Bimwe mu bibazo biri gutuma ingo zisenyuka

Kwamamaza

agakiza

Bimwe mu bibazo biri gutuma ingo zisenyuka


Yanditswe na: Ubwanditsi     2019-07-23 05:26:17


Bimwe mu bibazo biri gutuma ingo zisenyuka

Iyo tuvuze isenyuka ry’ingo ni ikintu kitari gishya mu matwi ya benshi kuko uko bukeye n’uko bwije ibibazo byo mu ngo bikomeza kwiyongera. Mu bihugu biteye imbere gutandukana kw’abashakanye kuri hejuru cyane, mu Rwanda naho si shyashya kuko imibare y’ingo zitandukana yiyongera buri gihe.

Muri iyi nkuru turagaruka kuri bimwe mu bibazo biri ku isonga mu gutuma ingo zisenyuka.

Ubutunzi:

Akenshi umugabo n’umugore babana badafite ubutunzi bwinshi cyane ko benshi babigeraho bakuze, igitangaje hari ababana neza iyo badafite ubushobozi bwinshi, uko bagenda batera imbere bagatangira kutumvikana. Umugore washatse ubona ko ari mwiza ugatangira kubona ashaje atagukwiriye, umugabo wawe ukabona ko atazi ubwenge, atazi kuvuga amagambo meza, mu mvugo y’iki gihe atazi gutanga care (Soma keya). Mu miryango imwe n’imwe ifite ubushobozi amahoro aba agerwa ku mashyi, si uko ubutunzi ari bubi ahubwo ni uko mu gihe cy’ubuto bataba baratojwe kumenya uko bitwara mu migisha.

Biratangaje uburyo umugabo aba mu kimina cyangwa akagira Konti umugore we atazi, aha ntituvuze indi mitungo irimo ibibanza n’ibindi ubona umugabo aba atifuza ko abagize umuryango babimenya.

N’abagore nabo ni uko hari ubwo bamwe na bamwe bakoresha umutungo mu buryo butaboneye cyane cyane iyo afite inshingano zo gufasha abagize umuryango w’iwabo hari igihe batabyumvikanaho n’abagabo.

Hari n’abandi bihimura niba umugabo yakoresheje umutungo mu buryo butaboneye umugore nawe akihimura mu gukoresha nabi n’uwari usigaye ukagira ngo barahimana ariko abana nibo bahazaharira.

Ubukene:

Ubukene nabwo ni ikimwe mu biri kw’isonga mu gusenyuka kw’ingo. Aha hari imigani imwe n’imwe ivuga ku myitwarire y’abagabo mu gihe cy’ubukene: Iyo amazi abaye make aharirwa impfizi n’indi myinshi.

Umutungo ntabwo ukwiriye kuba nyirabayazana mu gusenyuka kw’ingo kuko muba mwarasezeranye kubana akaramata mu byiza no mu bibi, igihe muri mu bukene mukwiriye kwihanganirana ahubwo mugashaka aho umutungo uva mu bwumvikane. Imwe mu myitwarire y’abagore ni uko bahora biteze ko bazabona byose ku bagabo iyo babuze ibyo bari bategereje mu rugo babaho batishimye. Igihe cyarahindutse birasaba ko umugabo n’umugore bakora bafatanyije bakunganirana mu gushaka ibitunga umuryango.

Kurenga ingabano

Ihame ry’Uburinganire hari abarisobanukiwe nabi cyane ko bamwe barimenye bakuze batagipfa kwakira impinduka. Ubundi biba byiza iyo utoje igitsina gabo/gore hakiri kare kumenya uko yitwara nta makimbirane azagirana n’uwo bazabana. Hari abahungu batojwe gukora imirimo yo mu rugo nko guteka, gusasa, kurera umwana bityo nashaka ntazananirwa gufatanya n’umugore we kubana urugo.

Igitsina gore hari uburenganzira bumwe na bumwe batabonye muri iki gihe rero bamwe barasa nkaho basobanukiwe nabi uburinganire kuko bahise numva ko basimbuye abagabo mu nshingano.

Ni byiza mu buringanire n’ubwuzuzanye ariko buri wese akamenya ingabano atagomba kurenga, iyo ugiye mu tubari hari ubwo usanga abagore banywa inzoga bukabakeraho ukibaza niba uwo mugore azibuka ko abana bamukeneye nka mama wabo n’izindi nshingano.

Abagabo bakunda icyubahiro iyo basuzuguwe mu muryango akenshi ntibabyakira, bikaba intandaro y’isenyuka ry’urugo.

Abagabo nabo hari ubwo batamenya aho igihe kigeze bagakomeza kumva ko umugore atagishwa inama ibintu byose byitirirwa umugabo n’ibindi umugore arashoboye, akwiriye gushimirwa ibyo akora n’uruhare rwe mu kubaka umuryango. Abagabo bakwiriye kumenya ko uburenganzira bwabo n’ubwo abagore bungana imbere y’amategeko.

Buri wese akwiriye kutarenga ingabano ze ariko akabikora agamije kubaka umuryango mu buringanire n’ubwuzuzanye.

Ibikomere

Imiryango myinshi yubakiye ku bikomere by’amateka ya buri wese mubagize umuryango. Iyo umuhungu ajya gushyingirwa amateka y’ibyo yanyuzemo ntayasiga inyuma arayazana, kimwe n’ingeso atahindutseho nazo ntazisiga, iyo yanyuze mu buzima bugoye agenda azi ko ibyo yabuze mu buzima azabihabwa nuwo bagiye kubana, rimwe na rimwe iyo abibuze urugo rurasenyuka.

Ukuri kw’ibibera mu ngo akenshi ntikuvurwa ariko ingo nyinshi zisenywa n’amateka atari meza azana gutsikamirwa bityo umuryango ukahazaharira. Iyo utahawe agaciro, urukundo, amahoro, umutekano usanga uri kubibuza abandi kuko ntawutanga icyo atahawe, gusa amahirwe ya kabiri ni uko ibyo tutahawe n’ababyeyi twizeye Imana yabiduha natwe tukabona icyo duha abo tubana.

Gutinda kubona urubyaro

Urubyaro ni umugisha umugore n’umugabo baba bategereje mu gihe bagiye kurushinga, ariko nk’uko tubizi umwana ni umugisha utangwa n’Imana gusa ntacyo wakora ngo umwihe. Ingo nyinshi zirasenyuka kubera ikibazo cyo kubura urubyaro bagatangira gukekana ko ari runaka utabyara, mu myaka ishize igihe ubuvuzi bwari butaratera imbere kutabyara byitirirwaga umugore gusa nta mugabo wemeraga ko yaba afite ikibazo ariko kuri ubu iyo bemeye bose bakajya kwa Muganga byibuze bashobora kumenya uko bahagaze.

Akenshi hari ubwo umwe mu bagize umuryango ajya hanze kwigerageza ngo arebe ko abyara rimwe bigakunda ikindi gihe bikanga bikaba biganisha ku gutandukana kw’abashakanye.

Igihe habaye iki kibazo mu muryango n’ibindi bibazo bigishamikiyeho hakwiriye kuba kwihanganirana ntihabeho gushinjanya amakosa mu kibazo ahubwo umugabo n’umugore bakaba umwe umwe kurushaho gukundana bitera urugo gukomera cyane ko hari abatari bake batarabona abana ariko basazanye neza. Imana mu mbabazi zayo itanga abana kuko hari ubuhamya bw’ababyaye na nyuma y’imyaka myinshi barakuyeyo amaso Imana igakora igitangaza ariko bitanakunda mugakomeza kuba abizerwa imbere y’abo mwashakanye n’imbere y’Imana.

Imibanire nab’iwabo w’Umugabo/gore

Akenshi umugabo n’umugore babana bafite abo bavukana cyangwa bamwe mu bagize umuryango, bari basanzwe bafasha mu buzima bwa buri munsi akenshi rero iyo bubatse hari ubwo bamwe baza bakabana nabo. Kimwe mu bisenya ingo harimo icyo kibazo kuko n’abagore bake bihanganira kubana naba nyirabukwe cyangwa bashiki b’umugabo.

Ni umugabo nawe ni uko hari ubwo atihanganira basaza b’umugore cyangwa bene wabo baje kuba iwe ukabona iyo bitizweho neza ngo habeho ubwumvikane birangira birukanywe cyangwa urugo rusenyutse.

Ni byiza kuganira kuri iki kibazo mbere y’uko mubana kuko imiryango imwe nimwe ifite impfubyi iyo mutabiganiriyeho bizabansenyera.

Ikinyoma

Kuvuga ukuri bikwiriye kuba indangagaciro iranga buri wese mu bagize umuryango ariko rimwe na rimwe siko biba bimeze biratangaje ko hari abantu kubeshya ubona ari ubuzima busanzwe. Biba bikomeye iyo umwe avumbuye ko mugenzi we yamuhishe ko yabyaye umwana mbere y’uko babana, cyangwa yamuhishe imitungo, cyangwa ubuzima yabanyemo n’abigeze kumurambagiza cyangwa yarambagije n’ibindi. Hari n’ababeshya amashuri bize, dipolome bafite n’ibindi byinshi.

Biragorana ko wakwizera umuntu ufatiye mu kinyoma ko n’ikindi gihe azakubwiza ukuri, hari ababeshya mu ikoreshwa ry’umutungo n’ibindi. Ikinyoma gituma icyizere kigabanuka si byiza kwimenyereza kubeshya ahubwo buri wese akwiriye kwitoza kuvugisha ukuri

Gucana inyuma

Kimwe mu bibazo bigoye kwihanganira ni igihe wafashe uwo mwubakanye yaguciye inyuma nubwo bamwe bamaze kubifata nk’ibisanzwe ariko n’ikibazo gikomeye kiri ku isonga mu bisenya ingo.

Mu muco wa kera iyo umugabo yagiraga inka nyinshi akenshi yahitaga arongora, yabyara abana bake akumva yashaka undi mugore akabyara benshi, umugore we yabyara abakobwa gusa akaba ashatse undi, iyo myumvire irasa nk’aho yabaye karande kugeza ubwo wagirango bamwe mu bagabo basonewe cyangwa bemerewe gusambana.

Abagore nabo ntibatanzwe aho usanga bamwe bagiye munsoresore bifuza guhaza irari ry’umubiri bakavugako abagabo batabaha care (keya), batababona umwanya uhagije yabona umubwira imitoma kabiri agaca inyuma umugabo we.
Nubwo ibibazo bimwe byaba biri ukuri itegeko ry’Imana riravuga ngo ntugasambane.

Kahise (kudategurwa nk’uzubaka urugo)

Kugirango umuntu azavemo umugabo/gore muzima akwiriye gutegurwa hakiri kare, agatozwa kuzaba intwari, akigirira icyizere bityo hakagera kubaka koko yiteguye kubaka urugo umugabo akumva agiye kuba Papa w’abana, agiye kubazwa ibirebana n’urugo nk’umutwe warwo, azahagararira amahoro mu muryango, azahuza umuryango n’Imana. Umugore akumva ko agiye kuba mutima w’urugo. Iyo utateguwe hakiri kare ugeraho utazi icyo gukora byakunanira igisubizo kikaba gutandukana.

Abakuru bagiye bavuga ko urugo ari ishuri kandi ritarangira, bibaye byiza buri wese yaca bugufi akiga ibyo yasanze atazi gukora neza cyane ko urugo rwubakwa n’ubwenge.

Imyizerere (Ubuyobe)

Ibyo umuntu yizera bigira uruhare rukomeye mu kubaka urugo rimwe na rimwe rero imyizerere igira uruhare mu gusenyuka kw’ingo; Urugero: Kera twari tuziko umugabo asezerana kubana n’umugabo/gore we akaramata none dusigaye tubona bamwe mu bahagarariye amadini n’amatorero batandukana n’ abo bashakanye bakongera bagasezerana bimaze kumenyerwa. Iyo umushumba akoze icyo kintu aba avuze ngo n’abandi bamurebereho. Si ibyo gusa biratangaje ko hari n’abafite ubuhanuzi bw’ubuyobe ko abo babana bazapfa bagashaka abandi cyangwa abo bari kumwe atari abo Imana yabahaye bityo bakwiriye gutandukana.

Mu gusoza iyi nkuru nifuza ko buri wese akwiriye kureba uko ameze mu marangamutima mu myitwarire ye n’ubuzima yabayeho yibaze ngo ni uruhe ruhare rwanjye mu kubaka umuryango uzira amakimbirane.
[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?