Dore ingaruka zo gukunda isi cyane ku(...)

Kwamamaza

agakiza

Dore ingaruka zo gukunda isi cyane ku mukristo


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-07-20 09:26:27


Dore ingaruka zo gukunda isi cyane ku mukristo

Uko umukristu agenda akunda isi cyane niko agenda asubira inyuma mu iterambere ry’Umwuka. Ni ukuvuga, uko umuntu agenda akunda ibyiza byo mu isi cyane, niko agenda atakaza ubusabane hagati ye n’Imana. Ariko uko umukristu agenda yanga isi cyane, niko agenda atera imbere muburyo bw’Umwuka. Umuntu ashobora gukunda isi cyane ari umukire cyangwa ari umukene, umuntu kandi ashobora kudatwarwa n’iby’isi ari umukire cyangwa umukene, ariko muri rusange byoroheye abakene kudakururwa n’isi cyane kuruta abakire, niyo mpamvu

Yesu yavuze ko byakorohera ingamiya kwinjira mu izuru ry’urushinge kuruta ko umukire yakwinjira mubwami bw’Imana, kuko uko umuntu agenda arushaho kuba inshuti y’isi cyane niko aba agenda aba umwanzi w’Imana. Kubera iyo mpamvu, ni gake cyane wabona umuntu ufite umutima urarikiye ibyisi yakuzura Umwuka Wera, kuko ahoza umutima kubiri mu isi; ariko biroroshye cyane ko umuntu ufite umutima wazinutswe iby’isi yuzura Umwuka Wera, kuko aba ari imbata y’iby’Imana ahoza umutima we kubiri mu ijuru. Kubyerekeye umuco no kwirimbisha rero naho niko bimeze, akenshi usanga babantu batwawe n’irari ryo kwinezeza, babantu bahora biruka inyuma y’ibyadutse n’ibigezweho, umutima wabo aribyo wiberamo gusa, akenshi usanga bene abo bantu ari abakene cyane muby’Umwuka, abandi ari abakristu ku izina gusa ntaterambere mu by’Umwuka bigirira, kuko uko ugenda uba inshuti y’isi cyane niko ugenda usubira inyuma mu iterambere ry’Umwuka utakaza ubusabane hagati yawe n’Imana.

Amabwiriza y’itorero nayo ashobora korohereza abantu kuba imbaza z’isi cyangwa kuba imbata z’Umwuka Wera, usanga amatorero yorohereza abakristu kwifata uko biboneye akenshi usanga abakristu b’ayo ari abakene muby’Umwuka kuko abenshi baba imbata z’isi cyane, naho amatorero afite amabwiriza akakaye kubyerekeye umuco adaha abakristu bayo umudendezo wose, byorohereza abakristu bayo kutaba imbata z’isi bityo bikazana iterambere muburyo bw’Umwuka kuruta mu matorero aha abakristu umudendezo wose, ariko nabwo iyo habayemo gukabya cyane nabyo bigira ingaruka mbi ku itorero, cyane cyane kurubyiruko bikaba byatuma itorero risaza vuba ndetse rikaba ryanazima burundu. Usanga hari nk’itorero rimara imyaka nk’icumi cyangwa irenga ntawe ubatizwa mu Mwuka Wera, umushumba wabo ariwe ubahanurira, ariwe ubasengera,…

Bene iryo torero usanga ridakura, ritaguka kuko iyo itorero ridatera imbere muburyo bw’Umwuka ntirishobora kwaguka, niyo mpamvu usanga hari amatorero menshi ahera mu migi gusa abatuye mubyaro bakayumva gusa batayazi; kuko ntaterambere ry’umwuka agira ngo biyafashe kwaguka. Dore zimwe mu mpamvu zibitera: nibyo rwose abashumba b’itorero baba baratangije itorero buzuye Umwuka Wera bityo abayoboke bakaza kubwinshi, ariko ugasanga abashumba benshi ndetse n’abavugabutumwa bihatira kwigisha abantu ibitangaza n’inyigisho zibakururira mu isi cyane aho kubakururira mu Mwuka, ugasanga babahamagarira kwakira ibitangaza, kubona ubutunzi,..

Izo nyigisho rero usanga zikururira abantu mu isi bakaba imbata z’isi aho kuba imbata z‟Umwuka. Iyo bikubitiyeho n’amabwiriza y‟itorero rero aha abantu umudendezo wose wo kwitwara uko biboneye, bihita bihuhuka ugasanga abanyetorero ntaterambere ry’Umwuka na rito bafite ndetse no kubigaragarira amaso ntaho batandukaniye n’abapagani batazi Imana. Ijambo ry’Imana ritubwira gushaka ubwami bw’Imana ibindi bikaza ari inyongera; byumvikane ko iby’indamu z’umubiri tudakwiye kubitaho umwanya tubyigisha abantu kuko ni inyongera, kuko ntabwo biri muntego y’agakiza: Mat.6:33.

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?