Dore Amasomo 5 y’Ingenzi abakristo dukwiye(...)

Kwamamaza

agakiza

Dore Amasomo 5 y’Ingenzi abakristo dukwiye gukura mu gitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa


Yanditswe na: Ubwanditsi     2020-09-29 09:05:51


Dore Amasomo 5 y’Ingenzi abakristo dukwiye gukura mu gitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa

Ni ingenzi cyane kwigira kuby’intumwa zakoze . Ubuzima n’imyitwarire byaziranze bikwiye kubera abakristo bo mu gihe cya none indorerwamo bireberamo.

Amasomo 5 mu gitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa, yanditswe na Luka mu buryo bw’urwandiko yandikiye inshuti ye Tewofilo. Muri urwo rwandiko harimo insanganyamatsiko zitandukanye: nko gutangira ku Itorero, inkuru yo kwihangana kw’abavandimwe bacu ba mbere mu kwizera, ariho dusanga abamisiyoneri nka Pawulo na Petero , mu gihe cyo gutotezwa no kwitangira umurimo w’ Imana n’abakozi bayo.

Mu Byakozwe n’Intumwa tubonamo imirimo y’Umwuka Wera, kurinda ubwoko bw’Imana aribyo byavuyemo kuronka agakiza k’ubugingo bwa benshi. Hari inyungu ntagereranywa ugiye gukura muri aya masomo tugiye kubagezaho uko ari 5, gusa nano kuyakurikiza ni byo by’agaciro:

Senga mbere yo gufata ibyemezo byingenzi

Barasenze bati: "Mwami Mana , umenya imitima y’abantu bose , werekane uwo watoranyije muri aba bombi abe intumwa, ahabwe uyu murimo Yuda yataye akajya ahe. Barabafindira , ubufindo bufata Matiyasi. Nuko abaranwa n’Intumwa cumi n’imwe ” Ibyakozwe n’Intumwa 1: 24-26

Muri iki gice, mu gihe Petero yari agiye gushyiraho intumwa isimbura Yuda muitorero rya mbere, yerekanye ko ari ngombwa gusenga no gusaba kuyoborwa n’Imana, mu gukora icyo gikorwa nibwo Matiyasi yashyirwagaho.

Iki gice kitwigisha akamaro ko gusenga mbere yo gufata ibyemezo ibyo aribyo byose, kuko Umwami Imana yacu niyo izi byose kandi ninayo ifite icyerekezo cyiza mu buzima bwa buri muntu wese mu mibereho ye ya buri munsi. Abakristo benshi bakunda kugwa mu mutego wo kwicuza kuko ibyo bagerageje gukora bitagenze neza, urugero twatanga aha: Gufata umwenda muri Bank, Gushaka, kwimika abakozi b’Imana, n’ibindi. Muby’ukuri nta mukristo wari ukwiriye kwicuza , ahubwo yagateye intambwe yo kwemera kubanza kubaza Imana mbere yo gufata ikemezo runaka.

Guma mu kwizera kandi ugendera mu bushake bw’Imana

Boshya abantu n’abakuru n’abanditsi baramusumira , baramufata bamushyira abanyarukiko. Nuko bahagurutsa abagabo b’ibinyoma baravuga bati ” Uyu muntu ntabwo asiba gutuka ahera n’amategeko kuko twumise avuga ati ‘Yesu w’Inazareti azasenya aha hantu, kandi azahindura imigenzo twahawe na Mose.’ “ Abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye , babona mu maso ya Sitefano hasa n’aha marayika. Ibyakozwe n’Intumwa 6: 12-15

Sitefano yari umwe mu badiyakoni bari bakomeye mu Itorero rya mbere: “Umuntu wari wuzuye kwizera n’Umwuka Wera” . Yari umuntu ukomeye imbere y’Imana kandi yashishikazwaga no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ari na byo byatumye abayobozi benshi b’amadini bahagurukira kumurwanya. Ndetse yewe abo bamurwanyaga , bagerageje no gutanga ruswa ku batangabuhamya b’ibinyoma kugira ngo bashinje Sitefano.

Nubwo byagenze bityo ariko, Sitefano we yahagaze ashikamye aguma mu kwizera aguma mu bushake bw’Imana. Niba uri umukristo ugahura n’akarengane cyangwa ibigeragezo urasabwa gushikama. Ntabwo dukwiye gucogora kubera intambara izo ari zo zose twaba turimo kunyuramo. Twibuke ko Sitefano we yanageze aho yicishwa amabuye apfa yuzuye Umwuka Wera kandi ashima kandi asabira abamwicaga. Ibyakozwe n’Intumwa 7: 54 -60

Tugomba kuba mu bushake bw’Imana, naho mu maso y’abantu byasa nk’aho ari "ubusazi"cyangwa “ubuyobe” , intumbero yacu nyamukuru igomba kuba gushimisha Imana no gukora ubushake bwayo. Ibyiringiro byacu ntabwo bishingiye ku bantu.

Ba inyangamugayo no mu gihe bagushinja

Bakimutera amabuye , arambaza avuga ati” Mwami Yesu, akira umwuka wanjye.“ Arapfukama avuga ijwi rirenga ati “ Mwami , ntubabareho iki cyaha” Amaze kuvuga atyo arasinzira . Nuko Sawuli na we ashima ko yicwa. Ibyakozwe n’Intumwa 7: 59-60

Mu Byakozwe n’Intumwa 7, Sitefano yavuze ku mateka y’Abisiraheli kuva kuri Aburahamu n’amasezerano y’Imana yamuhaye. Yerekanye kandi ububi bw’imitima y’abantu mu bihe byashize ndetse no mu gihe cye, anabashinja kwica intumwa zose Imana yohereje ngo zamamaze ibwami bwayo. Ibyo rero byakongeje uburakari bw’abishe Sitefano, ariko akomeza kuba inyangamugayo.

Bamuteye amabuye ariko arangwa n’ imyitwarire ya Yesu ku musaraba kandi asaba Uwiteka kubabarira abamuhitanye. Nubwo ibintu bishobora kuba bibi, hakaza ibihe by’inzara, uburwayi, intambara zitari zimwe, amakuba n’ibigeragezo tugomba kubibamo kandi tukaba inyangamugayo. Imana ihora itubereye maso , ntabwo yishimira kubabaza umuntu iteka kandi nta kintu na kimwe kitubaho itakizi .

Ishimire guhugurwa

Kwirinda inyama zaterekerejwe ibishushanyo bisengwa , n’amaraso, n’ibinizwe, no gusambana. Ibyo nimubyirinda muzaba mukoze neza. Nuko bamaze gusezererwa baramanuka bajya muri Antiyokiya, bateranya Itorero babaha urwandiko. Barusomye bishimira uko guhugurwa. Ibyakozwe n’Intumwa 15: 29-31.

Muri iki gice turabonamo uko itorero ryo muri Antiyokiya, ryahawe amategeko n’amabwiriza bagombaga gukurikiza, kandi barabyishimiye bakira iyo nama. Ese inama tugirwa n’Umwuka Wera turazikurikiza? Nugira amahirwe yo kubona umuntu wese uguhugurira Inzira nziza, inzira z’Imana uzakurikize ibyo akubwiye, kubera ko dukikijwe n’ibibi byinshi muri iyi si, tugomba gushungura tugatoranya iby’ingenzi byaduha umumaro wo kutugeza mu bwami bw’Imana. Aha rero twakagombye kwishimira guhugurwa, nubwo abantu benshi babifata nk’ibigoye .

5. Witinya!

Kandi none ndabakomeza , nimuhumure kuko muri mwe hatazapfa n’umwe keretse inkuge . Kuko iri joro iruhande rwanjye hahagaze marayika w’Imana , ndi uwayo nyikorera. Akambwira ati’ Pawulo, witinya ukwiye guhagarara imbere ya Kayisari , kandi dore Imana iguhaye n’abo mugendana bose’. Nuko nimuhumure mwa bagabo mwe , kuko nizeye Imana yuko bizaba uko nabwiwe. Ariko dukwiye gusukwa ku kirwa. “ Ibyakozwe n’Intumwa 27: 22-25.

https://www.agakiza.org/Yesu-yaba-ari-mu-bwato-bwawe.html

Humura kuko Imana yishimira kukurokora mu bikogoye byose, kandi inyanja y’ibibazo urimo muri iyi si Yesu arajwe ishinga no kubana nawe muri ubwo bwato. Akenshi tuzi ko kuba mu gakiza k’Imana ntamibabaro tuzahura nayo , ariko siko biri. Intambara n’ibigeragezo tuzahorana nabyo mu gihe tukiri mu isi. Icyakora kuko Imana ari iyo kwizerwa izahora iturengera muri ibyo byose.

Source: bibleoffline.com

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?