Dore inama bibiliya igira abakristo b’(...)

Kwamamaza

agakiza

Dore inama bibiliya igira abakristo b’ abibone


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-04-06 19:44:41


Dore inama bibiliya igira abakristo b’ abibone

« Kwibona kubanziriza kurimbuka, kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Ni byiza kugira umutima woroshye ugafatanya n’aboroheje, kuruta kugabana iminyago n’abibone.(Imigani16 :18-19)

Muri iyi nkuru turarebera hamwe icyo kwibona ari cyo n’inama ku bakristo bibona

1.Dutekereza ko “ Twatoranijwe” tukibagirwa Yesu watoranijwe mbere na mbere

Abakristo b’abibone, abavugabutumwa cyangwa abapasiteri by’umwihariko bakunze kumva ‘baratoranijwe’ kimwe n’abakristo b’uyu munsi bumva bari hejuru y’abandi bakumva bihagije muri byose.

Bamwe batekerezako imihamagaro cyangwa imirimo Imana yabahaye ikomeye, bagasuzugura impano z’abandi bakristo bakumva ko ntanyungu bakaba banyamwigendaho , bakirengagiza Umwami Yesu Kristo, umwana w’Imana wabaye umuvugabutumwa uhanitse kurusha bose, akigira umuntu ,akicisha bugufi , akikorera ibyaha byacu ndetse akanabipfira kugirango turokoke.

Bibiliya itubwira uko Yesu yicishije bugufi akumvira akageza ubwo apfa apfiriye ndetse ku musaraba

“Ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n’abandi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k’Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n’Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa ajyana akamero k’umugaragu w’imbata, agira ishusho y’umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y’umuntu yicisha bugufi, araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba.(Abafilipi2:3-8)

2.Dutekereza ko tutagira icyaha nyamara Yesu ni we nyangamugayo idahinduka

Abakristo bibona batekerezako ntakosa na rimwe bagira, ko ntawababonaho ikosa. Bavugako ntacyabashinja.Ntibiborohera kumenya ukuri kuberekeyeho kuko batemera kugirwa inama. Abenshi ntibashobora kwigerekaho amakosa ahubwo bavugako ari amakosa y’abandi bantu.
Mu migani hagira hati: “Mbese wabonye umuntu wiyogeza ko ari umunyabwenge? Wapfa kwemera umupfapfa kumurutisha uwo.(Imigani 26:12)

3.Twiyumva nk’abanyakuri kandi Imana ni yo kuri.

Abakristo bishyira hejuru batekereza ko bari hejuru y’abandi, bizerako babayeho mu rwego rutandukanye n’urw’abandi, batekerezako ari abakristo beza kurusha abandi, ari abantu batunganye kurusha abanyabyaha batarakizwa.
Umwami Yesu yatanze umuburo ko dukwiye kuba abagaragu b’abagenzi bacu :
“Ahubwo uruta abandi muri mwe ajye aba umugaragu wanyu. Uzishyira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashyirwa hejuru.(Matayo23:11-12)

Abakristo bakwiye kwicisha bugufi tukaba abagaragu babagenzi bacu, kugirango tutazarimburanywa n’abanzi b’Imana.

Sophie @agakiza.org

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?