Bimwe mu bintu byagufasha kumenya uwo Imana(...)

Kwamamaza

agakiza

Bimwe mu bintu byagufasha kumenya uwo Imana yaguhitiyemo ko muzabana


Yanditswe na: Ubwanditsi     2020-10-28 09:52:40


Bimwe mu bintu  byagufasha kumenya uwo Imana yaguhitiyemo ko muzabana

Kubaka urugo ni ingenzi mu mibereho ya muntu ariko mbere yo guhitamo uwo muzabana ugomba kubanza kwiyubaka mu buryo 3: mu mwuka, mu mubiri no mu bugingo. Mugihe ubona uwo muteganya kurushinga mudahuza indangagaciro, mudahuza uko mubona ubuzima burya haba harimo ikibazo. Mbere yo guhitamo uwo muzabana bisaba ubushishozi bwimbitse ndetse no kwemera kuyoborwa n’Imana kuko imvugo y’Imana mu rushako ni urukundo.

Hari ukwibeshya gukomeye urubyiruko rukora aho usanga umwe yibwira ko azahindura mugenzi we bamaze kubana.Nyamara ntibijya bishoboka, ahubwo iyo babanye ibyo umwe yibwiraga ko azahindura kuri mugenzi we byikuba incuro nyinshi. Mubyukuri amahitamo yacu yerekana abo turi bo.

Zaburi 119:9 haravuga ngo"Umusore azeza inzira ye ate? Azayezesha kuyitondera nk’uko ijambo ryawe ribitegeka" Aya ni amagambo yanditswe n’Umwami Dawidi. N’ubwo havugwamo umusore bishatse gusobanura urubyiruko muri rusange yaba umukobwa cyangwa umusore.

Dore zimwe mu ntambwe zagufasha guhitamo uwo muzabana:

1. Hitamo umuntu ukunda

Urukundo ni ishingiro rya byose, kuba wowe musore cyangwa mukobwa wahitamo umuntu ariko ukagendana ingingimira wumva utanyuzwe cyangwa utishimiye umuntu mugiye kubana, ukumva mwakundanira mu ibanga aho abantu batareba. Wakwibaza ngo wabwirwa n’iki ko umuntu umukunda? Iyo muri kumwe wumva umubiri wawe uhuza n’uwe, ibyiyumvo, amarangamutima n’ibindi bitandukanye twumviramo urukundo.

2. Hitamo umuntu muhuje kwizera (Spritual compatibility)

Ikibazo kibaho ni uko iyo tuvuze kwizera abantu bahita bumva idini ariko siko biri kuko hari abantu basengera mu idini rimwe ariko badahuje kwizera, ugasanga uburyo umwe atekereza cyangwa yumvamo Imana butandukanye n’ubwa mugenzi we. Mu guhitamo uwo muzabana ni byiza ko umuntu areba uwo bahuje imyumvire ku Mana (Uko yumva gukiranuka, uko yumva kujya mu ijuru, uko yumva gukorera Imana, uko yumva Kristo n’ibindi) kandi ibyo ubyumvira mu kiganiro mugirana ku nsanganyamatsiko runaka.

3. Hitamo umuntu muhuje indangagaciro z’ubuzima

Ni byiza kureba niba koko amahame y’ubuzima muyumva kimwe. Urugero ku bijyanye n’umuco wakwibaza uti:"Ni gute atekereza ubwuzuzanye? (gender)" hariho umuntu ushobora kubona umugabo aseriva umugore we cyangwa amukuramo inkweto akavuga ko uwo mugabo ari inganzwa, kimwe no ku bagore. Ukwiye kubanza kureba uwo muhuza imyumvire ku buzima n’imikoreshereze y’umutungo. Birashoboka ko mutumva ibintu kimwe 100% ariko niba umaze kumenya imitrere ye, uzagende uzi ko uzabyihanganira atari ukuvuga ngo uzamuhindura kuko nta muntu uhindura undi.

4. Hitamo umuntu ubona wifuza ko muzarambana

Akenshi abantu bashaka kubera impamvu nyinshi: Agahato k’abantu bakubaza ngo kuki udashaka?Ugasanga umukobwa cyangwa umusore avuga ko abo biganye yabambariye ugasanga atangiye kugira isoni kuko abona amaze gukura, ugasanga aravuze ati:"Reka mfe gushaka". Mubyukuri ni ngombwa guhitamo umuntu ubona ko muzakomezanya mukarambana.

Dore ibintu byagufasha kumenya uwo Imana yaguhitiyemo ko muzabana:

Hari ibintu byakwereka ko uwo ushaka guhitamo Imana imushaka. Turashingira kuri Bibiliya uko byagiye bigenda abantu bashakana. Kera bahitirwagamo n’ababyeyi, urugero Aburahamu yarambagirije umuhungu we Isaka ariko agendera ku ndangagaciro ze yemeraga ati:"Kutazasubiza umwana wanjye mu gihugu navuyemo, kutazatuma aramya ibigirwamana n’ibindi".

1. Guhitamo uwo ukunda
Urukundo nirwo shingiro rya byose ku bateganya kurushinga

Dushingiye kuri Bibiliya, Yakobo yahisemo Rasheli nta jwi yumvise ahubwo imvugo y’Imana dushaka mu guhitamo uwo tuzabana ni urukundo. Hari abo Imana ishobora kubwira ikoresheje ijwi ryayo ariko si bose ahubwo imvugo y’Imana mu rushako ni umutima w’urukundo. Igihe Imana yakanguraga Adamu imaze kumuremera Eva, Adamu yahise amukunda kuko ariyo yamumuremeye nuko atangira kumubwira amagambo meza ati: "Uri akara ko mu mara yanjye..." kuko yumvaga anyuzwe.

Tugomba gukunda, ariko tukareba umuntu dusangiye ukwizera utazatuma tutajya kure y’Imana nk’uko Pawulo yanditse ati:"Umucyo wabana ute n’umwijima?"

2. Iyo uri mu rukundo n’umuntu Imana yakugeneye, urwo rukundo ruguha amahoro

Bene urwo rukundo ruguha amahoro, iyo ni imvugo y’Imana. Ni rumwe Pawulo yandikiye Abakorinto 7:15 aho yavugaga ku rushako ati: "Imana yabahamagariye amahoro" Mubyukuri iyo umuntu ari we Imana yakugeneye, urukundo rwe ruguha amahoro. Hari benshi bajya bumva akajwi kadahamanya na bo, ugasanga umuntu urukundo rwe rugenda neza iyo ari kure y’Imana, yakwegera Imana akumva hajemo urusika hagati ye na wa muntu, akajya yumva hari ukuntu adahamanya na we. Icyo gihe ni ukwitonda ukagira amakenga.

3. Guha agaciro ibyo ababyeyi biyumvamo

Muri iyi si uretse Imana nta kindi kintu gikurikira umubyeyi. Bibiliya iravuga ngo umwubahe kugirango ubone amahoro kuko ari ryo tegeko rya mbere ririmo umugisha wo kurama. Hari igihe umubyeyi umwereka uwo mukundana agasanga adahamanya nawe, akumva ibikoba biramukuka ariko adafite n’uko abisobanura kandi nta kibazo mufitanye . Burya ujye ubyitondera Imana iba ifite icyo ikubwiye.

Mubyukuri ku ruhande rw’ababyeyi bose siko ari beza mu gufasha abana babo guhitamo abo bazabana kuko usanga bamwe batanyurwa ugasanga babwira abana babo gukunda bakurikije amoko, amadini n’ibindi. Birakwiye ko umwana aca akenge akamenya umuryango akomokamo n’ababyeyi be abo ari bo kandi ntabahutaze kuko akenshi biva ku bikomere by’ubuzima n’amateka babayemo.

Muri macye ibi byose byavuzwe haruguru n’ibindi bitavuzwe, n’inkingi nziza yo kubakiraho,nubyitaho bizagufasha guhitamo neza kandi uzagira urugo rw’umugisha kandi rwubahisha Imana.

Ukeneye gukurikirana inyigisho ku buryo bw’amashusho wayisanga hano:

Source: Himbaza tv

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?