Ibimenyetso 10 bigaragaza itorero rifite ibibazo (Igice cya I) Pastor Desire

Kugira ngo umuntu abeho neza hari ibintu bya ngombwa akenera. Muri byo harimo: Ubuyobozi bwiza bumuha umutekano, amahoro, uburenganzira n’ agaciro. Ikindi ni uko buri wese akenera ibyangombwa by’ibanze harimo ibyo kurya, kwambara ndetse n’aho kuba. Buri muntu kandi agira inyota yo kuramya (gusenga) Imana. Iyo utazi Imana nyamana ngo uyisenge ushobora gusenga ikindi kintu ariko iyo ugize umugisha ukakira Yesu nk’Umukiza wawe ahaza inyota yawe.

Abenshi uburyo bubafasha gusenga ni uko baba bafite amatorero basengeramo, kandi amatorero adufasha byinshi kuko aturera akatwigisha kubaha Imana. Kuri ubu amatorero amwe n’amwe afite ibibazo ku buryo akwiriye guhugurwa kugira ngo agaruke ku murongo wo kubaha Imana kugira ngo bidufashe kuhabonera icyo tuza kuyashakamo.

Muri iyi nkuru ngiye kubagezaho bimwe mu bimenyetso biranga itorero ritangiye kugira ibibazo:

1. Itorero rifite ibibazo rihora mu nama z’urudaca: Ubusanzwe inama ni nziza iyo ibivuyemo ari ibyo kubafasha kugera ku ntego z’ibyo biyemeje. Ariko na none iyo itorero rihora mu nama zidafite intego riba ritangiye kugira ibibazo. Uyu munsi mugakora inama yiga ku kibazo, ubutaha ikazaba iyo kucyumvikanisha, itaha ikazaba iyo kugishimangira, ikurikiyeho ikaba iy’ubugororangingo, itaha ikazaba.... umwaka ukarangira nta mpinduka yigeze iba. Iyo bimeze bitya ibibazo biba byatangiye.

2. Itorero rifite ibibazo rihorana abigisha b’abashyitsi: Ubusanzwe tumenyereye ko abashyitsi ari umugisha ariko iyo babaye benshi rimwe na rimwe bizana ibibazo. Ibi biterwa n’uko abashumba baba bazi ko nta kintu bafite cyo guha intama bagahitamo guhisha intege nke zabo mu kurarika abashyitsi iteka ryose. Tekereza uramutse ufite inka ukazihindurira abashumba buri minsi 2. Umwe azikubita uko ashatse. Ese iyo mibyimba zayikizwa n’iki? Ntibyazagera aho zihahamuka maze zabona umushumba zikiruka? Ntabwo abantu bose bahamagariwe gushumba itorero ryawe ahubwo Imana yarikuragije ngo urimenyere ibikwiriye. Nurihozamo abacanshuro bazaryangiza.

3. Itorero ritangiye kugira ibibazo inyigisho zose zihinduka amaturo: Iyo abakirisito bigishijwe neza kimwe mu bintu bitabagora ni ugutura. Ariko iyo itorero ritangiye guhindura inyigisho umwanya wo kuvuga amafaranga ukaruta uwo kubwira abantu Yesu ukiza imitima, ibibazo biba byatangiye. Kimwe mu bibazo abakirisito bo mu matorero atandukanye bafite ni uko buri gihe bitangishwa mu buryo busa n’agahato. Kuva mu isezerano rya kera abantu bitanga babitewe n’umutima ukunze Imana ikabaha umugisha. No mu gihe cya Yesu yagarutse ku gutangana umutima ukunze.

Aha nakwibutsa abitanga nabo ko ituro udatanganye urukundo utazarigororerwa imbere y’ Imana. Ku bw’iyo mpamvu dukwiriye gukoreshwa n’urukundo dukunda Imana atari agahato.

4. Itorero rifite ibibazo umushumba yigisha wenyine: Bamwe mu batangiza amatorero baba bavuye mu yandi bitewe n’umuhamagaro cyangwa ibyo batemeranywa n’aho basengeraga ariko igitangaje ni uko bimwe mu byo banengaga, ari byo nabo bahindukira bagakora. Ahenshi usanga umushumba mukuru ari we uhora yigisha wenyine ntahe akanya abandi kugira ngo izindi mpano z’ivugabutumwa zikure. Abashumba nabo bakavuga ko kizira ko hagira undi muntu wahabwa agatuti (uruhimbi) mu gihe umuyobozi nyir’ iyereka agihari ariko akenshi baba banga uwamenyekana (success) akazahava asohokana abagize iryo torero. Itorero ryubatse ku muntu umwe naryo biba ari ikibazo gikomeye.

5. Itorero ritangiye kugira ibibazo inyigisho zihinduka incyuro: Ubusanzwe iyo abantu bavuye iwabo baje mu rusengero baba baje gushaka icyahaza ubugingo bwabo ariko rimwe na rimwe si ko bigenda kuko batungurwa n’uko bamwe aho guhabwa ubutumwa bwiza umwigisha atangira avuga ibikomere bye, n’ibibazo biri mu itorero ukumva mu by’ ukuri inyigisho ifite abo ishaka kubwira. Baca umugani ngo “Aho impfizi ebyiri zirwaniye ibyatsi ni byo bihababarira”.

Mu nkuru yacu itaha tuzabagezaho ibindi bimenyetso 5 bisigaye, ntuzacikwe!

Pastor [email protected]