Dore ibyo abakristo b’ingaragu bakwiye(...)

Kwamamaza

agakiza

Dore ibyo abakristo b’ingaragu bakwiye kwitondera


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-06-29 09:23:58


Dore ibyo abakristo b’ingaragu bakwiye kwitondera

Ingaragu ziba zifite umudendezo usesuye wo kwigenga. Ziba zifite uburenganzira bwo kugirana ubucuti n’umuntu wese, kandi baba bafite umudendezo wo guhitamo uwo bishimiye bazabana cyangwa bagatumbira Imana ngo izabafashe mu buzima basigaje hano ku isi.

Ingaragu nyinshi (abahungu n’abakobwa), bakeneye kumenyako mu gushaka ubucuti batagomba kurengera kugirango birinde guhura n’ingaruka zo guhitamo nabi. Iyi nkuru iraburira ingaragu z’abasore n’inkumi ingorane zizanwa no kurenga umurongo utegetswe bagakora icyaha. Nshuti , dukwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo twirinde kurengera no gukora ibyaha by’ubusambanyi.

Igihe ingaragu z’abasore n’abakobwa zizarengera zigakora icyaha , ubuzima bwabo ntibuzongera kuba kimwe nk’uko bwari bumeze cyane cyane igihe icyaha kizaba ari icya kamere y’ubusambanyi, bikarangira byangije amarangamutima yabo, bikomerekeje imitima yabo, bagahora bikoreye umutwaro ubaremereye. Igihe kandi bakoze icyaha cy’ubusambanyi mbere yo gushyingirwa, bituma abana bazavuka badafite aho babarizwa hazwi. Buri mukristo w’ingaragu akwiye kurinda umutima we kurusha ibindi byose birindwa, ibitekerezo bye akabizirika kuri Kristo( imigani 4:23, 2Abakorinto10:5)

Nshuti ni amahitamo yacu yo kuba twakora neza cyangwa nabi. Niba dukora icyo twita kibi tuzaba dutuka Imana kandi ntakabuza tuzahura n’ingaruka bitewe n’amahitamo twagize. Amahirwe nuko bibiliya iduha inama z’ingenzi zaturinda guhitamo nabi. Ingaragu z’abasore n’inkumi zizarushaho gukora neza nizita kuri izi nama zigaragara muri bibiliya:

1.Irukana icyaha mu mutima wawe

“Mwumvise ko byavuzwe ngo ‘Ntugasambane.’ Jyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza, aba amaze gusambana na we mu mutima we. Ijisho ryawe ry’iburyo nirigushuka rikakugusha, urinogore urite kure. Ibyiza ni uko wapfa ijisho rimwe, biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri Gehinomu. N’ikiganza cyawe cy’iburyo nikikugusha, ugice ugite kure. Ibyiza ni uko wabura urugingo rwawe rumwe, biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri Gehinomu. (Matayo5:27-30)

2.Hunga icyaha cy’ubusambanyi

“Muzibukīre gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y’umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z’Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana.(1Abakorinto6:18-20)

3.Irinde kwegera/ gukorakora abagore

“Ibyerekeye ibyo mwanyandikiye, ibyiza ni uko umugabo adakora ku mugore.”(1Abakorinto7:1)

4.Gushaka byaba byiza kuruta kuba ingaragu

“Abatararongorana kandi n’abapfakazi, ndababwira yuko icyiza kuri bo ari uko bagumya kumera nkanjye. Ariko niba badashobora kwirinda barongorane, kuko ibyiza ari ukurongorana kuruta gushyuha.”(1Abakorinto7:8-9)

5.Gushaka si icyaha

“Niba hari umuntu urarikira umwari, akumva ko iryo rari rizamutera kumugirira ibidakwiriye amurongore, kuko ari nta cyaha aba akoze.”(1Abakorinto 7:36)

Urubyiruko rw’abahungu n’abakobwa bakwiye kwibukako satani ahora azerera nk’intare yivuga ashaka uwo aconshomera bityo bakirinda imwe mu mitego ye harimo n’ubusambanyi bubatandukanya n’Imana, bakirinda uko bagenda , imibiri yabo ikaba insengero zera.

Sophie @Agakiza.org

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?