na rimwe duhemuka ntidusabe imbabazi tukibwira ko twakiriye imbabazi kandi atari ko biri. Dore ibintu byiza kuruta ibindi mu gihe ugiye kwihana.

Wari ukwiriye kubanza kwikiranura na mugenzi wawe, nibwo wagira amahoro y’ukuri kandi niko gukiranuka. Niba hari icyo upfa na mwene so mbere yuko uvuga ko ugiye kwihana, banza umushake maze umubwire uko wamukoshereje musabane imbabazi maze ubone uko ukiranuka naso wo mu ijuru.

"Nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro, ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, usige ituro ryawe imbere y’igicaniro ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhere ko ugaruke uture ituro ryawe. “Wikiranure vuba n’ukurega mukiri mu nzira, ukurega ye kugushyikiriza umucamanza, umucamanza ataguha umusirikare akagushyira mu nzu y’imbohe. Ndakubwira ukuri yuko utazavamo rwose, keretse wishyuye umwenda wose hadasigaye ikuta na rimwe. Matayo5:23-26

Kwatura no kwihana

Ibi ni ibintu bibiri bijyana, kwatura ni igikorwa cyo gukoza isoni, gusebya imbaraga mbi zikubamo(za Satani) kugira ngo uzineshe. Ibi rero nubireba mu zindi ndimi bisobanura ngo ’Mwaturirane kugira ngo mukire, mwomoke’. Ni gute rero: Niba wibye, wagize ibiganiro bibi, usebanya, ishyari, umujinya, wasambanye. Bibiliya ivuga ko wari ukwiriye kwegera umwe muri benedata batagitwarwa n’izo mbaraga ukamubwira uko byagenze byose, nyuma akakugira inama z’uko wakwitwara kungira ngo utazongera kugwa mu cyaha ukundi. Hanyuma agasenga agusabira imbara zo kubishyira mu bikorwa.

Kubera ko rero rimwe na rimwe tutigeze duha umwanya iki kintu, byateye benshi kwatura babifata nk’igikorwa cyo kwikoza isoni no kwimenera amabanga. Nyamara ni uko wabwiye utaranesha, maze aho kukugira inama arakoshya. Ndakwingingira ngo uhereye uyu munsi, wihane kuko nutabikora nta mugabane uzigira ubona mu Bwami bw’Imana(Ijuru).

Ikindi navuga ni uko ibi byose kubikora bitagira icyo bimara iyo hatarimo igikorwa n’ishyaka byo guhinduka, bivuze ko guhinduka ni wo musaruro wanyuma w’ibintu byose birebana no kwihana. Imana yera itugirire imbabazi kandi Imana ibahe umugisha n’amahoro. Amena!

Umwigisha: Ev. ICYITEGETSE Elisse

Source: Cepurnyarugenge.org

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?