Dore impamvu 3 Imana yitegereza umutima(...)

Kwamamaza

agakiza

Dore impamvu 3 Imana yitegereza umutima kuruta ibindi byose


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-03-23 09:19:46


Dore  impamvu 3 Imana yitegereza umutima  kuruta ibindi byose

Uwiteka ntawe uhwanye nawe, arihariye.Tugerageza kureba abandi, tukabacira urubanza bitewe nuko bagaragara inyuma: Uko bavuga, uko bitwara, uko bambara, uko bagenda n’uko bareba, uko bambara ariko ibi ntibikwiye kuko Imana iriyo ijya imenya abantu bayo.

"Ariko Uwiteka abwira Samweli ati “Nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba nk’uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima.” " (1 Samweil 16:7)

Imana ubwayo uko tureba siko ireba, ntabwo ireba imyambaro, Imana ntijya yumva amagambo abantu batuvugaho mbere ya byose ibanza kukumenya.

Imana yakumenye mbere yuko uvuka, Imana imenya uburyo umutima wawe wubakitse, Imenya ibyiyumviro byawe, uko utekereza, ibiri ahatagerwa ho mu mutima.
“Kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, Wanteranirije mu nda ya mama. Ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza, Imirimo wakoze ni ibitangaza, Ibyo umutima wanjye ubizi neza. Igikanka cyanjye ntiwagihishwe, Ubwo naremerwaga mu rwihisho, Ubwo naremesherezwaga ubwenge mu byo hasi y’isi. Nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, Mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose, yategetswe itarabaho n’umwe. (Zaburi 139:13-16).

Imana izi buri muntu wese, yitegereza mu mutima w’umuntu buri mwanya kandi ibyo dukora ibirebana ubushishozi ikabyitaho. Uku ni ukuri gutera bantu bamwe ubwoba.

Ibi ni bimwe mu bigaragaza ko Imana ituzi neza :

1. Ntakintu na kimwe dukwiye kubeshya Imana

Kuberako Imana izi buri kimwe cyose kuri twe kandi ishakako tugira ukuri, ntabwo umukiristo akwiye kugira icyo abeshya Imana. Kuko abakunda kubeshya bakabikora batazigera baragwa ubwami bw’Imana.

2. Twahawe uburyo butuma dutinya Imana, tukayikiranukira

Bibiliya itubwirako Imana ariyo iyobora imirimo yo mu mitima “Imigenzereze y’umuntu yose itunganira amaso ye, Ariko Uwiteka ni we ugera imitima.”(Imigani16:2)

Ntidushobora guhisha Imana ibyo dutekereza n’ibyo twibwira mu mitima. Igikwiriye ni ukwiga gutinya Imana no kwiga kubaho uko ijambo ryayo rishaka ritwigisha.

3. Duhora twiringiye urukundo rw’Imana buri gihe

"Tukiri abanyantege nke, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi, nkanswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda, ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha " (Abaroma 5:6-8)

Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga Umwana wayo w’ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. (Yohana 3:16).

Imana ijya yitegereza umuhate w’umuntu ikamutera inkunga mu byo agambirira mu gihe iyo ari byiza, Imana ikabona aho umuntu atsinzwe ku bwintege nke ariko Imana ikomeza kudukunda.

Ismael @Agakiza.org

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?