Dore ibikwiye kuranga Umusamariya mwiza

Kwamamaza

agakiza

Dore ibikwiye kuranga Umusamariya mwiza


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-01-18 08:06:43


Dore ibikwiye kuranga  Umusamariya mwiza

Bibiliya ivuga umuntu utaragaragajwe amazina wamenyekanye cyane kandi agatuma ibigo byinshi by’ivugabutumwa bimwitirirwa. “Umusamariya mwiza” yabaye umwe Yesu Kristo yavuzeho wakoze ibintu byasize ishusho nziza kandi dukwiye kwigiraho.

Abenshi muri twe dutekerezako Umusamariya mwiza ari umuntu ubayeho kandi agakora nk’ibyo Yesu yakoze. Tuzi nezako Yesu kristo yakundaga kwigisha avugiye mu migani kugirango yerekane neza icyo ashaka kuvuga,ingingo y’ingenzi cyangwa isomo ashaka gutanga nk’uko tubisanga mu butumwa bwiza bwa Luka 10:25-37.

Inkuru itubwirako Umusamariya mwiza ari uwafashije uwaguye mu gico cy’abambuzi ntituzi aho yari avuye n’aho yaganaga ariko tuzi nezako ariwe wagiriye neza uwo muntu wari ugiye gupfa agakira neza.
Uyu musamariya ni umuntu wanenwaga n’Abayuda, niwe wagiriye impuhwe uriya muntu wari ugiye gupfa (kandi yagakwiye kuba Umuyuda wamufasha bwa mbere),yapfutse ibikomere bye, amushyira ku ndogobe ye, amujyana kumucumbikishiriza ,amwitaho anishyura umuntu wo kuzamurwaza mu gihe yari akomeje urugendo rwe ndetse asiga amwijeje ko ibyo azamutangaho byose azabyishyura agarutse.

N’ubwo Yesu atagaragaje niba uwo Musamariya yarahindukiye akagaruka kureba uwo muntu gusa icyo tuzi cyo ni uko Yesu yamukoresheje kugirango yerekane urukundo dukwiye gukunda bagenzi bacu.

Niki dukwiye kwigira kuri uyu musamariya mwiza?

1. Ntukeneye kwitwa izina/kugira aho ubarizwa.

Umusamariya mwiza yakomeje kumenyekana kugeza na n’ubu, nta zina rimugaragaza,ariko ibikorwa bye byabaye urugero kugeza n’uyu munsi Ibikorwa bye biratwerekako tudakwiye kugira amazina,isura nziza ahubwo dukwiye gafasha abandi nta bihembo duteze cyangwa ngo dushimwe.
Bamwe muri twe bashaka kumenyekana no kubaka izina.Uyu musamariya ashobora no kuba atari yarize bihambaye tugendeye kubitekerezo bya kiriya gihe ariko ibikorwa bye by’urukundo biyuma n’uyu munsi avugwa.

2. Ukwiye gukunda mugenzi wawe,n’ubwo waba umwanga

Biroroshye gukunda abadukunda ariko birakomeye gukunda abatwanga.Umusamariya mwiza atwerekako ibi byose bishoboka. Atwerekako tugomba gukunda buri muntu harimo n’abatwanga. Dukwiye kwereka urukundo abadusuzugura bose kandi dukwiye gukunda buri muntu, tumenyako Imana ariyo ibona ibyo byose dukoreye
abavandimwe bacu.

3.Gufasha biva mu mutima,si imyanya turimo

Mu butumwa bwiza bwa Luka 10 :25-37,hagaragaza Umusamariya mwiza ko yari uwa 3 unyuze aho uwo umuntu wakomerekeye mu gico cy’abajura. Babiri ba mbere barimo umutambyi n’Umulevi bari bafite umurimo wo gufasha abantu ariko ntibabikoze. Kwifuza gufasha abandi ntibisaba kuba waratorewe uwo murimo, bituruka mu mutima w’umuntu. Ababitorewe na bo bafite inshingano zo gukorana umurava ngo bakore neza uwo murimo bahamagariwe.

Yesu yagize ati :« Ariko muri mwe si ko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajye aba umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw’imbere muri mwe, ajye aba imbata yanyu, nk’uko Umwana w’umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. » (Matayo 20 :26-28)

Ntidukwiye gukora umurimo wo gufasha ariko babidutoreye cyangwa babitwibukije, ahubwo dukwiye gukora umurimo mwiza wo gufasha bagenzi bacu kugirango imirimo yacu izaduherekeze mu rugendo turimo rugana ijuru.

Imana ibahe umugisha !

[email protected]

Ibitekerezo (1)

Sam RUKUNDO

19-01-2018    01:37

AMEN,Imana ibahe umugisha kubwiki kigisho, Dukwiye gusa n’Umwami wacu yesu kristo muri byose.

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?