Africa: Dore imihamagaro 5 Imana yari(...)

Kwamamaza

agakiza

Africa: Dore imihamagaro 5 Imana yari yarahaye uyu mugabane-Dr Paul Gitwaza


Yanditswe na: Ubwanditsi     2021-07-12 06:54:35


Africa: Dore imihamagaro 5 Imana yari yarahaye uyu mugabane-Dr Paul Gitwaza

Gutegura no kohereza abamisiyoneri, kuba ahantu h’ubuhungiro, kuba ivomo ryo kuramya, kwita no kuruhura(gukorera) abandi, ni imihamagaro Imana yahaye Africa. Intumwa y’Imana Paul Gitwaza yabivuze mu gutangiza igiterane Africa haguruka 2021, mu nsanganyamatsiko igira iti"Africa haguruka wakire umuyaga w’impinduka nziza". Hakibazwa niba abanyafurika batarateshutse kuri izi nshingano Imana yabasigiye.

Impinduka nziza Imana ivuga ni izihe? Ni ukuva mu buzima bumenyerewe tukajya mu buzima Imana iduteganyiriza. Buri gihugu (ishyanga) cyose, buri muntu wese, buri mugabane wose Imana yagiye iwugenera ibyawo. Buri gihugu cyose Imana yagiye ikigenera icyo kizakora.

Umugabane w’Africa Imana yari yaruwugeneye kuba ububiko bw’ahantu abatu bazahembukiramo

Aburahamu agize inzara yaje guhahira muri Africa. Umwuzukuru we Yakobo agize inzara yaje guhahira muri Africa, ndetse aba umusuhuke muri Africa. Ibi biratwemeza ko Africa cyari ikigega kigomba kugaburira isi! Igihe cya Yosefu muri Africa (muri Egeputa) nibo babashije kugaburira isi yose yari mu nzara icyo gihe.

Imana yari yarahamagariye afurika kuba ubuhungiro

Igihe Imana yabwiye Abisiraheli kujya Ikanani, yababwiye gushyiraho imidugudu 6, aho abantu bagomba guhungira bagakira. Igihe Herode yashatse kwica Umwami Yesu akiri uruhinja, Imana ntiyahisemo Uburayi kandi bwariho icyo gihe. Ubuhinde bwari buhari, Ubushinwa bawari buhari, America yari ihari, Ubwongereza bwari buhari ndetse n’Uburusiya bwari buhari, ariko yaravuze ngo mujye muri Africa ni wo mugabane w’ubuhungiro.

Yesu (Imana) agiye guhunga yahungiye muri Africa, bigaragaza umuhamagaro w’ubuhanuzi bwa Africa. Uyu muhamagaro w’Africa ntabwo woroshye: Ahari intambara, aho abantu bagiye gupfa, aho abantu bahuye n’ibibazo, aho babona ko birangiye, Imana irababwira ngo mujye muri Africa ni ho muzakirira. Intego yo gucungurwa kwa Africa, ni ukongera kwakira impunzi, ni ukongera kwakira abashonje. Bene Yakobo ngo bamanutse bashonje, Africa ibaha igihugu(Igosheni) hahinduka igihugu cyabo bararya babaho kugeza igihe Farawo wundi yaje.

Farawo wundi waje ni nde? Ntabwo yari Farawo w’umunyafurika kuko umuhamagaro wa Africa si ugutoteza abashyitsi! Undi Farawo waje yari avuye muri Asia(Peresitina). Yitwaga Farawo Hexose, nti yari Farawo w’umunyafurika. Uyu rero niwe waje atoteza bene Yakobo(abisiraheli muri Egiputa). Uwo rero si umuhamagaro w’abanyafurika kuko umuhamagaro wabo ni ukubahiriza ikiremwa muntu.

Imana yari yarahamagariye Africa kuba umugabane wo kuramya

Aha niho hari abaramyi bakomeye Imana yahisemo: Muribuka inkone y’umwamikazi yo muri Etiyopiya, Bibiliya iravuga ngo ‘Yavuye mu bwami bw’Ikandake, ajya kuramya I Yerusalemu’. Aho ni muri Sudani, ukamanuka muri Congo (Ituli) icyo gice cyose cyari ubwami bw’Ikandake. Bajyaga gusenga Iyerusalemu bakagaruka, kubera iki bagarukaga? Bibiliya iravuga ngo“Abazanshashazaho, ari bo bana banjye batataniye hakurya y’imigezi yo muri Etiyopiya, bazanzanira ituro ryanjye.” Zefaniya 3:10.

Ikindi muri Yesaya 19, haravuga ngo ‘Hazaba inzira nyabagendwa’. Isiraheli, Ashuli na Africa(Egiputa) bazagira igicaniro kimwe. Muri Yesaya bavuga ko hazabaho ikimenyetso cy’igicaniro gikomeye muri Africa. Umuhamagaro wa Africa ni ukuramya Imana, ni uguhamagara ijuru rikaza, ni ukuzana ubwiza bw’Imana abantu bakabubona. Umuhamagaro Africa yahamagariwe, ni uko umunyafurika wese yagombye kuba umuramyi.

Africa yari yarahamagariwe kwita no gukorera abandi

Gufasha abantu, kwita ku bantu, kugirira neza abandi, ni umuhamagaro wa Africa. Muribuka Yesu avuye kwa Pilato bamaze kumukoreza umusaraba? Agenda yikoreye cya giti kiremereye! Yesu ntiyari ananiwe kukikorera ariko impamvu cyamunaniye ni uko yari yaraye akubitwa ijoro ryose. Ageze no kwa Pilato yari yakubitswe, yaraye ashinyagurirwa kandi yari yanaraye Igetsemani aho yaraye asengana umubabaro ijoro ryose, yari ananiwe mu mubiri. Umunsi wose yiriwe acunaguzwa barangije bamugerekaho umusaraba.

Muri Isiraheli habura umuntu n’umwe wamutwaza umusaraba! Uwafashije Yesu umusaraba ni nde? Ni abafite umuhamagaro wo kwikorera, ni abafite umuhamagaro wo gufasha abandi, ni abafite umutima wo gufasha no kuruhura abaremerewe. Uwo ni umuhamagaro wa Africa, umugabo witwa Simoni(w’UmunyaKureni) mu bice bya Libya, ariyo Bengazi y’uyu munsi, yaje yikoreye umusaraba awutwaje Yesu, Yesu araruhuka. Hanyuma akurikira Yesu! Umuhamagaro wa Africa ni ukugenda Yesu inyuma(Yesu yari imbere Simoni amugenda inyuma amukurikiye).

Africa dukwiye kujya mu muhamagaro wacu wo kugenda Yesu inyuma, tumufasha, tumuruhura, tumugirira neza. Gufasha Yesu ni iki? Ni ukugirira abantu neza, ni ukwita kubo yitaho, ni ugusubizamo abantu intege, ni ukuruhura abantu be. Africa twahamagariwe gukurikira Yesu, Isi iri inyuma yacu dukurikiye Kristo Yesu. Africa aho ihamagarirwa ni ugukorera Yesu, ni ugukorera abandi bantu benshi, gukorera ibihugu. Twahamagariwe kwikorera umusaraba no gukurikira Yesu.

Africa yahamagariwe guhesha umugisha abandi, guhindura imikorere, guhindura imitekerereze y’abami, guhindura imyumvire y’abantu ngo iyoborerwa kuri Yesu Kristo gusa. Africa yahamagariwe kuba umuhamya wa Yesu, intumwa, umuhanuzi ku isi yose. Umunyafurika yahamagariwe kuba umuyobozi ukorera abandi, kuba umugabo/umugore ukorera urugo, kuba abana bakorera umubyeyi, kuba umwigisha ukorera abanyeshuri, kuba umushumba ukorera intama, kuba intama zikorera umushumba.

Africa yari yarahamagariwe gutegura no kohereza abamisiyoneri ku Isi yose

Umuhamagaro wa Africa ni ugutegura no kohereza abamisiyoneri muri ibi bihe byanyuma, ntabwo ari Africa yakira abamisiyoneri. Africa ni yo yohereza abamisiyoneri.

Abamisiyoneri Arica izakira ni abo gukarishya ubwenge bw’abanyafurika no guteza imbere Africa, ariko iby’Umwuka abanyafurika nibo bafite ubwo butunzi bwo kohereza hanze.

Reka turebe uyu munsi ese ibyo niko bikimeze? Africa ni umugabane w’amahoro n’umutekano abantu bahungiramo? ni umugabane uruhura abandi? Ese abanyafurika ni abaramyi b’ukuri? Hari abamisiyoneri afurika ifite bo kujya kurokora benshi barimo kurimbuka ku isi yose? Imana ibyo yavuze kuri Africa bitagezweho, irifuza kubyuzuza ikoresheje wowe nanjye. Ese witeguye kwijnjira muri uwo muhamagaro wa Africa?

Reba hano umunsi wa mbere wa Africa haguruka, unamenye byinshi kuri iyi mihamagaro

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?