Dore ibintu birindwi(7), Imana yifuza ko(...)

Kwamamaza

agakiza

Dore ibintu birindwi(7), Imana yifuza ko wagira umwete mu kubishaka.


Yanditswe na: Ubwanditsi     2019-06-19 04:57:44


Dore ibintu birindwi(7), Imana yifuza ko wagira umwete mu kubishaka.


Bibiliya igaragaza impuguro Yesu yahaye abigishwa be kugira ngo bajye baha agaciro iby’Imana, bagira umwete wo kuyishaka, bayihe igihe, maze babone kuyisaba icyo bashaka cyose.

Matayo7:7-12
7.“Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. 8.Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n’ukomanga agakingurirwa. 9.Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, 10.cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka?
11.Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none So wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye?
12. “Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose mube ari ko mubagirira namwe, kuko ayo ari yo mategeko n’ibyahanuwe.

Ibyo bintu ni ibi bikurikira:

1. Gushaka ubwami bwayo mbere y’ibindi byose (Matayo 6.33):
Ubwami bw’Imana ntibwifuzwa mu magambo gusa, ahubwo buraharanirwa ndetse buratwaranirwa nkuko bibiliya ibivuga muri Matayo 11.12.

2. Gushaka gukiranuka kwayo (Abaroma 3.22): Gukiranuka ni ugukora neza mu gihe kigoye.

2. Gushaka ubwenge (Imig 4.5):Ubwenge ni ukumenya no kwitondera ijambo ry’Imana, ukaryumvira; kandi ubwenge bugira akamaro ko kuyobora (Umubwiriza10.10), ndetse bukarinda ubugingo bw’ubufite(Umubwiriza 7.12).

3. Gushakashaka uko wamenya ibyo ishima (Abefeso 5.10): Kubw’ibyo, wemera kurara amajoro, ukazinduka kare cyane, ukiyiriza ubusa, ukurira imisozi, uyishaka (2Abakorinto 6.4).

4. Gushaka mu maso hayo,nkuko ijambo ry’Imana ribidutegeka. ( Zaburi 27.8):
5. Ushaka ubwiza bw’Imana, uharanira gusa na yo, nkuko tubisoma mu ijambo ry’Imana, mu gitabo cya 2Abakorinto 4.6

6. Gushaka imanza zitabera:Mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire impfubyi uruba (Yesaya 1.17):

Urenganura abarengana, ukishimana n’abishimye, ukababarana n’abababaye.

7. Kuyishaka bigishoboka (Yesaya 55.6): Uyu munsi, Imana ibonwa n’umuntu uyishakanye umutima we wose (Yeremiya 29.13):

Nuko rero nawe ugire umwete wo gushaka Umwuka Wera w’Imana, kuko ni we gusa uzaguha imbaraga zizakubashisha gushaka Imana, akaguha ubwenge nyakuri, kandi akakuyobora mu kuri kose, ndetse akakubashisha kunesha urugamba rwo gukiranuka (Yohana 16.13).

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?