Amasoko 3 aba cyera bavomyeho akashoboza(...)

Kwamamaza

agakiza

Amasoko 3 aba cyera bavomyeho akashoboza gukomera mu byo kwizerwa


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-03-30 06:48:11


Amasoko 3 aba cyera bavomyeho akashoboza gukomera mu byo kwizerwa

Abaheburayo 13:7

Mwibuke ababayoboraga kera, bakababwira ijambo ry’Imana. Muzirikane iherezo ry’ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo.
Abahanga mu bya Bibiliya bavuga ko igitabo cy’abaheburayo gisobanura neza igitabo cyo mw’isezerano rya kera kitwa abalewi,Igitabo cy’abaheburayo uhereye ku gice cya mbere ukageza kuri cya 10 umurongo wa 8 bavuga Yesu kristo gusa, Dore imwe mu mitwe igize igitabo cy’abaheburayo :

Ukuntu Imana yihishuriye abantu muri Yesu kristo(Abaheburayo :1-3).
Ukuntu Yesu kristo ari hejuru y’abamalayika,Mose hamwe na yosuwa(Abaheburayo :4-4:13).
Ukuntu Yesu kristo ari we munyamasengesho mukuru n’umutambyi mukuru hanyuma akaba Isezerano riruta ayandi akaba n’igitambo kiruta ibindi byose(Abaheburayo 4:14- 10:18)
Igice kibwira abantu gushyira mu bikorwa ibyo bigishijwe(Abaheburayo 10:19-12:29).
Hanyuma bagasoreza ku nama umwanditsi yagiraga abo yandikiye(Abaheburayo 13:1-25)

Mu gice twasomye aho twasomye umwanditsi agira inama abaheburayo yababwiye ibintu bitatu by’ingenzi, kwibuka ababayoboraga mw’Ijambo, iherezo ry’ingeso z’abo, kwigana kwizera kwabo
Nifuje kubaganirira amasooko atatu bavomyeho atuma bakomera na nubu tukaba dusabwa kwigana kwizera kwabo:

Urupfu n’izuka rya Yesu kristo: Hano hantu bahavomye imbaraga nyinshi cyane iyo witegereje ubona ko mbere abigishwa ba Yesu kristo babanaga na we bigendera bisanzwe ntabwo bari bazi byinshi cyane ariko umunsi Yesu kristo yapfaga akanazuka byabahaye izindi mbaraga batari bafite amaze kuzuka yamaranye na bo iminsi mirongo ine abasobanurira neza umumaro wo gupfa no kuzuka kwe reba ukuntu yababwiye

Matayo 28:9,18
Maze Yesu ahura na bo arababwira ati “Ni amahoro!” Baramwegera bamufata ku birenge, baramupfukamira.
Nuko Yesu arabegera avugana na bo ati “Nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi.
Iyi mirongo dusomye muri matayo nubwo ari miremire ariko hari ibintu bibiri by’ingenzi ivuga nshaka kukubwira, Yesu kristo yazanye amaze kuzuka
(Amahoro) kino kirakomeye ariko kirumvikana Umva uko Bibiliya ivuga neza uko Imana yatanze amahoro mw’isi

Abakolosayi 1:19-20
kuko Imana yashimye ko kūzura kwayo kose kuba muri we.
Kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we imwiyungisha n’ibintu byose, ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru.

Ubutware bwose mw’isi no mw’ijuru: Hano harakomeye kuhumvisha abakristo murino minsi dusohoye mu mperuka y’ibihe ariko ukuri guhari nuko dufite ubutware dukura mu rupfu no kuzuka bya Yesukristo kuko ubuhanuzi Imana yavugiye mw’itangiriro bwuko inzoka urubyaro rw’umugore ruzayikandagira umutwe bwari bwuzuye (itangiriro 3:15) bisobanuye ko Yesukristo ko Yesukristo yadutsindiye aduha ubutware bwose kandi niko kuri ongera ubibwire intekerezo zawe umva uko Ijambo ribivuga

Abefeso 1:19-23
mumenye n’ubwinshi bw’imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye nk’uko imbaraga z’ububasha bwayo bukomeye ziri,
izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru,imushyize hejuru y’ubutware bwose n’ubushobozi bwose, n’imbaraga zose n’ubwami bwose, n’izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza.

Kandi yamuhaye gutwara byose ibishyira munsi y’ibirenge bye, imuha Itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose,
na ryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose.

Nsoza nashakaga kukubwira ko dukwiriye kuvoma mu rupfu rwa Yesu kristo Imbaraga nyinshi ni mu isooko.
Tuzakomeza n’ayandi masooko asigaye....

Muhabwe umugisha mwinshi!!!!

NKUNDABAGENZI GAD

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?