Birakwiye kumvira ijwi ry’Imana, ndetse no(...)

Kwamamaza

agakiza

Birakwiye kumvira ijwi ry’Imana, ndetse no kumenya kuritandukanya n’andi majwi.


Yanditswe na: Ubwanditsi     2019-06-26 06:10:49


Birakwiye kumvira ijwi ry’Imana, ndetse no kumenya kuritandukanya n’andi majwi.

1 ABAMI 13:7-24
Umwami abwira uwo muntu w’Imana ati “Ngwino tujyane mu rugo uruhuke kandi nkugororere.”uwo muntu w’Imana abwira umwami ati “Naho wampa igice cya kabiri cy’ibintu byo mu nzu yawe, ntabwo twajyana iwawe. Sindira ino, kandi simpanywa n’amazi,kuko ari ko ijambo ry’Uwiteka ryanyihanangirije ngo ‘Ntugire icyo urya ntunywe n’amazi, kandi ntusubize inzira yakuzanye.’ ”

Na we aramubwira ati “Nanjye ndi umuhanuzi nkawe, kandi marayika utumwe n’Uwiteka avuganye nanjye ati ‘Jya kumugarura umujyane iwawe, arye kandi anywe.’ ” Ariko yaramubeshyaga.

Nuko asubirayo na we, bageze iwe ararya aranywa.
Bacyicaye ku meza, ijambo ry’Uwiteka riza kuri uwo muhanuzi wamugaruye,atera hejuru abwira uwo muntu w’Imana waturutse i Buyuda ati “Umva uko Uwiteka avuze ati ‘ubwo wanze kumvira ijambo ry’Uwiteka, ntiwitondere itegeko Uwiteka Imana yawe igutegetse,ariko ukagaruka, ukarīra aho yakubujije, ukahanywera kandi yarabikubujije, nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cya ba sogokuruza.’ ”
Nuko uwo muhanuzi bagaruye amaze kurya no kunywa, wa wundi wamugaruraga amushyirira amatandiko kuri ya ndogobe.
Aragenda ahura n’intare iramwica, intumbi ye irambarara mu nzira, indogobe iyihagarara iruhande, intare na yo ihagarara iruhande rw’intumbi.

Benedata dukwiye gusaba imbaraga kugirango Imana iduhe ubwenge bwo gutandukanya amajwi kuko niba ijwi rya satani ritaratinye gusura Adamu na Eva bararemwe n’Imana batarabyawe nkatwe kandi barasurwaga n’Imana amanywa na n’ijoro. Imana idufashe iduhe Umwuka w’ubwenge no kumenya.gutandukanya amajwi twumva kuko ibyera byose atari amata.

Uyu muhanuzi ajya gutanga ubutumwa kwa Rehobowamu Imana yari yamubujije kurya no kunywa no gusubiza inzira yaciye ajyana ubutumwa. Umwami amaze guhanurirwa apinga ubutumwa yahawe Imana iramuhana ukuboko kwe kuranyunyuka maze umuhanuzi amwingingira Imana iramukiza. Umwami abonye ko ikimenyetso kimutsinze kandi kimwemeje yasabye umuhanuzi ko bajyana iwe bagasangira ariko arabyanga amena ibanga ry’ibyo Imana yamubujije maze intumwa za satani ziba ziramwumvise zijya kubibwira umusaza w’umuhanuzi. Nshuti ntimukamene amabanga y’ibyo muba mwavuganye n’Imana kuko satani atatwifuriza ibyiza kandi iyo ajya kukwica ahera ku mabanga wamennye.

Turebere hamwe akaga kazanywa no kutumvira ijwi ry’Imana duhereye muri bibiliya:
Impamvu isi ifite akaga gakomeye ni uko Adamu na Eva batamenye gutandukanya ijwi ry’Imana, n’ijwi rya satani bituma birukanwa muri Edeni.

Ijwi ry’Imana ryavuganye na Aburahamu ko azabyara umwana ananirwa gutegereza, bituma abyarana n’umuja we, abyara Ishimayeli ibyo byatumye kugeza n’uyu munsi bimwe mu bihugu byo muri Aziya bahora mu ntambara.kubera kudatandukanya ijwi ry’Imana n’ijwi rya satani.

Kudatandukanya ijwi ry’Imana n’irya satani byatumye abami bamburwa ingoma baricwa kuko basenze izindi mana

Kudatandukanya ijwi ry’Imana n’iry’umwanzi byatumye muka Loti areba i nyuma ahinduka inkingi y’umunyu.

Burya Yuda yananiwe gutandukanya ijwi ry’Imana n’irya satani bituma agambanira Umwami we bimuviramo kwiyahura

Ijwi rya satani ryatumye ku bwa Nowa abantu banga kumva ubutumwa bwiza umwuzure urabamara, urabica kubwo kudatandukanya ijwi ry’Imana n’irya satani.

Samusoni yananiwe gutandukanya ijwi ry’uwamuhamagaye n’ijwi rimurwanya, bituma amena ibanga bimuviramo akaga gakomeye ko kunogorwamo amaso no gukenyuka.

Iyiminsi turimo abantu bananiwe gutandukanya ijwi ry’iyabahamagaye bitumye ingo zisenyuka aho abantu babwirwa ngo urugo babyariyemo gatanu gatandatu, karindwi ngo si urwe agahaguruka akagenda, urugo akarusenya.

Abantu bananiwe gutandukanya ijwi ry’Imana n’irya satani bitumye barindagirira mu bahanuzi babizeza ibitangaza ngo nibazane amafaranga, babaheshe umugisha barategereje baraheba bitumye bivovotera Imana

Kudatandukanya ijwi ry’Imana n’iry’umwanzi bitumye abantu bicira inzira ntibategereze Uwiteka.

Kudatandukanya ijwi ry’Imana n’irya satani bitumye, abari inshuti magara.bahinduka abanzi abari imiryango baramaranye, ayiweeeee data duhe ubwenge bwo gutandukanya amajwi twumva

Kudatandukanya ijwi ry’Imana n’irya satani bitumye abantu baheza mu gihirahiro ku buryo bamwe agakiza bakavuyemo.barimunzira ibarimbura

Kudatandukanya ijwi ry’Imana n’irya satani bitumye abantu biyita impunzi kugirango bakunde bature muri Amerika, n’i burayi n’ahandi, gutyo ikinyoma bagihaye intebe

Kudatandukanya ijwi ry’Imana n’irya satani bitumye abantu bava mu mihamagaro yabo bakajya kurwanira ibitari ibyabo, none biteye induru mu matorero, Mana duhe ubwenge bwo kumenya no kumvira ijwi ryawe.

Dore bimwe mu biranga ijwi ry’umwanzi:

Rivuguruza iry’Imana
Ryerekana impuhwe
Ririyemera ngo ndi umuhanuzi nkawe.
Ryuzuye uburyarya n’uburiganya
Ryambaye ishusho yo kwera.
Ibizira birazirurwa.
Rikorana n’amarangamutima cyane.
Ryuzuye ubufindo bwinshi

Ijwi ry’Imana ryatumye Hezekiya yongererwe imyaka yo kubaho, kuko ijwi ryamubwiye ko agiye gupfa, ni naryo ryamugaruriye inkuru nziza ko yongerewe imyaka 15 yo kubaho.

Ijwi ry’Imana riba ryuzuye ukuri, abenshi baryangira ko ritinda cyangwa ritajyana n’ubushake bw’umuntu bushingiye ku irari.

Ijwi ry’Imana rikugeza aho ujya neza utayobye, n’ubwo uhura n’ibikunaniza mu nzira, rifite inshingano zo kukurinda rikakugeza aho ugomba kugera.

Umuntu wese watandukiriye, ijwi ry’Imana ari mu kaga.
Twirinde twahawe Mwuka wera kugira ngo ajye adusobanurira, kugirango tutagwa mu moshya, ikindi tumenye gutandukanya ijwi ry’Imana n’andi majwi
(Matayo 4:1-11)

Ijwi rya kabiri ritsindishwa no gusenga, kwiyiriza ubusa, kugira ubwenge,buva ku Mana, kumenya no gusoma Ijambo ukaricengera, aha nabibutsaga inkuru y’ukuntu Yesu yatsinze satani igihe yazaga kumugerageza mu butayu akoresha Ijambo ngo handitswe ngo..., gusoma ijambo ry’Imana,kuritekereza no kuritindamo, bitubashisha kumenya ijwi rya satani no kubona icyo turisubiza.

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?