Burya kwizera kutagira imirimo, ni imfabusa!

Kwamamaza

agakiza

Burya kwizera kutagira imirimo, ni imfabusa!


Yanditswe na: Ubwanditsi     2021-02-02 05:05:45


 Burya kwizera kutagira imirimo, ni imfabusa!

Iyo umuntu yakijijwe, agomba kumenya ngo ndi nde muri Kristo Yesu, naremewe iki, hanyuma ni gute nagikora?. "Nk’uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, ni ko no kwizera kudafite imirimo kumeze, kuba gupfuye"

Mu nyigisho zabanje kubijyanye no kwizera, twavuze ku bwoko( uburyo) 10 bwo kwizera. Twanagarutse kandi ku bintu bikuza kwizera, twabonye ko hari n’ibintu bishobora kubangamira kwizera. Ibyo bintu twasanze ari inkoni ikubita kwizera, ni urusika rukomeye umuntu akwiye gukuraho kuko rutuma atashyikira kwizera. Uyu munsi tugiye guhuza kwizera gufatanyije n’imirimo.

Ni mu gitaramo cy’ijambo ry’Imana n’indirimbo cyabaye kuri uyu wa 31 Mutarama 2021 kinyuze kuri Agakiza Tv. Hamwe na Pasiteri Habyarimana Desire, umufasha we Ada Kiyange Darlene wari umuyobozi wa gahunda, ndetse n’umuramyi Ashimwe Dominic.

"Mbese bene Data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera, nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se, hagira mwene Data w’umugabo cyangwa w’umugore wambaye ubusa, kandi akaba abuze ibyokurya by’iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati “Genda amahoro ususuruke uhage”, ariko ntimumuhe ibyo umubiri ukennye byavura iki? uko ni ko no kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye.

Ahari umuntu yazavuga ati “Wehoho ufite kwizera, jyeweho mfite imirimo.” Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n’imirimo yanjye. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi. Ibyo ni byiza, ariko abadayimoni na bo barabyizera bagahinda imishyitsi.

Wa muntu utagira umumaro we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa? Mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirijwe n’imirimo, ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Ubonye yuko kwizera kwafatanije n’imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n’imirimo ye.

Ni cyo cyatumye ibyanditswe bisohora, bya bindi bivuga ngo “Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka”, yitwa incuti y’Imana. Mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n’imirimo, adatsindishirizwa no kwizera gusa.

Dore na maraya uwo Rahabu. Mbese ntiyatsindishirijwe n’imirimo ubwo yacumbikiraga za ntumwa, akaziyobora indi nzira?. Nuko rero nk’uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, ni ko no kwizera kudafite imirimo kumeze, kuba gupfuye". Yakobo 2: 14-26

Abantu benshi barizeye birangirira aho, kwizera kwabo ntikwakura kuragwingira bituma imirimo yo kwizera itagaragara mu buzima bwabo. Yakobo yaduhamirije ko iyo kwizera kugumye kuri konyine kudashobora gukura. Reka tubigereranye n’umwana, aramutse avutse ntakorerwe ibikurikira ntashobora kubaho. Uku niko abantu benshi byabagendekeye, babuze gukura mu kwizera.

Iyo umuntu akijijwe aba atsindishirijwe, ibyo ni igikorwa gikorwa n’Umwuka Wera nta ruhare rwawe rurimo, ni ukwizera kwavutse. Hirya yo gutsindishirizwa kwizera kumaze kuvuka, umuntu akurikizaho kwezwa no guhinduka ku ngeso.

Iyo umuntu amaze guhinduka ku ngeso, ni byiza kureba ko adafite umutima ukomeretse, yasanga afite ibikomere akabizana kuri Yesu akabimukiza. Hanyuma ugatera indi ntambwe yo gutunganya kwizera kwe, akagira agakiza gakomeye kubatse ku rufatiro ruzima, adapfa kugushwa n’ikibonetse cyose.

Kwizera kuri konyine kuba gupfuye

Bibiliya yatanze urugero ruvuga ngo’ Niba mubonye mwenedata ushonje, akaba akennye ibyo kurya n’ibyo kwambara mugahita mumubwira ngo amahoro y’Imana ajyane nawe’. Sinzi niba mutekereza ukuntu abitwa abakristo muri iki gihe ari ubu buzima babayeho. Aho ubwira mwenedata ngo genda Imana izagufasha, turagufasha gusenga, kandi ibyo umubwira ko uri busengere, nawe waribubikemure.

Nyamara ikintu kijya kibabaza, iyo umukire yakoze ubukwe twese turaboneka, iyo umukene yakoze ubukwe urusengero ruba rwambaye ubusa!. Iyo umukire yarwaye twese tugerageza kohereza amafaranga, tukajya gusura ariko umukene ararwara akazarinda akira, akazagaruka tugahurira mu mirimo ntacyo twigeze tumumarira.

Ibi rero ni ibigaragaza ko kwizera k’umuntu kugenda gupfa, hakazasigara izina gusa. Kuko niba kwizera kutagaragazwa n’imirimo ntakuzaba guhari, Yesu yaravuze ngo “ Nimukundana nibwo bazamenya ko muri abigishwa”.

Mu ijambo ry’Imana Bibiliya yaduhaye ingero z’abantu 2: Urimo kuvuga ko afite kwizera, undi akavuga ko afite kwizera gufite imirimo. Mubyukuri birumvikana ko uzemerwa ni ufite kwizera kugeretseho imirimo.

Mu 1Abakorinto 15: 58, haravuga ngo” Nuko bene Data bakundwa, mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y’Umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari uw’ubusa ku Mwami".

Ikintu kigaragaza ko abantu bakomeye mu gakiza, ni uko bakora imirimo y’Umwami badahaswe. Iyo umuntu afite ububyutse muri we, ajya gusura abarwayi ku bitaro ntawabitangaje, arwana no kureba icyo yakora kugira ngo Ubwami bw’Imana bwubakwe.

Kwizera kutagira imirimo nink’ukw’abadayimoni

Ku murongo wa 19 mu ijamo twasomye muri Yakobo haravuga ngo" Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi. Ibyo ni byiza, ariko abadayimoni na bo barabyizera bagahinda imishyitsi".

Abadayimoni bo barenza aho twebwe tubyizera, bahinda imishyitsi bazi Imana iyo ari yo. Bahoze babana mu ijuru( Satani yahoze ayoboye kuramya no guhimbaza). Ntabwo dukwiye kugira kwizera nk’ukw’abadayimoni. Nkuko twabigarutseho iyo umuntu yakijijwe, agomba kumenya ngo ndi nde muri Kristo Yesu, naremewe iki, hanyuma ni gute nagikora?.

Hari abantu benshi bazarinda bapfa batazi icyo baremewe!, bashobora kugera mu ijuru ntawaca urubanza, ariko Bibiliya iravuga ngo ‘Bazagera yo nk’abakuwe mu muriro’. Ni abantu badafite ikintu na kimwe bazahemberwa, nta kamba bazambara mu bwami bw’Imana kubera ko batigeze bakora imirimo yo kwizera.

Birababaje kuba uvuga ko wizera ariko udashobora kugira umurimo wakora!. Erega Yesu yatubwiye imirimo dukwiye gukora: Nari nshonje, nari ndwaye, nari mfunzwe, nari nyotewe, nari nambaye ubusa, uworoheje hanyuma y’abandi mwabikoreye, ni njye mwabikoreye. Dukwiye kwitoza kugira kwizera ariko kuvanze n’imirimo.

Inyigisho yateguwe na Pasiteri Desire Habyarimana/ Agakiza Tv, wayikurikira yose hano: IGITARAMO - 01: KWIZERA N’IMIRIMO || Pst Desire H. & Dominic Ashimwe

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?