Abantu bibiliya igaragaza twakwigiraho guca(...)

Kwamamaza

agakiza

Abantu bibiliya igaragaza twakwigiraho guca bugufi imbere y’Imana


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-01-03 03:35:38


Abantu bibiliya igaragaza twakwigiraho guca bugufi imbere y’Imana

Guca bugufi ni ikintu cy’ingenzi Imana yifuza ko kiranga buri muntu imbere yayo. Mu bihe bya kera Imana yajyaga ihana abantu bayo iyo bishyiraga hejuru bakayigomera ariko iyo bicishaga bugufi , yongeraga kubabarira ikabaha imigisha yayo.

“Yewe mwana w’umuntu we,yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka agushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira, no kugendana n’Imana yawe wicisha bugufi.”Mika 6:8

Kugira guca bugufi bishobora gufata igihe kinini n’imbaraga kugirango ubigereho mu buzima ubanyemo n’abantu, ariko ikiruseho guca bugufi imbere y’Imana bituma ikuzamura ikagushyira hejuru,.

“Mwicishe bugufi imbere y’Umwami Imana kuko ari bwo izabashyira hejuru.”(Yakobo4:10)

Guca bugufi ni ingenzi imbere y’Imana kuko bituma tubonako ntacyo turi cyo iyo duhagaze imbere y’Imana,twibona nk’abanyabibi iyo tugereranije no gukiranuka kwayo,tuba abanyabyaha rwose iyo tugereranyije n’Ukwera kwayo.

Iyo abantu batagize kwicisha bugufi, ntibashobora kwicuza ibyaha byabo ngo bahindukirire Imana.

Bamwe mu bantu bibiliya igaragaza dukwiye kwigiraho guca bugufi

Pawulo

Intumwa pawulo , umuhanga n’umwigisha w’ijambo ry’Imana ni umwe mu bagabo dukwiye kwigiraho guca bugufi , yatweretse iby’ingenzi bidufasha kutiyiringira ngo dushakishe iby’igihe gito bizashira ahubwo tugaca bugufi, ibyo dutunze byose tukabibona nk’ibihombo kubwo gutunga Kristo.

« Niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri,jyeweho namurusha. Dore nakebwe ku munsi wa munani, ndi uwo mu bwoko bw’Abisirayeli, ndi uwo mu muryango wa Benyamini , ndi Umuheburayo w’Abaheburayo, ndi Umufarisayo ku by’amategeko. Ku by’ishyaka narenganyaga Itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n’amategeko nari inyangamugayo. Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. (Abafilipi3 :4-6,7).

Dawidi

Umwami w’ikirangirire Dawidi yamamaye cyane mu isezerano rya Kera ni umwe mu bagabo Imana yishimiraga dukwiye kwigiraho guca bugufi.Yanyuze mu bibi byinshi , yatsinze umwanzi Goliati, kandi yahawe kwicara ku ngoma aba umwami wa Isirayeli.Mu gihe yatekerezaga ku byo Imana yakoze, atitaye ku cyubahiro yari afite yacaga bugufi akayishima.

“Iyo nitegereje ijuru,umurimo w’intoki zawe,n’ukwezi n’inyenyeri,ibyo waremye,umuntu ni iki ko umwibuka,cyangwa umwana w’umuntu ko umugenderera?” (Zaburi:8:4-6).

Yosefu

Yosefu umuhungu wa Yakobo wagurishijwe na bene se muri Egiputa akaba yarabaye n’umuyobozi ukomeye muri icyo gihugu cya Egiputa.Yaciye mu biruhije, yabaye umwimukira wahuye n’ubuzima bukomeye ariko muri byose yakuze agaragaza guca bugufi,akazirikana ukuboko kwiza kw’Imana mu byo yakoraga byose.

Yabwiye abavandimwe be ati: “Ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi,ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza, kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikize abantu benshi urupfu.”(Itangiriro 50:20)

Yesu Kristo

Urugero rukomeye rwo guca bugufi bibiliya igaragaza ni urw’umwana w’ikinege Yesu Kristo wigize umuntu akaza ku isi, abaho ubuzima busanzwe ndetse yigira umugaragu.

“Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu.Uwo nubwo yabanje kugira akamero k’Imana ,ntiyatekereje yuko guhwana n’Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa ajyana akamero k’umugaragu w’imbata agira ishusho y’umuntu kandi amaze kuboneka afite ishusho y’umuntu yicisha bugufi araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba.Ni cyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu ari ay’ibyo mu ijuru, ay’ibyo mu isi cyangwa ay’ibyo munsi y’isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe.”Abafilipi 2:5-11).

Muri iki gihe Abakristo bakwiye kwigira kuri Yesu we rugero rwo guca bugufi no gukiranuka bituruka ku Mana,bazirikana ibyo Imana yabakoreye
bakabana n’abavandimwe babo amahoro no kwishimirwa imbere y’Imana.

Sophie @Agakiza.org

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?