abubatse

Kwamamaza

agakiza

Benshi mu bashakanye banyura mu bihe bitandukanye mu buzima bwabo bwo gushyingiranwa. Imibanire yabo imeze nk’indabyo zo mu busitani, kugirango zibumbure kandi zirabye, zigomba kwitabwaho hakurikijwe ibihe n’impinduka z’ikirere.

Itumba ry’urukundo

Ni igihe gitangirana n’igihe umuntu atwarwa n’urukundo afitiye mugenzi we, muri cyo gihe biba bimeze nk’aho uwatwawe agendera hejuru y’ibicu kandi yibwira ko ubuzima buzahora ari bwiza gutyo. Umuntu aba yibwira ko urwo rukundo ruzahoraho iteka kandi rukomeye; iryo ni itumba ry’ubuziranenge bw’urukundo. Ni igihe cy’ibyishimo aho byose umuntu abona ko bitunganye kandi bigenda ku murongo nta nkomyi cyangwa imbogamizi. Icyo gihe umwe wese abonamo mugenzi we ko ari ntagereranywa.

Icyi ry’urukundo

Icyo gihe abantu batangira kubona ko imibanire yabo atari ntagereranywa nk’uko babitekerezaga ahubwo ko hariho ibyo bagomba gukora kugirango babane neza. Guteshwa umutwe no gutakaza icyizere bari bafitanye n’ibindi, nibyo biranga icyo gihe.

Biba bigoye kugaragaza no kugaragarizwa urukundo ku bashakanye kuko umuntu wese abona ko atamerewe neza, ko mugenzi we atakimwishimira iteka kandi ko batagikundana nka mbere kuko ishusho y’urukundo iba yarahindutse.

Ababana iyo batiteguye kugira icyo bakora kugirango umubano wabo urambe, babivamo bagatandukana, abandi bakongera
imbaraga kugirango imibanire yabo ikomeze, bakarushaho kongera urukundo.

Urugaryi rw’urukundo

Nyuma yo kugarura imibanire myiza abakundana babuze cyangwa batakaje mu cyi, ni igihe cy’umusaruro w’imbuto zavuye muri kwa gukora cyane bashaka kugarura urukundo. Ni igihe cy’ubukungu no kunyurwa, urukundo rwabo rufite uburumbuke, icyo gihe umuntu yemera kandi akanasobanukirwa ko hari ubwo ibintu bitagenda neza kandi ko bombi bagomba kubyakira bakabifatanya.

Ni igihe cy’imirimo y’ubugwaneza no gufatanya igihe cyo kuruhuka no kunezererwa urukundo rwavutse hagati yabo.

Umuhindo w’urukundo

Iki ni igihe cyo kuruhuka, cy’ubworoherane, kandi cyo kuvugurura. Mu mibanire y’abashakanye, ni igihe cyo gukemura ibibazo bitakemutse, ni igihe kandi cyo kuva mu bwigunge.

Iyo abantu bamaze kumva ko bakundanye, bavuye mu icuraburindi cyangwa mu mwijima (pénombre) w’umuhindo, icyo gihe itumba riragaruka, bakisanga bayoborwa no kwizerana, urukundo n’ubushobozi bwinshi.

Kugirango umuntu abashe gutambuka gitwari muri ibyo bihe uko ari bine, agomba kumenya ko guhinduka ku bashakanye atabasha kubirwanya, ahubwo ko agomba kwitoza kumenya uko abyitwaramo mu gihe bibayeho.

Hejuru y’izo mpinduka zose bishingiye kuri urwo ruhererekane
rw’urukundo, abantu bagomba kumenya ko habaho ibintu bitandukanye bishobora guhungabanya imibanire yabo.

Pastor Desire

Dore inama zo kugira umuryango ushyize hamwe

1.Kubaka no kubumbatira umuryango

Kugirango urugo rukomere bisaba ubwenge no kujijuka
bitangwa n’ijambo ry’Imana atari ubwenge bw’isi (Imigani 24:3-4).

Ubwenge buva mu ijuru (Yakobo 3:17) irya mbere buraboneye kandi ni ubw’amahoro, ni ubw’ineza, bwemera kugirwa inama, bwubaka amahoro hagati y’impande ebyiri zitumvikana cyangwa zihanganye.

Kujijuka kwa mbere ni ugushaka Uwiteka, kwita cyane ku mibanire yawe n’Imana.

Namwe bagabo ni uko: Mubane n’abagore banyu neza, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira kuko bameze nk’inzabya zoroshye. Ugomba kugerageza kubaha abana, kubaha abakuruta, imibanire mibi y’umuryango ishobora kuba intambamyi cyangwa imbogamizi yo gusenga (1Petero 3 :7).

Ugandukire so na nyoko. Ugomba kubaha abagize umuryango, ukirinda intonganya no gushyira amakosa ku bandi, ibitagenda neza bikemurirwa mu muryango, ababyeyi bakwiye kubahwa kandi bakwiye gusohoza cyangwa gukomera kw’ijambo bavuze niba ari yego ikaba yego.

2.Ukwigenga cyangwa umudendezo w’abana

Kubigisha kubaho ubuzima bwabo, bigenga, bagatunganya ibyumba bararamo bakamenya uburyo bashobora kwicungira amafaranga yabo, guha umwana ubwigenge bimutera gushyira mu bikorwa iyo mirimo yose, kandi biramufasha mu buzima bw’ejo hazaza, mu gihe azaba atandukanye n’ababyeyi azumva ko afite inshingano agomba gukora wenyine ntawe
umufashije, kuko nagera mu gihe cyo gushaka azaba afite inshingano z’urugo afite n’inshingano zo kurera abana.

3.Kubungabunga no gukomeza umubano mwiza mu muryango

Abacamanza 21 Mukomerere mu rukundo rw’Imana mushyize hamwe kandi muringaniye nk’abakora umukino wo kugenda hejuru y’urubura (abantu bagenda hejuru y’urubura hari utuntu bangendaho twitwa skis cyangwa kayak tugomba kuba turinganiye kamwe atari karekare ngo akandi kabe kagufi) mufatane urunana kugeza iteka ryose.

Ni ngombwa kumenya gufata neza ababyeyi bawe n’ababyeyi b’uwo mwashakanye kandi bose ukabafata kimwe. Ukamenya kwihanganira abana kuko kurera bisaba kwihangana no gukurikirana ihindagurika ry’imikurire yabo.

Gushyingiranwa ni umuhamagaro ukomeye w’Imana ku muntu: Ugomba kumenya kwihanganira agahato, umuryango ugomba kwita cyane ku myidagaduro no ku murimo.

4. Abanzi b’umuryango

Ijambo ry’Imana niwo murongo ngenderwaho twemera neza (2 Petero 2:5-8).
Mu bihe byashize, umuryango warubahwaga ariko muri iki gihe hari abantu bameze nk’inyamaswa (inyamaswa-bantu) bahangara n’ibyigenge bishaka gusenya iyo mibanire myiza y’umuryango.

5. Kwirinda abahanuzi b’ibinyoma (2 Petero 2:11-19)

Isi ya none idusaba kuba ibyigenge, ubusambanyi, ibinezeza umubiri byose bumva ko ari byiza, bifuza kumva byose, kureba byose, gusoma byose gukora byose ku bw’indamu.

Bameze nka Baramu wakunze ibiguzi byo gukiranirwa kugirango atsembe ubwoko bw’Imana. Baba biteguye gukora ibishoboka byose ngo bahaze kwifuza kwabo.

Tugomba kumenya guhitamo no gufata umwanzuro mwiza. Njye n’inzu yanjye tuzakorera Uwiteka (Yosuwa 24:15).

6. Guhunga icyaha (2 Timoteyo 2:22)

Nuko uhunge irari rya gisore. Ibibazo bijyanye n’ubusambanyi bigomba kwigishwa mu buryo buboneye.

Kugirango byose biduhamagarira gukora ibyaha hano mu isi ari byo dusoma, ibyo tureba kuri televiziyo, ibiganiro n’ibindi.

Dore ibikwiye kuranga imitekerereze yacu (Abafilipi 4:8)

Gukurikira no gukorera Kristo (1 Petero 2:11-12). Turi abashyitsi n’abimukira hano mu isi, kugirango tudakomeza kurwana n’irari cyangwa se n’ibyo twifuza tugomba gutanga igihe cyacu n’imbaraga zacu ku Mwami wacu no ku murimo we.Dore inama zo kugira umuryango ushyize hamwe

1.Kubaka no kubumbatira umuryango

Kugirango urugo rukomere bisaba ubwenge no kujijuka
bitangwa n’ijambo ry’Imana atari ubwenge bw’isi (Imigani 24:3-4).

Ubwenge buva mu ijuru (Yakobo 3:17) irya mbere buraboneye kandi ni ubw’amahoro, ni ubw’ineza, bwemera kugirwa inama, bwubaka amahoro hagati y’impande ebyiri zitumvikana cyangwa zihanganye.

Kujijuka kwa mbere ni ugushaka Uwiteka, kwita cyane ku mibanire yawe n’Imana.

Namwe bagabo ni uko: Mubane n’abagore banyu neza, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira kuko bameze nk’inzabya zoroshye. Ugomba kugerageza kubaha abana, kubaha abakuruta, imibanire mibi y’umuryango ishobora kuba intambamyi cyangwa imbogamizi yo gusenga (1Petero 3 :7).

Ugandukire so na nyoko. Ugomba kubaha abagize umuryango, ukirinda intonganya no gushyira amakosa ku bandi, ibitagenda neza bikemurirwa mu muryango, ababyeyi bakwiye kubahwa kandi bakwiye gusohoza cyangwa gukomera kw’ijambo bavuze niba ari yego ikaba yego.

2.Ukwigenga cyangwa umudendezo w’abana

Kubigisha kubaho ubuzima bwabo, bigenga, bagatunganya ibyumba bararamo bakamenya uburyo bashobora kwicungira amafaranga yabo, guha umwana ubwigenge bimutera gushyira mu bikorwa iyo mirimo yose, kandi biramufasha mu buzima bw’ejo hazaza, mu gihe azaba atandukanye n’ababyeyi azumva ko afite inshingano agomba gukora wenyine ntawe
umufashije, kuko nagera mu gihe cyo gushaka azaba afite inshingano z’urugo afite n’inshingano zo kurera abana.

3.Kubungabunga no gukomeza umubano mwiza mu muryango

Abacamanza 21 Mukomerere mu rukundo rw’Imana mushyize hamwe kandi muringaniye nk’abakora umukino wo kugenda hejuru y’urubura (abantu bagenda hejuru y’urubura hari utuntu bangendaho twitwa skis cyangwa kayak tugomba kuba turinganiye kamwe atari karekare ngo akandi kabe kagufi) mufatane urunana kugeza iteka ryose.

Ni ngombwa kumenya gufata neza ababyeyi bawe n’ababyeyi b’uwo mwashakanye kandi bose ukabafata kimwe. Ukamenya kwihanganira abana kuko kurera bisaba kwihangana no gukurikirana ihindagurika ry’imikurire yabo.

Gushyingiranwa ni umuhamagaro ukomeye w’Imana ku muntu: Ugomba kumenya kwihanganira agahato, umuryango ugomba kwita cyane ku myidagaduro no ku murimo.

4. Abanzi b’umuryango

Ijambo ry’Imana niwo murongo ngenderwaho twemera neza (2 Petero 2:5-8).
Mu bihe byashize, umuryango warubahwaga ariko muri iki gihe hari abantu bameze nk’inyamaswa (inyamaswa-bantu) bahangara n’ibyigenge bishaka gusenya iyo mibanire myiza y’umuryango.

5. Kwirinda abahanuzi b’ibinyoma (2 Petero 2:11-19)

Isi ya none idusaba kuba ibyigenge, ubusambanyi, ibinezeza umubiri byose bumva ko ari byiza, bifuza kumva byose, kureba byose, gusoma byose gukora byose ku bw’indamu.

Bameze nka Baramu wakunze ibiguzi byo gukiranirwa kugirango atsembe ubwoko bw’Imana. Baba biteguye gukora ibishoboka byose ngo bahaze kwifuza kwabo.

Tugomba kumenya guhitamo no gufata umwanzuro mwiza. Njye n’inzu yanjye tuzakorera Uwiteka (Yosuwa 24:15).

6. Guhunga icyaha (2 Timoteyo 2:22)

Nuko uhunge irari rya gisore. Ibibazo bijyanye n’ubusambanyi bigomba kwigishwa mu buryo buboneye.

Kugirango byose biduhamagarira gukora ibyaha hano mu isi ari byo dusoma, ibyo tureba kuri televiziyo, ibiganiro n’ibindi.

Dore ibikwiye kuranga imitekerereze yacu (Abafilipi 4:8)

Gukurikira no gukorera Kristo (1 Petero 2:11-12). Turi abashyitsi n’abimukira hano mu isi, kugirango tudakomeza kurwana n’irari cyangwa se n’ibyo twifuza tugomba gutanga igihe cyacu n’imbaraga zacu ku Mwami wacu no ku murimo we.

Gutandukana kw’abashakanye bimaze kuba nk’ibintu bisanzwe dore ko ujya kumva ukumva ngo ba runaka bari bamaze imyaka 20 cyangwa 3 bashakanye batandukanye.

Nyamara hambere ibi byagaragara mu bihugu byateye imbere ndetse Abanyarwanda babifataga nk’umuco w’abazungu, ku buryo n’iyo habagaho ubwumvikane bucye hagati y’abashakanye byagumaga mu rugo ntibigere hanze ngo batiteze rubanda.

Kuri iki cyumweru tariki 4 Nzeri, ubwo Umushumba w’Itorero ry’Isanamitima (Evangelical Restoration Church) yabwirizaga ubutumwa, yavuze ko gutandukana kw’abashakanye biciye ukubiri n’ijambo ry’Imana.

Aha Apostle Joshua Ndagijimana Masasu yabisobanuye agira ati : “Ushobora gusohoka mu masezerano (contract) ariko ntushobora gusohoka mu gihango (convenant)”. Apostle Masasu yakomeje avuga ko amasezerano asinywa ngo yubahirizwe mu gihe runaka ndetse nyir’ukuyasinya, iyo atabonye inyungu yari yiteze kubona ; aba afite uburenganzira bwo gusinyura.

Yakomeje avuga ko iyo umugore n’umugabo basezerana, baba biyemeje kubana akaramata, aho baba bazatandukanwa n’urupfu. Bityo ngo ibyo baba biyemeje ni igihango si amasezerano ; ari nayo mpamvu batemerewe gutandukana.

Muri izi nyigisho kandi, Apostle Masasu yabwiye abari bitabiriye amateraniro ko bakwiye kuba maso, bakitegura kugaruka kwa Yesu nk’uko umukobwa ufite ubukwe amara iminsi itari mike ashakisha icyatuma asa neza kurusha uko asanzwe.

Yagize ati : “Muzarebe umukobwa ufite ubukwe, yita kuri buri kantu kose ; agakoresha inzara, ingohe, imisatsi ... mbese usanga yiyitayeho mu buryo bwose. Namwe rero mukwiye kwisuzuma, mukitegura kuko mutegereje umukwe wacu Yesu Kristo”.

Hujuru ku ifoto : Apostle Joshua Masasu

Source:Igihe.com

Muri ino minsi, ikibazo
cyo gucana inyuma (cheating) kirahangayikishije: haba mu bihugu byateye
imbere cyangwa se mu bihugu bikiri mu nzira y’amajyambere. Iki kibazo
ngo kiri mu bibazo by’ingutu byugarije isi kandi birahangayikishije.
Aha rero ngo si abagabo bagira uruhare mu guca inyuma abagore babo gusa
kuko ngo n’abagore basigaye baca inyuma abagabo babo, ahanini ari cyo
kinaba intandaro y’ubutane (divorce) hagati y’abashakanye kuko ngo
usanga muri iki gihe umubare w’abagore baca inyuma abagabo babo na wo
ugenda uzamuka uko imyaka igenda yiyongera aho ubushakashatsi
bwagaragaje ko ngo usanga umugore umwe muri batanu bubatse ingo aba aca
inyuma uwo bashakanye.

Urubuga rwa
internet http://catchingmycheaterlover.com ruvuga ko niba uri umugabo,
hari ibimenyetso bimwe namwe ushobora kumenyeraho cyangwa ushobora
kwifashisha kugira ngo umenye niba umugore wawe aguca inyuma, bityo
bikaba byagufasha kumenya uko wahangana n’icyo kibazo ndetse ukanareba 
niba wagira icyo ukora kugira ngo uramire urugo rwanyu rwe gusenyuka.

Dore bimwe mu bimenyetso ugomba kugenzura:

1. Guhindura imyambarire:

Ikizakwereka
ko umugore wawe aguca inyuma ni uko uzabona yatangiye kwambara uburyo
utari umenyereyeguhindura imyenda muburyo butunguranye, kandi
ntanagire icyo abikubazaho kandi mbere wari umenyereye ko akubaza icyo
yambara bitewe nibyo azi ukunda ariko noneho aha uzasanga ntacyo
bikimubwiye kuko afite undi utari wowe ashaka ko amwitaho.Ngo nubona
byatangiye kumera gutya urarye uri menge.
 
 2. Uburyo yagufataga (yakwitagaho) burahinduka

Iki
ngo ni ikimenyetso gikomeye kuko ngo uburyo umugore yita ku mugabo we
ni byo byerekana icyo ari cyo imbere ye n’agaciro afite kuri we; rero
ngo niba yari asanzwe agushyuhiriza amazi yo koga, yicuraga
akaguhamagara, mwaba mutiriranywe akaguhamagara kenshi kuri telephone
kandi waza akakwakirana ubwuzu, niba yateguraga amafunguro akurikije
ibyo ukunda n’ibindi hanyuma ukabona ntakibikora kandi ubona nta mpamvu
igaragara yabiteye, menya ko umugore wawe umusangiye n’undi, ikaba ari
yo mpamvu atakikwitayeho.


3. Ibiganiro asigaye agirana nawe ndetse nimyifatire birahinduka

Aha
ngo uzasanga atakikuganiriza yitaye ku byo amatwi yawe akeneye kumva,
usange akubwirana umushiha, usange yivugira abandi bantu utanazi, avuga
ibintu bishya gusa ndetse wumva anagushimira abandi bagabo uburyo bita
ku bagore babo n’ibindi bitakubaka. Uburyo avuga n’ibimenyetso akora
bishobora kukubwira byinshi aho ashobora gutangira kukwima agaciro
akagusuzugura, ibitekerezo byawe ukabona ntacyo bivuze kuri we.

 4. Uburyo yakoraga akazi ke cyangwa se yatunganganyaga imirimo ye burahinduka

Uzasanga
atangira kujya asaba imbabazi zo kuba hari ibintu bimwe na bimwe 
atatunganije ku gihe, aho ushobora gusanga aguha amafunguro isaha
zarenze, wamubaza impamvu akagusubiza nta cyo yitayeho aho usanga ibintu
byose asigaye abikora uko abyumva n’uko abishaka atitaye kuri wowe, aha
rero ngo cunga neza kuko ngo ashobora kuba hari ibindi aba ahugiyemo
bituma anibagirwa inshingano ze zo mu rugo. Rero ngo mu gihe bibaye
akamenyero nta kindi aba yatangiye kuguca inyuma.

5. Imikoreshereze y’amafaranga n’ingendo biriyongera

Niba
umugore wawe yatangiye kuguca inyuma uzasanga yatangiye kujya akoresha
amafaranga menshi ku buryo budasobanutse akenera amakarita ya buri munsi
yo guhamagara, yitaba telephone ubutitsa kandi agira gahunda zituma
agenda utazi aho ziturutse, ba maso rero wowe mugabo kandi ngo umenye
abo baba bakorana izo gahunda kuko ngo iyo bigeze aha urugo rwanyu ruba
rubyina umutaho, mbega rwenda gusenyuka.

6. Uzasanga atakiba mu rugo ahora mu ngendo

Iki
ngo ni ikimenyetso nyamukuru ushobora kureberaho ko umugore wawe aguca
inyuma kuko ngo ubundi umutima w’abagore ubusanzwe uba ku ngo zabo; rero
ngo nubona kumenya ibyakozwe neza n’ibyangiritse mu rugo nta cyo
bikimubwiye, ndetse atishimira kuba mu rugo inshuro nyinshi ugasanga
yigendeye, yanaza ntagire icyo yitaho ku byo mu rugo, ngo rwose biba
byakomeye yumva atakishimiye kubana nawe kuko hari undi yerekejeho
umutima kandi yumva ko ibyo mu rugo byapfa byakira nta kintu bikimubwiye
na mba.

Bagabo rero, ngira ngo mwumvishe inama zinyuranye
ndetse mwanamenye ibimenyetso mushobora gusuzumiraho ba mitima y’ingo
zanyu byaba byagarurwa mu maguru mashya hakagira igikorwa hakiri kare.

Ifoto: dailymail.co.uk
MUSABYIMANA Rachel /Umuganga.com

Abefeso 5,21-22 : " ... Kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo...". Pasteur ati:"Bagore mugandukire abagabo, nkuko Itorero rigandukira Kristo. Abagabo bati :"AMEN". Impamvu bavuga Amen ni uko abagabo baba babona ko bagiye kwitabwaho, abagore bagaca bugufi ubundi abagabo bakiberaho nk’abatware,abagore bakiberaho nk’abaja. Nyamara siko ijambo ry’Imana rivuga.

Pasteur ati:" Akenshi abagabo bita cyane ku nshingano abagore basabwa
ku bagabo ariko ntibite cyane kubyo abagabo basabwa ku bagore dore ko
ari nabyo bikomeye (Kubitangira nk’uko Kristo yitangira itorero)".

Antoine ati:"Nonese mugabo kwitangira umugore nka Kristo witangira
Itorero niba ari ukugera mu rugo uvuye ku kazi ukigira mu kabari kari
hafi y’urugo kwiganirira n’aband,i we ari gucuragana mu gikoni, cyangwa
ukigira kwa naka muturanye ugahora utyo iminsi yose kwitemberera, wataha
ukamubaza ko byahiye, kandi mwajyanye mu gitondo guhiga, urumva urwo
arirwo rukundo Kirsto yakunze Itorero?."

Pasteur ati:" Rwose abagabo ntimunyumve nabi, mucurika ibintu aho
Imana ivuga ngo mwitangire abagore bigasimburwa no kuvuga ngo :" Bagore
mwitangire abagabo banyu, muvunike, mubapfire nk’uko Kristo yapfiriye
Itorero,...." Aha Pasteur akaba yaragarutse ku muti w’uko mubaye
mwubakiye ku Rukundo Imana idusaba rwo gukunda bagenzi bacu nk’uko
twikunda, twakubaka neza, kuko abagore iyo ubakoreye akantu gato
barishima bakaba banaguha n’icyo batunze cyoseee.

PHASES ZIRINDWI ZIKOMEYE ZIGIZE UMURYANGO

Pasteur yavuze ko mu mibereho y’umuryango habamo ibihe birindwi
bitandukanye, bikaba bikomerera umuryango kuko urukundo rwa buri kiciro
ruba rutandukanye n’urwo mu kindi:

PHASE YA MBERE : MBERE YO GUSHAKANA

Iki ni igihe abantu baba bakiri FIANCES. Umwe aba ari CHERIE
- CHOU-CHOU. Iki gihe biba bishyushye, Umwe asaba ikintu undi akakimuha
nubwo yaba atagifite akagishakisha kugera akibonye. Muri iyi Phase umwe
ashobora no kuanirwa kurya atabonye undi. Ibintu biba bishyushye,
urukundo ari rwose.Muri iki gihe ibintu byose biba biryoshye, umwe
adashaka icyababaza mugenzi we.Buri wese aba afite amatsiko yo kumenya
icyo mugenzi we akunda ngo akimukorere. Uretse n’ibyo kandi, buri
abahanga bemeza ko aricyo gihe cyiza cy’urukundo rwuzuye, kuko bemeza ko
imibanire hagati ya GARCON-FILLE batararyamana ariyo iba ikirimo
urukundo rwinshi cyane ariko rwuzuye amatsiko menshi. Bagakomeza bavuga
ko iyo bamaze kuryamana urwo rukundo rutangira kugabanuka.

PHASE YA KABIRI : MUMAZE GUSHAKANA

Iki ni igihe ya matsiko aba atangiye kugabanuka kuko buri wese aba
yamaze kubona ibyari bimuteye amatsiko cyane bya mugenzi we. Iki gihe
kandi, za CHERIE,CHOU-CHOU zitangira kugabanuka ho gato, bimwe wasabaga
mugenzi wawe akajya kubishaka nubwo byamugoraga kubibona,atangira
kubigabanya kuko mbere yagirango akwigarurire. None yamaze kukugeza iwe
ubu uri uwe. Ubwo Urukundo ruba rwagabanutse ho gato.

PHASE YA GATATU : PERIODE IBANZIRIZA KUBYARA (PRE-NATAL)

Iki gihe, umugore Aba yaramaze gusama inda: aratwite, afite isesemi,
nta Appetit akigira, arangwa n’umushiha....Umubiri w’umugore
warahindutse cyane, ku buryo wa mugabo hari byinshi yajyaga abona ubu
atakibona... iki gihe urukundo ruragabanuka, kuko rimwe na rimwe hari
ibyo umugore umwegereza ati :"Biranukira.Umugabo ntaba akisanzura nka
mbere.Kubw’iyo mpamvu, abagabo batangira kwisubirira hamwe bajyaga
bataramira mbere.

PHASE YAKANE : IGIHE CYO KUBYARA (NATAL PERIOD)

Wa mugabo we, ihangane kuko iki gihe kiragoye. Rwa rukundo rwose
wajyaga ubona ku mugore wawe ubu ntirukiri urwawe ahubwo ni
urw’umwana.Ubu Madame aba atekereza umwana,areba ko yonse, ahanagura aho
yitumye, amesa ibyahi, yoza BIBELONS,..... Iyi mirimo yose ituma
umugabo abona ko atakitaweho nka mbere.Mu yandi magambo aba abona ko
atagikunzwe. Aha rero nicyo gipimo gipima kwihangana k’umugabo kuko ingo
nyinshi zisenyuka zigeze kuri iyi PHASE.

PHASE YA GATANU : MUFITE ABANA (Hagati y’imyaka 10 na 12)

Muri iyi phase hazamo ikibazo cy’abana bazi ubwenge cyane.Rimwe na
rimwe bagakina ababyeyi,ku buryo mujya gusanga mugasanga byabacanze
mutari kumvikana kubera abana b’ubu bazi ubwenge cyane.Abana baba bazi
icyo bashobora gusaba Papa wabo n’cyo basaba Maman.Bazi icyo umwe yabaha
n’icyo undi yabima. Ubwo rero icyo gihe bacunga Papa ahari wenyine
bakamusaba kimwe Maman yabima,ubundi bagacunga Papa adahari bagasaba
Maman icyo Papa yari kubima. Muri iyi myaka umwana aba agushushanya,
agasaba uruhusa rw’aho agiye kandi abizi neza ko aza gutinda.....Aha
rero ababyeyi bahura n’ingorane kuko bajya kubona bakabona abana
baramaze kugera kure.

Aha abana baba bari kwishakashaka, ngo bamenye ikiza n’ikibi,
bagakora ibyo wowe udashaka bagirango bamenye uko ibintu bimera. Aha
rero ni naho uzasanga umwana wo kwa Pasteur agenda mu byo ababyeyi
badashaka. Iyo ushatse kumubuza aravuga ati:" Twe nta kibazo dufitanye
n’Imana ikibazo tugifitanye namwe n’imico yanyu ishaje." Ikibazo
gikomeye cyane ni uko muri iki gihe, iyo abana bananiranye, umugabo
ahindukirana umugore ngo ni wowe watumye abana banjye batagira uburere.
Iki gihe gisaba mwese ko mwihanganirana kuko umugore agira intimba
ebyiri. Iya mbere agira abana yibyariye bamunaniye akagira no kuba
amakosa yose ar kuyitirirwa na Papa w’abana kandi inshingano yo kurera
urugo atari iye gusa.

PHASE YA GATANDATU : MUGEZE IGIHE CYO GUSHYINGIRA

Muri iki gihe haba hari ibibazo byo kutumvikana ku mukwe. muri iki
gihe usanga umugabo n’umugore batumvikana ku muhungu uzatwara umukobwa
wabo. Umwana w’umuhungu ( mu bapagane ariko) ashaka uko yazagera ku
mukobwa wa naka,akiyegereza Papa we bakajya basangira ku mugoroba,
bakajya baganira umugabo atazi gahunda y’umusore,nawe ati:"Uriya muhungu
ni inshuti yanjye.Yazageza igihe akaza mu rugo gusura umusaza, agahita
abonana na wa mukobwa.Nyuma ati ndashaka kuzakubera umukwe. Mama
w’umwana ati:"Uriya ntiyambera umukwe. Se w’umwana ati:"Uriya atabaye
umukwe nta wundi waba umukwe."Aha rero amakimbirane atangira kuvuka
kubera ubwumvikane bucye kuri iyo ngingo.

PHASE YA KARINDWI : MWARAMAZE GUSHYINGIRA(EMPTY NEST PERIOD)

Iki gihe cyitwa :"Empty nest" ni nko kuvuga "icyari kirimo ubusa".
Iki ni igihe ababyeyi baba baramaze gushyingira abana bose, abandi bari
ku ishuri, ababyeyi basigaye mu rugo bonyine. Muri iki gihe, barongera
bagasubira muri bya bihe bya mbere bakirambagizanya, kuko umwe aba
akeneye undi ngo bamarane irungu.Iki gihe umukecuru ashobora kureka
kurya kuko Umusaza aba ataraza. Umwe aba yumva atagenda wenyine atari
kumwe n’undi kuko aba ariwe umumara irungu.Rwa rukundo Eva yahariraga
abana rurongera rukagarukira uyu Adam, ubundi bakongera bakamera nka
cyera muri CHERIE,CHOU-CHOU."
IBIBAZO

Mu bibazo byabajijwe Pasteur Antoine RUTAYISIRE bijyanye n’uko abantu
bajya babyifatamo ngo ingo zibe nziza, yasubije ko dukwiye kubakira
kuri rirya tegeko ry’Uurkundo Yesu yadusigiye. Ikindi kibazo cy’abantu
babura umwanya wo kwita ku bana babo, babona ko kubareresha abakozi nta
burere bitanga, bakajya kubareresha muri BOARDING SHCOOL , Pasteur
ati:"Iri ni ikosa rikomeye kuko aba bana barereshejwe muri Boarding nta
AFFECTION y’ababyeyi bazagira, Umubyeyi ntazanamenya niba
VALUES(Indangagaciro) ushaka ko umwana wawe yazagira arizo afite.Aha
Pasteur yasobanuye ko nta wundi muntu wakurerera neza nubwo yaba
abihemberwa kuko Umwana iyo arezwe n’undi ntumenya uburere yahawe ubwo
aribwo. Pasteur aragiza asaba ababyeyi kurera abana babo kugeza nibura
ku myaka 12 kuko aribwo uzamenya niba VALUES ushaka ko azagira
yarazibonye.

YESU ABAHE UMUGISHA MWINSHI

1.Kuganira no gusabana.

Kuganira kw’ abashakanye ni ikintu cy’ ingenzi.Bigomba kuranga ubuzima bwabo bw’ igihe cyose. Kuganira kw’abashakanye gushingiye ku mucyo wo kubwizanya ukuri, bituma bamenyana kurushaho, bakuzuzanya mu miterere yabo itanndukanye.

Kuganira bibashisha abashakanye kubona ahabasha guturuka inzitizi mu mumibanire yabo bakazikumira kandi hanavutse ikibazo bagafatanyiriza hamwe kugishakira igisubizo.

Ingingo zifasha abashakanye kuganira gusabana:

-Kwitoza kuganira kuri byose

-Kumva mugenzi wawe aho gushaka kumvwa gusa ( Yakobo 1:19)

-Gusobanuza ibyo utazi.

-Gutega amatwi mugenzi wawe utamuciye mu ijambo.

-Kwirinda kubuza ituze mugenzi wawe umushyira ku rutoto n’ inkeke ( imigani 21:9)

-Kudahubukira gufata imyanzuro.

-Kubaha igitekerezo cy’ undi naho waba utemeranywa nawe( Abafiripi2:4)

-Kwirinda kuzikurura ibya kera byarangiye.

-Kudahatira mugenzi wawe gusa cyangwa kuba nkawe no kutamugereranya n’ abandi.

-Gusengerana no gusengera hamwe.

-Gusaba imbabazi no kuzitanga.

-Gukoresha imvugo isobanura aho gukoresha imvugo ishinja cyangwa ininura.

Imvugo isobanura

Imvugo ishinja

Umugore: Nagize ikibazo nibagiwe kukwibutsa ngo usage amafaranga yo guhaha kuko andi yari yashiranye

Umugore: Kuki utasize amafaranga yo guhaha? Wari uyobewe ko nta byo guteka bihari?

Umugabo: Yoo! Nanjye nabyibagiwe koko ubwo se wabyifashemo ute?

Umugabo: Icyawe ni ugusaba amafaranga gusa. Ubundi se nagiye utandeba? Niba utanyibukije ubwo wari uzi uko uri bubigenze.

Umugore: Nabonye abana bashobora kugira ikibazo cy’ ifunguro rya saa sita ndeba aho nikopesha usibye ko byatumye basubira ku ishuli bakererewe. Wibuke umpe ayo njya kwishyura

Umugore: Najyaga kubigenza nte se? Wowe iyo usiga amafaranga wari uyobewe ko abana basubira kw’ ishule bariye ? Dore bakererewe kubera ubugugu bwawe.

Umugabo: Ubutaha tujye tubitegura hakiri kare tutazongera gutungurwa ariko ubundi, twarebye ukuntu amafaranga yo guhaha wajya uyibika ukayicungira ?

Umugabo : Niba ngira ubugugu, uzahaguruke ujye gukorera ayawe. Ubundi sen’ uwayaguha wamenya kuyacunga ?

Umugore : Ni byiza koko tugiye tubiteganya kare byakorohera nanjye bikamfasha

Umugore: Reka nkwihorere ubwo utangiye kuncyurira ko ntazi kubara.

Umwanzuro: Barangije bageze ku mugambi mwiza wo gukosora ibyabaye.

Umwanzuro: Barangije bagishyamiranye, nta ngamba zubaka bafashe.

 

2. Kumenya no kubaha imiterere yihariye ya buri wese.

Umugabo n’ umugore bateye ku buryo bwihariye kandi butandukanye. Kuba batandukanye bibereyeho kugira ngo buzuzanye, kubana kwabo kurusheho kubanogera.

3. Kumenya no kubaha uruhare n’ ishyingano za buri wese mu rugo.

Mu rugo, umugabo afite inshyingano ze n’ umugore akagira ize. Mu kurangiza izo shyingano bisaba gufashanya, kuzuzanya no kubahana. Ibyo batandukaniyeho bitewe n’ imiterere yabo yihariye iyo bicuzwe neza, bibabera isoko yo kurushaho gushyikirana no gusabana.

4. Kurangwa n’ imyifatire utabangamira ubusabane.

Abashakanye bagira imyifatire itandukanye mu buryo bwabo bwo kuganira ku ngingo zitandukanye, byaba ari ibiganiro bisanzwe cyangwa ibirebana n’ imicungire y’ imibereho yabo. Dufashe urugero ku biganiro bimwe abashakanye bashobora kugirana ku kibazo cya SIDA, ushobora guhura n’ imyitwarire inyuranye bitewe nuko bafitanye ubusabane cyangwa ari nta buhari.

Bikuwe mu gitabo: Rengera ubudahemuka.

5. Gucungira hamwe umutungo w’ urugo n’ ikoreshwa ryawo.

Umutungo ubereyeho gutanga uburyo bwo gufasha umuryango gutera imbere no kugera ku cyo ugamije. Ibyo bishoboka iyo abashakanye bawucungira hamwe mu bwumvikane. Iyo uwo mutungo ubaye ukoreshwa mu kugaragaza ubushobozi bw’ umwe mu bashakanye, uhinduka nk’ igikoresho cyo gukandamiza mugenzi wawe, bityo umutungo ukaba wabasenyera.

Hari igihe ukorera amafaranga yumva ari aye, akayacunga uko abyumva. Icyo gihe udakorera amafaranga asa nuhindutse ugenerwaugomba gusabiriza kugira ngo agure igikenewe cyose. Abashakanye bagomba gusobanukirwa ko na wa wundi udafite akazi kamuha umushahara afite ibikorwa bikomeye mu rugo rwabo, agaciro kabyo kakaba kanasumba ak’ umushahara mugenzi we yinjiza.

Umwe mu bashakanye ashobora kuba acunga ibintu cyane, undi agasa n’ usesagura. Ibibazo bituruka ku mutungo n’ ikoreshwa ry’amafaranga bikomoka ku micungire itumvikanyweho.

6. Kunoza umubano n’ umuryango mugari

Abashakanye bagomba gufatanya muri byose ku buryo n’abo mu miryango bamenya ko ntacyo umwe akora atabigiyemo inama n’ undi. Ibyemezo byose birebana n’ umuryango mugari, babyumvikanaho, bagafatira umwanzuro hamwe (kurihira abavandimwe amashuri, gufasha ababyeyi, gutwerera…) Itangiriro 2:24

Umubano utanoze n’ umuryango mugari, akenshi uturuka ku « kudasiga se na nyina » . Umwe mu bashakanye, aho kugisha inama mugenzi we ku bibazo by’ urugo ajya kuzigisha ab’iwabo, akaba ari na bo ubwira utubazo tw’ urugo ndetse ibyemezo birebana n’ imicungire y’ urugo rwabo igafatwa n’ umuryango uwo bashakanye atabigizemo uruhare. Ibyo bigomba kwiringwa kuko bikurura amakimbirane hagati y’abashakanye, bikaba byanabasenyera.

7. Kumvikana ku mibonanompuzabitsina.

Imibonano mpuzabitsina irategurwa. Ni ngobwa kumenya ko ubushake bw’ umugabo buzamuka vuba ariko umugore akenera igihe gihagije cyo gutegurwa kugira ngo umubiri we ube witeguye ndetse uvubure n’ ububobere butuma imibonano mpuzabitsina ikorwa nta kibazo. Ubushake bw’ imibonano mpuzabitsina ku mugabo buza mu buryo budahindagurika ibihe byose. Ubwo bushake ku mugore bwo burahindagurika bitewe n’ igihe by’ ukwezi k’ umugore, binakurikije imisemburo ivuburwa n’ umubiri we mu minsi itandukanye.

Abagabo bagomba kumenya ko kuba abagore babo badashidukira imibonano mpuzabitsina igihe cyose ku buyo bumwe bidaterwa n’ ikindi ahubwo ari iyo miterere yabo yihariye kandi ko iminsi imwe bidasaba gufata igihe kirekire cyo gutegurana kurusha iyindi.

Mu kurangiza imibonano mpuzabitsina, umugabo iyo arangije ahita yumva ahagarariye aho, anyuzwe. Umugore we iyo arangije atinda muri ako kanya ko kunyurwa n’ iyo mibonano, akumva kattarangira.

Iyo mibonano mpuzabitsina itegenda neza kubashakanye, biba intandaro y’ ibibazo byinshi binyuranye. Gucana inyuma kw’ abashakanye no kwica isezerano, bamwe babikora bitwaza ko imibonano mpuzabitsina na bagenzi babo itabanyuze. Ikibazo cy’ imibonano mpuzabitsina itanogeye buri wese kizanwa ahanini n’ uko abashakanye batabiganiraho ngo barebe uko barushaho kunoza iyo mibonano no gushimishanya.

Birakwiye ko abashakanye bita kumibonano mpuzabitsina yabo bakabiganiraho kugira ngo barebere hamwe ibibanyuze bombi bikababera isoko y’ umugisha n’ umunezero usangiwe. Ibyo ni byo byarinda buri wese guca inyuma y’ uwo mwashakanye, agakomera kubudahemuka, bikabatera ingabo ibarinda kwandura Virusi itera SDA n’ izindi ndwara zandurira mu myanya ndangagitsina.

8. Kujya inama ku birebana n’ urubyaro.

Intego yo gushyingiranwa si ukubyara gusa. Iyo biba ibyo, Imana iba yarabigize impamvu yo gutana ku babuze urubyaro, nyamara si ko biri. Iyo abashakanye babonye urubyaro, bagomba:

-Gufatira ibyemezo hamwe by’ umubare w’abana bazabyara n’ uburere babaha.

-Gufatanya kwita ku burere bw’ abana ntibihariwe umwe cyangwa ngo bombi babyihunze.

-Kumenya ko hari uburenganzira abana bafite kandi bugomba gukurikizwa,

-kurera abana babafasha kumenya Imana o kuyubaha ndetse bakubaha n’ abantu.

-Kwirinda gusunikira abana gufata uruhande rumwe mu gihe havutse amakimbirane hagati y’ abashakanye..

Kubona urubyaro si hame ryo kubona amahoro hagati y’abashakanye kuko nabyo bijya bikurura ubushamirane mu rugo, kubera impamvu nyinshi:

-Imyumvire itandukanye ku burere bw’abana;

-Ubushobozi buke bwo gutunga urugo no kwita ku bana n’ uburere bwabo cyane cyane iyo ari benshi;

-Kutagira umwanya uhagije wo kwita umwe ku wundi…

Kubura urubyaro ntibigomba kuba impamvu y’ ubwumvikane buke hagati y’abashakanye cyangwa ngo bitume umwe aca inyuma y’uwo bashakanye ashaka urubyaro. Ibyo bishobora gukurura amakimbirane no gusenya urugo ndetse bikaba byaba n’ intandaro yo kwandura virusi itera Sida n’ izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

9. Ibishobora kubangamira ubusabane bw’ abashakanye.

-Gukoresha itegeko;

-Gukoresha itarabwoba;

-Gutanga amabwiriza igihe cyose;

-Kumva ko ari wowe ufite ibisubizo ku bintu byose;

-Guca urubanza;

-Kubaza utubazo dusesereza (kubaza akari imurori)

- Kudaha agaciro ibihangayikishije mugenzi wawe;

-Guhindura ikibazo cya mugenzi wawe urwenya;

-Guceceka aho mugenzi wawe agutegerejeho igisubizo,…

Bikuwe mu gitabo Ubudahemuka.

Amakimbirane n’ iki?

Abantu bavuga ko hari amakimbirane iyo hari ukutemeranwa ku bitekerezo cyangwa ku bintu runaka, bigatuma umubano w’ abantu uburamo umudendezo n’ ubwizansure.

Ibishobora kuba inkomoko y’ amakimbirane mu bashakanye.

-Uburere buri wese yahawe;

-Ubuzima umuntu yanyuzemo, bwiza cyangwa bubi;

-Ibikomere umuntu yahuye na byo mu buzima bitakize;

-Kutumvikana mu gucunga umutungo w’ urugo;

-Ibyo umwe aha agaciro ariko undi akabona ntacyo bimaze;

-Kutumvikana ku mirerere y’ abana;

- Kutaganira kubijyanye n’ imibonano mpuzabitsina;…

Ibishoboka gukurura amakimbirane mu bashakanye kubera imiterere yihariye y’uko batandukanye nk’ umugabo n’ umugore.

Umugabo ashobora gushoza amakimbirane iyo:

-Yumva atakiriwe uko ameze, iyo yumva umugore asa n’ ushaka kumuhinyira ngo amurememo undi mutima yifuza cyangwa agahora amugereranya n’ abandi;

-Yumva atishimiwe , ibyo akora bigasa n’ ibitagaragara ngo bishimwe;

-Adatewe inkunga n’ ucyurirwa amakosa;

-Yumva umugore ahora ahangayitse ku bwe nk’aho ari umwana utazi kwirwanaho;

-Yumva habaye gukerensa ibikorwa by’ urukundo akorera mugenzi we;

-Yumva ahatwa kuvuga kandi ntacyo afite avuga;

-Yumva atizewe bihagije, atababariwe, ahubwo agasa n’ utereranywe;

-Iyo akekakeka umuhemu k’umugore we;

-Iyo asa n’ usabwa gufindura ibyo umugore atekereza kandi atabishoboye;…

Umugore ashobora gushoza amakimbirane iyo:

-Yumva aho gushyigikirwa no kwitabwaho asa n’ucirwa imanza akumva n’ ibibazo bye ntawe ubyitayeho;

-Yumva atubashwe kandi akumva atitaweho, iyo umugabo atamuhaye igihe kandi ntiyite ku mbamutima ze, agasa n’ ubuze umutekano;

-Yumva hitabwaho ibitakozwe, agahora abicyurirwa aho gushimirwa ibyakozwe no guterwa inkunga ndetse no kwerekwa urukundo;

-Avuga umugabo ntamutege amatwi, akamwereka ko nta gitekerezo kizima agira;

-Yumva habaye gukerensa ibikorwa by’ urukundo akorera mugenzi we;

-Iyo akekakeka ubuhemu ku mugabo we;

-Umugabo atitaye ku b’iwabo;

-Habayeho kutemera amakosa kandi agaragara;…

Ingaruka z’amakimbirane hagati y’abashakanye.

Igihe hari amakimbirane, abashakanye bagomba kwemera ko ahari kugira ngo akemurwe. Iyo adakemuwe ashobora kuba impamvu yo:

-Guhorana intonganya z’ urudaca mu muryango n’ urwangano;

-kutanezezanya mu gihe cy’ imibonano mpuzabitsina;

-Gucana inyuma;

-Kwandura virusi itera Sida;

-Kurwana ;

-Gutandukana ;

-Kurogana ;

-Kwicana ;…

Amakimbirane y’abashakanye ntagira inagruka kuri bo bonyine ahubwo azigira no ku bana, ku miryango yabo, ku ncuti, ku baturanyi.

Ibyiza bishobora kuva mu makimbirane : 

Kutabona ibintu kimwe iyo bicuzwe neza by’ igisha byinshi : amakimbirane ayo akemuwe neza , afasha abashakanye kuzuzanya mu myumvire y’ ibintu ; Amakimbirane afasha gushyira ahagaragara no gusobanuza uko buri ruhande rwiyumva ; Amakimbirane ashobora gutuma habaho impinduka nziza ;

Amakimbirane ashobora gufasha abashakanye gukora cyangwa guhanga ibintu bishya ; Amakimbirane ashobora gutuma kuganira hagati y’abashakanye byiyongera mu rugo ; Amakimbirane atewe no gushaka gutera imbere no kugera ku ntego iyi n’ iyi y’ urugo atuma abashakanye bubaka ubushobozi bwabo ;…

Bikuwe mu gitabo Ubudahemuka.

uburyo bwiza bwo gukemura amakimbirane

Ni uburyo bwiza bwo gukemura amakimbirane binyujijwe mu mishyikirano.

Intambwe z’ ingenzi mu gukemura amakimbirane hakoreshejwe ugushyikirana :

Kugaragaza ikibazo (impamvu y’amakimbirane) ; Gusesengurira hamwe ikibazo ; Kurebera hamwe impamvu z’ ikibazo ( nyirabayazana) ; Gushaka ibisubizo bishoboka ; Guhitamo igisubizo kirusha ibindi kuba cyiza ; Kwigira hamwe uko umwanzurowashyirwa mu bikorwa ; Guhora musuzuma niba umwanzuro mwafashe ubateze intambwe izana impinduka nziza mu mibanire yanyu.

Dore ingingo zitabwaho mu gukemura amakimbirane :

-Kumvana (gutega amatwi mugenzi wawe); Kubahana no kubaha ibitekerezo bya mugenzi wawe; Kwemera amakosa igihe wayaguyemo no kuyasabira imbabazi; Kwishyira mu mwanya wa mugenzi wawe no kubabarira; Kugenzura uburakari no kubuganza; Gusengera hamwe; Kwiyemeza gushyira mu bikorwa umwanzuro mwafatiye hamwe wo kubafasha kuva mu makimbirane; Kuvugurura imyitwarire.

Uburyo bubi bwo gukemura amakimbirane:

Gushinja: Hari igihe umwe mu bashakanye agerageza kwemeza mugenzi we icyaha, akazamura ijwi, undi yaceceka akagira ngo yatsinzwe, nyamara ubwumvikane bukabura. Uwacecetse akenshi abikorera gutinya inkurikizi zaba aramutse asubije. Ibyo ntibibuza urwobo rubatandukanya kwiyongera. Imibanire ihinduka kwigengesera ngo adakoma rutenderi.

Guhunga: Bamwe bahunga ikibazo, bahunga n’ urugo rwabo (gutahira mu kabari, gushaka inshoreke…) Icyo gihe ikibazo kiguma kidakemuwe ahubwo kikabyara ikindi.

Kwirengagiza: Hari abifata nk’aho nta kibazo gihari. Bagahora bagaragaza ko bakeneye bihata kuvuga neza ariko amaherezo umutima wuzura ibibazo bidakemuwe, bikagera aho bisandara.

Kwemera gutsindwa mpaga: Umwe mu bashakanye yemera guhita atsidwa akishyiraho amakosa yose ngo arebe ko intambara yahosha. Mugenzi we ashobora kubyishimira ariko amaherezo agasanga abana n’ umuntu utakinezerwa. Iyo myitwarire ituma atagaragaza imbamutima ze.

Bikuwe mu gitabo: Ubudahemuka.

 

Kutagira umwanya wo kuganira

Abahanga benshi bemeza ko imwe mu mpamvu zikomeye zituma urugo ruhinduka agahinda n’agahimano, ari uko ababana bombi batazi icyo bakora ngo baganire cyangwa se batanabishaka. hari na benshi bamenye ko kuganira ari byiza ariko bibaza icyo umuntu akwiye gukora aganira nundi nicyo yakwirinda mu gihe cyo kuganira.

ibiganiro hagati y’abashakanye bishobora gusa kugera ku ntego mu gihe bombi biyemeje gukurikiza ibi bikurikira:

  1. gukoresha neza amahame agenga kuvuga no kumva
  2. gukemura amakimbirane hakoreshejwe uburyo bwubaka
  3. kugira akanya ka buri munsi ko kuganira.

Tuzakomeza ubutaha tubasobanurira ibivuzwe haruguru, tunabagezaho ubwoko bw’ibiganiro abubatse bakwiye kugirana, kugirango bamenyane neza kandi bishimane.

INTAMBWE ESHANU ZIGENGA IBIGANIRO HAGATI Y’ABASHAKANYE

Ibiganiro hagati y’abashakanye bigira ibyiciro byinshi, ariko bamwe bibanda ku kiciro kimwe cyangwa bibiri, ariko bakirengagiza iby’ingenzi kandi byubaka umubano ukomeye. Mu rugo iyo mubashije kugera ku rwego rwa mbere nurwa kabiri umubano wanyu umera neza mukishimana muri byose.

Intambwe ya gatanu : utuganiro tworoheje

Urugero : amakuru yawe/ umeze ute/ wiriwe ute ? ku kazi byari bimeze bite ? aka kaganiro nako ni ngombwa kandi karubaka, hari n’ingo byibuze zananiwe kuganira nibi. Gerageza buri munsi, uvuye ku kazi muvugane buke buke. Umuntu wese mu buzima akenera umuntu umwereka ko yitaye ku buzima bwe, kutabaza ibi bibazo akenshi bitera abagore kwibaza niba abagabo babakunda. Ibi biganiro birareba ibintu byo hanze gusa ntibigira icyo birebaho nyirubwite. Iyo ibiganiro bigumye gusa kuri uru rwego gusa birarambirana, nibyiza kujya no ku rwego rwa kabiri.

Intambwe ya kane : Kuganira ku bikorwa bya mugenzi wawe

Aha abantu basangira amakuru ariko uyahabwa nta kintu yongeraho. Mugenzi wawe aguha igisubizo ariko ntuvuge icyo ubitekerezaho. Umugabo ashobora kubona umugore we asohotse akamubaza ati ‘’ ugiye he ? ‘’, aho ashobora gusubiza ngo ‘’hanze’’ uru rwego rw’ibiganiro rworohera abagabo kuko badakunda cyane kwisobanura.

Intambwe ya gatatu: guhana ibitekerezo nuko umuntu abyumva.

Aha niho umubano utangira kugaragarira kuko umuntu aba yiyemeje kuvuga ikintu nuko agitekereza n’impamvu yabyo. Kuko rero umuntu aba yumva abohokeye kuvuga uko yiyumva, nuko abona ibintu aha ni ukwikingurira mugenzi wawe ngo akumenye neza. Aha muganira ku bibareba mu buzima, ibireba abana banyu, imiryango yanyu, imigambi mwagenderaho mu minsi izaza…. Urugero: ni irihe shuri umwana wacu yazajya kwigamo, urabitekerezaho iki? Ese uriya murumuna wanjye muzane tubane mu rugo cyangwa? Tugure imodoka nshya cyangwa tubanze tugure intebe? Kubera iki? Aha habaho kutavuga rumwe ariko mu rukundo. Ababiri bagomba gusha igisubizo kicyo batumvikanaho, iyo umwe atazi uko akwiye kubyitwaramo hari ubwo bafata ikemezo cyo kutazongera kuganira kuri ibyo bakisubirira kuri za nzego ebyiri za mbere zidatera ibibazo ariko nanone zitubaka, umubano uhamye.

Intambwe ya Kabiri : amarangamutima n’ibyiyumviro

Aha abantu batakira kuvugana iby’ubuzima bwabo, amarangamutima yabo, ibyo wanga ibyo ukunda, ibigushimisha ibikubabaza……….aha umuntu yemererwa kurakara, kubabara, guseka n’ibindi. Aha umuntu yumva akunzwe kuko yemerewe kuba we, aha umuntu aba afite uburyo bwo kumenya imiterere ya mugenzi we neza.

Intambwe ya Mbere; kumenyana byuzuye

Iyo umaze kumenya ko mugenzi wawe yakwakiye uko uteye, ukaba wumva wemerewe kumubwira ibyo ushaka byose, wumva ufite umutekano, aha urugo rubamo ibitwenge ariko niyo haje ibibazo muba muzi neza ko bibonerwa umuti, ibindi byose bisigaye murugo bitangira kwihanganirwa.

Urugero rwa byose: Royisi yabwiye umugabo we ati”uyu munsi murumuna wanjye twahuriye hafi y’isoko ansaba amafaranga ndayabura, ararakara, ambwira nabi, abibwiye na mama aramushyigikira. Uko byagenze uru ni urwego rwa gatanu rw’ikiganiro.

Royisi amaze kuvuga atyo ajya mu cyumba, akwira umugabo we aramubaza ati”ugiye he?” Undi ati “njyiye kuryama” uru ni urwego rwa kane. Kandi hari benshi bagarukira hano gusa.

Akwira umugabo wa Royisi amusanga mu cyumba aramubwira ati “ none se ko ari murumuna wawe tubigenze dute? Aha arashaka igitekerezo cya mugenzi we ariko nawe yiyemeza kumubwira uko abyumva, aha bashobora kudahita babyumvikanaho. Uru ni urwego rwa gatatu kuko ibivugwa birabareba bombi.

Nyuma gato Akwira abaza umugore we ati” none se urumva umeze ute? Aramusubiza ati” ndahangayitse ko ibi bintu byantandukanya na murumuna wanjye bikanteranya na mama, ariko ndanababaye kuko yambwiye nabi. Aha ibiganiro byabo biri ku rwego rwa kabiri kuko atinyutse kumubwira uko yiyumva kandi adafite ubwoba. Imibabaro yanjye ni iyawe, ibyishimo byanjye ni ibyawe.

Aherako amugira inama aramukomeza barahoberana kuko buri wese yisanga kuri mugenzi we. Urwego rwa mbere.

Si byiza ko umuntu aba wenyine.

Buri gihe iyo Seniyo agize ikibazo akunda kwibwira ngo nta mugabo wo kubwira ibibazo umugore, ni umugore ntakwiye kumenya ko njya ngira ubwoba ngacika intege. Agomba gutekereza ko ibibazo byose ntakinanira.

Seniyo akwiye kumenya iri jambo ngo” sibyiza ku umugabo aba wenyine (itangiriro 2:18)

Abashakanye ntibaba bakiri babiri baba bahindutse umubiri umwe.”matayo 19:6)

Wowe n’uwo mwashakanye mugeze kuruhe rwego? Mukeneye se gutera intambwe? Ni wowe wo kubigiramo uruhare.

Tuzakomeza tubabwira ibituma abantu bataganira

 Pst KAZURA Jules

Intego nyamukuru y’urushako ni uguhesha Imana icyubahiro kuko ari cyo yaremeye umuntu. Gushyingirwa ni isezerano rihuza umugabo n’umugore kugirango babe umubiri umwe, babyare bororoke ndetse bite ku muryango wabo.

Abantu benshi batekereza ko urushako rubaho kugirango abantu basohoze urukundo gusa, ariko akenshi abinjiye mu rushako batekereza gutyo baratsindwa bityo urushako rwabo ntirumare igihe. ariko Bibiliya itubwira ko urushako rubereyeho kunezeza Imana no kuzuza umugambi wayo si ibyo gusa, ahubwo ni ngombwa kubaho neza no kwiteza imbere mu buzima bwa buri munsi.

Ni muri urwo rwego tugiye kurebera hamwe intego z’urushako dukurikije icyo Bibiliya ibivugaho

Imwe mu ntego z’urushako ni ukororoka. “nuko Imana ibaha umugisha irababwira iti mubyare mwororoke mwuzure isi, mutegeke amafi yo mu Nyanja n’ibiguruka byo mu kirere” (Itangiriro 1:28)

Gusohoza urukundo: nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n’umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe. (itangiriro 2:24)

Kurinda umugore: mbese ntiyaremye umwe n’aho yar’afite umwuka usagutse? Icyatumye arema umwe ni iki? Ni uko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu kugira ngo hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe (Malaki 2:15)

Uko ni ko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk’imibiri yabo, ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk’uko Kristo abigirira itorero (Abefeso 5: 28-29).

Kwirinda ubusambanyi: ujye unywa amazi y’iriba ryawe, amazi ava mu isoko wifukuriye. Mbese amasoko yawe yasandarira hanze, n’imigezi yawe yatemba mu mayira? Bibe ibyawe bwite, kandi ntubikorere ku nzaduka, isoko yawe ihirwe, kandi wishimire umugore w’ubusore bwawe (Imigani: 5-18)

Ariko ku bwo kwirinda gusambana, umugabo wese agire uwe mugore n’umugore wese agire uwe mugabo. Umugabo ahe umugore ibimukwiye kandi n’umugore nawe abigenze atyo ku mugabo we kuko umugore adatwara umubiri we ahubwo utwarwa n’umugabo we, kandi n’umugabo nawe adatwara umubiri we ahubwo utwarwa n’umugore we (1Abakorinto 7:2-4)

Guhabwa umugisha n’Imana: umugore w’ingeso nziza abera umugabo we ikamba, ariko ukoza isoni ni nk’ikimungu kiri mu magufwa ye (Imigani 12: 4)

Ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha ahawe n’uwiteka (imigani 18:22)

Kubahiriza gahunda mu muryango: ndashaka yuko mumenya ko umutwe w’umugabo wese ari Kristo, kandi ko umutwe w’umugore ari umugabo we, kandi ko umutwe wa Kristo ari Imana. (Abakorinto 11:13)

Isezerano ry’ubwuzuzanye: aravuga ati: uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo (Itangiriro
2:23)

Ku bw’ibyo abantu bakwiye gusobanukirwa neza intego y’urushako bazirikana ko rukwiye kuba ruhesha Imana icyubahiro ndetse no kubahiriza isezerano ryayo, bityo tukamenya ko gushaka ari ikintu gisaba ubushishozi mbere yo kukijyamo ibi nibyo bizagabanya umubare w’ingo zisenyuka kandi tuzi neza ko urugo rwiza ari ijuru rito.

Ubusambanyi ni ikibazo cyugarije isi yose, ari urubyiruko, abubatse ingo ndetse n’abapfakazi, kubw’ibi byatumye za leta z’isi yose harimo n’u Rwanda zihaguruka zitanga umutungo mwinshi kugirango barebe ko abantu babureka cyangwa se byibura ngo bakumire ingaruka ziterwa nabwo, ariko ikigaragara ni uko abantu bamaze kubona ko kwifata ari inzozi.

Bimwe mu bibazo bijya bigora abantu ni ukuvura indwara nabi, akaba ari nayo mpamvu ikibazo cyo kwifata cyangwa icyo ababishobora bakora, kitari gikwiriye kwibazwa n’abantu benshi mbere ahubwo hakwiye kubanza kurebwa ngo ni mpamvu ki ubusambanyi bwiyongera kandi hakoreshejwe imbaraga za leta n’iz’amadini ku burwanya, nyamara n’ubwo bwagakwiriye kuboneka mu rubyiruko gusa kuko wenda ari bo baba bararikiye imibonano mpuza bitsina ugasanga no mu bubatse ingo induru zivuga, akaba ari nayo mpamvu hatavuga kwifata gusa ahubwo havugwa n’ubudahemuka.

Impamvu ubusambanyi bwiyongera mu bashakanye.

Abagabo bamwe bakunze kutamesa kamwe ngo bamenye ko bamaze guhitamo, bagakururana n’abari urungano rwabo bityo bikababaviramo kugwa mu mutego wo gusambana.

Abagabo bamwe bakeka ko abafasha babo batabitaho nyamara biterwa no kuba bananijwe n’imirimo yo murugo.

Mu gihe hatari urugwiro, guhuza ikiganiro, haboneka urwikekwe bigatumwa umwe ajya gushakira kunezerwa hanze

Kudahana agaciro.

N’ubwo ubuzima bwa buri munsi bukenewe kandi busaba kujya gushakisha ari ko ntago bukuraho gushaka umwanya uhagije wo kubaka urukundo hagari y’abashakanye.

Nyuma yo kubona umugabo hari bamwe mu bagore birara bakumva ko byarangiye nyamara iyo utitaye ku mugabo wawe ngo wigarurure umutima we jya umenya ko umutima we ishonjeye kwitabwaho.

Impamvu ubusambanyi bwiyongera mu rubyiruko

Mu gihe umusore cyangwa inkumi atiha agaciro ngo anahe agaciro urugo azubaka bimutera kwitwara nabi.
Bamwe basambana kubwo kwiheba no kutimenya.
Kutagira intego z’ubuzima bwabo n’iyerekwa ry’ejo hazaza.
Kubura ubwenge n’irari ry’umutungo nyamara imitungo siyo ikwiye kuza imbere mu kubaka urugo.

N’ubwo ibi bivuzwe atari bishya mu matwi yacu ariko:

Iyaba umugabo yatekerezaga agaciro k’umugore we yikundiye ubwe,bagasezerana kubana akaramata, ntago yamurutisha indaya yananiranye n’umuryango idafite n’icyo izamumarira, ahubwo yirirwa isambanywa na benshi.

Umugore yibutse ishema arusha abandi bakobwa babuze urushako ntago yasuzugura umugabo cg ngo yibagirwe inshingano ze.

Mu gihe urubyiruko rwagutse mu bwenge bakumva n’agaciro bafite, byabahesha kutisuzuguza bene ako kageni ngo ngize ubusugi cyangwa ubumanzi bwabo,
Nyuma yo gusobanukirwa ibi, kwifata birashoboka, niba byari bimaze no kukunanira icara hamwe ufate icyemezo wigire kuri ubu bwenge buragufasha kunesha no gushobora ibyo wabonaga bidashoboka mu buzima bwawe maze ejo hawe hazaba nk’uko ubyifuza

Erenest Rutagungira

UBURYO BUTANDUKANYE BW’UBUGUMBA

Kugirango dusohoze neza inshingano zo kubaka itorero rya KRISTO ,Twahawe umwuka wera w’Imana ihoraho ,kugirango atuyobore ndetse ninawe ushoboza buri wese muri mwe kwakirana ijambo ry’ IMANA umutima unyuzwe (umutimanama)

Nimurwo rwego mur’iyi myaka tugezemo cyane cyane mu mwaka w’ikinyagihumbi cya 3, ijambo ry’Imana ryagaragaje imbaraga n’ubutware cyane cyane mu gutegura (abari n’abategarugori)

Dufate urugero muri Bibiliya rw’umugore warwanye urugamba kandi agatahana intsinzi,uwo mugore yabonye intsinzi idasanzwe kuko urugamba rwe yabanje kwiyeza kuko yari yasobanukiwe ko urugamba arwana rwaba urugamba rw’umubiri , ariko inkomoko yarwo ni intambara z’umwuka.

Dufungure Bibiliya zacu mu gitabo cya

I Samuel1: 1....Aho muri icyo gitabo turabonamo inkuru tuzi neza z’umugore witwa HANA umugore w’ingumba utarabyaraga kandi mukeba we yarafite abana .

-Tugiye gutangira dusoma imirongo ibiri itangira y’icyo gitabo cya I Samweli dufatanyirize hamwe kumva uko ikibazo cyatangiye.

I Sam.1:5 Handitwe ngo:ARIKO HANA UMWE MU BAGORE BA ELUKANA YAMUHAGA IMIGABANE IBIRI KUKO YAMUKUNDAGA ARIKO RERO UWITEKA YARI YARAMUZIBYE INDA IBYARA.

Niba dufashe izo ngero nibyo bidufasha kugaragaza neza ibibazo n’inzitizi mushobora guhura nazo mu mibereho yanyu ( mu bugingo bwanyu)

ibyo rero bikurura intambara mu buryo bubiri bukurikira.

-1.INTAMBARA ZO MU MUTIMA:

Ni intambara ziza ziturutste mu mutima wawe kuko ufite ikibazo noneho umutima wawe ugatangira kukwereka uruhare rwawe cyangwa amakosa wakoze cyangwa ingorane wikururiye cyangwa intambara ufite zishingiye ku miterere cyangwa uko uremye cyangwa uko asa kandi akaba nta nuburyo buriho bwo kubihindura.

hakwiyongeraho ibyo ukabona ibiguca intege ,noneho ukumva ntayindi nzira ihari wanyuramo kugirango ubone ku migisha no kuri ya ntsinzi YESU yaduhaye ku musaraba i Goligota.

-2.INTAMBARA ZITURUTSE HANZE:

 Intambara za mbere ziturutse hanze niz’abantu muturanye nabo mukorana,abo mukunda kubonana kenshi (rimwe na rimwe haba

harimo bene data musangiye kwizera)ibyo abo bantu bakugaragariza ,bagukorera cyangwa bakuvuga ,ndetse bashobora no gukoreshwa nabo muhanganye mutavuga rumwe ,kugirango bakuzitire ubure inzira wacamo kugirango usohoke mu kibazo urimo kuko ntibaba bashaka ko wabona intsinzi.

*IZO MPAMVU ZOSE TUVUZE HARUGURU ZIRATWEREKA KO URUGAMBA RWO KUBURA URUBYARO (UBUGUMBA)MBERE YO KURURWANA NI UKUBANZA KWEZWA BY’UKURI.

Twamaze kuvuga ko ubugumba (cyangwa kubura uburumbuke ) biri uburyo bwinshi ariko ,ubugumba ubwaribwo bwose kuburwanya kubwirukana bisaba kwinjira mu mwuka.

Imana yiteguye kutuneshereza no gukora impinduka .

Ikintu cy’ingenzi ni ukumenya ko ingorane zose namakuba abantu banyuramo muri iyi si biterwa nisi yumwuka ( le monde invisible)

.INGERO:

-Intambara ziboneka n’ubushyamirane bikunze kuba hagati y’igihugu n’ikindi ,mu miryango no mu moko uturere cyangwa ibihugu byibihangange bishaka impinduka muri politiki cyangwa mu bukungu cyangwa mu bya gisirikare n’ibindi.

-Amapfa ’ ubutayu ,ibiza imyuzure ,inkangu,imitingito ibyorezo n’ibindi biba mu gihugu mu turere no mu migabane( continents)

-Ihungabana ry’ubukungu ,ubukene bwibasira igihugu cyangwa umugabane runaka.

-Ubucakara bukorwa n’abantu ku buryo bugaragara cyangwa ubucakara butagaragara bukorwa mu bundi buryo( politiquement ,comventionnelement)

mu buryo bw’ubukungu ,no mubundi buryo .

-Intambara cyangwa ubushyamirane biboneka mu miryango( mu bashakanye ,urubyaro n’ibindi

-Kubyara abana mu kajagari bakabura uburere

-Imyitwarire y’abantu itandukanye ,(abashakanye,abana,abandi bantu bo mumuryango ........ Nubwo twavuze ko ayo ibyo bibazo by’ubugumba biba byaturutse kuri satani ( monde spirituel imvisible)abo bantu bose twavuze bashobora kugira uruhare rugaragara mu kongera ubukana muri cya kibazo noneho ikigeragezo kikaba cyahindura isura.

1-UBUGUMBA BUSANZWE (KUTABYARA)


Ni ikibazo umugore aba afite cyo kudasama mu ngingo ze z’imyororokere haba harimo ikibazo (ariko aremye,cyangwa arwaye cyangwa atazi igihe cye cy’uburumbuke hari n’igihe umugabo ariwe uba afite ikibazo ariko urugero twasomye muri Bibiliya HANA niwe warufite ikibazo cyo kutabyara)

Ubusanzwe ntabwo bikwiriye ko umukristo kazi ,umujakazi w’Imana yabura urubyaro,mu gihe ubushake bw’Imana mwizeye ,kandi mukorera yavuze mu gitabo cy itangiriro iti:’mubyare ,mwororoke,mwuzure isi,<umuntu kororoka kuzura isi>

 Itangiriro 1:28 <<Imana ibaha umugisha ,irababwira iti:

"MWOROROKE MUGWIRE MWUZURE ISI ,MWIMENYEREZE IBIYIRIMO ,MUTWARE AMAFI YO MUNYANJA,N’INYONI N’IBISIGA BYO MUKIRERE N’INYAMASWA N’IBIHUMEKA BYOSE BYIGENZA KWISI.>>

-Abagore badakijijwe barabyara kandi bakarera abana babo ariko nabyo ugasanga biri mu mugambi w’IMANA wo kubarinda no kugirango babashe kubaho neza kuri iyisi.

-Abagore bakijijwe b’abakristu bagomba kumenya ko ari aba byeyi mu buryo bw’umubiri kandi n’ababyeyi mu buryo bw’umwuka.

Nicyo gituma amatorero y’uturere agira imbaraga ni igihe abana bacu batoya iyo babyirutse bazi Imana kandi bayubaha,bazakura bazi igitinyiro cy’Uwiteka’kandi mu gihe cyabo bazakora umurimo ukomeye wo guhererekanya ubutumwa bwa Yesu Kristo igisekuru ku kindi gisekuru.

2- UBUGUMBA BWO MU BURYO BW’UMWUKA

Ni ukutamenya cyangwa kudasobanukirwa n’ibyanditswe byera kubyakira no gushyira mu bikorwa ibyo ijambo ry’Imana ridusaba.

-Hariho abagore bamwe binjira mu materaniro saa tatu,ariko kuburyo uramutse umutunguye saa yine akaba atashobora kukubwira ijambo ryigishijwe byibura muri make mu gihe urimubajije.

-Hariho abagore badashobora byibura gukora byibura amasengesho yisaha imwe ku munsi.

-Ibyo ni nkuko hari abagore bamara icyumweru cyose batarafungura Bibiliya zabo, ababyeyi bameze gutyo ntiwabasha kubatandukanya n’abandi kuko haba kucyumweru n’indi mirimo yo ku rusengero usanga bose ari abanyedini(abakristu)

 -Ni buryo ki umugore yamenya ibyo asabwa cyangwa ibyo abuzwa gukora kugirango agendere mu bushake bw’ijambo ry’’Imana kandi ni uruhe ruhare yagiramo rugaragara nk’umukristo kaziwakijijwe?

-Ni gute umugore yakubaha Imana mubyo akora byose?

-Ni gute umugore yanesha mu ntambara zose ahura nazo ,mu gihe usanga mu miryango imwe n’imwe umugore atitaweho cyangwa ariwe uri kurwego rwa nyuma mu muryango? ese ubundi ni rihe tegeko rimuhesha intsinzi kuburyo yayitegereza yizeye ko bishoboka kandi ko yabyitirirwa?

3-UBUGUMBA MU BUMENYI RUSANGE 

-Ni ukubura ubushobozi bwo gukomeza amasomo

-Kubura ubuhanga bwo gutunganya neza akazi ushinzwe

-Ni wa muntu usanga afite ibitekerezo byagutse ariko uwo muntu agahora buri gihe nta bushobozi afite bwo kubishyira mu bikorwa ( murwego rwa tekinike cyangwa ,ishoramali,kuba atazwi ,nta bujyanama........)

-Uwo muntu aba ari muzima atari umusazi,ndetse nubwo hakorwa isuzuma bumenyi ashobora gutsindira isoko cyangwa akazi , ariko abantu ugasanga nta kizere bagira cyo kumuha umurimo ukomeye,cyangwa kumutuma mu bantu biyubashye.

Izo nazo ni ingaruka zubugumba mu buryo bw’umwuka.

4 - UBUGUMBA BW’IJAMBO ( Imvugo,urulimi ,imivugire)

-Akenshi usanga amagambo uvuga nta reme ntabwo afite ubuhamya bw’umuntu w’umukristo,akenshi ugasanga nta mbuto wera mubyo uvuga ,abana bawe ,abakozi bacirirtse ugasanga bagusuzuguye kubera ibyo uvuga byuzuye mo ubupfapfa,akenshi ugasanga bigana amagambo uvuze bakayasubiramo hato na hato ,ibyo bigaterwa n’uko akenshi amagambo avuga nta magambo agira yubaka abandi cyangwa yubaka ubwami bw’Imana

Umugore w’umukristo agomba kumenyesha abandi ibyo Imana ivuga mw’ijambo ryayo.

Izo ni ingaruka zituruka k’ubugumba bwo mu buryo bw’umwuka.

5-UBUGUMBA BWO KURUMBYA IMYAKA MU MURIMA

-Kubyerekeranye no kurumbya imyaka mu murima aha turashaka kuvuga igikorwa cyo gutegura neza ubuhinge ukabiba :uhinga umurima munini ukabiba mo imbuto ubona zikwiye ariko wajya gusarura ugasanga n’imbuto wabibyemo nizo usaruyemo bijya kungana,mbese ugasanga umusaruro uragayitse

-Kandi nubwo uhinga ukarumbya ubutaka bwawe burimo ubutunzi bwinshi, ariko abagore b’abakristo usanga aribo bafite amarira menshi no kubugumba (kurumbya) mu buryo butandukanye bagira bati nta kigenda.

6. UBUGUMBA BWO KUBURA AMAFARANGA(umutungo fatizo ,igishoro, umushahara...)

Usanga umuntu afite umushahara mwiza ariko wareba ugasanga nta bintu yagezeho bigaragara ,iyo agiye guhembwa usanga hahise haza ibibazo bikomeye byihutirwa bituma yica gahunda yari yarateguye ,kandi uwo umuntu agahora buri gihe ari mu mibereho mibi n’amadeni adashira ugasanga ntaho ataniye nabandi bashomeri.

-usanga umuntu nkuwo atagirirwa ikizere ndetse ntibashobora kukunyuzaho ubutumwa bw’amafaranga ,yewe niyo ugize ikibazo gisaba amafaranga ntabwo byoroshye ko wayabona nyamara abandi begeranye nawe cyangwa muturanye iyo bagize ikibazo wa wundi wayakwimye araza akayabaha ureba kandi bitagoranye na gato.

-Utangira umushinga runaka ugasenyuka utamaze kabiri,ukora bisinesi runaka wabiteguye neza wajya kubona ukabona wa mushinga wahombye cyangwa urahagaritswe,ku mpamvu zidasobanutse kandi bikarangira bityo bikibagirana.

Ubwo bugumba (cyangwa kubura uburumbuke )bigira ingaruka kw’itorero rya Kristo bituma ibyo itorero rikora bitagera ku ntego yaryo ,kubera ubukene usanga bwarabaye akarande(bwarashinze imizi )muri bene data b’abakristo

MBESE NI GUTE ABAGORE BASHYIGIKIRA UMURIMO W’IMANA MU GIHE NABO BAKIRI MU BUKENE ?

Nyamara nubwo bimeze bityo hakaba hariho ubwo bukene ,abisi bashaka ubutunzi bamwe batanga amafaranga yabo mubapfumu kugirango bizinesi zabo zigende neza (babone promotion ku kazi)

Iyo bagiye kureba uwo mupfumu cyangwa uwo muntu bavuga atanga ishaba ,usanga bitwaje ikintu mu ntoki kugira ngo agihe uwo mupfumu uramuragurira (kumuhanurira)kugira ngo umuti baza kumuha ukunde ukore

wenda harubwo bajyana icupa ry’inzoga (ariko ihenze),harubwo bitwaza isake intama ihene ,igitoki kiza kinini inka ,nibindi......

IGITANGAJE

Nyamara iyo byose byanze bakaza kureba PASITERI,(umuvugabutumwa,umutambyi,umuntu wese uhagarariye itorero) baza n’amaboko masa nta kinntu bitwaje nkituro cyangwa ishimwe ,kuko baza bavuga ngo umukozi w’Imana aradusengera ku buntu kuko ari gukorera Imana

Nawe nimwibaze muza kureba abakozi b’Imana mukaza mujenjetse nta mwete n’ubushake mwabishyizemo ,ese ni gute Imana izabungukira mubyo muri gukora

haba mu bukungu mu mafaranga no mwiterambere bizashoboka bite mu gihe mujya kwa Satani nabakozi be mukagenda mwasahuye ingo zanyu noneho mwaza ku Mana ifite byose mukaza na maboko masa?

Buri wese ku rwego rwe izi nyigisho ziramureba ,azagenda azisobanukirwa buhoro buhoro bitewe nuburyo tuzagenda turushaho kuboherereza izindi nyigisho muzarushaho kubona impinduka mu bugingo bwanyu.

Ubwanditsi

By’umwihariko, umuryango w’Abakristo ugomba kuba wubatswe k’Uwiteka. Zaburi 127 : 1 hagira hati « Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa.»

Umuryango : Urufatiro rw’ibanze (Itangiriro 2 : 18-24)

Urufatiro rw’ibanze Imana yashyizeho ni umuryango, izindi mfatiro zose mu mateka ya muntu zaje zubakiye ku muryango. Ni yo mpamvu umuryango ufata umwanya wa mbere. Ipfundo ry’umuryango riboneka mu kuremwa. Itangiriro 1 : 26 hagira hati: « Tureme umuntu ase natwe … » 

Muri uku kuremwa, dushobora guhita twiyumvisha uburyo Adamu yari afite irungu ubwo yari amaze kuremwa wenyine (Itangiriro 2 :18). Imana irema umuntu yamuhaye umutima wo kubana n’abandi, ni yo mpamvu yari akwiriye uwo babana. Imana yashubije ikibazo Adamu yari afite imuremera Eva. Ni ukuvuga, Imana yaremye Eva kugira ngo yuzuze Adamu. Ni yo mpamvu yagombaga kumufasha no kumwuzuza.

Dore iby’umuryango wa gikristu wubatseho:  

1. Urukundo

Tito 2 :4-8 « … kugira ngo batoze abagore bato gukunda abagabo babo n’abana babo … » 

2. Gushyira hamwe

Matayo 19 :4-6 « … Bituma batakiri babiri, ahubwo babaye umubiri umwe …»

Isano Adamu yari afitanye na Eva ryaragaragaraga, kuko ijambo ry’Imana ruvuga riti: « Kandi uwo mugabo n’umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n’isoni » Itang. 2 :25. Iyo ababiri bashakanye mu buryo bwa gikristu umwe afata mugenzi we nk’impano y’Imana, imibanire yabo ntishobora kubakoza isoni cyangwa kubacira urubanza na rimwe.

3. Amahoro 

Abefeso 6 :1-4 « Bana, mujye mwumvira ababyeyi banyu mu Mwami Wacu , kuko ari byo bibakwiriye.… Namwe ba se ntimugasharirire abana banyu ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby’Umwami wacu. »

 4. Impanuro

Imigani 22 : 6 « Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza aratayivamo. »
Ijambo « kwigisha » rishatse gusobanura “ gutangirira kuri zeru wigisha imyitwarire.” Igiti kigororwa kikiri gito. Ni iby’igiciro ko abana batangira gutozwa ibijyanye n’umubiri, ibya gikristu, ndetse n’imyumvire bakiri bato.

5. Inyigisho

Gutegeka kwa kabiri 6 : 1-7 « … Ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, n’uko ugenda mu nzira, n’uko uryamye n’uko ubyutse ...»

Abana bakuriye mu muryango usenga kandi wiga Bibiliya ku buryo buhoraho, bafata imirongo ya Bibiliya mu mutwe, nta kabuza ko bazakura mu mwuka mu buryo butangaje. 

6. Guhimbaza Imana

Guhimbaza Imana ni ngombwa mu muryango wa gikristu. Ushaka kumenya ko umuryango runaka ari uw’abakristu, warebera k’uburyo ubayeho mu buryo bw’umwuka. Ibyakozwe n’intumwa 10 : 1-4 « Yari umuntu wubahana Imana n’abo mu rugo rwe bose... »

Gusenga: gusenga ni kimwe mu bigize guhimbaza Imana.

 Inyigisho ya Georges Morisset

ishyizwe mu kinyarwanda na Simeon Ngezahayo

“ Umugore w’umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu we ubwe ararusenya” (Imigani 14:1)

Mu yandi magambo, haravuga ngo:”umugore w’umunyabwenge yubaka urugo rwe, nyamara umupfapfa ararusenya”.

Iyo nsomye aya magambo, numva nejejwe nuko Imana, yemera neza ko, umugore afite ubushobozi bwo kubaka urugo rwe, mu gihe nzi neza ko urugo ari ikintu cy’igiciro cyinshi. Amen

Kuba ari ikintu cy’igiciro cyinshi, ni nayo mpamvu rugira ibiruhiga byinshi cyangwa se abanzi benshi kuko nk’uko bibiriya ibivuga, aho ubutunzi buri niho n’abajura baba. Yesu adutabare cyane.

Dore bamwe mu banzi b’urugo rwiza.

Aha nimvuga gutya, urakeka ko ari abantu, nyamara si abantu, ahubwo ni ibintu akenshi abantu badaha agaciro ariko uhuye nuwo byagejeje kure wakumva uburemere bwabyo.

Kudaha agaciro uwo mwashakanye ( Le manque de consideration)
Kutaganira kubibareba ( le manque de communication)
Kutababarirana ( le refus de pardoner)
Kutibagirwa amakosa ( Le refus d’oublier les offenses)
Kwanga kwikosora ( Le refus de se corriger)
Kudaha agaciro uwo mwashakanye

Igihe kimwe naganiriye na bagenzi banjye kuri iki kintu, nza no kubabaza nti mbese ni ibiki uwo mwashakanye agukorera, bikwereka ko aguha agaciro, cyangwa se ko uri uw’igiciro cyinshi mu maso ye?.

Naratangaye, kuko nasanze hari uburyo bwinshi bwo kwereka uwo mwashakanye ko ari uw’igiciro cyinshi: umwe yagize ati:” iyo atashye akaza anzaniye biswi cyangwa se akabombo mu mufuka” ,undi ati: “ iyo niriwe imuhira, nkabona madame ashyashyana, ajya mu gikoni kuntekera igihe atagiye ku kazi”, undi ati: “ iyo abuza abana ngo ntibansakurize kugirango nsinzire neza”, “ Iyo ampamagara ambaza ati wiriwe ute,cyangwa se ugeze he ? “ Pole na safari., nutundi nutundi.

Muri 2011, mu rugo rwanjye bankoreye ikintu, ariko cyankoze kumutima cyane. Banteguriye umunsi mukuru w’amavuko “ Anniversaire” umutware wanjye afatanije n’abana barantungura, ntanabyibuka, bandodeshereza igitenge kuri uwo munsi n’izindi mpano nyinshi. Icyantunguye nuko ntanuwigeze ansaba ibipimo byo kundodeshereza, cyangwa ngo acikwe abimbwire, natunguwe n’indirimbo Happy birthday mummy ( Ugire umunsi mwiza w’isabukuru mama), n’amakarita yanditseho “ Uri uw’igiciro cyinshi mu maso yacu”, “Uri mama mwiza” abandi bati “ Imana ikongerere imyaka yo kuramba mama”….Amen. Icyo nge nakoze byarandenze ndarira cyane ndijijwe no kwibaza igihe byabafashe ngo bategure ikintu nkicyo kubwanjye ndetse n’umunezero wo kumva ko ahondi bankunze, banejejwe nuko mbarimo. Amen

Mu by’ukuri nasanze kugira ngo wereke uwo mwashakanye ko ari uw’igiciro ( niba koko ari uw’igiciro kuri wowe) atari ibintu bihambaye cyangwa bihenze ariko kubura kwabyo nabyo ni bimwe mu banzi b’urugo rwiza.

Ahatari uguha gaciro uwo mwashakanye uzasanga nk’umwe yinjira agasanga uwo bashakanye mu rugo ntabe yanamusuhuza kuko kuriwe nta gaciro, nta nicyo avuze. Nigeze kumva umugabo umwe avuga aganira aziko ari ibisanzwe ngo we ntakunda umugore we, ahubwo akunda abana be gusa !!!! Yesu adusure

Kutaganira kubibareba ( le manque de communication)

Buriya rero kutaganira, byasenye ingo nyinshi, bitewe nuko uwo mwashakanye adashobora kumenya ibikunezeza cyangwa ibikubangamira keretse ubimubwiye. Kandi uko ugenda ubangamirwa kenshi ntuvuge, umutima uragenda ukazinukwa pe!!! Ukajya wumva nta cyiza kindi utegereje kandi wenda iyo ubivuga , mwarigushakira umuti hamwe ukaboneka.

Hari umuntu umwe wambwiye ngo we iyo umugabo we yarakaye, nawe ahita arakara ngo bagashobora kuba bamara icyumweru cyose ntawe uravugisha undi!!!! Kandi bose ni abakristo, abagenzi bajya mu ijuru!!! Aha naribajije nti ko tutazi umunsi cyangwa igihe Yesu azazira, mbese ahagaze ku bicu aje gutwara itorero byagenda bite? Nimugira nicyo mupfa , mujye mwibuka ko ijuru rihenze kuko ndemeza ko Yesu aje bimeze gutyo cyangwa umwe murimwe agatungurwa n’urupfu sinzi ko usigaye yamuririmbira “Aheza mu ijuru, tuzahurirayo bagenzi” Yesu adutabare

Nubwo kuganira ari byiza , ariko hari ibintu bijyana no kuganira: Kumenya kuganira,ukamenya icyo uganira, igihe cyo kuganira, uburyo bwo kuganira, ahantu ho kuganirira . Hari igihe ushobora gukeka ko wavuze wenda ibikubangamiye, ariko bitewe nuko wabivuze, n’ahantu n’igihe wabivugiye ukangiza byinshi!!!! “ Umugore w’umutima wese yubaga urugo, ariko umupfu we ubwe ararusenya” Imigani 14:1

Imana ishimwe ko iyo tuyegereye tukayisaba ubwenge nkuko Salomo yabikoze irabuduha. Amen

Kutababarirana

Buriya rero nta muntu utagira amakosa, niyo mpamvu na Bibiliya ivuga ngo tujye tubabarirana uko umuntu agize icyo apfa nundi, kandi ngo mugenzi wawe nagucumuraho uzamubabarire incuro mirongo irindwi karindwi. Ni nyinshi cyane.

Ikizakwemeza ko utamubabariye nuko uhora umucyurira cya gihe yakosaga nibyo yakosheje. Ariko mu myaka hafi cumi n’itatu maze nubatse , nabonye iyo ukunda uwo mwashakanye, kumubabarira biroroha cyangwa birabanguka.

4 Kutibagirwa amakosa uwo mwashakanye yigeze gukora( Le refus d’oublier les offenses)

Ukwiye kubabarira ndetse ukanibagirwa. Yesu agusure, kuko niwe ujya adushoboza ibyo tutakwishoboza

Kwanga kwikosora ( Le refus de se corriger)

Ikintu cyo kutikosora cyangwa guhora mu makosa amwe ni ikintu kiremereye. Niba ushaka kumenya icyo kwikosora, uzahere kuri cya kindi uwo mwashakanye ahora atonganira, cyangwa avugira nabi cyangwa se kimwe ahora akubwira ko kimubangamira. Ujye wibuka ko Bibiliya itubwira ngo ntitukagire igisitaza dushyira imbere y’umuntu uwo ariwe wese.

Njye baranyigishije ngo umuntu twashakanye nintamufasha kuzagera mu ijuru, imyaka yose twamaranye izaba yarabaye imfabusa. Yesu atugenderere.

Ndakugira inama yo gusubira mu rushako rwawe niba koko wifuza urugo rwiza, urebe icyo wakosora kugirango ugire urugo rwiza rw’umugisha rwo kwifuzwa.

Icya nyuma ndangirijeho nuko nasanze nubwo atari inshingano z’umugore gusa, ariko bibiliya yemeza neza ko umugore abigiramo uruhare runini: Ngo ararwubaka iyo abishaka, cyangwa akarusenya ubwe. Atangira avanamo imiyenzi n’imbariro buhoro buhoro, kugeza ubwo ruzaba ibyanzu gusa, cyangwa rugasenyuka burundu, mugihe uwumunyabwenge we, ngo afata n’indi miyenzi, imbingo n’imbariro akongeramo kugirango ihene n’inkoko,n’abiba batazabona aho gupfmurira. Yesu adusure

Mu mvugo itajimije, kuvanamo imbariro ni kwa kudaha agaciro uwo mwashakanye, ni kwakwigira ntibindeba, ni kwa kwemerera imico mibi ikinjira mu rugo rwanyu, kugenda utavuze aho ugiye, kwinjirira igihe ushakiye batazi naho uri, hazamo kandi n’imicungire y’umutungo w’urugo…

Kwongeramo imbariro, nawe urabyumva ni ukubaka,ushakisha icyatuma ubwumvikane n’urukundo biba byinshi kugirango nuzahaguruka ashaka kubinjirana azasange ari urugo rudafite icyanzu.

Mbifurife ingo nziza. Murakoze

Rugerindinda Alice

Mu Migani 13:20 haratubwira hati "Ugendana n’abanyabwenge azaba umunyabwenge na we, ariko mugenzi w’abapfu azabihanirwa." Ubushakashatsi bwerekanye ko umusore cyangwa inkumi wubaka urugo rwiza umubona kare, ibyo ahanini bikagaragarira mu mibereho ye akiri n’iwabo. Ubwo bushakashatsi bwerekanye bimwe mu bintu wakwitondera niba ushaka kuzubaka urwawe rugakomera.

Dore bimwe mu byo ubwo bushakashatsi bwerekanye:

1.Nubona umusore cyangwa inkumi uba ahandi ugasanga hamuguye neza kuruta iwabo, uzamenye ko ubushakashatsi bwerekanye ko bene uwo muntu atajya aregama, arambirwa vuba aho abaye hose, ku bw’iyo mpamvu, hari n’impungenge ko uwo muntu atazashobora kunyurwa n’aho muzabana azajya aguta mu nzu wenyine yigire ahamubereye heza .

Nugira ingorane rero bwo mukaba mudatunze byinshi, muri abakene, ibibazo bizazamuka yigire aho batunze byinshi.

2.Nubona ari uwo mushaka kurushingana ari wa wundi ukorera kurya no kwambara ibigezweho gusa, atajya na rimwe atekereza ku mishinga y’igihe kirekere, ubwo bushakashatsi bwaravuze ngo UZAMENYE KO uwo muntu wawe ari umwibone, ni insesaguzi, kumuhaza bizakurushya cyangwa nunabishobora kuzagera ku mishinga y’igihe kirekire bizakugora.

Uzajya ukora , nuushaka kubika ngo mugere ku ntego runaka we abyange yishakire ko muyarya agashira.Bene uwo ni umwe ukubwira ngo :" Zana twirire ubuzima ni bugufi." Ibyo guteguriza ejo hazaza byo ntubimukoze.

3. Nubona uwo mugiye kurushingana ari umuntu Utinya umuruho,kuvunika, ukora cyane, ngo bene uwo azakunyunyuza imitsi, ngo naho ukunda ibiguze menshi azagukenesha cyangwa aguhoze mu ntambara ngo ntiwamuguriye nk’ibyo yabonanye uwo kwa runaka. 4. Ni byiza ko ugira inshuti nyinshi, ariko ukanibuka ko hariho inshuti zigusenyera aho kukubakira.

- Shaka inshuti zikungura, ureke iziguhombya ,
- Shaka abaguha inama nziza aho gushaka abagushuka ,
- Abakwibutsa amakenga, baruta abashaka kugutegeka,
- Abagutera umwete baruta abagutesha inshingano,
- Abo mufatanya kubishaka baruta ababisesagura .

5 Abagucyaha wakosheje baruta abafatanya n’abandi kuguseka wahombye cyangwa wagushije ishyano. Ni byiza kumenya gutandukanya inshuti n’ubereyeho kukunyunyuza akingiye utwe.

Uwo muhungu agomba kugira ibi bikurikira:

- Imbaraga
- Umwete
- Ubutabera

6.Ibyo ni byo bitegura umugabo mwiza uzayobora urugo rwe neza.

- Azi kwiyobora
- Azashobora kuyobora abe
- Azababeshaho
- Azabashakira inshuti

7. Ubutabera, urukundo, ubutegetsi by’umugabo ni byo bikosora abo
ashinzwe. Ngizo zimwe mu mpamvu zituma yitwa "umutwe". Umukobwa uzaba
umugore mwiza, agomba kuba afite .

- Imico y’ubugwaneza
- Imyifatire myiza
- Umunyamwete
- Ubwitange mu byo akora
- Umutetsi mwiza
- Kumenya kumesa
- Gupfundikira
- Kwivana mu tubazo duto duto
- Gukoresha neza umutungo we
- Kwiyumanganya yahemukiwe
- Kugumana ubutwari mu gihe atitaweho
- Kugira isuku y’ibikoresho
- Gutanga inama no kuzisaba mu kinyabupfura
- Kumenya uburezi bw’abo ashinzwe.

D. Imyanzuro y’umutima ufite ubwenge

"Amakenga azakubera umurinzi, kujijuka kuzagukiza, kugira ngo
bigukure mu nzira y’ibibi no mu bantu bavuga iby’ubugoryi." (Imigani
2:11-12)
Ibi ni ibibazo buri wese akwiriye kwibaza :

- Ese mfite ubwenge bufite imyanzuro yihagije ?
- Mfite inshuti zinshakira inyungu n’icyubahiro ?
- Mfite ubushishozi butuma nkundwa n’abanyabwenge ?
- Ndoroshye ku buryo ibishuko byanjyana iyo bishaka ?
- Uwantererana nakwikura mu ngorane ?
- Uzi ikibi cyangwa icyiza ab’iwanyu barusha abandi ?
- Wakwemera kwihanganira ingorane igihe ushaka kugera ku byiza ?
- Ubusugi, ubumanzi n’imico myiza bifashe umwanya wa kangahe mu bwenge bwawe

Bimwe muri ibi bivuzwe hejuru bigomba gutinywa kuruta umwanzi wica umubiri.

Waba warashyingiwe cyangwa uri ingaragu, jya uvuga uti "Uramenye! Sinzigera mpa urwitwazo abanegura. Agaciro kanjye kandutira ifeza n’izahabu.

Imana imfashe kandi indinde no kuzakanduza. Abantu nibamvuga nabi bakantesha agaciro, sinzaba narabahaye urwaho, nkeneye ko bazanturuka aho baturutse Umwami Yesu bamugirira nabi. Urwango bangaga kwera no gukiranuka ko mu mico ni cyo bamuzizaga, kuko imyifatire ye yahoraga ibaciraho iteka."

"Nyuma yo kwemera ubutumwa, umukristo agomba gushakashaka kugera ku ngeso nziza. Uko ni ko azaboneza umutima we akitegura atyo ubumenyi bw’ijuru. Aha ni ho urufatiro rw’uburezi bwiza ruba rushingiye,n’imirimo myiza yose. Ni yo ngabo imwe rukumbi yo gukingira umuntu ibishuko, bishobora gutuma umuntu agira imico nk’iy’Imana."

IMANA BAHE UMUGISHA MWINSHI

Byakuwe mu gitabo : FOYER DU CHRETIEN

Yaba isi, itorero ndetse n’igihugu, umusingi wabyo byose ni umuryango (urugo). Imana niyo yatangije umushinga wo kubaho kwawo. Ibi byahereye muri Edeni Imana imaze kurema Adamu, yarangiza ikabona ko atari byiza ko aba wenyine ikamuremera umufasha umukwiye ari we Eve. Itangiriro 2:18

Wenda dutekereze gato ku buzima bw’umuryango mu rugo, iri niryo pfundo ry’ibindi bintu byose. Ubundi urugo rwagombye kuba uburuhukiro bw’abantu baruhijwe n’ibintu bitandukanye. Umuntu avuye ku kazi n’umunaniro n’ibibazo by’akazi bitandukanye, isi yamukandamije kubera imiruho yayo, umuntu akaba aruhukira mu rugo.

Mu bintu bibabaje ni uguhura n’ibirushya umutima umunsi wose aho wiriwe, wagera no mu rugo ukahasanga ibibiruta.

Iyo igihugu kigize imiryango mibi kigira abaturage babi, kimwe n’itorero iyo rifite abakristo bafite ingo mbi, naryo riba rifite abakristo babi, mbese barwaye. Ni ukuvuga ko nta kizere cy’ejo hazaza riba rifite.

Impamvu ni uko akenshi icyo umuntu azaba cyo, inzozi ze, n’uko azamera ibyinshi abivoma ku isoko yitwa umuryango, kuko niho ahera mbere yo kujya mu itorero ndetse no mu gihugu.

Hari abantu benshi baba mu ngaruka z’ibyo babonye iwabo mu rugo. Umwana w’umuhungu ashobora gukura areba ibibera iwabo akazinukwa urugo, umukobwa yareba ibiba iwabo akazinukwa abagabo.

Nta gihugu cyakora ibyo imiryango yagakoze, uburezi baguha ntibwagira umumaro iyo nta burere wahawe n’aho wakuriye. Igihugu cyangwa itorero ntabwo bisimbura umuryango ahubwo biza byunganira ibyo basanze.

Iyo imiryango irera ibirara, igihugu kigwiza abajura, abasambanyi, abanywa ibiyobyabwenge, n’ibindi bibi byinshi.

Umuryango w’abana b’Imana nawo ubyara abana b’Imana. Ababyeyi bafite ingeso nziza bigishijwe gukunda itorero n’igihugu batanga uburere bwiza ku bana babo kuko umuntu atanga icyo afite. Ibitandukanye n’ibi ni bimwe twita ko bidasanzwe cyangwa se irengayobora.

Ababa mu mitwe y’iterabwoba ntabwo batwara abana bo mu itorero, bajya mu mihanda n’ahandi nk’aho.

Urebye neza wasanga bigoye ko itorero rikiza ubugingo bw’umuntu ufite umuryango mubi. Icyakora ryakwereka inzira rikanakubera ishuri rirera iby’ubugingo, ariko iyo ufite umuryango mubi urataha ukibera umwe wa kera, bikagukamukamo.

Iyo uvuye mu rusengero uhembutse mu buryo bw’umwuka wagera mu rugo bagasengera ibyo kurya, mukaza gusengera kuryama, bitandukanye nugerayo akahasanga ibitutsi n’umushiha. Wenda niyo mpamvu bakunda kuvuga ko urugo rwiza ari nk’ijuru rito.

Niba uva mu rusengero ugasanga no murugo habaho akanya ko gusenga birushaho gufasha ubugingo bwawe.

Iyi niyo mpamvu ikomeye ikwiye gutuma umuntu asengera umuryango kurusha ibindi bintu byose. Nubwo ntawe uhitamo aho azavukira, ariko byashoboka kuragiza Imana uwo wavukiyemo cyangwa se uwo uzashinga ubifashijwemo n’Imana.

Naratangaye cyane ubwo nasomaga aya magambo ari muri Yobu 1: 4-5

Kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo umwe umwe mu munsi yitoranirije, bagatumira na bashiki babo batatu ngo baze gusangira nabo. Nuko Iminsi y’ibirori byabo yarangira, Yobu akabatumira ngo abeze, akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byoswa bihwanye n’umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati” Ahari abahungu banjye bakoze icyaha, bahemukira Imana mu mitima yabo”. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Yobu 1:4-5

Ubundi mu bisanzwe, tumenyereye ko umubyeyi ahangayika kuko abana batariye, badafite imyenda yo kwambara, batsinzwe mu ishuri… ariko kugera ku rwego rwo kwibaza nuko ubugingo bwabo buhagaze, ibyo ukabyitwararika!!!!! Nasanze bidasanzwe. Ngo ahari abana banjye baba bakoze icyaha, bahemukira Imana mu mitima yabo!”

Yobu yitwararikaga ku Mana ngo atayicumuraho, yarazi ibanga ryo kubana neza n’Imana , kandi ni Imana yaramwirataga nkuko tubisoma muri Yobu 1:8” Uwiteka arongera abaza satani atiMbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawuhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana akirinda ibibi” Nta kuntu Yobu yarikujya kwibaza iby’ubugingo bw’abana be ,nawe ubwe bugingo bufite ikibazo. Yesu adusure.

Nasanze muri iki gihe ababyeyi twikunda ubwacu , tujya mu materaniro twasize abana mu ngo, tukajya mu masengesho, tukaririmba, tugasoma bibiliya kubwacu twenyine ariko ibyo kwibaza amaherezo y’ubugingo bw’abo mu ngo, abana bacu ndetse n’abandi bahaba bikaba kure kubi. Yesu adutabare .

Kutabamenyesha inzira y’Imana, kutabitaho mu by’Umwuka bibagiraho ingaruka mbi.

Ngo hari umwana wari ufite ababyeyi, igihe kimwe yadukana ingeso yo kujya yiba. Iyo se ngo yajyaga kumuhana , nyina yarabyangaga ati ndekera umwana. Yabikuriyemo kugeza ubwo yakuze yiba, ndetse aza no kugeza igihe kubwo kwiba baramufunga, bamukatira urubanza rwo gupfa. Mbere yuko bamwica, yasabye ko ngo bamuhamagarira nyina akagira icyo amubwira. Nyina ahageze , umwana yamusabye kumwegera ngo amwongorere, umwana yahise aruma ugutwi kwa nyina agukuraho, aramubwira ati nubwo bagiye kunyica, ariko nguciye ugutwi ngo uzabere akabarore n’abandi babyeyi, ati iyo undeka Data akampana kirya gihe , simba ngiye kwica!!! Yesu adutabare.

Ubundi mu nshingano z’umubyeyi ukijijwe, harimo no kwita ku bugingo bw’abana, kuko muri bibiliya haranditse ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo.

Umunsi umwe umwana wanjye yansabye kutuganiriza ijambo ry’Imana nimugoroba tugiye kujya kuryama , adusomera ijambo ryamfashije riri mu Abefeso 6:1-4 “ Bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu Mwami wacu kuko aribyo bibakwiriye. Wubahe so na nyoko (iryo niryo tegeko rya mbere ririmo isezerano) kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Namwe ba se, ntimugasharirire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana, mu bigisha iby’Umwami wacu”. Arangije kuyasoma yaravuze ati rero buri muntu niyisuzume arebe niba yuzuza inshingano ze!! Amen. Twe nk’ababyeyi twasabye abana kutubwira niba twuzuza izo nshingano nabo bati ibindi ni byiza , ariko mukwiriye gushimangira ijambo ry’Imana hano mu rugo kuko rimwe turasengana ubundi ntidusengane!! Twabasabye imbabazi kandi ndimo ndinginga Imana ngo gahunda yo gusenga no gusoma ijambo ry’Imana mu rugo rwacu igire imbaraga.

Rimwe ngo umukozi w’Imana yaratashye ( Yitabye Imana) nuko ngo abantu baje iwe bararira cyane, ngo uko barira , bakavuga ngo n’ukuntu yatubereye umujyanama! Abandi bandi n’amagambo meza yatwigishije! N’ibindi byinshi… ngo nuko abana be baravuga ngoNimumuririre wenda mwebwe mwaramubonaga, twe ibyo byose muvuga ntabyo twabonye!!!

Nubwo umubyeyi ukijijwe afite n’izindi nshingano nyinshi, ariko ndakwinginga nanjye nihereyeho ngo tuzirikane n’ubugingo bw’abana bacu ( vie spirituelle) “Namwe ba se, ntimugasharirire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana, mubigisha iby’Umwami wacu”

Umwuka Wera adusure adusobanurire icyo gukora.

Vous avez répondu à ce message

Rugerindinda Alice

Kubana neza kugira aho guturuka bigereranywa n’igiti gifite imizi miremire .iyo habaye ibibazo cyo kiguma gikomeye kuko kiba gifashwe na ya mizi. Ni nako urugo rwiza ruba rutanyeganyezwa n ,ikintu icyo ari cyo yose iyo rufite nibura ibi bintu bitatu bikurikira.

Andre Letzel yavuze ko ibyo bintu ari ingenzi cyane mu myubakire y’urugo rwiza bikaba ari byo:

Umubano w’umuntu n’Imana ni ikintu kiranga urugo rwiza kuko iyo buri muntu ku giti cye yubashye,akunze ndetse yumviye ijwi ry’Imana ibyo nabyo bimufasha mu kubana neza n’uwo bashakanye.ibyo bigaragarira ku buryo umugore cyangwa umugabo yumvira ababyeyi be,inshuti ze uwo bashakanye ku nama zose bamugira.

 

Kugira ubwigenge ni ikindi kintu kiranga urugo rwiza kuko n’ubwo abantu baba babana ntibisobanuye ko hari uwabangamira uburenganzira bwa mugenzi we nkana .umubano mwiza Andre letzel ku bwigenge yabigereranije n’ibiti bibiri byigenga avuga ati umubano w’abashakanye wagaragarira ku buryo bahana .amahoro n’ubwigenge n’ubwo abantu baba badateye kimwe mu bitewe n’imibereho itandukanye baba barabayemo mbere yo kubana.Uku guhana ubwigenge bifasha mu gihe cyo gufata imyanzuro runaka aho nta n’umwe ubangamira undi mu gufata ibyemezo runaka by’urugo.

Ubwuzuzanye ni ikintu cyiza kiranga abashakanye babanye neza kuko buri wese agira uruhare uko ashoboye kandi akagira uburenganzira ku kintu cyose gikorerwa mu rugo.Ubwuzuzanye mu rugo ntibuterwa n’uko ababana bafite amashuri angana cyangwa ubukungu bungana ndetse n’imyitwarire yabo ishobora kuba itandukanye ,ikintu kibafasha ni ukumvikana no kumvana bityo bigatuma hari ibyo bumvikanaho mu rugo.

N’ubwo ibi bintu biri muri bimwe biranga urugo rwiza ntibihagije ngo abashakanye babe bamerewe neza uko bikwiriye hari n’ibindi biba ari ngombwa nko kutabeshyana,kutaryaryana n’ibindi.

ISUGI Gloriose/agakiza.org

Uwo mugabo arayisubiza ati” Umugore wampaye ngo tubane, niwe wampaye ku mbuto z’icyo giti, ndazirya” Itangiriro 3:12

Iteka najyaga mpora nibaza umuntu tuzabana aho tuzahurira bikansiga, nkumva binteye amatsiko. Hari n’igihe nihaye kujya mbaza abantu bashatse aho bahuriye n’abo babana, ariko nza gusanga bihabanye cyane kuko abantu bafite ubuhamya butandukanye. Mu by’ukuri nasanze atari ikintu cyoroshye.

Hari umuntu twaganiriye , kugeza ku munsi wo kujya mu kiriziya gusezerana ngo yari ataramenya ibyo arimo!! Ngo yabonaga imodoka ije ngo tugiye gusezerana mu rukiko , akinjira, ati byabintu nakekaga ko ari imikino none ndabona bigeze kure, hari umuntu ngo bari barakundanye mbere, akambwira ngo naho yaba yambaye ivara mu kiriziya bakamubwirako uwo wambere agarutse ngo yahita abyiyambura akisohokera akajya kumusanganira!!! Mu by’ukuri hari ibintu abantu bakinisha , njye sinakinisha ubuzima bwanjye gutyo nk’ubuterera inyoni.

Hari umusaza w’umupastori watubwiye ngoUrugo rwiza ni Paradizo yo mu isi itegura iyo tuzabamo mu ijuru” kugirango rero iyo paradizo yo mu isi uzashobore kuyinjiramo urasabwa kuba careful , kwitonda ugashishoza ukagisha inama Uwiteka.

Dore rero ikibi cyabyo ,nuko mu kirokore nta gerageza ribayo kandi icyo uhitamo cyose kikugiraho ingaruka nziza cyangwa mbiiyo wahisemo nabi wamaze kuhikubita, ni ubuzima bwose, niyo wahisemo neza Uwiteka akugenze imbere nawe ukemera ko akuyobora, ni ubuzima bwose kuko musezerana kutazatandukana.

Mu guhitamo, ntukwiriye kwigana abandi, si umwenda ubwira abandi ngo uwo babona wose bakuzanire ntacyo. Rimwe nagiye kugura igitenge, ariko ndebye ibitenge byose nigeze ntarabona ikinkoze ku mutima, numva koko gutoranya uwo muzabana biragoye pe? Hakaba icyo bambwiye ngo kirambereye gihuye n’uruhu rwanjye ariko umutima wanjye pe nkumva sinagikunze haba namba, kimwe nti kirijimye cyane, ikindi nti gifitemo umutuku mwinshi,….. ngaho ibaze nawe icyo ni igitenge gusa!!!

Ngarutse ku ijambo ryanditse hejuru, nibura Adamu yari afite nicyo kuvuga” Umugore wampaye!!!” mbega byiza , kuba ufite gihamya ko Imana ariyo yamuguhaye! Aha hajya hatera ibibazo byinshi kuko umuntu aza ati ndabizi ko Imana yakumpaye, kandi wowe wasenga ukumva wapi rwose ntanamba wumva.

Ikintu cyo guhitamo ni ikintu cy’umuntu n’Imana ye kandi gisaba ukwiyemeza gukomeye, kuko nkanjye, ntinya kwicuza mu buzima bwanjye.

Igihe kimwe kuri radiyo haciye ikiganiro, nuko umuntu wabwirizaga arabaza ngo “ Uyu munsi ubyutse mu gitondo, ugasanga amategeko yose yaguhambiraga ku muntu mubana yavuyeho, mbese bitakiri icyaha cyangwa ikosa, noneho bakagusaba guhitamo uwo mubana , ese wumva uwo musanzwe mubana ariwe wakwongera guhitamo!!!!” Cyari ikibazo gikomeye, cyane cyane kubantu batoranije bahubutse, abiziritseho ibisasu ngo “ samusure nzapfa cyangwa nzakira”, n’ibindi, ariko ahari wowe uracyafite amahirwe kuko utarahinjira, subiza ubwenge ku gihe unabanze usenge utuje, wumve ko uhamanya n;umutima wawe, uhamanya n’Umwuka Wera.

Intambara irangiye nagiye kwibona nibona ndi kumwe n’umubyeyi wanjye n’abo tuvukana kandi nubwo nari muto , ninjye bose bari bahanze amaso ngo babeho. Nuko kubw’Imana mbona akazi mu bazungu ndabatunga rwose dusa nkaho twibagiwe umubabaro kuko nakoreraga amadorari. Nagize ikibazo rero amashuri atangiye, nkibaza ukuntu nzareka akazi ngasubira mu ishuri ariko ngahita mbona ko bitashoboka kuko bene mama inzara izabica, rimwe nkiyemeza kutazajya mu ishuri, ariko kuko nakundaga kwiga cyane , nahura n’umuntu wambaye umwenda w’ishuri nkarara ndira kandi ntashaka no kubyereka mu rugo ngo batabona ko mbabaye, ikibazo cyo guhitamo kimbana ikibazo pe! Maze kubona ko bindenze, nafashe amasengesho yo kwiyiriza y’iminsi 2, njya imbere y’Imana ndarira, mbwira Imana ngo ndagushimye ko ikibazo kinkomereye ndi imbere yawe, none ndagusaba kumpitiramo ikintu kimwe kitazantera kwicuza mu mubuzima: niba ari ukuguma mu kazi, umpanaguremo ikintu kitwa ishuri ndeke kujya mbona umwana wambaye umwenda w’ishuri ngo nirirwe ndira, ikindi ninumva abandi barangije ntibizambabaze, niba ari ukureka akazi, sinzigere na rimwe mva ku ishuri ngo mbure ibiryo, mwene mama ntazigere yifuza icyayi cyangwa ikindi cyo kurya ngo akibure. Narangije ayo masengesho umutima wanjye unyemeje kujya mu ishuri ngasezera akazi ariko numva rwose nubwo ntakintu nakimwe kiri mu rugo, ariko numva ni Imana twavuganye numva mfite amahoro hamwe n’uwo mwanzuro utoroshye, kuko iyo nabwiraga abana ngo ngiye kureka akazi barariraga cyane bati tuzatungwa niki?

Impamvu ntanze ubu buhamya nuko nabonye ibimenyetso n’ibitangaza byaherekeje aya masengesho. Narasezeye ku kazi, naragiye ku ishuri, umuntu twakoranaga mbona anzaniye amafaranga mu rugo ngo ni ayanjye yasigayeyo! Turayarya mu rugo, agiye gushira, hagaruka undi ngo hari frs y’ikiruhuko ntafashe kandi sinarinziko binabaho! Nti shimwa Mana, turayarya nayo. Noneho rero agashya! Ya frs ashize , umuntu twakoranaga aza iwacu ni mugoroba, ati waje gusabira mama wawe akazi umuzungu ko wenda yazajya abona icyo kubagaburira! Mama wanjye ngo yaherukaga ku kazi muri 1975 ubwo hari 1995, buracya njya ku muzungu nti mpera mama akazi kugirango ajye abona icyo angaburira mvuye ku ishuri! Umuzungu arabinyemerera kubera ukuboko kwiza kw’Imana kwari kurijye .Amen. Mama yakoze ako kazi kugeza ndangije secondaire. Imana ishimwe

Icyo mbahereye ubuhamya ni ukubereka ko iyo byakomeye , wayobeye icyo gukora, amahitamo yayoberanye, jya wegera Imana, uyigishe inama ufite umutima umwe, witeguye kumvira, kandi amahitamo y’Imana ni meza atandukanye n’ay’abantu kuko akenshi ahubwo abantu bashobora no kwibaza aho wahereye ufata uwo mwanzuro ariko umwanzuro wa nyuma n’uwawe n’Imana.

Ikintu kimwe kijya kimbwira ko ari Imana impitiyemo, njya numva amahoro asendereye muri uwo mwanzuro nafashe, ariko iyo numva umutima uterera hejuru nkushaka kumvamo, ndahagarara nkabanza ngasobanuza Imana ntuje, kandi njya numva ibikora

 

Yesu aduhane umugisha. Mbifurije guhitamo neza

Alice Rugerindinda/agakiza.org

«Umwuga wanjye untera kwita ku babyeyi by’umwihariko mbabwira ku nshingano bafite ku burezi bw’abana mu miryango yabo mbafasha mu buryo bakita kuri abo bana». Aya magambo yavuzwe na Titi Alerte. Ariko iyo witegereje neza, wumva ndetse ubona kwinuba no kugaragaza umubabaro kw’abana bamwe na bamwe. Ibyo bigatera umuntu kwibaza ngo kuki bibaho?

Igisubizo nta kindi ni uko ababyeyi babo baba batarujuje inshigano zabo ku bana babo.

Nyuma yo kubona ko hari ibibazo biterwa no kutuzuza inshingano zimwe na zimwe ku babyeyi, hari ibyo ababyeyi bakora ngo bihinduke by‘umwihariko ababyeyi b’Abakirisitu. Ikintu cy’ingenzi ukwiriye kumenya ni uko umuryango wawe wihariye ni ukuvuga ko utandukanye n’abandi bitewe n’abantu bawugize.

Izi ni zimwe mu nshingano umubyeyi akwiriye kumenya ko afite ku bana no ku muryango we:

1. Inshingano yo kubabazwa n’imyitwarire mibi y’umwana.
2. Inshingano yo kugira ibyiyumviro bibi cyangwa byiza ku mwana kandi ukabyereka umwana mu buryo bwiza; urugero ni ukubwira umwana ngo ndakajwe n’uko wakoze iri kosa cyangwa ndagukunda uri umwana mwiza bitewe n’ikintu kiza yakoze.
3. Inshingano yo kubana neza kw’abashakanye kugirango bahe urugero rwiza abana kuko ikintu icyo ari cyo cyose cyakorerwa mu rugo abana bashobora kucyigana cyaba ari cyiza cyangwa kibi.
4. Inshingano yo kugira inama zihagije abana ku bijyanye n’uburere bw’abana.
5. Inshingano yo gusaba imbabazi abana igihe ubakoreye ikosa kandi
nawe ukazibaha igihe bazigusabye.
6. Inshingano yo gukunda abana kandi ugakora uko ushoboye kose ngo babeho neza.
7. Inshingano yo gukurikirana imyigire y’abana igihe cyose ntutegereze
ko habaho ikibazo ngo ubone kuyikurikirana.
8. Inshingano yo kwita ku buzima bw’umwana bwaba ubw’ibitekerezo, umwuka n’ibindi.
9. Inshingano yo kuba uwo uri we ntiwifate uko utari mu kwita ku
nshingano zawe kandi ntawe ubangamira.
10. Inshingano yo kwiga ibyiza ukabisimbuza ibibi mu gihe ibyo waba
ukora ntacyo byaba bikugezaho haba mu buryo bw’umwuka cyangwa
bw’umubiri.

Babyeyi mufite izindi nshingano zo gusabira no kuririra abana banyu
mubansengera ngo Imana ibafashe kandi ibyo mutabasha gukora mu
bushobozi bwa kimuntu ibibashoboze, mugomba kuyisaba ubufasha kuko ari
umurezi uruta abarezi bose.

ISUGI Gloriose/agakiza.org

Urukundo rurenga ibigeragezo, gukunda uwo mwashakanye bisaba kuba inyangamugayo no gufashanya, birashoboka ko uwo mwashakanye adaha agaciro uburyo umufasha, ariko n’ubwo ibyo bibaho icy’íngenzi ukwiriye kumenya ni uko uri umuntu wo kumufasha kumuteza imbere kandi ukamufasha gufata umwanya we ukwiriye mu buzimaBibaho ko umwe mu bashakanye yita ku byifuzo bye kuruta uko yakwita ku bya mugenzi we aribyo twakita nko kwikunda no kwihugiraho.

Mu buzima iyo ubereye inyangamugayo uwo mwashakanye ubiboneramo inyungu nyinshi kandi nawe ashobora kubona ibyo umukorera bikamutera kugukunda no kugira ibintu byiza agukorera. Nk’uko ijambo ry’Imana ribivuga muri Luka 6:38 ngo mutange namwe muzahabwa; urugero rwiza rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye ni rwo muzagererwamo, kuko urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe. N’ubwo uwo mwashakanye atabasha kugukunda uko bikwiriye Imana igusezeranya gusarura icyo ubiba.

Nk’uko Michelle Brugnoli, umufasha wa Carlo Brugnoli akaba n’umuvugabutumwa yabivuze, hari igihe umwe mu bashakanye ashobora gutwarwa n’akazi runaka akora cyangwa n’ikindi kintu runaka akunda bityo bigatuma umwe muri bo avunika cyane mu rugo. Icyo wakora ni ukumushishikariza gukora icyo akunda ariko akacyitaho cyane igihe gifitiye inyungu umuryango we.

Ariko n’ubwo izo nama zose wazimugira icyaba cyiza cyane ni ukumusengera kuko isengesho ari intwaro. Kwisengera wowe ku giti cyawe ntibihagije niyo mpamvu ari ingenzi cyane kandi gusengana n’uwo mwashakanye mugasengerana kandi mukikorerana imitwaro, kuko gusenga bizana ibisubizo.

ISUGI Gloriose/agakiza.org

 

Twitegereje impagarara zigwiriye mu miryango no mu mitima y’ abantu ntitwatinya kuvuga ko ingo nyinshi zivuka muri iki gihe zifite amahirwe make yo kurama; niyo mpamvu imiryango igizwe n’ umubyeyi umwe igwiriye(kubera gutandukana kw’ abashakanye) ndetse ubusambanyi bugezweho. Ikibabaje ni uko icyo cyorezo kimaze kugera no muba Kristo. Ingo nyinshi ziri kubugenge, gutana biragwiriye cyane.

Abashakanye b’abakristo, dukwiye kwongera kwiga ku mahame yibanze mbonezamubano nkuko ari muri Biblia maze tukongera tuyubakiraho bundi bushya ubuzima bwacu. Mbere yo kwiha impamvu nyinshi zishobora gutuma abashakanye batsindwa na satani, ngiye kubaha urugero rumwe ruri bubatere kuba maso, rukanabereka uburyo ari ngombwa kwita ku buzima no kumibanire yacu mu ngo.

Tuzi ko muri buri rugo habaho ibihe abashakanye badahuza ibitekerezo byabo ndetse bikaba byatuma habaho kurakaranya.Tuzi neza ko ibyo biba hafi mu miryango yose yo mw’ isi. Tugomba kuba maso twese tukirinda kuko Satani ahora arekereje ngo abuze uburyo n’ amahoro abashakanye. Iyi nkuru ikurikira iravuga ku mugore wari wihebye kubw’ ibibazo yahuye nabyo: Ubwe aravuga ati: “Jye n’ umugabo wanjye twahoraga iteka dutongana kandi tubabazanya.

Abana bacu bikabababaza cyane. Umugabo wanjye yahoraga anyizeza impinduka buri munsi, ko agiye kwongera kumbera umwizerwa. Aho kugira ngo yubahirize ibyo yansezeranije , agakomeza kunca inyuma. Njye icyo nakoze natangiye kunywa inzoga kugeza ubwo umugabo wanjye yaje kwiyahura”. Uwo mugore yarangije avuga ati: “nanjye nongera umurego ndanywa koko”. Birumvikana ko jugujugu y’ umugabo n’ umugore yabaganishije kukwisamburiraho ndetse ku kugeza ku rupfu. Birababaje.
Aba bantu bashobora kuba batarasezeranye imbere y’ Imana ikaba nta ruhare yigeze igira mu kubana kwabo ikaba ari nayo mpamvu y’ ibyo byago byose. Imana idufashe kumenya no gusobanukirwa hakiri kare ibitagenda neza mu ngo zacu byabasha kutuganisha ku mahano nkayo ngayo ndetse n’ andi y’ ubundi bwoko aganisha ku gusenya no gutana.

Muri iyi “ societe” yacu ya none huzuyemo imihangayiko. Ubwo buri wese yitekerezeho afate akanya agenzure imibanire ye na mugenzi we. Birakwiye ko twebwe nk’ abakristo dufata akanya tukarebera hamwe ibikwiriye guhinduka: nk’abarokore, kamere zacu zigomba guhora zibambye kuko zimwe mu ngeso zacu mbi zishobora kongera kugaruka zigatuma tubana nabi n’ abandi. Tube maso rero.
Ingeso zimwe zadusenyera tutitonze ariko hari umuti mw’ ijambo ry’ Imana; satani nawe agira ubwoko bw’ intwaro zisenya ubuzima bw’ abashakanye:

1.Kwikunda:

Mu bukwe, umugabo n’ umugore basezerana ubusabane no kubana burundu nkuko byanditswe muri Biblia yera, bombi bafite inshyingano zo kubungabunga uwo mubano. Mu gihe turimo urubyiruko rwinshi rufite ubuzima bworoshye cyane aho buri wese abasha kubona ibyo yifuza byose. Kandi uko ubuzima bugenda buborohera iyo bamaze gushaka birengagiza ishingano zabo bagashaka kubaho no gukora uko babyumva, bagahaza irari ryabo ntibite kubo bashakanye ahubwo bagakomeza muri kwa guhaza irari ryabo gusa bikunda badakunda abo babana. Kwikunda no kwireba wowe ubwawe, bigendana buri gihe no kutagira ikindi witaho ukihunza ishingano zawe. Umuti: Ukwiye kwiyibagirwa ukitanga kugira ngo ubone uko wita ku mugore wawe cyangwa umugabo wawe ku rugero rwa Kristo. Uko kwitanga witangira uwo mwashakanye n’abana bawe niko kwuzuza inshingano Imana yaguhaye igihe yaguhaga umufasha. Ukwiye guhora uciye bugufi kugira ngo ubone uko ubakorera. Abagalatiya 5:13 Kubaho wirebaho wenyine ni ukugaburira irari ry’ umubiri.

2.Kutizerana:

Kubana kwabashakanye kutarimo kwizerana bimeze nk’ igiti cyaciwe imizi. Uko kubana kuba kwarabuze aho gushinga imizi n’aho kwisanzurira ngo gukure. Nkuko nta muntu yabaho atagira umwuka niko n’urugo rutarimo kwizerana rutarama ndetse bikarugeza no kugusenyuka burundu. Iyo ntakwizerana guhari hagati y’abashakanye hahita habaho itandukaniro rinini hagati yabo. Uhita utangira gukeka umugore/ umugabo wawe kandi bihita bikugora kumwiha, kwa kumukunda wamukundaga kuragenda, umunezero n’ ibyishimo bikajyana nako. Umuti: 1 Abakorinto 13:5 Ni ukwemera umugabo/ umugore wawe ukamwakira mu mutima umwishimiye, kandi ukanamugaragariza ko muri kumwe mu bibazo byose muhura nabyo.

3.Guceceka:

Ushobora kugira impamvu nyinshi zigutera guceceka, ariko uko guceceka bishobora kuba ari uburyo bumwe bwo kwikemurira ibibazo. Kandi nako kurimo ubutumwa. kwicecekera mu gihe byari ngobwa ko uvuga. Akenshi umuntu aceceka kugira ngo undi atazamucyurira amwe mu magambo yavuze, ikindi guceceka bishobora gukoreshwa nk’ intwaro mu gihe mwagombaga kuvuga kugira ngo muganire ibibazo bikemuke, umwe agahitamo guceceka.Ntacyo bikemura. Ahubwo dushake uko tuganira ducoce amagambo tugendera mu mucyo no mu busabane.Umuti: Abefeso 5:8 Kugirana ibiganiro n’ ukugendera mu mucyo no mu kuri.

4. Gushaka kugira ijambo rya nyuma buri gihe:

Ushobora gusanga na none umuntu ahora ashaka guhora ari mu kuri n’ubwo yaba yibeshye. Kugaragaza ko uri mu kuri ni ugushaka kwishyira hejuru ya mugenzi wawe. Nibwo buryo bwa mbere busenya bugakuraho ibiganiro. Mugenzi wawe aba abaye uwakandamijwe atakigira ijambo. Umuntu ahora yumva ko ari we uri mu kuri ntakenera kumva ukuri kw’ ibintu, ahubwo kubw’ inyota afite yo kwishyira hejuru yiyemeza guhangana. Iyo ni imwe mu mpamvu nyamukuru zisenyera abashakanye.Umwe yumva ahagaze ahantu heza akumva yahorana ijambo rya nyuma ariko twari dukwiye kwiga guca bugufi kuko uko guhangana kwimura urukundo hagati y’abashakanye, kandi iyo ni Imyifatire ya gifarisayo. Umuti: Luka 16:15 kwicisha bugufi mu cyimbo cyo kwishyira hejuru birushirizaho kutwegereza uwo twashakanye bikaba byatugeza ku busabane busesuye.

5.Kutihanganirana:

Mu yandi magambo umuntu yabyita ko ari ukwikunda. Umugabo cyangwa umugore ufite icyo kibazo ntabwo yumva mugenzi we ngo yakire ibyifuzo bye nawe ubwe ngo amwemere uko ari. Ahora arwana no kumuhindura no kumwemeza amahame ye ntiyemera uko ateye gutandukanye n’ukwe cyangwa ngo yakire intege nke ze n’uburyo bwe bwo kubaho. N’utakiira mugenzi wawe uko ari, kubana kwanyu kuzageraho kunanirane. Twari dukwiye kureka gushyiraho amananiza ameze nk’uburozi bwica mu kubana kw’ abashakanye, urugo rwiza rugaragazwa nuko undi yakira mu genzi we kandi bari umwe kandi akamwubahira uko amubona Abakorinto 13:7

6. Kwiganza:

Ushaka kuganza, kuba hejuru ya mugenzi we yica urukundo agatera mugenzi we guhora amuhanze amaso ku ngufu. Ibyo bimujyana mu gahinda no mu guhora yumva atuzuye, hari icyo abura. Ubugare bw’ umugore bwo nta mugabo wabwihanganira, anahari, bimutwara igihe n’ imbaraga nyinshi kugira ngo abe yabigeraho. Mu gihe kwiganza gutanya abashakanye kukabakururira mu mpaka n’ amakimbirane n’ imihangayiko. Umuti: Abafiripi 2:3

7. Gufuhirana:

Hano na none uwo mwashakanye ntiyakirwa kandi ntiyemerwa. Gufuha ni umutego mubi ku bashakanye. Iyo umwe muri mwe afuha ahorana ishyari yigereranya n’ abandi. Ahora mu marushanwa no kwisumbukuruza bijyanye n’irari rye. Ibyo bimenyetso bitera guhangayika bikabuza amahoro ababana. Ni nk’ uburozi buza mu bitekerezo by’ umuntu mu myumvire ye no mu bikorwa bye. Ni nk’ umugozi aba abohesheje mugenzi we kuko nta narimwe yishima ahoza mugenzi we ku nkeke ntanyurwa kandi ibikorwa bye nibyo kwikunda agahorana inzika. Umuti: 1 Korinto 3:3

8. Kugerekanaho amakosa:

Guhora abashakanye bashinjanya amakosa bifite uruhare runini. Usanga buri gihe wibwira ko mugenzi wawe ariwe wakoze amakosa, ukavuga uti: ”Niwe umbujije amahoro, aransakuriza, aransuzugura cyangwa anca inyuma”. Niko byari biri no mu gihe cya Adamu na Eva. Ibyo ni umukino mubi cyane.

Ku bwo kugwa kwabo kugeza uyu munsi, ikiremwamuntu cyananiwe kwemera cyangwa se kwakira ibyo yakoze. Duhora dushaka impamvu zose zishoboka ngo tube abere. Gushyira ikosa ku wundi ni icyaha gikomeye. Ni nayo mpamvu ingo nyinshi zisenyuka.

Ushyira amakosa ku wundi ntacyo aba akemuye na buhoro. Aba yanze guhagarara ku nshingano ze kandi imibanire yabo ikangirika cyane. Kuregana bakagerekanaho amakosa ntacyo bikemura, kubabarirana niwo muti wabasha gusubiranya umubano wabo. Ni ugusubira ku musalaba. Dore umuti: Mariko 11:25.

9. Kwanga kubabarira:

Kubabarira ni rwo rufunguzo mu gukiranura impaka zose hagati y’ abashakanye. Kutumvikana kose, kubabazanya, gukomeretsanya uko byaba biri kose bishobora kubabarirwa no gutunganywa. Imbabazi ni impano y’ Imana kandi Yesu yaduhaye urugero rwo mu rwego rwo hejuru. Umugabo cyangwa umugore udashobora kubabarira ntabwo yabasha kuba mu buzima bwo gushaka. Abantu babiri bakundana babeshwaho no kubabarirana, utabibasha yakaretse gushaka.

Imbere hatagaragara ku muntu utabasha kubabarira hihishe akenshi ibi bikurikira:

-Aba ashaka guhana uwamubabaje,
- Aba ashaka kwihorera,
- Aba ashaka ko mugenzi we ahora yumva afite amakosa kugira ngo amenye umubabaro yamuteye naho yagejeje kumukomeretsa,
- Aba ashaka kumvisha mugenzi we isomo.
Kwishyuza cyangwa se kwihorera bikunze gukoreshwa, ariko bisenya ubuzima bw’ abashakanye. Imibanire yabo irangirika kugeza ubwo isigara igengwa n’ inzika, umujinya no guhemuka. Kudashaka kubabarira ni ugushoza intambara mu rugo rw’ abashakanye. Dore umuti: Abakolosayi 3:13.

Niba dushaka kubona ibisubizo, amahoro, kubana neza mu buzima bwacu bwo gushaka, tuzasanga ibyo dekeneye byose mu ijambo ry’ Imana. Niba abashakanye bifuza gukemura ibibazo bafitanye, birashoboka ko byakemuka bagatangira umubano wabo bundi bushya binyuze mu kubabarirana, bakongera bakizerana.

10. Kubitega igihe:

Abenshi mu bashakanye iyo bafitanye ibibazo birinda intonganya bakizera ko uko igihe kigenda bizagenda neza bigashira. Bigaragara ko muri iki gihe ahanini ari ubu buryo buri gukoreshwa mu miryango.

Ariko abashakanye baba birengagije kubwizanya ukuri kugira ngo babane mu mucyo. Imwe mu mpamvu batanga ngo ni uko babura umwanya, kuri bo ngo umwanya ni amafaranga kandi ikibabaje intekerezo bene nk’ izo zageze no mu bakirisito.

Uko kuburana bigabanya ibiganiro, urukundo rugashira, maze uko iminsi igenda, guhangana kukaza buke buke akenshi n’ ababirimo babibona bigeze kure. Nta kintu kiza imbere y’ ikiganiro hagati y’ abashakanye. Kuvugana amaso ku maso mubwizanya ukuri. Umwanya cyangwa igihe ntikizigera gikemura ibibazo bitaganiriweho. Reka twige kuvugisha ukuri no kuba abizerwa hagati yacu. Umuti wabyo( Umubwiriza 2:13 ndetse na 1 Yohana 1:7)....

Bizakomeza mu nkuru yacu y’ ubutaha ntuzacikwe......

Ngizi ingingo 9 zadufasha gukemura ibibazo hagati y’ abashakaanye, turamutse tuzubahirije twirinda amakosa amwe namwe.

1.Kugerageza kwifata ukirinda kuyoborwa n’ amarangamutima yawe.

2. Mukajya inama ku gihe gikwiriye mwazajya muvuga ku bitagenda mu gihe kiborohereye mwese (Atari igihe arimo kureba Television) kizaba aricyo gihe cyiza mubasha kumvikana buri umwe ateze amatwi mugenzi we.

3. Gutegura ingingo nyamukuru zo kuganiraho mbere yo gutangira ikiganiro. Ibi byafasha by’ umwihariko ingo nshya zigishakisha umurongo wo gukurikiza ngo babane amahoro.

4.Mu gihe cyo kuganira, ni ukugerageza kuvuga ikibazo kimwe ku kindi nta kubivanga. Gutyo tuzagera ku ntego bitworoheye kandi n’ ibisubizo by’ ibibazo biboneke.

5. Mu kiganiro ni byiza gukoresha “Jye” kuruta “wowe”. Bituma mugenzi wawe adashaka kwirwanaho. Ni uguha agaciro buri jambo, amagambo dukoresha ashobora gukiza cyangwa akangiza byose. Nitwimenyereza gukoresha ijambo “wowe” uwo twashakanye azahora yumva twamutunze urutoki nawe yirwaneho bitume ibibazo bidakemuka.

6.Gukurikira neza ugatega amatwi mugenzi wawe ukitondera gusobanura ikitumvikanye neza. Tujya twumva kenshi mu biganiro amagambo nk’ aya ngo: “Si ibyo nashatse kuvuga” cyangwa se “Nari nagize ngo ni ibyo ushatse kuvuga”.

7. Gutanga ibitekerezo byacu twirengagije amarangamutima yacu(amarira) cyane abagore iyo hari ibitagenda bararira abagabo nabo bakabyakira nabi nk’ aho kwaba ari ugushaka gutera imbabazi.

8. Abagore bagerageze bajye bashima abagabo babo, iyo uhora witotombera intege nke ze cyangwa umwibutsa ko hari ibyo atatunganije, agera aho akumva ko atazigera abasha kugushimisha, bityo agacika intege.

9.Dufatanije dusabe Imana idushoboze gukemura ibibazo duhura nabyo. Ikiruta byose ni ugusenga, abashakanye bombi ari babiri bahuriza umutima mu gushaka mu maso h’ Imana, nayo ibahe ubwenge, Umwuka wayo ubayobore.

Ntitukiringire ubwenge bwacu cyangwa se imbaraga zacu, dusabe Imana itwigishe kumenya uwo twashakanye n’ uburyo bukwiriye bwo kumuganirizamo ku buryo bumuhesheje icyubahiro kandi tumwiringire. Ibyo Imana itwifuriza ni ibyiza gusa.

Urugo rwanyu rwaba rugeze he?

Waba ufite ikibazo mu kuganira n’ uwo mwashakanye? Niba wararetse imibabaro iturutse ku bibazo bitakemuwe ikiyongera mu mutima wawe igihe kirekire, birakwiye kandi birihutirwa ko wabitura ukabifasha hasi. Yesu afite ububasha n’ ubushobozi bwo kutubabarira ibyo twagiye duhemukirana hagati yacu, akadukiza imitwaro yose iducira urubanza. Ntitwihebe. Icy’ ibanze kuri twese ni ukurwanira ishyaka urugo rwacu, mu gihe hari ibitagenda neza.

Twegurire Uwiteka amarangamutima yacu ya none tudasize n’ aya kera we azamenya kuyashyira ku murongo ukwiriye kandi utunganye.

Twibuke ko kandi ari ibisanzwe kugira ibyo tudahuje, ku buryo hari igihe tutabyumva kimwe. Hagati y’ abashakanye Uwiteka amenya intege nke zacu twese. Nitumenye ibyo, bizadufasha kumenya gukemura ibibazo mu mahoro tubifashijwemo n’ Imana.

Ndemeza ko zino mpuguro hari icyo ziri bubafashe mu guhindura ingo zanyu iz’ amahoro n’ umunezero, kandi zikaba zishikamye. Uwiteka adufashe buri wese ahagarare neza mu ruhande rwe nk’ uko Yesu abitwifuzaho.

Pastor Desire

Abantu benshi ,usanga bakunda kwibaza impamvu ituma abana bakomoka mu miryango imwe n’imwe ya gipasitori bagira imyitwarire mibi n’ingeso z’urukozasoni , Nyamara nk’uko umwana w’undi muntu utari pasitoro ashobora kugira ingeso mbi, kandi turabazi ,abana b’abayobozi ,abana b’abakire ,n’abana b’abapasitori bibabonetseho ntibyagombye guca igikuba.

Nta gitangaje rero ko no mu bana b’abapasitori hashobora kuba habonekamo: Abasinzi,Abanywi b’ibiyobyabwenge,abasambanyi,abajura n’ubundi burara butandukanye ari nayo mpamvu, ikibazo atari uko umwana wa pasitori yabaye atyo,ahubwo abantu bagombye kumva impamvu ziba zabiteye;niyo mpamvu abantu batandukanye twabajije; nk’abapasitori,abana babo n’abandi , batubwiye impamvu zikurikira.

Iya mbere kandi ikomeye,pasitori ni umuntu satani arwanya cyane ari nayo mpamvu amuteza ibishakwe bitandukanye harimo kumutegera rimwe na rimwe ku rushako,abaturanyi,ndetse n’urubyaro ari nayo mpamvu kuri bamwe uzasanga abana babo ari abanyangeso mbi,iyo ni imwe mu ntwaro satani akoresha ngo abarwanye umurimo mwiza bakora.

Pastori Seth Rwanyabuto, yari pastori mu itorero ry’abadivantisiti b’umunsi wa karindwi,atunguwe no kubona umukobwa we yatwaye inda y’indaro kandi abana be, yarabacungaga,akababuza gusaba n’abapagani cyangwa abantu batubaha Imana, umwana yaravutse amwita Yoniziritse;byerekana ko umuco w’abapasitori wo kurinda abana babo kwisanzurira mu rungano ,nabyo bigera aho,ba bana bagashaka kuvumbura igihishe mubyo iwabo bababuza; muri bwa buvumbuzi bw’ umwana agahita abirundukiramo burundu.

Impamvu ya kabiri ; ni uko bamwe mu bapasitori batajya bagira umwanya uhagije wo kwita ku bana babo kubera kuba igihe kinini mu by’itorero,nk’amateraniro,amasengesho,amanama,n’igihe batahiye akenshi ugasanga bafite abashyitsi, bakibagirwa ko itorero rya mbere ari umuryango wabo;noneho uburere bwabo bana bugasa n’aho buhariwe ba nyina cyangwa abakozi nabo baba bari mu tundi twinshi noneho ako gahunge k’ababyeyi kagaha abana uburyo bwo kukigiramo ingeso mbi kuko nta gitangira.

Impamvu ya gatatu ; ni uko hari abapasitori ariko bacye batagira igitsure, bakanakibura ku bana babo,abana babo bakarerwa bajeyi,banakora amakosa ntibatinyuke kubakangara, kubahana no kubatesha bibeshya ko umwana abonye uburakari bwabo byakwica ivugabutumwa bwiza bakora.

Impamvu ya kane ; abapasitori bakunze kugira abana benshi,noneho kwita ku burere bwabo no kubabonera ibyangombwa byose bakenera,bigatuma abo bana bashaka kubigeraho banyuze mu zindi nzira ariho bigira ingeso mbi.

Impamvu ya gatanu ; ni uko abapasitori bamwe bibeshya ko abana babo bagomba kubaho nk’uko ababyeyi babo babaho mu buzima bwa gikirisitu,ndetse ugasanga basa naho babaretse bitwaje ko ubwo ari abakozi b’Imana,abana babo bazagendera kuri ibyo nabo bakagira ingeso nziza,nyamara bakirengagiza ko abo bana bahorana n’abandi bafite ingeso zitandukanye akenshi ziba ari mbi.

Impamvu ya gatandatu ; ni uko hari abandi bantu bo hanze bongoshyoshya abana b’abapasitori bakabashora mu ngeso mbi ku bwende kugira ngo babahindure nk’abandi bose,hakaba rero n’abana bo ubwabo bareba ibibera hanze n’ubwo ari bibi bo bakumva bibanyuze bakabijyamo babizi kandi babishaka,n’ubwo ababyeyi bakora uko bashoboye ngo babashyire kuri gahunda abana bakabananira rwose.

Impamvu ya karindwi ; ikaba ari uko hari abapasitori ibyo bavuga mu rusengero,bitandukana nibyo bakora mu rugo no mu myitwarire yo hanze y’igipasitoro,bityo abana babo babona iyo myitwarire y’ababyeyi cyangwa bakurikije uko bayumvana abandi, nabo bakaba mu byo bishakiye kuko baba babona ibyo ababyeyi bavugira mu rusengero aba ari ukurangiza inshingano zabo nk’akazi ndetse n’ababyeyi kubagarura ku murongo bikabagora kuko baba bazi ko abana nabo bazi ingeso zabo zidakwiye.

Nimureke dusengere abashumba bacu rero,kugirango imiryango yabo nayo ibafashe kubwiriza ubutumwa bwiza, rwaba urubyaro, cyangwa urushako rubahire ariko nabo Imana ibashoboze kuba urugero rwiza muri byose.

Inkuru dukesha isange.com

Iyi ni inyigisho yatanzwe na Pasteur Antoine RUTAYISIRE kuri Phases zirindwi zigize Umuryango.

Pasteur atangira avuga ko mu mibereho y’umuryango habamo ibihe birindwi bitandukanye, bikaba bikomerera umuryango kuko urukundo rwa buri kiciro ruba rutandukanye n’urwo mu kindi:

PHASE YA MBERE : MBERE YO GUSHAKANA

Iki ni igihe abantu baba bakiri FIANCES. Umwe aba ari CHERIE -CHOU-CHOU. Iki gihe biba bishyushye, Umwe asaba ikintu undi akakimuha nubwo yaba atagifite akagishakisha kugera akibonye.

Muri iyi Phase umwe ashobora no kuanirwa kurya atabonye undi. Ibintu biba bishyushye, urukundo ari rwose.Muri iki gihe ibintu byose biba biryoshye, umwe adashaka icyababaza mugenzi we.

Buri wese aba afite amatsiko yo kumenya icyo mugenzi we akunda ngo akimukorere. Uretse n’ibyo kandi, buri abahanga bemeza ko aricyo gihe cyiza cy’urukundo rwuzuye, kuko bemeza ko imibanire hagati ya GARCON-FILLE batararyamana ariyo iba ikirimo urukundo rwinshi cyane ariko rwuzuye amatsiko menshi. Bagakomeza bavuga ko iyo bamaze kuryamana urwo rukundo rutangira kugabanuka.

PHASE YA KABIRI : MUMAZE GUSHAKANA

Iki ni igihe ya matsiko aba atangiye kugabanuka kuko buri wese aba yamaze kubona ibyari bimuteye amatsiko cyane bya mugenzi we. Iki gihe kandi, za CHERIE,CHOU-CHOU zitangira kugabanuka ho gato, bimwe wasabaga mugenzi wawe akajya kubishaka nubwo byamugoraga kubibona,atangira kubigabanya kuko mbere yagirango akwigarurire. None yamaze kukugeza iwe ubu uri uwe. Ubwo Urukundo ruba rwagabanutse ho gato.

PHASE YA GATATU : PERIODE IBANZIRIZA KUBYARA (PRE-NATAL)

Iki gihe, umugore Aba yaramaze gusama inda: aratwite, afite isesemi, nta Appetit akigira, arangwa n’umushiha....Umubiri w’umugore warahindutse cyane, ku buryo wa mugabo hari byinshi yajyaga abona ubu atakibona... iki gihe urukundo ruragabanuka, kuko rimwe na rimwe hari ibyo umugore umwegereza ati :"Biranukira.Umugabo ntaba akisanzura nka mbere.Kubw’iyo mpamvu, abagabo batangira kwisubirira hamwe bajyaga bataramira mbere.

PHASE YA KANE : IGIHE CYO KUBYARA (NATAL PERIOD)

Wa mugabo we, ihangane kuko iki gihe kiragoye. Rwa rukundo rwose wajyaga ubona ku mugore wawe ubu ntirukiri urwawe ahubwo ni urw’umwana.Ubu Madame aba atekereza umwana,areba ko yonse, ahanagura aho yitumye, amesa ibyahi, yoza BIBELONS,.....

Iyi mirimo yose ituma umugabo abona ko atakitaweho nka mbere.Mu yandi magambo aba abona ko atagikunzwe. Aha rero nicyo gipimo gipima kwihangana k’umugabo kuko ingo nyinshi zisenyuka zigeze kuri iyi PHASE.

PHASE YA GATANU : MUFITE ABANA (Hagati y’imyaka 10 na 12)

Muri iyi phase hazamo ikibazo cy’abana bazi ubwenge cyane.Rimwe na rimwe bagakina ababyeyi,ku buryo mujya gusanga mugasanga byabacanze mutari kumvikana kubera abana b’ubu bazi ubwenge cyane.Abana baba bazi icyo bashobora gusaba Papa wabo n’cyo basaba Maman.

Bazi icyo umwe yabaha n’icyo undi yabima. Ubwo rero icyo gihe bacunga Papa ahari wenyine bakamusaba kimwe Maman yabima,ubundi bagacunga Papa adahari bagasaba Maman icyo Papa yari kubima.

Muri iyi myaka umwana aba agushushanya, agasaba uruhusa rw’aho agiye kandi abizi neza ko aza gutinda.....Aha rero ababyeyi bahura n’ingorane kuko bajya kubona bakabona abana baramaze kugera kure.

Aha abana baba bari kwishakashaka, ngo bamenye ikiza n’ikibi, bagakora ibyo wowe udashaka bagirango bamenye uko ibintu bimera. Aha rero ni naho uzasanga umwana wo kwa Pasteur agenda mu byo ababyeyi badashaka.

Iyo ushatse kumubuza aravuga ati:" Twe nta kibazo dufitanye n’Imana ikibazo tugifitanye namwe n’imico yanyu ishaje." Ikibazo gikomeye cyane ni uko muri iki gihe, iyo abana bananiranye, umugabo ahindukirana umugore ngo ni wowe watumye abana banjye batagira uburere.

Iki gihe gisaba mwese ko mwihanganirana kuko umugore agira intimba ebyiri. Iya mbere agira abana yibyariye bamunaniye akagira no kuba amakosa yose ar kuyitirirwa na Papa w’abana kandi inshingano yo kurera urugo atari iye gusa.

PHASE YA GATANDATU : MUGEZE IGIHE CYO GUSHYINGIRA

Muri iki gihe haba hari ibibazo byo kutumvikana ku mukwe. muri iki gihe usanga umugabo n’umugore batumvikana ku muhungu uzatwara umukobwa wabo. Umwana w’umuhungu ( mu bapagane ariko) ashaka uko yazagera ku mukobwa wa naka,akiyegereza Papa we bakajya basangira ku mugoroba.

Abo bombi bakajya baganira umugabo atazi gahunda y’umusore,nawe ati:"Uriya muhungu ni inshuti yanjye.Yazageza igihe akaza mu rugo gusura umusaza, agahita abonana na wa mukobwa.Nyuma ati ndashaka kuzakubera umukwe.

Mama w’umwana ati:"Uriya ntiyambera umukwe. Se w’umwana ati:"Uriya atabaye umukwe nta wundi waba umukwe."Aha rero amakimbirane atangira kuvuka kubera ubwumvikane bucye kuri iyo ngingo.

PHASE YA KARINDWI : MWARAMAZE GUSHYINGIRA(EMPTINESS PERIOD)

Iki gihe cyitwa :"Empty nest" ni nko kuvuga "icyari kirimo ubusa". Iki ni igihe ababyeyi baba baramaze gushyingira abana bose, abandi bari ku ishuri, ababyeyi basigaye mu rugo bonyine. Muri iki gihe, barongera bagasubira muri bya bihe bya mbere bakirambagizanya, kuko umwe aba akeneye undi ngo bamarane irungu.

Iki gihe umukecuru ashobora kureka kurya kuko Umusaza aba ataraza. Umwe aba yumva atagenda wenyine atari kumwe n’undi kuko aba ariwe umumara irungu.Rwa rukundo Eva yahariraga abana rurongera rukagarukira uyu Adam, ubundi bakongera bakamera nka cyera muri CHERIE,CHOU-CHOU." IBIBAZO

Mu bibazo byabajijwe Pasteur Antoine RUTAYISIRE bijyanye n’uko abantu bajya babyifatamo ngo ingo zibe nziza, yasubije ko dukwiye kubakira kuri rirya tegeko ry’Uurkundo Yesu yadusigiye. Ikindi kibazo cy’abantu babura umwanya wo kwita ku bana babo, babona ko kubareresha abakozi nta burere bitanga, bakajya kubareresha muri BOARDING SCHOOL .

Pasteur ati:"Iri ni ikosa rikomeye kuko aba bana barereshejwe muri Boarding nta AFFECTION y’ababyeyi bazagira, Umubyeyi ntazanamenya niba VALUES(Indangagaciro) ushaka ko umwana wawe yazagira arizo afite.

Aha Pasteur yasobanuye ko nta wundi muntu wakurerera neza nubwo yaba abihemberwa kuko Umwana iyo arezwe n’undi ntumenya uburere yahawe ubwo aribwo. Pasteur aragiza asaba ababyeyi kurera abana babo kugeza nibura ku myaka 12 kuko aribwo uzamenya niba VALUES ushaka ko azagira yarazibonye.

MURAKOZE IMANA IBAHE UMUGISHA

Ubuzima bw’abashakanye bakijijwe bombi bukwiye gutandukana cyane n’ubwabandi badakijijwe, iyo urugo rumaze kubakwa,haba hakiriho byinshi byo gukorwa kugirango n’abana bazabakomokaho bazavukire mu buzima bwubah’Imana. Mu bushakashatsi Isange yabakoreye,twababoneye ibintu bitanu musabwa gukora igihe cyose mubana nk’abashakanye kandi mukijijwe.

1. Mujye mufata umwanya mwihitiyemo mwembi n’uko musengere hamwe, kandi byaba byiza mubikoze buri munsi. Mushobora guhitamo kujya musenga wenda mubyutse,kimwe n’uko mwabihitamo indi saha mwumvikanyeho.

2. Gufata umwanya mugasoma ijambo ry’Imana muri kumwe. Ntabwo ari bibiliya gusa ahubwo n’ikindi gitabo cyose mwajya mugisoma muri kumwe, s’ukuvuga ko buri uko ugiye gusoma waba uri kumwe n’inshuti yawe,ahubwo mushobora kubikora nka rimwe mu cyumweru cyangwa ukundi kose mwabihitamo. Icyi nikimwe mubimenyetso cy’uko mubanye neza kuko ari bacye bakora nk’ibi.

3. Igihe cyose habonetse ikibazo cy’ingutu, biba byiza iyo mufashe umwanzuro muri kumwe,muwuhurijeho. Ibi bifasha ingo nyinshi mugutera imbere no kwizerana kandi nk’uko umugore aba ar’urugingo rwawe si byiza ko umwima ijambo iwawe. Hano cyane cyane harazamo ibirebana n’umutungo,mugomba kuba muzi mwes’uburyo uba wakoreshejwe.

4. Burya urugo rwiza ni urugendwa. Ibyo mukora byose mujye mukora buryo ki bushoboka,mubone abashyitsi kuko burya mubonera umugisha mwinshi mukubakira. Ibaze nawe urugo rwanyu niba rujya rumara nk’icyumweru ntamushyitsi urukandagiyemo!! Niba ariko biri mukwiye gusenga cyane.

5. Nibibashobokera mujye mujyana gusenga mwese,musengere mu rusengero rumwe kuko n’ubundi muba mur’umubiri umwe. Ariko kandi mushobora no gusengera mu madini atandukanye bijyanye n’imyizerere ya bur’umwe ndetse mwanabyumvikanyeho neza kuburyo bitazazana agatotsi mu kubana kwanyu,gusa byaba byiza musengeye hamwe.

Nk’uko about.com urubuga dukesha iyi nkuru rwakomeje rubivuga,ngo kuri mwe mwashakanye mukijijwe, muba mukwiye gufata umwanya mukiga kubyatez’ imbere urukundo rwanyu kabone n’ubwo mwaba mwarahagaritse kubyara,cyangwa se mwarageze muzabukuru,ibyo tuvuze haruguru mukwiye guhora mubikora iteka kuburyo abana banyu bazatora iyo mico

Muri iki gihe usanga mu ngo nyinshi z’abashakanye harangwa bomboribombori,akenshi ziterwa nuko umwe aba yananiwe kwihanganira ingeso runaka za mugenzi we atari asanzwe amuziho mbere y’uko barushinga.Uko abashakanye bitwara mu bibazo nk’ibi kuratandukanye bitewe n’ubushishozi cyangwa kwihangana kwa buri muntu.None se wowe mu gihe uhuye n’ingorane mu rushako,wahitamo gutana n’uwo mwashakanye cyangwa washaka izindi nzira zo kugarura ubumwe na we?

Ndagira ngo ngufashishe ubuhamya bw’uyu mugore.

Atangira agira ati “ hari mu mwaka wa 2006,bajyaga bambwira ko mu rushako habamo ibibazo simbyemere,nyamara....

Umugabo twashakanye twamenyaniye mu kigo cy’ishuri ryisumbuye.Twabanje gukundana mbere cyane mbere y’uko dufata umwanzuro wo kurushinga.Yabanje kuntangaza cyane kuko ku ishuri yasomaga Bibiliya cyane kandi ubona ko afite kwizera gukomeye.Yasaga n’ufitanye n’Imana ubumwe bukomeye asa n’uwayirunduriyemo.Ku rurwanjye ruhande nanjye nakundaga Imana kandi nkagerageza kugirana ubumwe na yo.Narasengaga ngasoma Bibiliya ndasiba kandi rimwe na rimwe twarafatanyaga

Tumaze gushakana ubuzima bwacu bqwari buteye isoni.Hanze abantu baradutangariraga bibwira ko dukundana cyane nyamara mu rugo si ko byari bimeze kuko twari tubanye tutabanye kandi buri wese agafata mugenzi we nka nyirabayazana w’amakimbirane twari dufitanye.Buri wese yakoraga icyo ashatse.Twese twakoraga imirimo y’Imana mu rusengero.

Umunsi umwe nabashije gutahura ko umugabo wanjye yari afite inshuti zo kuri interineti,tubiganiraho nyuma ntekereza ko ari ibintu byoroheje bizarangira...Muri icyo gihe ni bwo umwana wacu wa kabiri yavutse.Nahoraga mpugijwe no kurera izo ndahekana zanjye,bityo sinaba nkibona umwanya uhagije wo kwita ku mugabo wanjye,nsa n’umushyize ku ruhande ndetse n’imibonano mpuzabitsina ntiyari ikinshishikaje...Mu gihe nibwiraga ko ibintu bigenda neza n’umugabo akabinyizeza ambeshya, natahuye ko asigaye anca inyuma.

Nyuma y’imyaka 7 dushakanye,ubuzima bwanjye bwabaye bubi.Numvise ncitse intege,ntaye umutwe,nkutse umutima...Kuri jye hari ibintu bibiri byashobokaga! Nashatse guhitamyo igisubizo cyoroshye nyamara kizangiza ubuhamya bwanjye kandi bigasa nk’aho ishyano riguye mu rushako rwacu,mu nshuti no mu Itorero.Ku rundi ruhande numvaga numvaga namubabarira usibye ko bitari byoroshye.Iyo niyo nzira nahisemo kugira ngo ndebe ko natarura umugabo wanjye wari warabaswe n’ubusambanyi nkamufasha kugaruka mu buzima bwubaha Imana mwereka urukundo kurushaho.

Ntibyanyoroheye na gato,kuko ntabashaga kubyubahiriza buri munsi,ndetse rimwe na rimwe natekerezaga ko nahisemo nabi.Ariko nibutse ko aho nshobora gukura imbaraga mu gosoma Bibiliya no gusenga,maze Imana no yo iranyumvira iramfasha!Nubwo inshuro nyinshi nabaga narakariye umugabo wanjye,numvaga ndashaka icyantandukanya n’Imana.Numvaga nkeneye umuntu tuganira kuko umugabo atabonaga ibintu kimwe nanjye.

Umwe mu nshuti z’umuryango yatubereye umujyanama adufasha kongera kwiyubaka nubwo bitahise bitungana nk’uko twabyifuzaga.Yatubereye umuhuza n’umutabazi kuko twe ubwacu twari twarabuze uko twabiganiraho.Yaduharuriye inzira dukomeza kuyigendamo none ubu dushobora kuganira ku bibazo byacu nubwo yaba adahari,nta wurakaranije na mugenzi we.
Umugabo wanjye yiyemeje kureka ingeso y’ubusambanyi.Ntibyamworoheye kuko mu minsi ya mbere ibishuko byari byinshi,uko bukeye n’uko bwije akagenda abyirengagiza,ubu twizeye ko bidakanganye kandi dukomeje kuba maso!

Ku ruhande rwajye byabaye ngombwa ko nongera kumugirira icyizere,buhorobuhoro mbasha kubigeraho.Nongeye gutera indi ntambwe yo kwigarurira icyizere numva ko kuba umugabo wanjye yarancaga inyuma byaterwaga n’ikibazo yari afite atari uko nari mubi.Uwo mujyanama wacu yarankomezaga akansaba gufata icyitegererezo ku mugore uvugwa mu gitabo cy’imigani 31.10.Hagira hati “ umugore w’imico myiza ni nde wamubona?Arusha cyane rwose marijani igiciro”.

Nyuma y’umwaka wose adufasha yaradusize atubwira ko uruhare rusigaye ari urwacu,amahirwe ni uko hari imishinga twajyaga duhuriramo bityo tukongera kuvugana.Dutumbiriye inyungu ziva mu rukundo ntitwitaye ku mababa yapfutse turi mu ntambara.Abashakanye bose bagerwaho n’ibigeragezo isi itugerageza ariko ku bw’imbaraga Imana yaduhaye twahawe umugisha binyuze mu byo twanyuzemo,imibabaro yacu idutera gukomeza imbere.

Ubu noneho dufite urushako rushimishije,ubumwe butajenjetse nubwo hari utuntu duto duto dushaka kutwibutsa ibyabaye,buri wese ashishikajwe no gushaka icyateza urugo rwacu imbere.Ariko ikinejeje kuruta ibindi ni uko buri wese yagarukiye Imana,none turi kubona urukundo rukomeye Imana ikunda abana bayo.Ndashimira Imana ko yemeye ko ibyo byose bimbaho kandi ko yahumuye amaso yanjye nkabasha kureba ibyo ntashoboraga kubona mbere,ubu nkomeye mu kwizera.

Sinshatse kubabwira ko ari ihame kubanza guca mu bibazo ngo ubone kugira urushako rwiza kandi rufite imbaraga,ahubwo ndashaka kubabwira ko hamwe n’imbaraga z’Imana tubasha gukuraho ibimeze nk’imisozi.

Imana ibubake.

Urugo rwiza rukwiriye kubanzirizwa n’ubukwe bwiza. Ubukwe ni umuhango wera wahanzwe n’Imana, uhuza umusore n’inkumi, bagafatanishwa umurunga w’ubumwe kugeza igihe bazapfira. Ni ubufatanye bwa babiri, bukaba burindwa n’uko buri wese yujuje inshingano zimureba akiranutse, kandi agendereye kunezeza no guhesha amahoro mugenzi we.

Ubukwe kandi ni ihame shingiro, ribereyeho kuzibura isoko y’akamaro k’umuntu gahishe mu mico, mu mikorere no mu bwenge, akabigaragariza mu kubikorera uwo biyemeje kuba umubiri umwe.

Umusore n’inkumi bashyingiranwe binyuze mu nzira Imana yateganije, baba baguye inshingano zirimo ubufatanye bwo kumarana irungu,gukomezanya, kunezezanya, kuruhurana, kuzuzanya, nyuma bikaziganwa n’abo bazabyara."Ubwenge ni bwo bwubaka urugo, kandi rukomezwa no kujijuka. Kumenya ni ko kuzuza amazu yo muri rwo mo ibintu byose by’igiciro cyinshi n’iby’igikundiro."

(Imigani 24:3-4) Iyo babyaye, inshingano y’uburezi iba yiyongereyeho. Uburezi burangwa no kwigisha, gutoza, kumenyereza, guhugura, gucyaha no guhana. Ni yo mpamvu Bibiliya ivuga iti " Mwana wanjye komeza icyo so yagutegetse, kandi we kureka icyo nyoko yakwigishije. Nugenda bizakuyobora, nujya kuryama bizakurinda, kandi nukanguka bizakubwiriza." (Imigani 6:20, 22)

Ubwiza n’akamaro by’ubukwe

Ubukwe bwagura inshingano ufite mu bawe no ku bandi bose, kuko iwawe hahinduka ihuriro ry’aho abantu bashobora kwikomereza, kwiruhurira no kwiyungura mu by’Umwuka. Iyo habaye heza, haba ubwugamo bw’abatagira kirengera, n’icyitegererezo cyiza cy’abafite ishyaka ry’ibyiza.

" Iyo amahame mvajuru yubahirijwe, ubukwe buba umugisha. Ni ingabo yo gukingira kwera n’umunezero by’umuntu. Burangiza amakene ye mu mibanire ye n’abandi, bukuza impagarike y’umuntu, bukamujijura, bukamushoboza gutunganya." Patriarches et Prophetes, p.24).

Iyo ubukwe busohoje umugambi wabwo neza, buba inyungu kuri bene bwo, abazabakomokaho, imiryango, itorero, igihugu n’isi muri rusange. Bityo rero, ubukwe burimo gukiranuka, ni intwaro yo kurinda umutekano w’umuntu wese.

IBIZANA UBUMWE BW’ABASHAKANYE

Umugore mwiza

" Abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha, n’umugabo we na we aramushima ati ’Abagore benshi bagenza neza, ariko weho urabarusha bose’." "Bagore mugandukire abagabo banyu, nk’uko mugandukira Umwami wacu" (Imigani 31:28-29; Abefeso 5:22). Umugore agomba kugaragaza impuhwe, kugira ngo abe ihumure ry’abamusanze.

Akaba umunyagahunda, kugira ngo ahe amahoro umugabo we. Akagira urugwiro, kugira ngo akundwe n’abe, n’ab’ahandi. Akaba umunyamwete, kugira ngo abone uko arangiza ibimureba. Akaba umunyakuri, kugira ngo yiringirwe, kuko gushidikanywa kutagira icyiru, kandi kubana n’ukubeshya, aba akunyaze no kwizera ukuri kwe.

Ni we rufunguzo rw’umubano, uhereye mu muryango yasanze, mu baturanyi, mu itorero n’ahandi. Abishobozwa no kugandukira umutware we, abifashijwemo no kumvira Imana kuzuye, akarangwa no kwicisha bugufi, ikinyabupfura, ubwitonzi no kwishimira inshingano ze z’ibanze, ari zo : guteka neza, kumesa, gupfundikira, kugira isuku y’ibikoresho, kuvura, … ibyo akabifatanya na gahunda nziza yo kugaburira abe ku gihe, no kugenga neza ubutunzi bw’urugo rwe, kuko ari we utuma iwe hishimirwa.

Umugabo mwiza

" Uko ni ko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk’imibiri yabo, kuko ukunda umugore we aba yikunda." "Namwe bagabo ni uko, mubane n’abagore banyu, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk’inzabya zidahwanyije namwe gukomera, kandi mububahe, nk’abaraganwa namwe ubuntu bw’ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi." (Abefeso 5:28; 1 Petero 3:7).

Umugabo mwiza arangwa n’ibi bikurikira :

Agomba kuba afite ubwenge n’ibitekerezo bishyitse byo kumuyobora no kumurinda ibibi, kuko ari we ukomokwaho n’ibya ngombwa hafi ya byose biyobora umuryango, kuko umugore ari umufasha wo kumwunganira kuri gahunda zisobanutse amushyize imbere Agomba kugira imbaraga zo gushakira abo ashinzwe ibibatunga.

Agomba kugira ikinyabupfura cyo kumuhesha icyubahiro n’agaciro, akagira n’ubutegetsi bwiza bwo guha urugo icyerekezo gisobanutse Kugira icungamari n’ubwenge bureba kure, kuko azi ko ibintu bishobora guhinduka, bikamurinda gusesagura no kwirata, ndetse akagira impuhwe zo kugoboka abo yarushije amahirwe y’uwo munsi Umugabo n’umugore bahurije hamwe, bagomba kumenya ko bubatse uruziga rwera, rugizwe n’ubuyobozi buva ku Mana, bukabayobora ku Mana.

Urwo ruziga rw’umuryango, uwo ari we wese ntiyemererwa kurwinjiramo. Buri wese agomba guhinduka imva yo guhambamo amakosa n’ibyaha bya mugenzi we. Bakirinda kubabazanya no kureganira imbere y’undi muntu.

Amasengesho yabo, ni ugusaba Imana ngo yeze indimi zabo, amatwi yabo, amaso yabo, n’ingingo zigize impagarike yabo. Kuko icyo Yesu abashakaho, ni ukugira impumuro itera ubugingo. (Bisomwa mu gitabo "Foyer chretien", p. 169)

Ubwo bumwe bw’abashakanye ntubwitiranye n’ubucuti busanzwe, no kuba mungana cyangwa mwariganye, hari icyo akumariye cyangwa akunda ibyo ukunda, kuko abashyingiranywe bagirana amasezerano arenze ibigaragarira amaso. Icyemewe mu guca ayo masezerano, ni urupfu rwonyine. (Foyer chretien, p. 327).

Bagomba guhuza imigambi, kungurana ibitekerezo, ibyiza byabo bikaba magirirane, kubahana no guhurira ku ntego, guhuza umutungo no kuwurinda, guhuza ibitsina,... Kugira ngo ibyo byose babigereho, umugabo mwiza n’umugore mwiza, babiterwa n’uburere bwiza bahawe uhereye mu bwana bwabo, cyangwa guhinduka ko mu mutima guterwa n’ubukristo, cyangwa se ubwenge buzi kwiga ibyabaye ku bandi.

Imico nyamukuru ya buri wese igomba kuba : kuba neza, kuba umunyakuri, gukiranuka, ingeso nziza, kwirinda, umutima uboneye, urukundo rwa kivandimwe, gukunda Imana. (Bisomwa muri Temoignages, vol.1, p. 329) Nk’abatsindishirizwa n’amaraso ya Yesu, Bagahindurwa n’Ijambo ry’Imana, Bakezwa n’ukuri, Bakaburirwa n’Ijambo ry’Imana, Bagahuzwa n’urukundo rw’ubutumwa bwiza, Twahisemo inzira ifunganye ku bushake, kugira ngo duheshe Imana icyubahiro kandi tubere umugisha isi igiye kurimbuka.

YESU ABANE NAMWE!!

Abantu mu gutoranya abazababera abagore bahera ku bintu bitandukanye.Hari abibanda ku buranga, nyamara Bibiliya ivuga ko umugore mwiza ari ufite umutima. None se umugore ufite umutima wamubwirwa n’iki ?

Mu gitabo cy’Imigani 31 urahasanga ibimuranga :

10: Umugore w’imico myiza ni nde wamubona ? Arusha cyane rwose marijani(perles) igiciro

11: Umutima w’umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka

12: Ahora amugirira neza ntabwo amugirira nabi, igihe cyose akiriho

13: Ashaka ubwoya bw’intama n’imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye

14: Ameze nk’inkuge z’abagenza, azana ibyo kurya bye abikura kure

15: Abyuka kare butaracya, akagaburira abo mu rugo ;agategeka abaja be imirimo ibakwiriye

16: Yitegereza umurima akawugura, awutezamo urutoki mu by’inyungu ivuye mu maboko ye

17: Akenyerana imbaraga, agakomeza amaboko ye

18: Abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro, kandi nijoro itabaza rye ntirizima.
19: Afatisha ukuboko kwe urubambo ruriho ipamba, intoki ze zigafata igiti ahotoza.

20: Aramburira abakene ibiganza, kandi indushyi akazitiza amaboko.

21: Ntatinyisha abo mu rugo igihe cy’imbeho, kuko abo mu rugo bose bambaye ibikomeye by’imihemba.

22: Yibohera ibirago by’ibisuna, imyambaro ye ni imyenda y’ibitare n’imihengeri.

23: Umugabo we amenyekana mu marembo y’umudugudu, yicaranye n’abakuru b’igihugu.

24: Aboha imyambaro akayigura, agurira abagenza imikandara.

25:Imbaraga n’icyubahiro ni byo myambaro ye, kandi igihe kizaza azaba agiseka atacyitayeho.

26 :Abumbuza akanwa ke ubwenge, kandi itegeko ry’ururimi rwe riva ku rukundo.

27: Amenya neza imico yo mu rugo rwe, kandi ntabwo arya ibyo kurya by’ubute.

28: Abana be barahaguruka bakamwita Munyamugisha, n’umugabo na we aramushima agira ati

29: « Abagore benshi bagenza neza, ariko weho urabarusha bose »

30: Ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza ni ubusa, ariko umugore wubaha Imana ni we uzashimwa.

31: Mumuhe ku mbuto ziva mu maboko ye, kandi imirimo ye nibayimushimire mu marembo.

Burya umugore ni we rufunguzo rw’umubano, mu bavandimwe n’abaturanyi. N’ubwo umugabo yagira ubuntu n’urugwiro, n’ubwo yamwenyurira abandi no kugerageza kwakira, ntacyo byamarira abashyitsi, abaturanyi n’abagenzi, kuko inyifato y’umugore ari yo itanga ikaze. Imyifatire mibi y’abagore ni yo yirukana ababagenderera.

Dore bimwe mu biranga umugore mwiza :

1. Yubaha Imana n’umugabo we;
2. Agira umwete ku mirimo myiza;
3. Azi kugabura ku gihe, azi no gushaka ibikenewe;
4. Akunda gufasha abo arusha ubushobozi;
5. Amenya kubana neza n’abaturanyi;

6. Yita ku bashyitsi akabagirira neza;
7. Azi kwifata mu magambo;
8. Yihanganira ubukene n’igihombo;
9. Ubukire ntibumutera isumbwe no kwishyira hejuru;
10. Aharanira ibyakubahisha umugabo we.

Nk’uko umugore mwiza atabiterwa n’ubwiza bw’inyuma ni nako n’ububi bw’umugore budaterwa n’imiterere y’inyuma, ahubwo ububi bushingiye ku ngeso mbi zituma aremerera uwo bashakanye, abo babyaye, abaturanyi ndetse n’abahagenda.

Ibintu biranga umugore mubi

1. Umugore mubi yanga gusangira ingorane n’umugabo we, ntibahuza ibitekerezo, ntabwiza umugabo we ukuri. Iyo umugabo ageze mu byago ,umugore mubi aramutererana.

2. Umugore mubi abaho imibereho itagira intego n’imigambi, yikubira inyungu. Ntamenya ibyo umugabo we akunda, n’iyo abimenye arabimwima. N’iyo abikoze, abikora atishimye.

Urugero runini rukunze kugaragara mu mibonano mpuzabitsina aho yiyima uwo bashakanye yanayikora akiyikora inyungu cyangwa akayikora amucyurira.

3. Iyo agahararo gashize cyangwa habonetse igihombo, umugore mubi atangira gukoresha agahimbano n’incyuro, ndetse no kwikeka.

Urugero: igihe umugabo nta kazi afite,yirukanywe ku kazi,cyangwa ugasanga umugore arusha umushahara umugabo,umugore mubi azamucyurira,amusuzugure rimwe na rimwe amusuzuguze inshuti n’abavandimwe, hari n’abadatinya kumuzaniraho abandi bagabo.

Na none kandi, umugore mubi ntatinya guhemukira uwo bashakanye, abikoresheje gukunda abandi bagabo, akima umugabo we urukundo rutagabanije yari afiteho uburenganzira. Kuri iyi ngingo, umugore nk’uwo aba akomerekeje umutima w’umugabo we, amutesheje agaciro mu bandi, amaherezo benshi bakabigwamo.

4. Umugore uhora ahanganye n’umugabo we. Bene uwo ahora mu ifuti rimwe, yemera icyo ashatse gusa, ntiyemera gukosorwa kandi ntava ku izima. Ibyo bigabanya urukundo umugabo we yamukundaga, kugeza ubwo yifuza abandi bagore cyangwa akabura ubushake bwo kumunezeza. Ni cyo gituma uwo umutima wanze umubiri utamukunda.

Uyu mugore ahora yitotomba. Amategeko atagira ishingiro ni cyo gitaramo amenyereza ab’umuryango we. Iyo byamaze kumutegeka, ntatinya kubigaragariza mu nzira no mu ruhame.

5. Umugore mubi anyereza umutungo akoresheje gusesagura mu iraha n’ibinezeza binyuranye, no kuwiba awuhisha ahandi (awujyana iwabo), gukoresha ibirenze ubushobozi (ibirenze ibyinjira mu rugo). Ubunebwe n’ubutandame bituma yicisha inzara abana, umugabo n’abashyitsi.

6. Umugore mubi aba umusinzi azana ingorane zitesha abana ubwenge, gahunda n’ubuzima. Ntahuza gahunda n’umugabo we, abana be bariyobora bakaba imfubyi akiriho. Akabera ikirumbo uwamushatse, agahinduka inshuti y’abatagira gahunda.

Ikindi ni uko umugore mubi atamenya ibyo asabwa n’ibyo abuzwa. Intwaro akoresha ni ukwivumbura no kwijujuta, ahora yibutswa ibimureba, ahora ahembera amahane.

7. Umugore mubi yemera inama zose atabanje kuzigenzura. Urwe rushobora gusenywa n’iyo avuka, aramutse agendeye ku ngengabitekerezo y’umuryango w’iwabo akomokamo cyangwa inshuti ze. Aho ngaho, umugabo aba asenyewe n’uwamushyingiye (kwa sebukwe).

Bene uwo mugore, nyirabukwe na sebukwe abahindura nka bakeba be, agahora ahirimbanira guhangana na bo ngo agaragaze ko bamubangamiye! Umubano mwiza w’abashakanye ushobora kwangizwa n’umugore wanga inama nziza z’umugabo, akagendera ku z’iwabo n’iz’inshuti mbi afite.

Ingaruka 3 zibaho iyo umuryango ufite umugore mubi:

Ingaruka ni uko ahanini abana bamwigana ibyo abatoza n’ibyo bamwigiraho, bakabyanduza abo babana bikaba uruhererekane mu miryango bazubaka.

Imico mibi y’umugore yica ibyifuzo n’imigambi myiza by’umugabo. Umugabo ntiyongere kumwishimira, bikamutesha icyerekezo cyiza yari afitiye umuryango.

Ibyo umugore mubi yakoreye abaturanyi bituma bagambirira kubimwitura akaba ibuye risitaza ku bamukomokaho kimwe n’abavandimwe.

Nta waba umugore mwiza ngo abure inenge nta n’uwaba mubi gusa ngo abure icyiza na kimwe agira. Icyangombwa ni kumenya ibyo udakora neza ukabikosora n’ibyo ukora neza ukarushaho.

Inkuru dukesha jesus.rw

Muri ibi bihe bigoye usanga mu isi harimo ibibazo byinshi bihangayikishije abantu, buri muntu wese yireba we ubwe, ntihagire nufata akanya ko kugenzura ubuzima bw’urugo rwe (couple). Ni ikntu k’ingenzi k’umukristo wese gufata akanya ko gusuzuma ubuzima bwa couple kugirango turebe ahakenewe gushakirwa umuti/gukosorwa kugirango ibintu bigende neza.

Nk’abakristo imibiri yacu ingomba gutangwa nk’ibitambo bizima bishimimwa n’Imana. Hari ibibazo bishobora kuza bitewe n’impamvu zinyuranye kandi bikatugusha bikangiza n’ingo zacu, tutabaye maso. Ubuzima gatozi bw’urugo bushobora gupfa gahoro gahoro tutigeze tubimenya tugashiduka byageze kure hamwe n’urugo rwasenyuka. Umujura nta kindi kimuzuna uretse gusenya, kwiba no kwica.

Reka turebere hamwe ibintu 7 bishobora gusenya urugo tutabaye maso, ariko umuti wa byose tuwusanga mu ijambo ry’Imana kuko niyo nkota yacu.

1 kwikunda (Egoisme)

Urugo ni umugabo n’umugore bashyira hamwe bakiyemeza kubana akaramata. Nkuko Bibiliya ibivuga abashakanye bombi nkuko baba barasezeranye kubana akaramata buri wese afite inshingano zo gukora uko ashoboye kugirango bigende neza.

Muri ibi bihe abantu baratese bafite ubuzima bworoshye tugereranyije nubwo ababyeyi cyangwa abasekuruza bacu babayemo, ari nayo mpamvu abantu bahunga inshingano zabo kuko baba bafite guhitamo kwinshi, ntakwihanganirana kukibaho, nta kwanga umugayo,..... Buri wese arireba ku giti cye no mu bashakanye buri wese akaba nyamwigendaho, aho kugirango bahurize hamwe barebere hamwe ibyifuzo byabo babyumvikaneho hatagize ubogamirwa cyangwa ukandamizwa. Imana ikunda ubumwe, abashyize hamwe Imana irabasanga.

Umuti w’iki kibazo nuko buri wese yiyibagirwa akitangira undi. Yesu yirengagije imibabararo yari agiye guhura nayo kugirango ugushaka kwa se gukorwe. Buri wese agomba kuba umugaragu w’undi , tukamenya inshingano Imana yaduhaye. Buri wese azabazwa uko yabyitwayemo. Ari abatware, abafasha, abana, imigisha twahawe tuzabazwa uko twabyitwayemo.Twibuke inkuru y’amatalanto. No mu ba Galatiya 5:13 Haravuga ngo"Bene Data, mwahamagariwe umudendezo, ariko umudendezo wanyu ntimukawugire urwitwazo rwo gukurikiza ibya kamere, ahubwo mukorerane mu rukundo".
umuti
Abagalatiya 5:16 Ndavuga nti "Muyoborwe n’Umwuka" kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira".

2.Gusuzugurana cyangwa kutubahana (Mefiance)

Urugo rutizerana ni nk’igiti kidafite imizi, nta rufatiro ruba rufite, kutizerana kw’abashakanye bituma habaho icyuho kinini cyane abantu bagatangira gukekerana.1Abakorinto 13:5 Haratubwira ngo"Urukundo ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho ntirutekereza ikibi ku bantu", ibyo bigatuma umwe atakishimira undi, urukundo rukazima, satani akaba abonye icyuho cyo gusenya. Ikizere nuko abashakanye bombi bizerana, bakumvikana umwe agatahura undi,akamwiyumvamo, kandi bakirinda icyababaza.

3. Guceceka (silence)

Hari impamvu nyinshi zatuma umuntu aceceka, bishobora no kuba uburyo bwacu bwo gushaka kwikemurira ibibazo. Buri silence iba ifite ubutumwa cyangwa icyo ishaka kuvuga (igisobanuro).Guhitamo guceceka aho kugirango uvuge byica ubusabane ( dialogue). Bigatera gutinya kuvuga ikirii ku mutima, kwerakana sentiments, gutinya ko uwo ubwira atari bukumve cyangwa ko ibyo wifuza kuvuga mugenzi wawe yazabigucyurira, cyangwa akabikoresha nk’intwaro yo kugusenya.

Hari igihe umwe mu bashakanye yanga neza kuvuga agaceceka, bigatera mugenzi we uburakari ndetse bikanamukomeretsa. Guceceka nta kibazo nta kimwe bikemura ahubwo birasenya. Birakwiye ko abashakanye bagendera bombi mu mucyo nkuko baba barasezeraniye imbere y’Imana kuko Imana ni umucyo.

Umuti:

Abefeso 5:8 haratubwira ngo" Kuko kera mwari umwijima, none mukaba muri umucyo mu Mwami wacu. Nuko mugende nk’abana b’umucyo, kuko imbuto z’umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n’ukuri".

4. Kugira ijambo ryanyuma ( Dernier mot)

Hari umugani uvuga ngo Celui qui veut avoir raison a tord, meme s’il a raison. Gushaka kugira raison ni ugushaka kwiha agaciro wishyira hejuru y’undi. Ni uburyo bubi cyane bwo kwica ikiganiro/ubusabane ( dialogue), ndetse bikica na relation hagati y’abashakanye. Ni ukuvuga ko mugenzi wawe uba wamushyize munsi y’ibirenge byawe. Umuntu ushaka guhora afite raison ntaba ashaka n’ukuri, icyo aba yimirije imbere ni ugukandamiza, ndetse kenshi n’ikiguzi cyose byasaba aba yiteguye kugitanga. Twige kwicisha bugufi iyo mico y’abafalisayo tuyireke, tugendere m’urukundo rw’abana b’Imana.

Umuti:

Abafalisayo ni abantu bahoraga bishyira imbere,ari indyarya..Luka 16:15 "Arababwira ati "Mwebwe mukunda kwigira abakiranutsi imbere y’abantu ariko Imana izi imitima yanyu."

Kwicisha bugufi byoroshya imibanire y’abashakanye kandi bigatuma ubusabane n’imibanire y’abashakanye bigenda neza.

5. Kutihanganinarama

Iki ni kimwe mu bintu biranga Egoisme, bitera kutumvikana kudahuza. Umwe ntiyihanaganira undi ( Ne supporte pas l’autre tel qu’il est). Umuntu agahora ashaka guhindura mugenzi we, amutegeka uko agomba kwitwara, ntiyihanganire integenke cyangwa uburyo bwo kubaho bwa mugenzi we.

Niba utemera mugenzi wawe uko ari, ibyo bizatera urugo rwanyu gusenyuka. Twirinde gushaka guhindura abo tutaremye ahubwo tubasengere naho kubashyiraho contraintes cyangwa pressions birasenya. Abashakanye bombi bagomba kwihanganirana buri wese akemera undi uko ari. Erega nta ntungane ibaho.
Umuti

L’amour/urukundo ( Celui qui aime) ntabwo acika intege, ntata undi, ntamukuraho amaboko, muri byose arizera, akagira ibyiringiro kandi akihanganira byose. 1 Abakorinto 13:7 Urukundo rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose.

6. Gukandamiza/Domination

Umuntu ushaka ku domina mugenzi we cyangwa kumutegeka byica (tue l’amour), aba ashaka ko bamupfukamira, bamuramya, niwe wiharira responsabillites zose z’urugo ntagirwa inama, ntava kw’izima, ntawe umugira inama byose niwe ubi controla. Iyo ari umudamu usanga ari bamwe babaye ibishegabo bategeka abagabo babo. abagabo nabo ugasanga bigize ibigirwamana barataha abo mu rugo bose bagahungabana. Ibi byose ni bibi bituma habaho resistances, tensions na stress muri couple, muri famille.
Umuti

Abafiripi 2:3 Ntihakire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire mu mitima ko mugenzi we amuruta.

7.Ishyari ( Jalousie)

Jalousie isenya ingo nyinshi. Umuntu ufite ishyari agambira ibibi igihe cyose, muri couple bitera concurrence, rivalite, comparaison, envie,..... Ishyari rihumanya ibitekerezo by’umuntu, imigambi ye, gahunda ze, imishinga ye ( empoisonner) kandi byose byerekeza ku gusenya urugo. Umwe mu bashakanye iyo afite ishyari ntanyurwa, ahora akekakeka, kandi afite inzika.

Umuti

1 Abakorinto 3:3 Kuko mukiri aba kamere. Ubwo muri mwe harimo ishyari n’amahane , mbese ntimubaye abakamere koko ntimugenza nk’abantu?

Ijambo ry’Imana mu Abagalatiya 5:21 riratubwira ngo abakora ibya kamere ntibazaragwa ubwami bw’Imana.
Imana iguhishurire icyo wakora niba hari icyo usanze Satani yangije mu mibanire yawe na mugenzi wawe.
Imana y’imbabazi,amahoro n’urukundo nibane natwe.

Ibice bikurikira tuzabirebera hamwe ubutaha...

“ Umugore w’umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu we ubwe ararusenya” Imigani 14:1

Mu yandi magambo, haravuga ngo:”umugore w’umunyabwenge yubaka urugo rwe, nyamara umupfapfa ararusenya”.

Iyo nsomye aya magambo, numva nejejwe nuko Imana, yemera neza ko, umugore afite ubushobozi bwo kubaka urugo rwe, mu gihe nzi neza ko urugo ari ikintu cy’igiciro cyinshi. Amen

Kuba ari ikintu cy’igiciro cyinshi, ni nayo mpamvu rugira ibiruhiga byinshi cyangwa se abanzi benshi kuko nk’uko bibiriya ibivuga, aho ubutunzi buri niho n’abajura baba. Yesu adutabare cyane.
Dore bamwe mu banzi b’urugo rwiza.

Aha nimvuga gutya, urakeka ko ari abantu, nyamara si abantu, ahubwo ni ibintu akenshi abantu badaha agaciro ariko uhuye nuwo byagejeje kure wakumva uburemere bwabyo.

1. Kudaha agaciro uwo mwashakanye ( Le manque de consideration)
2. Kutaganira kubibareba ( le manque de communication)
3. Kutababarirana ( le refus de pardoner)
4. Kutibagirwa amakosa ( Le refus d’oublier les offenses)
5. Kwanga kwikosora ( Le refus de se corriger)

1. Kudaha agaciro uwo mwashakanye
Igihe kimwe naganiriye na bagenzi banjye kuri iki kintu, nza no kubabaza nti mbese ni ibiki uwo mwashakanye agukorera, bikwereka ko aguha agaciro, cyangwa se ko uri uw’igiciro cyinshi mu maso ye?.
Naratangaye, kuko nasanze hari uburyo bwinshi bwo kwereka uwo mwashakanye ko ari uw’igiciro cyinshi: umwe yagize ati:” iyo atashye akaza anzaniye biswi cyangwa se akabombo mu mufuka” ,undi ati: “ iyo niriwe imuhira, nkabona madame ashyashyana, ajya mu gikoni kuntekera igihe atagiye ku kazi”, undi ati: “ iyo abuza abana ngo ntibansakurize kugirango nsinzire neza”, “ Iyo ampamagara ambaza ati wiriwe ute,cyangwa se ugeze he ? “ Pole na safari., nutundi nutundi.

Muri 2011, mu rugo rwanjye bankoreye ikintu, ariko cyankoze kumutima cyane. Banteguriye umunsi mukuru w’amavuko “ Anniversaire” umutware wanjye afatanije n’abana barantungura, ntanabyibuka, bandodeshereza igitenge kuri uwo munsi n’izindi mpano nyinshi. Icyantunguye nuko ntanuwigeze ansaba ibipimo byo kundodeshereza, cyangwa ngo acikwe abimbwire, natunguwe n’indirimbo Happy birthday mummy ( Ugire umunsi mwiza w’isabukuru mama), n’amakarita yanditseho “ Uri uw’igiciro cyinshi mu maso yacu”, “Uri mama mwiza” abandi bati “ Imana ikongerere imyaka yo kuramba mama”….Amen. Icyo nge nakoze byarandenze ndarira cyane ndijijwe no kwibaza igihe byabafashe ngo bategure ikintu nkicyo kubwanjye ndetse n’umunezero wo kumva ko ahondi bankunze, banejejwe nuko mbarimo. Amen

Mu by’ukuri nasanze kugira ngo wereke uwo mwashakanye ko ari uw’igiciro ( niba koko ari uw’igiciro kuri wowe) atari ibintu bihambaye cyangwa bihenze ariko kubura kwabyo nabyo ni bimwe mu banzi b’urugo rwiza.

Ahatari uguha gaciro uwo mwashakanye uzasanga nk’umwe yinjira agasanga uwo bashakanye mu rugo ntabe yanamusuhuza kuko kuriwe nta gaciro, nta nicyo avuze. Nigeze kumva umugabo umwe avuga aganira aziko ari ibisanzwe ngo we ntakunda umugore we, ahubwo akunda abana be gusa !!!! Yesu adusure

2. Kutaganira kubibareba ( le manque de communication)
Buriya rero kutaganira, byasenye ingo nyinshi, bitewe nuko uwo mwashakanye adashobora kumenya ibikunezeza cyangwa ibikubangamira keretse ubimubwiye. Kandi uko ugenda ubangamirwa kenshi ntuvuge, umutima uragenda ukazinukwa pe!!! Ukajya wumva nta cyiza kindi utegereje kandi wenda iyo ubivuga , mwarigushakira umuti hamwe ukaboneka.

Hari umuntu umwe wambwiye ngo we iyo umugabo we yarakaye, nawe ahita arakara ngo bagashobora kuba bamara icyumweru cyose ntawe uravugisha undi!!!! Kandi bose ni abakristo, abagenzi bajya mu ijuru!!! Aha naribajije nti ko tutazi umunsi cyangwa igihe Yesu azazira, mbese ahagaze ku bicu aje gutwara itorero byagenda bite? Nimugira nicyo mupfa , mujye mwibuka ko ijuru rihenze kuko ndemeza ko Yesu aje bimeze gutyo cyangwa umwe murimwe agatungurwa n’urupfu sinzi ko usigaye yamuririmbira “Aheza mu ijuru, tuzahurirayo bagenzi” Yesu adutabare

Nubwo kuganira ari byiza , ariko hari ibintu bijyana no kuganira: Kumenya kuganira,ukamenya icyo uganira, igihe cyo kuganira, uburyo bwo kuganira, ahantu ho kuganirira . Hari igihe ushobora gukeka ko wavuze wenda ibikubangamiye, ariko bitewe nuko wabivuze, n’ahantu n’igihe wabivugiye ukangiza byinshi!!!! “ Umugore w’umutima wese yubaga urugo, ariko umupfu we ubwe ararusenya” Imigani 14:1
Imana ishimwe ko iyo tuyegereye tukayisaba ubwenge nkuko Salomo yabikoze irabuduha. Amen

3. Kutababarirana
Buriya rero nta muntu utagira amakosa, niyo mpamvu na Bibiliya ivuga ngo tujye tubabarirana uko umuntu agize icyo apfa nundi, kandi ngo mugenzi wawe nagucumuraho uzamubabarire incuro mirongo irindwi karindwi. Ni nyinshi cyane.

Ikizakwemeza ko utamubabariye nuko uhora umucyurira cya gihe yakosaga nibyo yakosheje. Ariko mu myaka hafi cumi n’itatu maze nubatse , nabonye iyo ukunda uwo mwashakanye, kumubabarira biroroha cyangwa birabanguka.

4 Kutibagirwa amakosa uwo mwashakanye yigeze gukora( Le refus d’oublier les offenses)

Ukwiye kubabarira ndetse ukanibagirwa. Yesu agusure, kuko niwe ujya adushoboza ibyo tutakwishoboza

5. Kwanga kwikosora ( Le refus de se corriger)
Ikintu cyo kutikosora cyangwa guhora mu makosa amwe ni ikintu kiremereye. Niba ushaka kumenya icyo kwikosora, uzahere kuri cya kindi uwo mwashakanye ahora atonganira, cyangwa avugira nabi cyangwa se kimwe ahora akubwira ko kimubangamira. Ujye wibuka ko Bibiliya itubwira ngo ntitukagire igisitaza dushyira imbere y’umuntu uwo ariwe wese.

Njye baranyigishije ngo umuntu twashakanye nintamufasha kuzagera mu ijuru, imyaka yose twamaranye izaba yarabaye imfabusa. Yesu atugenderere.

Ndakugira inama yo gusubira mu rushako rwawe niba koko wifuza urugo rwiza, urebe icyo wakosora kugirango ugire urugo rwiza rw’umugisha rwo kwifuzwa.

Icya nyuma ndangirijeho nuko nasanze nubwo atari inshingano z’umugore gusa, ariko bibiliya yemeza neza ko umugore abigiramo uruhare runini: Ngo ararwubaka iyo abishaka, cyangwa akarusenya ubwe. Atangira avanamo imiyenzi n’imbariro buhoro buhoro, kugeza ubwo ruzaba ibyanzu gusa, cyangwa rugasenyuka burundu, mugihe uwumunyabwenge we, ngo afata n’indi miyenzi, imbingo n’imbariro akongeramo kugirango ihene n’inkoko,n’abiba batazabona aho gupfmurira. Yesu adusure

Mu mvugo itajimije, kuvanamo imbariro ni kwa kudaha agaciro uwo mwashakanye, ni kwakwigira ntibindeba, ni kwa kwemerera imico mibi ikinjira mu rugo rwanyu, kugenda utavuze aho ugiye, kwinjirira igihe ushakiye batazi naho uri, hazamo kandi n’imicungire y’umutungo w’urugo…

Kwongeramo imbariro, nawe urabyumva ni ukubaka,ushakisha icyatuma ubwumvikane n’urukundo biba byinshi kugirango nuzahaguruka ashaka kubinjirana azasange ari urugo rudafite icyanzu.
Mbifurife ingo nziza

Murakoze

“ Bagabo, mukunde abagore banyu, nk’uko Kristo yakunze itorero akaryitangira” Abefeso 5:25
For husbands, this means love your wives, just as Christ loved the church “ Ephesians 5:25

“Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk’imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda. Kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira, akawukuyakuya, nkuko Kristo abigirira itorero” Abefeso 5:28

Niba wajyaga wibaza igipimo cy’urukundo wagombye gukunda umugore wawe mwashakanye cyangwa se urugero wagombye gufatiraho, nguru noneho Bibiliya iraruguhaye.

Nakunze gutinda kuri icyo kigereranyo “ comparaison” kuko numva kiri hejuru cyane , kuko nziko ubundi bagereranya ibintu bigereranywa, ariko Bibiliya ni ijambo ryahumetswe n’Imana, niba ariko byanditse , nuko buriya bishoboka. Imana itugirire neza.

Muri iki gice bavugamo ukuntu Yesu Kristo yakunze itorero cyane kugeza n’aho aryitangira, akaripfira, ngo kugirango abone uko aryishyira ritagifite umugayo cyangwa umunkanyari!

Ikibazo gikunze kugarukwaho cyane , ni ukwibaza ku ijambo gukunda, cyangwa ni gute wakwereka umugore wawe urukundo . Gusa si urukundo rwo ku rurimi gusa kuko iyo ruvuye ku mutima, biroroha cyane kurutanga no kurwereka uwo rureba. Aha, ndavuga ikintu kimbabaza, cyuko kubera Iminsi y’imperuka dusohoyemo, hari abantu babana badakundanye, ahubwo ari izindi nyungu zabahuje, bityo bigatuma bibanira ntazindi nshingano umwe afite ku wundi. Yesu adusure, kuko ntekerezako ubundi mbere yo kuzana umuntu mu rugo rwawe, wagombye kwibaza niba koko umukunda, kandi uzakomeza kumukunda.

Hari n’abo muganira bakakubwirako bigeze gukundana , nyuma urukundo rukaza gushira pe, aho umwe yihitiramo kwitwa ko afite urugo, ariko akibera mu gasozi kuko atacyifuza no kurebana n’uwo muntu bashakanye. Imana itugenderere.

Muri iri jambo hakoreshejwe amagambo “ gukunda, gukundwakaza, gukuyakuya, gukunda nk’uko umuntu yikunda”
Ubundi abagore twaremewe gukundwa, gukundwakazwa, gukuyakuwa, kwitabwaho, kubwirwa neza n’utundi tuntu twiza, kandi bagabo mushatse kubigenzura mwabibona, kuko ibi mvuze ,iyo tubibonye ubuzima burahinduka, tukarushaho kuba beza ndetse tukarushaho kuzuza inshingano zacu, doreko ubwo bibiliya ibasaba gukunda abagore, nabo ibasaba kubagandukira ngo nk’uko itorero rigandukira (ryubaha) Kristo.

Umugabo ngo yegereye mugenzi we aramubwira ati ko mbona umugore wanjye yanga akaba nabi ( umugore udakunzwe mu rugo rwe ushatse wamwibwira kuko afite ibimenyetso bimuranga!!!) ati rwose ngira inama y’ukuntu wowe ubigenza kuko mbona umugore wawe rwose ameze neza , nuko mugenzi we aramusubiza ati “ mugaburira inyama y’ururimi”.

Uwo mugabo ati ibyo nabyo, ngo inka zabazwe zose aho batuye akazirangura akazimushyire ngo aziteke azirye, abikora igihe kitari gito, ariko umugore aranga arushaho kuba nabi, umugabo asubira kwa mugenzi we ati biteko ntacyahindutse, ati namuguriye inyama y’ururimi nk’uko wambwiye ariko wapi.

Mugenzi we aramuseka cyane ati “ si inyama zo kurya nakubwiye, nakubwiye kumubwira neza” ibyo ni ingenzi ku mugore . Muri make ikibazo si ibintu ahubwo urukundo nirwo rw’ingenzi n’ibimenyetso byarwo.

Nasanze abagore bo mu isi hose bose bashobora kuba icyo kintu bagihurizaho. Hari umunyamahanga uherutse kudusura adusetsa ukuntu umugore we ahora amwinginga ngo ajye yihangana amubwire ijambo “ ndagukunda, I love you, Je t’aime” nuko uwo mugabo akatubwira ati byarananiye ngo ahubwo rimwe yashubije uwo mugore ngo” Narabikubwiye kandi nibihinduka nabwo nzabikumenyesha”.

Hari ibintu abagabo badaha agaciro kandi ku bagore bifite agaciro kanini kandi ntanubwo abagore basaba ibintu bidasanzwe n’utuntu duto duto ariko tuvuga byinshi kuri bo.

Dore urugero rwa Kristo” Bambwiyeko muri Bibiliya harimo ijambo humura inshuro 365 zingana n’iminsi y’umwaka, ubwo Kristo ambwira humura mama buri munsi, muri Bibiliya abwira itorero ukuntu ari umugwaneza kandi yoroheje mu mutima, hari aho avuga ngo ntiyahora arakaye, ko uza aho ari atazamwirukana, ko ari kumwe n’itorero haba mu mazi, mu muriro, mu rupfu, sinzagusiga humura sinzaguhana, sinagusiga nk’imfubyi, nagukunze urukundo ruhoraho nicyo cyatumye ngukuruza umurunga w’urukundo rwanjye nkakwiyegereza…….

Mu bigaragara umugabo akoresheje rimwe muri aya magambo yarengera byinshi cyangwa yakiza byinshi mubyari bigiye gupfa” Wiriwe ute, ese worohewe ko wahoze utaka umutwe, humura byose bizagenda neza , ndagukunda Cherie, ndashima Imana yakumpaye……

Buriya ukunda umugore wawe nk’uko Kristo yakunze itorero, ntiwamukorera ibintu by’agahimano, ntiwamutuka, ntiwamwicisha inzara, ntiwamuca inyuma ngo umukundireho abandi bagabo, ntiwasiga yarwaye ngo urare mu kabari utaje kureba uko yiriwe, ntiwamuvunisha ntiwamwambika ubusa, ahubwo wamwiyegereza ukamufasha .

Bitewe nuko utazi iminsi muzamarana wari ukwiye kumuha urukundo rukwiye ntuzamusigaremo umwenda ngo wifuze wenda kuwishyura bitagishobotse. Uwiteka abahe ubwenge nk’ubwo yahaye salomo.
Amen

Imigani 24: 3-4: “Ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kwuzuza amazu yo muri rwo, mo ibintu byose by’igiciro cyinshi n’iby’igikundiro”

Nkuko ijambo ry’Imana ribivuga, birakwiriye ko turushaho gusobanukirwa, tugahugurana tukwongera ubumenyi, abajijwe bakaboneraho kujijuka, maze ingo zacu zigahembuka, zigakomera.
Nta muntu nari numva usenga atizeye guhabwa ibyiza (matayo 7: 7-8); niyo mpamvu umu kristo wese iyo ageze igihe cyo gushaka asaba Imana ngo imutungire agatoki imuhe umufasha umukwiriye, umunyuze kandi yishimiye. Ubwo aherako yizera ko byose bizamubera byiza kandi koko iyo yamubonye urukundo amufitiye rumutera umunezero mwinshi akaba atabasha kubona inenge nimwe kuri we yanayibona akumva yayihanganira bimworoheye. Ibyo biragenda bigakomeza kugeza mu bihe by’ubukwe.

Kubana munzu, ugasangira byose n’umuntu mutakuranye, mutava inda imwe, mutarerewe hamwe, mbese umuntu mushya mubuzima bwawe, ntabwo ar’ikintu cyoroshye! Uko biba kwose hagomba kubaho kwiganaho, kwihanganirana mur’ibi cyangwa biriya kandi byinshi. Aho ngaho rero nibwo hashobora gutangira kugaragara utuntu twutubazo, turakaje, tugoye kwemera no kwakira, ndetse tunagoye kwihanganira maze wa mu kristo wawe wasenze akizera ibyiza gusa hakamurushya kunyura akaba yanakwitotombera Imana ngo yamugenje ite ko yizeye ko umugisha itanga itongeraho umubabaro, ibi byo n’ibiki?

Rero nshuti z’Imana, abagenze igihe runo rugendo, basobanukiwe ko Imana yacu ataruko nguko ikora, guhera igihe mubaye umwe nuwo mwashakanye buri umwe abera mugenzi we igikoresho cyo kumucura, kumutunganya no kumwigisha; n’umuhamagaro nk’indi yose kugira ngo mufashanye ubwami bw’Imana bugaragare muri mwe ndetse ngo muzagere mw’ijuru amahoro! Ntabwo aza ari “prêt a porter” hagomba kubaho gutunganywa kumpande zombi.

Umugabo guhera igihe yacumuriye mu ngobyi ya Eden, yagize ikibazo cyo kwiyumva ko aruwo kwubahwa no kwikunda birenze. Ameze nk’umuhigi ahora ashakisha icyatuma agaragara akemerwa. Niyo mpamvu mugihe arambagiza nubwo yaba asanzwe afite ikibazo cyo kwishyira byose, arabihisha akitanga wese, umwanya we, impano reka sinakubwira.

Kubera iyo kamere ye y’ubuhigi, niyo mpamvu iyo amaze kugeza umugore munzu, atabaye maso ashobora kwibagirwa ko ari ngombwa gukomeza gushimisha umukunzi we akamera nkaho byose byuzuye, mbese umuhigo we yawucyuye. Icyo akora ahita atangira guhiga ibindi, nk’ibitunga urugo…Niyo mpamvu umugore nawe asabwa guhora akora kuburyo umugabo atamumenyera ngo yumve ko yamubonye byarangiye, ahubwo agomba guhora aruwo kwifuzwa n’umugabo we ibihe byose bigahora bimubereye bishya, iki n’igikorwa gikomeye mugukomeza urugo.

Inshingano nyamukuru y’umugore k’umugabo we n’ukumugandukira abikuye k’umutima atari iby’itegeko! Uwabasha kubigeraho nkuko biri hatabuzeho na gato, mpamya ko umugabo uko yaba ateye kwose bitabura kugira icyo bimukoraho. Bijya gutangira umugore yakuwe murubavu rwumugabo uyu nguyu we ubwe ntabwo yuzuye, yuzuzwa nuwo ashatse kandi kuba yaraturutse murubavu rwe ubwo afite muri we agace k’umugabo; abigenzemo neza rero yabasha kumugeza aho Imana yifuza ko agera maze nawe akabona uko ahagarara neza mu mwanya we.

Satani yigira inama yo gusenya umugambi w’Imana, yanyuze k’umugore ashobore kuba yari yabonye ko namunyuraho gushyikira umugabo biri bumworohere, kuki se Imana itamunyuraho ngo isubiranye, ikomeze kandi ishyigikire urugo rw’abashakanye binyuze mugusenga? Aho niho habonekera imbaraga z’umugore w’umusenzi. Yesu aduhane umugisha, Amen.

“Iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mum’umutima wanjye, Uwiteka ntaba anyumviye!” Zaburi 66: 18

Ikibazo gikuru abashakanye bifuza gusengera urugo rwabo bahura nacyo, havuyeho icyo kubura umwanya, n’ukujya imbere y’Imana batunganye, bejejwe. Umuntu agomba kujya imbere y’Imana afite umutima utamucira urubanza kugira ngo abe yategereza ibisubizo bizima kandi byuzuye.

Ubaye ufite inzika k’umutima, umujinya, umushiha, kutababarira n’izindi kamere zitanezeza Imana harimo kutihana, gusenga kwawe kwabona igisubizo bigoranye ndetse ntanicyo kwabona! Ariko ubashije guha Imana ayo maranga mutima yawe yose uko yakabaye, ukajya imbere yayo gusengera urugo rwawe umutima utagucira urubanza, ntayindi nzitizi nimwe yabuza Imana guhindura amateka yarwo ikarukiza imitego y’umwanzi satani yose.

Ahanini amasengesho tumenyereye abashakanye basengerana ateye atya: “umurinde Mwami”; “urengere urugo rwacu”; ariko cyane “umuhindure Mwami”! M’ukubana kw’abashakanye hagaragaramo byinshi bigoranye kwakira bitewe n’uko buri umwe aba yumva mugenzi we har’uko yakagombye kuba ateye bimunyuze hanyuma bitagend’uko abyifuza bikazana impaka n’intonganya nyinshi.
Abarokore bo rero iyo byanze nkuko nguko, kuko batojwe kwereka Imana ibibaruhije byose bahita babiterura uko byakabaye bakajyana ikirego imbere yayo bayibwira ibyo bifuza ko ibahindurira.

Ibyo twibwira rero, bihabanye cyane nibyo Imana yibwira, akenshi uzasanga ishaka kubanza ikagukoraho wowe ubwawe wareze. Umutima wawe ugomba kubanza gutozwa kwihana, kubabarira, guca bugufi, kwitonda no gukunda mugenzi wawe uko bikwiriye mbere y’uko igira icyo ikora kubindi. Imana izi neza aho intege nke zacu ziba, izi ibigomba gutunganywa muri twe, ntabwo biyiruhije kumenya imyifatire yacu mibi, ndetse nibyo twitoje bitari byiza byatuma ugushaka kwayo kudasohora kuri twe!

Ntabwo byoroheye umuntu gusengera mugenzi we kandi we yumva ariwe ufite ukuri, yababaye, yarenganye…, nujya gusenga muzakorana n’Imana ikiganiro kimeze gitya:

- Wowe: Mana urareba ukuntu ateye (uko ameze)?
- Imana: Urareba uko umeze wowe?
- Wowe: Mana ushaka kumbwira ko haribyo ushaka guhindura no k’uruhande rwanjye?
- Imana: Byinshi cyane, urashaka kubyumva mbikubwire?
- Wowe: uuunnnh…yeego
- Imana: Wowe uzambwire niwumva witeguye kubyumva mbikubwire
- Wowe: Kuki se Mana ari njye ushaka guhindura?Nakubwiraga ko ariwe ufite ikibazo, niwe ugomba guhinduka tukabana amahoro
- Imana: Ikibazo s’uwugomba guhinduka, ikibazo ninde uri bufate iyambere guhinduka?
- Wowe: Ariko Mana ibi ntabwo bitunganye, ntabwo biri mukuri!
- Imana: Sinigeze mbabwira ko ubuzima buzabatunganira, nababwiye ko ari njye w’ukuri utunganye!
- Wowe: Noone see…
- Imana: Niko biri, hagomba kugira umwe muri mwe ubanza guhinduka
- Wowe: Aarikoo…
- Imana: Urumva bifite agaciro kangan’iki mu mu gambi wo kurinda urugo rwawe gusenyuka?
- Wowe: Kanini cyane Mana, ntakindi kibirushije agaciro!
- Imana: Emera rero tuguhereho abe ari wowe ubanza guhinduka
- Wowe: Mana basi ngaho mfasha kubyakira
- Imana: Uguhitamo n’ukwawe!
- Wowe: None se mana, ngomba guhora musengera nubwo we atabyitaho nawe ngo ansengere?
- Imana: Cyaane rwose
- Wowe: Ariko ntabwooo….yego, yego nibutse, ntabwo ubuzima butunganye; ni wowe gusa Mana utunganye! Ntakundi ndemeye ariko birababaza….ngaho mpindura uko ushaka.

Nibyo kwiyanga birababaza, cyane iyo uzi neza ko mugenzi wawe akeneye impinduka nyinshi kukurusha, ariko bene uyu mubabaro uganisha k’ubuzima bwuzuye, bitanyuze muriyo nzira byaba bibi bikaba byaganisha no ku gutana kw’abashakanye! Imana ishoboye kuzura urugo rwapfuye, niyo rwaba rwaranutse kera! Ariko biradusaba guca bugufi, tukitanga tukaba m’ugushaka kwayo, tubabarirana, tworoherana, turwa neza kandi dukundisha abo twashakanye umutima wose. Imana ibidufashemo, Amen.

IMPAMVU NYAMUKURU ZITUMA ABASHAKANYE BATABANA MU BYISHIMO.

Kutagira umwanya wo kuganira

Abahanga benshi bemeza ko imwe mu mpamvu zikomeye zituma urugo ruhinduka agahinda n’agahimano, ari uko ababana bombi batazi uko bakora ngo baganire cyangwa se batanabishaka. hari na benshi bamenye ko kuganira ari byiza ariko bibaza icyo umuntu akwiye gukora aganira nundi nicyo yakwirinda mu gihe cyo kuganira.

Ibiganiro hagati y’abashakanye bishobora gusa kugera ku ntego mu gihe bombi biyemeje gukurikiza ibi bikurikira:
1. Gukoresha neza amahame agenga kuvuga no kumva
2. Gukemura amakimbirane hakoreshejwe uburyo bwubaka
3. Kugira akanya ka buri munsi ko kuganira.

Tuzakomeza ubutaha tubasobanurira ibivuzwe haruguru, tunabagezaho ubwoko bw’ibiganiro abubatse bakwiye kugirana, kugirango bamenyane neza kandi bishimane.

INTAMBWE ESHANU ZIGENGA IBIGANIRO HAGATI Y’ABASHAKANYE

Ibiganiro hagati y’abashakanye bigira ibyiciro byinshi, ariko bamwe bibanda ku kiciro kimwe cyangwa bibiri, ariko bakirengagiza iby’ingenzi kandi byubaka umubano ukomeye. Mu rugo iyo mubashije kugera ku rwego rwa mbere nurwa kabiri umubano wanyu umera neza mukishimana muri byose.

Intambwe ya gatanu : utuganiro tworoheje

Urugero : amakuru yawe/ umeze ute/ wiriwe ute ? ku kazi byari bimeze bite ? aka kaganiro nako ni ngombwa kandi karubaka, hari n’ingo byibuze zananiwe kuganira nibi. Gerageza buri munsi, uvuye ku kazi muvugane buke buke.

Umuntu wese mu buzima akenera umuntu umwereka ko yitaye ku buzima bwe, kutabaza ibi bibazo akenshi bitera abagore kwibaza niba abagabo babakunda. Ibi biganiro birareba ibintu byo hanze gusa ntibigira icyo birebaho nyirubwite. Iyo ibiganiro bigumye gusa kuri uru rwego gusa birarambirana, nibyiza kujya no ku rwego rwa kabiri.

Intambwe ya kane : Kuganira ku bikorwa bya mugenzi wawe

Aha abantu basangira amakuru ariko uyahabwa nta kintu yongeraho. Mugenzi wawe aguha igisubizo ariko ntuvuge icyo ubitekerezaho. Umugabo ashobora kubona umugore we asohotse akamubaza ati ‘’ ugiye he ? ‘’, aho ashobora gusubiza ngo ‘’hanze’’ uru rwego rw’ibiganiro rworohera abagabo kuko badakunda cyane kwisobanura.

Intambwe ya gatatu: guhana ibitekerezo nuko umuntu abyumva.

Aha niho umubano utangira kugaragarira kuko umuntu aba yiyemeje kuvuga ikintu nuko agitekereza n’impamvu yabyo. Kuko rero umuntu aba yumva abohokeye kuvuga uko yiyumva, nuko abona ibintu aha ni ukwikingurira mugenzi wawe ngo akumenye neza.

Aha muganira ku bibareba mu buzima, ibireba abana banyu, imiryango yanyu, imigambi mwagenderaho mu minsi izaza…. Urugero: ni irihe shuri umwana wacu yazajya kwigamo, urabitekerezaho iki? Ese uriya murumuna wanjye muzane tubane mu rugo cyangwa? Tugure imodoka nshya cyangwa tubanze tugure intebe? Kubera iki? Aha habaho kutavuga rumwe ariko mu rukundo. Ababiri bagomba gushaka igisubizo kicyo batumvikanaho, iyo umwe atazi uko akwiye kubyitwaramo hari ubwo bafata ikemezo cyo kutazongera kuganira kuri ibyo bakisubirira kuri za nzego ebyiri za mbere zidatera ibibazo ariko nanone zitubaka, umubano uhamye.

Intambwe ya Kabiri : amarangamutima n’ibyiyumviro

Aha abantu batakira kuvugana iby’ubuzima bwabo, amarangamutima yabo, ibyo wanga ibyo ukunda, ibigushimisha ibikubabaza……….aha umuntu yemererwa kurakara, kubabara, guseka n’ibindi. Aha umuntu yumva akunzwe kuko yemerewe kuba we, aha umuntu aba afite uburyo bwo kumenya imiterere ya mugenzi we neza.

Urugero: ibyo nakubwiye nabonye byarakubabaje kubera iki?

Cyagihe nakubwiraga ibya muramu wanjye ntubyumve nararakaye..
Ungurira ya kanzu narishimye cyane…………………….

Intambwe ya Mbere; kumenyana byuzuye

Iyo umaze kumenya ko mugenzi wawe yakwakiye uko uteye, ukaba wumva wemerewe kumubwira ibyo ushaka byose, wumva ufite umutekano, aha urugo rubamo ibitwenge ariko niyo haje ibibazo muba muzi neza ko bibonerwa umuti, ibindi byose bisigaye murugo bitangira kwihanganirwa.

Urugero rwa byose: Royisi yabwiye umugabo we ati”uyu munsi murumuna wanjye twahuriye hafi y’isoko ansaba amafaranga ndayabura, ararakara, ambwira nabi, abibwiye na mama aramushyigikira. Uko byagenze uru ni urwego rwa gatanu rw’ikiganiro.

Royisi amaze kuvuga atyo ajya mu cyumba, abwira umugabo we aramubaza ati”ugiye he?” Undi ati “njyiye kuryama” uru ni urwego rwa kane. Kandi hari benshi bagarukira hano gusa.

Akwira umugabo wa Royisi amusanga mu cyumba aramubwira ati “ none se ko ari murumuna wawe tubigenze dute? Aha arashaka igitekerezo cya mugenzi we ariko nawe yiyemeza kumubwira uko abyumva, aha bashobora kudahita babyumvikanaho. ru ni urwego rwa gatatu kuko ibivugwa birabareba bombi.

Nyuma gato Akwira abaza umugore we ati” none se urumva umeze ute? Aramusubiza ati” ndahangayitse ko ibi bintu byantandukanya na murumuna wanjye bikanteranya na mama, ariko ndanababaye kuko yambwiye nabi. Aha ibiganiro byabo biri ku rwego rwa kabiri kuko atinyutse kumubwira uko yiyumva kandi adafite ubwoba. Imibabaro yanjye ni iyawe, ibyishimo byanjye ni ibyawe.

Aherako amugira inama aramukomeza barahoberana kuko buri wese yisanga kuri mugenzi we. Urwego rwa mbere.

Si byiza ko umuntu aba wenyine.

Buri gihe iyo Seniyo agize ikibazo akunda kwibwira ngo nta mugabo wo kubwira ibibazo umugore, ni umugore ntakwiye kumenya ko njya ngira ubwoba ngacika intege. Agomba gutekereza ko ibibazo byose ntakinanira.

Seniyo akwiye kumenya iri jambo ngo” sibyiza ku umugabo aba wenyine (itangiriro 2:18)

Abashakanyi ntibaba bakiri babiri baba bahindutse umubiri umwe.”matayo 19:6)

Wowe n’uwo mwashakanye mugeze kuruhe rwego? Mukeneye se gutera intambwe? Ni wowe wo kubigiramo uruhare.

Pastor Kazura Jules

Urukundo rwose ntirugira intego zimwe. Abantu batandukanye ku mico n’imyifatire ndetse n’uburere niyo mpamvu uburyo bwo kubana ku bantu butandukanye. By’umwihariko ubundi urukundo rw’ukuri abarurimo baranubahana, icyo kikaba kimwe mu bimenyetso by’urukundo rw’ukuri kandi rufite intego nziza. Urubuga the discovery health rukubwira bimwe mu byakwereka ko umukunzi wawe akubaha, bivuze ko agufiteho intego nziza.

Yumva ibyo umubwira akanubaha ibyiyumviro byawe.Niba umubwiye ikintu akumva ko akurikije uko wakimubwiye nta mikino irimo cyangwa se wamukinishaga.Niba umubwiye ko utameze neza,akirinda kugusakurisha akomeza akubaza icyo wabaye kandi wamaze kukimubwira cyangwa se ngo yivumbure ngo ntumwitayeho.

Niba akubonyeho ikibi ntatinya kukikubazaho mu kinyabupfura kugira ngo agufashe no kugikosora mu nzira nziza kandi hakiri kare hatari hagira undi muntu utari umukunzi wawe ukikubwira.

Aha agaciro ibitekerezo byawe.ahora akugisha inama kandi akishimira ndetse akanagushimira inama nziza umuhaye,iyo umuhaye ntimuyumvikaneho nawe akakubwira uko abyumva mu kinyabupfura.

Abashije gucisha make kugirango mwumvikane ku kintu mutari kumva kimwe. Niba azi kuguha akanya nawe ukamubwira icyo utekereza ku ngingo runaka, ntaguce mu ijambo cyangwa ngo ubone arasahuranwa kuvuga kandi nawe ukiri kuvuga.

Aragushima,yumva ko akantu kose umukoreye agahaye agaciro kabone niyo kaba ari gato ukabona we yakagize ikintu gifatika.

Azi kugusaba imbabazi ariwe ubyibwirije igihe cyose yagukoshereje kandi akazisaba neza akwereka ko ikosa rye aryumva,ariciriye bugufi,izo mbabazi asabye zimuvuye ku mutima kandi akakwemerera kutazarisubira niba ari ikosa wamweretse ko ryakubabaje.

Afatanya nawe kwishimira intsinzi cyangwa irindi terambere iryo ariryo ryose ugezeho kandi ukabona arifuza kugufasha gukomeza gutera imbere.

Azi kubaha inshuti zawe ndetse n’abavandimwe bawe,akabitaho, akabaha umwanya we,…

Ahora akurwanira ishyaka ashaka ko wagaragara neza mu bandi akubwira imyambaro wambara ikakubera, itakwambika ubusa, kandi itanakubuza amahoro.

Amenya kwifatanya nawe mu bihe byose urimo:ibyishimo,agahinda,umunaniro,…

Bibiliya ntabwo ivuga ku rushako mu buryo burambuye. Ahubwo iruvuga mu bice bitandukanye kandi muri make. Ariko ingingo iduha ku rushako zirahagije kugira ngo tugire igitekerezo Imana irutangaho.
Urushako rwashizweho n’Imana

Nkuko Yesu yabivuze, "mw’itangiriro",nyuma yo kurema Adamu, Imana, mu bwiza bwayo, yaje kubona ko bitari byiza ko umuntu aba wenyine. Nibwo yiyemeje kumuremera umufasha, "umukwiriye", amukuye mu rubavu rwe. Umugabo amaze kubona ko umugore basa, akanyurwa nawe, Imana iravuga ngo : "Ni co gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n’umugore we, bombi bakaba umubiri umwe" (Itangiriro 2. 24)

Rero ni Imana irema urushako, uko biri kose, bigaragara ko ariyo ihuza umugabo n’umugore biyemeje kubana.
Urushako, kugira ngo rube rwemewe n’Imana, rugomba kuba rufite ingingo eshatu

Umurongo mfatizo ku rushako muri bibiliya ugaragaza ingingo eshatu, iyo ziri hamwe, zituma urushako rwuzura. Ibi twabigereranya n’intebe ihagaze ku maguru atatu; iyo kumwe kuvunitse, iyo ntebe ntabwo ibasha guhagarara neza:

1. Umuntu azasiga se na nyina

Urushako ni igikorwa gikorwa ku mugaragaro. Umugabo n’umugore basiga inyuma ababyeyi babo ndetse n’imiryango kugira ngo bagire umuryango musha. Uyo murongo ntabwo uvuga byinshi, ariko hari indi mirongo muri bibiliya itwereka ko urushako Imana yemera ari urukorwa ku mugaragaro kandi rugahuza umugabo n’umugore, imbere y’abahamya bahiswemo. (Malaki 2:14, Rusi 4:9-10 )

2. Azabana n’umugore we

Urushako ni guhitamo nta gahato umugabo atoranya umugore, n’umugore akamuhitamo, bitewe n’impamvu buri wese atasobanukirwa.(Imigani 30:19) . Uku kubana bituma bahuza imigambi, bakiyemeza kudahemukirana, no gukundana bibaturutsemo.

3. Bazaba umubiri umwe

Kugira ngo urushako rwitwe urushako hagomba kubaho imibonano mpuzabitsina, bigakorwa ku bwumvikana bw’abashakanye, batimana kandi bubahana.(1Abakorinto 7:3-5). Mu bisanzwe, icyo cyanditswe kirenze kuvuga guhuza imibiri, ahubwo hakabaho no guhuza imitima mugahuza no mu Mwuka. Hakongeraho kwitanaho nkuko umuntu yitaho umubiri we. Abefeso 5:28-29)

Rero urushako rwujuje izo ngingo uko ari eshatu: Gusiga umuryago ugasanga uwo muzabana, kubana nuwo mushakanye nta gahato, kuba umwe nawe mugakundana, nirwo rushako rwemewe muri bibiliya.

Ibyo kwirinda cyangwa “dangers”

Urushako rudakwiriye cyangwa rutuzuye: Mururwo rushako, imibonano mpuzabitsina ikorwa nk’itegeko cyangwa agahato,nk’ umurimo w’uburetwa. Inshako zituzuye zigira inzego eshatu: urushako rurimo ubusa, urushako rwibwe, urushako rutanyura.

Urushako rurimo ubusa : Iki ni igihe habaye gushakana binyuze mu mategeko, abashakanye bakanakora n’imibonano, ariko nta rukundo rugihari. Ibi bishobora guterwa n’impamvu nyinshi: nko kuba harabayeho abantu gushakana ari bato, cyangwa bihuse,…; hanyuma icyo bitaga “urukundo”ntirubashe kuba “komatana”, cyangwa urushako rwabo rukaba rwari rushingiye ku bigaragara, nyuma bikabura, cyangwa se bataramenye kubagarira urukundo rwabo, rugasibangana kubera akazi kenshi, n’abana. Buri wese agahugira mu bye bimufitiye inyungu.

Urushako rwibwe: Dore ikirugaragaza ; Umugabo n’umugore bazi ko bakundana, bagakora imibonano, ariko bakaba batarashakanye byemewe n’amategeko. Ibyo ni ibigeragezo duhura nabyo cyane muriki gihe. Kumva ko gushakana binyuze mu mategeko ari ibintu bitari ngombwa cyane, ari kugaragaza gusa imbere y’abantu ibisanzwe bihari, ushobora kubikora cyangwa ntubikore.

Urushako rutanyura:Iki ni igihe abashakanye babikoze banyuze mu mategeko,barakundana, nta nubwo bateganya gutana. Ariko nubwo bimeze bityo, imibonano yabo ikaba itabanyura, ntiyuzure. Ni imibonano inyura hejuru, igahuza imibiri ariko imitima ntinyurwe, n’abashakanye ntibigire ico bibabwira.

Tube maso tumenye ko satani yahagurukiye kurwanya ingo z’abakristu, cyane izabakorera Imana. Ni tutayoberwa ibyo agamije,(2Abakorinto 2:11), bizatuma tuba maso. Urukundo hagati yabashakanye ni ubushake!

Ishusho ry’urushako rwo mw’isi ishobora kugira umugayo, ariko hari umusi tuzaba mu rushako rwacu na Yesu, turi umugeni yaguze amaraso ye. Dutangire kubaha urwo rushako tukiri mw’isi, bitume tubanaho mw’isi n’abo twashakanye turi mu mwuka.

Ingingo eshatu twabonye haruguru ni ingenzi cyane: Kubigaragaza mu ruhame kw’abashakanye bigomba kubanziriza kubana no gukora imibonano, bitari uko haba habayeho kutubahiriza ibyashizweho n’Imana. Niyo mpamvu bibiliya yita “ubusambanyi” imibonano mpuzabitsina yose itari mu rwego rw’urushako.

1Petero3: 1-2: Namwe bagore n’uko mugandukire abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry’Imana bareshywe n’ingeso nziza z’abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kwubaha.

Bibiliya itubwira ko umugore abasha gutsinda umugabo we atavuze ijambo narimwe amutsindishije imirimo myiza n’ingeso nziza amubonamo. Uko byagenda kwose, nubwo waba uzi kwiha amahoro ute, iyo ufite urugo washatse, hari inshingano ebyiri zizahora imbere yawe: urugo ubwarwo n’abana iyo wagize umugisha wo kubabona.

Birashoboka ko wowe waba ukora wenyine umugabo agasigara m’urugo, birashoboka ko yaba ari mwiza akaba yagufasha kwegeranya ibyo murugo harimo n’abana mugihe udahari, ariko ntibyabuza ko ukomeza kugira ibikureba nko gukora kuburyo urugo rwanyu ruba aho kuruhukira, kwishimira, no kugubwa neza k’umuryango wose.

Hejuru y’ibi byose ugomba no kwuzuza iby’inshingano z’abashakanye, ukamenya iby’imirire y’abawe, ukaba umubyeyi mwiza k’ubana bawe, ugasabwa kugwa neza mubihe byose no mubintu byose, ariko cyane ubugingo nabwo bugahamanya n’umwuka w’Imana ko bur’amahoro.

Bigoye buri wese kuba yabyuzuza ashatse kubishyira mu mbaraga ze ariko inkuru nziza nuko iyo usabye Imana ngo mubigendanemo, iragushoboza byose bikagenda neza kandi nawe ntuvunike.

Ubaye hafi y’Imana yakwereka uburyo ki wahindura urugo rwawe urugo rw’amahoro, aho buri muntu agera akumva arisanga, akaruhuka, akishima, akaganira yumva yisanzuye. Wayisaba ikakuyobora urugo rwawe rugahora rusukuye, buri kimwe kiri mu mwanya wacyo haba mu gikoni, mu byumba, m’uruganiriro, mu bwogero n’ahandi hose.

Ibi ngibi n’ibintu byoroheje ndetse abagabo ntibakunze no kwibuka kubishimira abagore babo, ariko kandi nibintu babona vuba iyo bidatunganije! Umugabo yamara n’ukwezi ari nta kintu ashatse mu kabati ariko nahaguruka har’icyo ashaka aragishaka aho ngaho akizi ntabwo kigomba kubura!

Tekereza na none abaye yatinze ku kazi akaza ananiwe, ashonje agasanga ibyo kurya bidatunganije! Abaye akijijwe neza yakwihangana ariko waba umugerageje kuko biri mu nshingano zawe kumutunganiriza ibyo byose. Ntabwo bisaba kuba ufite urugo rurimo ibintu bihenze, uko byaba biri kwose ubyitayeho urugo rwawe ruba rwiza hahandi umugabo nawe atakwishisha kuzana inshuti ze ngo zibasure.

Ibi byose bigomba gukorwa kandi tutirengagije kurekera umugabo umwanya we wo kuba umutwe w’urugo. Uwagerageza kuba byose, akaba umutwe akongera akaba n’umutima, yavunika cyane kandi byamunanira ntacyo yabasha kugeraho kuko bahora we n’umugabo we mu ntonganya n’impaka zidashira. Imana yaremeye umugabo kuba umutwe w’urugo, abikwiriye cyangwa atabikwiriye, abyitwaramo neza cyangwa se nabi!Uko niko Imana yabigennye. Ibi na none ntibisobanura ko iyo myanya irutana, iruzuzanya. Umwuka w’Imana abe kuri twe ajye ahora atwibutsa ibi, Amen

“Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora, aba umugore we aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije” Itangiriro 24:67

Bibiliya ijya itubwira ngo ubonye umugore mwiza witonda, aba abonye ikintu kiza cy’igiciro, akaba agize umugisha mwinshi ahawe n’Uwiteka Imana ye.

Isaka nawe ngo yashatse afite umubabaro ku mutima, nta byishimo, ariko ngo Rebeka ahageze ubuzima bwa Isaka bwarahindutse, ngo yashize umubabaro, ahari yaravugaga ati ndashima Imana yakumpaye! Ngo Rebeka yamwibagije umubabaro w’urupfu rwa nyina.

Nkiri umwana hari umugabo wajyaga avuga ngo umugore ni: umugome, umugozi, umurozi… n’andi mazina mabi ntibuka. Maze gukura naribajije ngo, iyo aba akiriho mba naramubajije ikibazo yahuye nacyo cyatumye nta kiza yabonye mu rushako mu gihe ku bandi gushaka biba igisubizo.

Nandika aya magambo ndifuriza abamama bagenzi banjye kuba ab’umumaro mu ngo bashatsemo. Reka twe kuba ikibazo, ahubwo tube igisubizo, reka aho kuba impamvu y’umubabaro, tube impamvu yo gushira umubabaro kubo twashakanye.

Hari umugore ngo washatse kumenya izina umugabo we amwita muri telefoni ngo ayihamagaye asanga yamwise izina rya gereza imwe ikomeye!!!! Ni ukuvugako kumugabo, umugore ngo yagereranwaga na “gereza” cyangwa aho bafungira imbohe. Mbese iwe ntihari ahantu ho gushirira umubabaro ahubwo hari ahantu atabonera amahoro cyangwa umunezero, ubwizasanzuro.

Aha, sinashatse kujya kure ngo menye hagati y’umugabo n’umugore uwatumaga urwo rugo ruba rubi ,ariko Imana idusange kandi iduhe ingo nziza zo kwishimiramo. Muri iyi nkuru batubwiyeko ngo na Isaka yamukundwakaje cyane!! Wasanga wenda nabyo byaragize uruhare mu gutuma Rebeka nawe aba mwiza umugore wo kwifuzwa!!!
Uwiteka ashoboye kuduhindura no guhindura amateka y’ingo zacu ariko birasaba ko tubiharanira tukanabisengera
Yesu adusure.

Bakundwa muri Kristo, hashize igihe nshaka gusangira namwe aka gace gato k’igitabo Billy Graham yanditse avuga ku buzima bwe, aho atwereka uburyo umugore we Ruth Graham ateye. Nakozweho cyane n’uwo mugore, n’urukundo akunda umugabo we n’uburyo amushigikira. Ntavuze byinshi, nabandikiye amagambo make aho Billy Ghaham avuga ku mugore we.

AGACE K’IGITABO CA BILLY GRAHAM CITWA "UWO NDIWE"
Uburyo twari tuguwe neza kuri ubwo butaka twariho ntabwo ariko byakomeje tugeze hagati y’umugabane. Hoteli Westleigh twari turimo twarahakonjeye cyane. Kubera ko ibyumba byose byari byafashwe, byabaye ngombwa ko badushira muri salon y’icumba ca nyiri hoteli. Hari hakonje cyane ku buryo Ruth yararanye umupira w’imbeho, n’amapantalo 2, nyuma arenzaho umwenda wa n’ijoro, ashiraho n’ikoti y’ubwoya bw’intama nari namuguriye. Nanjye ubwanjye nararanye ipantalo n’ikoti biri mu bwoya bw’intama. Ntabwo bitangaje ko amatama y’Abadagi benshi mur’icyo gihe yatukuraga.

Twakomeza kwakira amakuru y’umukobwa wacu, Gigi wari umaze kuzuza umwaka. Ruth byaramurizaga, kuburyo yahise yandikira ababyeyi be ngo: “Ejo nijoro nageregeje kwiyibutsa mu maso h’umukobwa wanjye. Njya nibaza niba koko mfite umwana w’umukobwa.”

Biza kuba ngombwa ko ataha amezi 2 mbere ko turangiza ivugabutumwa. Ntibyashobotse ko muherekeza ku kibuga c’indege kubera amateraniro yari atangiye kandi hari n’umuyaga mwinshi kandi mfite inkorora. Amaze kugenda, hari ubwo numvaga ndi jyenyine, ariko amabaruwa yanyandikiraga akantera intege.

Muri icyo gihe twari dukeneye amafaranga, mpita nandikira uruganda rwa gikristu muri America, mbabwira ko nkeneye amadolari 7000 kugira ngo ndangize umurimo nari ndiho. Nyuma y’ibyumweru bibiri, banyohereje ibaruwa riri kumwe na cheque. Ruth ahita yihutira kunyoherereza intungamubiri se wiwe yari yarateguye kubwanjye. Aranyandikira ngo:” Cheri, noneho ubu ngubu wemere ufate ibi binini.”
Ruth yagiraga impungenge kubera ukuntu yabonaga nanirwa mu murimo w’Imana. Aranyandikira ngo: “ Biroroha rimwe na rimwe kwiyica mu kwirengagiza bimwe mu byo twakagombye gukora. Mu by’ukuri, byaba byiza gufata akaruhuko gato uri kw’isi aho kuruhukira iwabo ya twese ibihe byose!”

Ntaramusubiza, arongera yandika irindi baruwa kubera ko yiyumvisemo ko ashobora kuba yaranteye kwishinja ko mpugira cyane mu murimo w’Imana nkaba kure y’umuryango:

“Nubwo ntandukanye nawe, imirimo yacu igatandukana, waketse ko n’imitima yatandukanye, ariko ndumva ndi hafi yawe kuruta ikindi gihe cyose. Aho uri hose, ndi kumwe nawe mu masengesho no bitekerezo. Birasa nkawo bigoye kuba wanshira mu bitekerezo byawe kubera inshingano nyinshi ugira, ariko nzi neza ko unkunda. Igihe gito twamaranye muri iryo vugabutumwa riri gutuma nsobanukirwa ibyo uriho urabamo. Wicunge neza. Haracari byinshi byo gukorera Imana, kandi turacafite byinshi byo kuvumbura mu rukundo rwacu.”

Nahoraga ntangazwa n’ubwenge, no kwitwararika umufasha wanjye yangaragarizaga. Yahoranaga imivugo, ariko sinzi igihe yabyandikiraga. Kimwe muri byo cyankozeho niki:

Kunda

Udashaka gutanga amategeko,
Ni biba ngombwa ko urira, urire
Ariko urire wihishe.
Umutima wawe uziga,
Ko nabyo ari gukunda,
Gukunda kutihisha,
Gusukura, guteka,
Gupanga imyenda,

Ibi ngibi byose birasobanura ngo, « Ndagukunda »
Iyo ubikoranye urukundo.

Kubw’iyo mpamvu,
Ukunde udatanze amategeko,
Urire nibiba ngombwa,
Ariko urire wihishe,
Umutima wawe uziga,
Intambwe z’ubuzima bwawe,
Uzamenya indirimbo ugomba kuririmba,
N’inzira ugomba kunyuramo.
Rero, ukunda.
------------------------
Ndipfuza ko Ruth Graham yatubera urugero rwiza rw’umugore uzi gushigikira umugabo we, cyane kuri abo bafite abagabo bakorera Imana umwanya wabo wose. Imana ibahe umugisha nk’uko ubutunzi bwayo buri muri Kristu Yesu.

Byanditswe na Ruth Graham

Bishop Nzeyimana Innocent umushumba w’itorero Nayoti akaba n’umuvugizi waryo mu Rwanda, nyuma yo kubona ibibazo bitandukanye biri mu ngo z’abanyarwanda, yateguye inyigisho anyuza ku maradiyo atandukanye, zigamije kwigisha no guhugura abashakanye, abibutsa ko icyo bapfana kiruta icyo bapfa.

Akaba ari yo mpamvu atanga inyigisho zikurikira.

“Umugabo akwiye kumenya ko yitwa umugabo kubera ko afite umugore, umugore nawe akamenya ko yitwa umugore kubera ko afite umugabo, mbere yo kugira icyo bapfa bakabanza bakareba icyo bapfana.” Niko Nzeyimana avuga

Umugore w’umunyabwenge yubaka urugo rwe , ariko umupfu we ararusenya (Imigani 14:1) si umugore gusa ubwirwa kuko iri jambo n’umugobo riramureba.

Umugore n’umugabo bashikamishije umutima ku ijambo ry’Imana n’amasengesho, urugo bararwubaka rugakomera, niyo ibibazo byaza bisanga bashikamye kuko baba bashikamishije umutima ku ijambo ry’Imana riri muri bo.

Abantu benshi usanga bubaka ingo z’umuhango babanye batabanye, kubera kudasenga by’ukuri, ariko ahari urukundo abashakanye babana neza, mu rukundo n’amahoro.

Ndi uw’umukunzi wanjye kandi urukundo rwe ararungaragariza (Indirimbo za salomo 7 : 11) Umuntu ukunda hari ibintu umukorera bitandukanye nibyo ukorera abo abandi, umuhozaho umutima, ntiyataka ngo ubure kumubwira ngo komera, iyo yitsamuye uramubwira ngo urakire, yaguhamagara ukamwitaba uti ”karame”.

Icyubahiro umugore ahabwa kubera ko afite umugabo, hamwe n’icyo umugabo ahabwa kubera ko afite umugore baba bakwiye kugisigasira, bakirinda intonganya n’amakimbirane bakabana mu mahoro.

Abagabo aho bava bakagera bakunda icyubahiro, niwubaha umugabo wawe, urugo uzarwubaka, umugabo nawe nakunda umugore we nta kabuza urugo ruzaba amahoro masa.

Abashakanye baba bakwiye gufata umwanya bakaganira, ku bibazo biri mu rugo bari ahantu hatuje bagafatanyiriza hamwe gushaka ibisubizo by’ibibazo, mu mahoro hatabayeho intonganya.

source;igihe.com

Burya umugore ni we rufunguzo rw’umubano, mu bavandimwe n’abaturanyi. N’ubwo umugabo yagira ubuntu n’urugwiro, n’ubwo yamwenyurira abandi no kugerageza kwakira, ntacyo byamarira abashyitsi, abaturanyi n’abagenzi, kuko inyifato y’umugore ari yo itanga ikaze. Imyifatire mibi y’abagore ni yo yirukana ababagenderera.

Dore bimwe mu biranga umugore mwiza :

1. Yubaha Imana n’umugabo we; 2. Agira umwete ku mirimo myiza; 3. Azi kugabura ku gihe, azi no gushaka ibikenewe; 4. Akunda gufasha abo arusha ubushobozi; 5. Amenya kubana neza n’abaturanyi;

6. Yita ku bashyitsi akabagirira neza; 7. Azi kwifata mu magambo; 8. Yihanganira ubukene n’igihombo; 9. Ubukire ntibumutera isumbwe no kwishyira hejuru; 10. Aharanira ibyakubahisha umugabo we.

Nk’uko umugore mwiza atabiterwa n’ubwiza bw’inyuma ni nako n’ububi bw’umugore budaterwa n’imiterere y’inyuma, ahubwo ububi bushingiye ku ngeso mbi zituma aremerera uwo bashakanye, abo babyaye, abaturanyi ndetse n’abahagenda.

Ibintu biranga umugore mubi

1. Umugore mubi yanga gusangira ingorane n’umugabo we, ntibahuza ibitekerezo, ntabwiza umugabo we ukuri. Iyo umugabo ageze mu byago ,umugore mubi aramutererana.

2. Umugore mubi abaho imibereho itagira intego n’imigambi, yikubira inyungu. Ntamenya ibyo umugabo we akunda, n’iyo abimenye arabimwima. N’iyo abikoze, abikora atishimye.

Urugero runini rukunze kugaragara mu mibonano mpuzabitsina aho yiyima uwo bashakanye yanayikora akiyikora inyungu cyangwa akayikora amucyurira.

3. Iyo agahararo gashize cyangwa habonetse igihombo, umugore mubi atangira gukoresha agahimano n’incyuro, ndetse no kwikeka.

Urugero: igihe umugabo nta kazi afite,yirukanywe ku kazi,cyangwa ugasanga umugore arusha umushahara umugabo,umugore mubi azamucyurira,amusuzugure rimwe na rimwe amusuzuguze inshuti n’abavandimwe, hari n’abadatinya kumuzaniraho abandi bagabo.

Na none kandi, umugore mubi ntatinya guhemukira uwo bashakanye, abikoresheje gukunda abandi bagabo, akima umugabo we urukundo rutagabanije yari afiteho uburenganzira. Kuri iyi ngingo, umugore nk’uwo aba akomerekeje umutima w’umugabo we, amutesheje agaciro mu bandi, amaherezo benshi bakabigwamo.

4. Umugore uhora ahanganye n’umugabo we. Bene uwo ahora mu ifuti rimwe, yemera icyo ashatse gusa, ntiyemera gukosorwa kandi ntava ku izima. Ibyo bigabanya urukundo umugabo we yamukundaga, kugeza ubwo yifuza abandi bagore cyangwa akabura ubushake bwo kumunezeza. Ni cyo gituma uwo umutima wanze umubiri utamukunda.

Uyu mugore ahora yitotomba. Amategeko atagira ishingiro ni cyo gitaramo amenyereza ab’umuryango we. Iyo byamaze kumutegeka, ntatinya kubigaragariza mu nzira no mu ruhame.

5. Umugore mubi anyereza umutungo akoresheje gusesagura mu iraha n’ibinezeza binyuranye, no kuwiba awuhisha ahandi (awujyana iwabo), gukoresha ibirenze ubushobozi (ibirenze ibyinjira mu rugo). Ubunebwe n’ubutandame bituma yicisha inzara abana, umugabo n’abashyitsi.

6. Umugore mubi aba umusinzi azana ingorane zitesha abana ubwenge, gahunda n’ubuzima. Ntahuza gahunda n’umugabo we, abana be bariyobora bakaba imfubyi akiriho. Akabera ikirumbo uwamushatse, agahinduka inshuti y’abatagira gahunda.

Ikindi ni uko umugore mubi atamenya ibyo asabwa n’ibyo abuzwa. Intwaro akoresha ni ukwivumbura no kwijujuta, ahora yibutswa ibimureba, ahora ahembera amahane.

7. Umugore mubi yemera inama zose atabanje kuzigenzura. Urwe rushobora gusenywa n’iyo avuka, aramutse agendeye ku ngengabitekerezo y’umuryango w’iwabo akomokamo cyangwa inshuti ze. Aho ngaho, umugabo aba asenyewe n’uwamushyingiye (kwa sebukwe).

Bene uwo mugore, nyirabukwe na sebukwe abahindura nka bakeba be, agahora ahirimbanira guhangana na bo ngo agaragaze ko bamubangamiye! Umubano mwiza w’abashakanye ushobora kwangizwa n’umugore wanga inama nziza z’umugabo, akagendera ku z’iwabo n’iz’inshuti mbi afite.

Ingaruka 3 zibaho iyo umuryango ufite umugore mubi:

Ingaruka ni uko ahanini abana bamwigana ibyo abatoza n’ibyo bamwigiraho, bakabyanduza abo babana bikaba uruhererekane mu miryango bazubaka.

Imico mibi y’umugore yica ibyifuzo n’imigambi myiza by’umugabo. Umugabo ntiyongere kumwishimira, bikamutesha icyerekezo cyiza yari afitiye umuryango.

Ibyo umugore mubi yakoreye abaturanyi bituma bagambirira kubimwitura akaba ibuye risitaza ku bamukomokaho kimwe n’abavandimwe.

Nta waba umugore mwiza ngo abure inenge nta n’uwaba mubi gusa ngo abure icyiza na kimwe agira. Icyangombwa ni kumenya ibyo udakora neza ukabikosora n’ibyo ukora neza ukarushaho.
Source jesus.rw

«Abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro, kandi nijoro itabaza rye ntirizima» Imigani 31 : 18 -

Ni gute wagira uruhare mu iterambere ry’urugo rwawe? Ku mugore wirirwa mu rugo, biragoye ko yakongera ubutunzi mu rugo; ariko ku mugore ukorera hanze y’urugo birashoboka, kuko azana umushahara, agafatanya n’umugabo guteza imbere urugo.

Ariko hari uburyo bwinshi umugore yagira uruhare mu iterambere ry’urugo. Iyo nafataga uburoso nkasiga irangi ku nzugi n’amadirishya, byatumaga amafaranga yagombaga gusohoka agabanuka kuko niba twagombaga gushaka umukozi udusigira irangi, byashoboraga kuduhenda.

Ikindi, kugira akamenyero ko kwikoresha bizana inyungu! Iyo nazingaga imyenda y’abana nayitera ipasi, nasohoraga amafaranga make nashoboraga gukoresha ibindi mu rugo.

Noneho iyo najyaga gusoroma imboga mu murima…, ntitwabashaga gukena kuko twasoromaga imboga, ntibibe ngombwa ko tuzigura.

Gusana ibikoresho byangiritse na bwo ni uburyo bwo gukoresha neza amafaranga mu rugo, kuko iyo bisanwe neza byongera gukora igihe kirekire ntibibe bikiri ngombwa kugura ibishya.

Kwitekera no kuba mason go ibintu bidasesagurwa na cyo ni ikintu cyiza: kumenya gukoresha ibyasigaye bifasha kutamena ibyo kurya.

Dushobora kandi no gutoza abana bacu gukoresha neza umutungo kamere, gukoresha neza amazi, umuriro, kugira ngo umuryango wose ugire uruhare mu micungire y’umutungo w’urugo. Iyo umuntu yoze neza amazi ntiyidumbaguze, facture y’amazi iragabanuka!

Iyo tujimije amatara kandi tukagabanya gushyushya ibyo tudakeneye, umuriro twakoreshaga uzagabanuka maze facture ibe nto. Niba rero dukunda gukora ingendo ni akarusho! Ni byiza kugabanya gufata taxi voiture. Ibi bizatuma amaguru yacu ananuka, n’umufuka ubemo amafaranga!

Byashoboka ko ako kamenyero kose katagabanya amafaranga yagombaga gukoreshwa mu rugo, ariko bigabanya umutwaro, kandi na byo ni byiza! Baca umugani ngo ako uzigamye ntikaba gato «Il n’y a pas de petites économies» !

Eveline Simonnet

Kunesha k’urugo cyangwa k’umuntu w’ingaragu biterwa n’uburyo uwo muntu abana n’Imana. Ubuzima bwacu bugomba gushingira ku Mana no ku ijambo ryayo. Imana nta bwo ari inyongezo ku buzima bwacu, ahubwo ni urufatiro rw’ubuzima bwacu.

Urugo ruhabwa umugisha iyo abashakanye babayeho ku bw’Imana. Biragoye ko tubona ukuboko kw’Imana mu buzima bwacu iyo tubaho uburyo tubitekereza n’uko tubigambirira. Imana nta bwo iha umugisha imigambi yacu, ahubwo iwuha imigambi yayo. Urugo ruhawe umugisha rutumbira Imana kugira ngo ruyumve irugira inama. Iyo umugabo n’umugore begera Imana, ibaha ubwenge bw’uburyo bakora ibyo batumvikanaho, ikabasubiriza ibibazo byabo. Ijambo ry’Imana rituma urugo rugira umuco, rukamenya ingamba zo gufata mu buzima bwa buri munsi.

Urugo ruhawe umugisha ruba:
• Rushyira hamwe
• Ntiruharanira inyungu nk’izabatizera (Mt.6 :31-33)
• Ruhesha Imana icyubahiro mu byo rukora byose (1 Abakorinto 10 :31)
• Rubaho ku bw’Imana (Mt.6 :24)
• Rubana akaramata (Itangiriro. 2 :24)
• Rurimo ubwumvikane (Amosi 3 :3)
• Ntabwo ruha Imana ibisigazwa (udusengesho duke, kujya mu materaniro gake, rutanga gake...) - Ibyakozwe n’intumwa 5:1, 2
• Nta bwo rusimbuza Imana ibindi (Yeremiya.2 :13)
• Ruharanira gushaka Imana no kubaka kuri yo
• Rurangwamo urukundo (N’ubwo rwagira ubutunzi bwinshi nta rukundo byaba ari umuyaga) - 1 Abakorinto 13:3
• Rugira umwete wo gukura no guhinduka (Abaroma. 12 :11)
• Abashakanye bamenya gusabana imbabazi (Abakolosayi 3:13)
• Rwizera Imana no mu bigaragara nk’ibikomeye: kuko ari yo yo kwizerwa (1 Abatesalonike 5 :23-24)

Twaremewe kubaho duhesha Imana icyubahiro, no mu gihe twubatse ingo. Birashoboka ko urugo rugirwa n’abigishwa beza ba Kristo. Ibi birashoboka kuri ba bandi bifuza guhinduka no kugendera mu rukundo no kwizera biri mu Mana. Imana yo nta bwo ihinduka, ariko iriteguye kuduhindura uko bikwiriye. Imana ishimwe ku bwa Kristo Yesu, kuko ku bwe byose bishoboka. Ni we uhindura ibikomeye kuba ibyoroshye, ibidashoboka akabihindura ibishoboka!

Iyi ni inyigisho yatanzwe na Pasteur Antoine RUTAYISIRE kuri Phases zirindwi zigize Umuryango.

Pasteur atangira avuga ko mu mibereho y’umuryango habamo ibihe birindwi bitandukanye, bikaba bikomerera umuryango kuko urukundo rwa buri kiciro ruba rutandukanye n’urwo mu kindi:

PHASE YA MBERE : MBERE YO GUSHAKANA

Iki ni igihe abantu baba bakiri FIANCES. Umwe aba ari CHERIE -CHOU-CHOU. Iki gihe biba bishyushye, Umwe asaba ikintu undi akakimuha nubwo yaba atagifite akagishakisha kugera akibonye.

Muri iyi Phase umwe ashobora no kuanirwa kurya atabonye undi. Ibintu biba bishyushye, urukundo ari rwose.Muri iki gihe ibintu byose biba biryoshye, umwe adashaka icyababaza mugenzi we.

Buri wese aba afite amatsiko yo kumenya icyo mugenzi we akunda ngo akimukorere. Uretse n’ibyo kandi, buri abahanga bemeza ko aricyo gihe cyiza cy’urukundo rwuzuye, kuko bemeza ko imibanire hagati ya GARCON-FILLE batararyamana ariyo iba ikirimo urukundo rwinshi cyane ariko rwuzuye amatsiko menshi. Bagakomeza bavuga ko iyo bamaze kuryamana urwo rukundo rutangira kugabanuka.

PHASE YA KABIRI : MUMAZE GUSHAKANA

Iki ni igihe ya matsiko aba atangiye kugabanuka kuko buri wese aba yamaze kubona ibyari bimuteye amatsiko cyane bya mugenzi we. Iki gihe kandi, za CHERIE,CHOU-CHOU zitangira kugabanuka ho gato, bimwe wasabaga mugenzi wawe akajya kubishaka nubwo byamugoraga kubibona,atangira kubigabanya kuko mbere yagirango akwigarurire. None yamaze kukugeza iwe ubu uri uwe. Ubwo Urukundo ruba rwagabanutse ho gato.

PHASE YA GATATU : PERIODE IBANZIRIZA KUBYARA (PRE-NATAL)

Iki gihe, umugore Aba yaramaze gusama inda: aratwite, afite isesemi, nta Appetit akigira, arangwa n’umushiha....Umubiri w’umugore warahindutse cyane, ku buryo wa mugabo hari byinshi yajyaga abona ubu atakibona... iki gihe urukundo ruragabanuka, kuko rimwe na rimwe hari ibyo umugore umwegereza ati :"Biranukira.Umugabo ntaba akisanzura nka mbere.Kubw’iyo mpamvu, abagabo batangira kwisubirira hamwe bajyaga bataramira mbere.

PHASE YA KANE : IGIHE CYO KUBYARA (NATAL PERIOD)

Wa mugabo we, ihangane kuko iki gihe kiragoye. Rwa rukundo rwose wajyaga ubona ku mugore wawe ubu ntirukiri urwawe ahubwo ni urw’umwana.Ubu Madame aba atekereza umwana,areba ko yonse, ahanagura aho yitumye, amesa ibyahi, yoza BIBELONS,.....

Iyi mirimo yose ituma umugabo abona ko atakitaweho nka mbere.Mu yandi magambo aba abona ko atagikunzwe. Aha rero nicyo gipimo gipima kwihangana k’umugabo kuko ingo nyinshi zisenyuka zigeze kuri iyi PHASE.

PHASE YA GATANU : MUFITE ABANA (Hagati y’imyaka 10 na 12)

Muri iyi phase hazamo ikibazo cy’abana bazi ubwenge cyane.Rimwe na rimwe bagakina ababyeyi,ku buryo mujya gusanga mugasanga byabacanze mutari kumvikana kubera abana b’ubu bazi ubwenge cyane.Abana baba bazi icyo bashobora gusaba Papa wabo n’cyo basaba Maman.

Bazi icyo umwe yabaha n’icyo undi yabima. Ubwo rero icyo gihe bacunga Papa ahari wenyine bakamusaba kimwe Maman yabima,ubundi bagacunga Papa adahari bagasaba Maman icyo Papa yari kubima.

Muri iyi myaka umwana aba agushushanya, agasaba uruhusa rw’aho agiye kandi abizi neza ko aza gutinda.....Aha rero ababyeyi bahura n’ingorane kuko bajya kubona bakabona abana baramaze kugera kure.

Aha abana baba bari kwishakashaka, ngo bamenye ikiza n’ikibi, bagakora ibyo wowe udashaka bagirango bamenye uko ibintu bimera. Aha rero ni naho uzasanga umwana wo kwa Pasteur agenda mu byo ababyeyi badashaka.

Iyo ushatse kumubuza aravuga ati:" Twe nta kibazo dufitanye n’Imana ikibazo tugifitanye namwe n’imico yanyu ishaje." Ikibazo gikomeye cyane ni uko muri iki gihe, iyo abana bananiranye, umugabo ahindukirana umugore ngo ni wowe watumye abana banjye batagira uburere.

Iki gihe gisaba mwese ko mwihanganirana kuko umugore agira intimba ebyiri. Iya mbere agira abana yibyariye bamunaniye akagira no kuba amakosa yose ar kuyitirirwa na Papa w’abana kandi inshingano yo kurera urugo atari iye gusa.

PHASE YA GATANDATU : MUGEZE IGIHE CYO GUSHYINGIRA

Muri iki gihe haba hari ibibazo byo kutumvikana ku mukwe. muri iki gihe usanga umugabo n’umugore batumvikana ku muhungu uzatwara umukobwa wabo. Umwana w’umuhungu ( mu bapagane ariko) ashaka uko yazagera ku mukobwa wa naka,akiyegereza Papa we bakajya basangira ku mugoroba.

Abo bombi bakajya baganira umugabo atazi gahunda y’umusore,nawe ati:"Uriya muhungu ni inshuti yanjye.Yazageza igihe akaza mu rugo gusura umusaza, agahita abonana na wa mukobwa.Nyuma ati ndashaka kuzakubera umukwe.

Mama w’umwana ati:"Uriya ntiyambera umukwe. Se w’umwana ati:"Uriya atabaye umukwe nta wundi waba umukwe."Aha rero amakimbirane atangira kuvuka kubera ubwumvikane bucye kuri iyo ngingo.

PHASE YA KARINDWI : MWARAMAZE GUSHYINGIRA(EMPTINESS PERIOD)

Iki gihe cyitwa :"Empty nest" ni nko kuvuga "icyari kirimo ubusa". Iki ni igihe ababyeyi baba baramaze gushyingira abana bose, abandi bari ku ishuri, ababyeyi basigaye mu rugo bonyine. Muri iki gihe, barongera bagasubira muri bya bihe bya mbere bakirambagizanya, kuko umwe aba akeneye undi ngo bamarane irungu.

Iki gihe umukecuru ashobora kureka kurya kuko Umusaza aba ataraza. Umwe aba yumva atagenda wenyine atari kumwe n’undi kuko aba ariwe umumara irungu.Rwa rukundo Eva yahariraga abana rurongera rukagarukira uyu Adam, ubundi bakongera bakamera nka cyera muri CHERIE,CHOU-CHOU." IBIBAZO

Mu bibazo byabajijwe Pasteur Antoine RUTAYISIRE bijyanye n’uko abantu bajya babyifatamo ngo ingo zibe nziza, yasubije ko dukwiye kubakira kuri rirya tegeko ry’Uurkundo Yesu yadusigiye. Ikindi kibazo cy’abantu babura umwanya wo kwita ku bana babo, babona ko kubareresha abakozi nta burere bitanga, bakajya kubareresha muri BOARDING SCHOOL .

Pasteur ati:"Iri ni ikosa rikomeye kuko aba bana barereshejwe muri Boarding nta AFFECTION y’ababyeyi bazagira, Umubyeyi ntazanamenya niba VALUES(Indangagaciro) ushaka ko umwana wawe yazagira arizo afite.

Aha Pasteur yasobanuye ko nta wundi muntu wakurerera neza nubwo yaba abihemberwa kuko Umwana iyo arezwe n’undi ntumenya uburere yahawe ubwo aribwo. Pasteur aragiza asaba ababyeyi kurera abana babo kugeza nibura ku myaka 12 kuko aribwo uzamenya niba VALUES ushaka ko azagira yarazibonye.

MURAKOZE IMANA IBAHE UMUGISHA

Iyi nkuru yakusanyijwe na

N.J.Bosco/www.jesus.rw

Hashize iminsi, hari kuwa gatandatu mu gitondo ubwo nari mfitanye gahunda na mugenzi wanjye ijyanye n’akazi, hanyuma tujya ahantu turicara tubanza gufata amafunguro ya mugitondo. Nkuko byari bisanzwe, jye na mugenzi wanjye twahuriye ahantu abantu bafatira amafunguro (restaurant). Mu gihe twari twatangiye ikiganiro cyacu, nabonye ibintu byantangaje cyane, bituma nshaka kubikurikirana kugira ngo menye ibyaribyo..

Mu nguni ya ha hantu twari twicaye, hari hicaye umugabo ari kumwe n’umuhungu we uri mu kigero cy’imyaka 10 cyangwa 11, bicaye basangira kandi baganira.

Ubwo, hari abashobora kumbwira ko ibyo ari ibisanzwe ariko ntabwo bisanzwe. Bari bicaye barebana, ubona baganira rwose nta kurangara kandi ikiganiro cyabashimishije. Sinabashaga kwumva ibyo bari kuganira, ariko byari byoroshye ko umuntu yabitekereza. Narebaga uko uyu mugabo yunama cyane kugira ngo avugishe umwana we, ndeba n’uko uyu mwana yari amukurikiye amaso ku yandi. Mbese nari kubasha nte kumenya ikintu bari bari kuganira ? Nagize amatsiko cyane kubera ko bombi, buri umwe wese yari afite bibiriya imbere ye.

Uyu mubyeyi, yarari gusobanurira umwana we, umurongo wo muri Bibiriya, ukabona arakoza urutoki ku murongo wanditsemo. Mbese umutwe w’amagambo wari uwuhe? Ntabwo nabimenye, gusa icyo nizemo ntabwo ari ho cyari kiri.

Natangajwe n’uyu mubyeyi ufata isaha imwe cyangwa abiri kuwa gatandatu mu gitondo kugira ngo asobanurire umuhungu we ukuri kuri mw’ijambo ry’Imana.

Mbese amaherezo ibihe nk’ibyo bizagira ingaruka ki ku buzima bw’uyu mwana ?

Birumvikana ko bizamufasha mw’iyubakwa ry’ubuzima bwe bwa gisore, ndetse abaye n’umugabo ukuze ufite n’ urugo ndetse. Uyu mwana azaba afitanye n’Imana ubucuti bukomeye.

Mbega amahirwe yo kurera abana ! Ntabwo ari bose babonye ayo mahirwe.

Kubyara ntabwo bihagije. Birasaba no kubagaburira, ukabashakira ibiryo bakeneye kugira ngo bakure, babyibuhe nk’abantu nyine baremwe n’Imana kandi na none bazabe n’abana b’Imana.

Kubagaburira numvamo ko atari kubashakira ibiryo bakeneye bifasha umubiri gusa, ahubwo nanone ni ugushaka n’ibifasha imitima, by’umwuka. Ibyo biba bihagije.

Bamwe bambwira bati, « bafite abarimu babo b’ishuri ry’icyumweru », « twebwe ntabwo twamenya uko bigisha abana », bati : « ntituri abigisha », noneho aho bikomereye cyane abandi bati : « nta mwanya twabona. »
Kuri aba bose ndagira ngo twibukiranye ibi :

« Nuko mubike ayo magambo yanjye mu mitima yanyu no mu bugingo bwanyu, muyahambire ku maboko yanyu ababere ikimenyetso, muyashyire ku mpanga zanyu hagati y’amaso yanyu. Mujye muyigisha abana banyu, mujye muyavuga mwicaye mu mazu yanyu, n’uko mugenda n’uko muryamye n’uko mubyutse. Kandi muzayandike ku nkomanizo z’amazu yanyu no ku byugarira byanyu, kugira ngo iminsi yanyu igwirire mwebwe n’abana banyu mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza banyu ko azabaha, ihwane n’iyijuru riri hejuru y’isi.( Gutegeka kwa kabiri 11 :18-21)

Iyi mirongo yerekana neza ko Imana yaduhaye umunezero wo kurera abana. Ibyo bisobanura ko kandi ari twe yahaye ububasha bwo kuyihagararira twereka abana urukundo rwayo kuri bo.
Mwami warakoze kuduha abarimu bitanga batwigishiriza abana, ariko ibyo babakorera ntibigomba gukuraho umwihariko wacu wo kwiyigishiriza abana bacu.

Ntidushobora kandi ntitugomba kugira undi muntu wese duharira iyo nshingano yacu yo kwiyigishiriza abana bacu. Imana izatubaza buryo ki twitangiye icyo gikorwa.

Ahari mwambwira muti : « Mbese nabibasha nte n’intambara, n’ibyaha nisanganiwe zitanyoroheye ? »

Imana iratuzi, ntitegereje muri twe kwera cyane, ahubwo ko tuyitegera amatwi, kandi tukita ku burere bw’abana yaduhaye ibitewe n’ ubuntu.
Mbese wayicumuyeho ? ninde se utarabikora ? Ntutinye gusaba Imana imbabazi uko byaba bimeze kose irakubabarira. Ubutware Imana yaguhaye ntibuzakurwaho niba uzi kuyisaba imbabazi.

Urukundo mukundana nk’abashakanye ndetse mukanarugeza no ku bana, ruzababera urugero rw’urukundo Imana ibakunda. Mbega inshingano ! yego birakwiye, dufite ubuntu busaga bwadufasha kwuzuza izo nshingano.

Mwaba muriho mwembi uko mwashakanye, waba usigaye uri umwe, mwene Data ntucogore.! Imana iri kumwe nawe kugira ngo igushoboze. Izaguha intwaro ukeneye nuzimusaba..

Mu gihe nk’iki usanga umuryango ariwo ntego satani arasaho cyane, inshingano yacu nk’abizera ni ngari cyane. Imiryango yacu niyo cyitegererezo Imana yahisemo kugira ngo umuntu wese arebereho urukundo Imana idukunda. Twongere twibukiranye ariya magambo ari mu rwandiko rwa Yohana noneho duhange amaso uwaduhaye ayo masezerano.

3Yohana : 4, « Nta cyantera umunezero waruta uwo kumva ko abana banjye bagendera mu kuri »
Inyigisho ya Eric-Vincent Dufour

Kuki Imana igusaba kugandukira umugabo wawe? Muri rusange, iyo Imana igusabye kugandukira umugabo wawe ni uko iba izi yuko kuganduka bitari muri kamere yawe. Ni cyo gituma umugore ashakisha uko yaca bugufi iyo umugabo amusabye kugira icyo akora.

Igihe kimwe twitegura kujya mu gitanda, umugabo wanjye yarambwiye ati «Zimya itara nasize ryaka!» Nyamara jyewe nishe amatwi, kuko ntashakaga gukora ibyo ambwiye. Ku bwanjye byari itegeko ngomba kumvira. Numvaga nshaka ko ambwira byibura ati «Mukundwa, ndakwinginze niba bishoboka zimya itara.»

abagabo benshi bakunze gutegeka, biba muri kamere yabo, mu gihe abagore baba babategerejeho amagambo yuje ubugwaneza. Ni cyo gituma abagore bigomeka, kuko baba biteguye guhabwa amategeko nk’ayo mu gisirikare.

Kutagandukira umugabo ni icyaha, kuko Imana mu ijambo ryayo isaba umugore kugandukira umugabo we nk’uko tubisoma mu Befeso 5: 22 ngo “Bagore, mugandukire abagabo banyu nk’uko mugandukira Umwami wacu.”

Abagore batabasha guca bugufi ngo baganduke, ndabasabira ngo Imana ibahe guca bugufi no kumvira nk’uko Imana ibibategeka.

Dominique Dumond

YESAYA 48 : 17 « Uwiteka umucunguzi wawe, Uwera wa Isirayeli aravuga ati : ni jyewe Uwiteka Imana yawe ikwigisha ibikugirira umumaro, ikakujya imbere mu nzira ukwiye kunyuramo. »

Njya ntekereza cyane ku rugo rwa Nebukadineza, ibintu bitangiye guhinduka mu rugo, uko umugore byamugendekeye.

NEBUKADINEZA NI NDE ?

Yabaye umwami w’i Babuloni kuva mu myaka 626 – 605 imbere y’ivuka rya Yesu. Yari umwami ukomeye cyane, agatera amahanga menshi, akayatsinda, aba icyamamare murumva namwe ko umufasha we yari yishimiye intsinzi y’umugabo we.

Ukuntu yari abyitwayemo nta wubizi, ariko icyo nzi nuko intsinzi y’umugabo idatera umugore we guca bugufi, ahubwo zimushyira ahandi hantu.(Hejuru)

Mbese abagore b’abashyizwe hejuru (abayobozi bakuru, abapastori n’abandi) bimeze bite ? Icyubahiro Imana yahaye abatware , hari abo gihindura mu myifatire bakibagirwa ko Imana ishobora guca muri uwo mwanya barimwo kugira ngo ihindure ingeso zabo, bahinduke babe abakozi bashyigikiye umurimo w’Imana batawuteza urubwa.

Kuba umuryango wawe waragiriwe neza n’ Imana ntibivuga kuba muka Mwuka Wera. Turavuga intsinzi hano ariko ntituvuze ku myifatire mu rugo n’abakozi, kubatwaza igitugu, gusharira gusuzugura abandi mutangana n’ibindi…… Muka Nebukadineza hano aragereranywa nabo twubaha mw’itorero, no mw’isi.

Nigeze kugendana n’umu « taximan » (umushoferi wa Taxi) agenda avuga nyirabuja ko ari « IGIKASHI » (inkashi) Icyo, ni igitoke bakuramwo inzoga y’urwagwa, ntigitekwa kuko kirakarata. Uwo ngo yari muka muyobozi runaka, ngo akanga agasuzuguro.

KWA NEBUKADINEZA BYARAHINDUTSE

Mu rugo, ikiziye umugabo, gifata n’umugore. Haje icyubahiro, mwese mukibamwo. Haje akarengane, mwembi murababarana. Haje intambara, mwese muzijyanamo, ariko mugatandukanira ku buryo muzitwaramo. Ndatekereza ko Imana yashatse kwigisha mu ka Nebukadineza ibi bikurikira :

1° GUSHAKIRA IGISUBIZO KU MUNTU

Nebukadineza amaze kwirukanwa n’Imana ku bwami, ibintu byarahindutse mu rugo. Umugabo ashobora kuba ari nta kazi afite, ashomereye, cyangwa se atakigira icyo atanga mu rugo kuko ibihe bitifashe neza. Ibyo bihe, si we aba yategetse ko bibaho.

Imyifatire y’abadamu benshi iba mibi muri icyo gihe kuko aba ahanze amaso utagifite bwa bushobozi bwa mbere, bigatera umwuka mubi mu rugo (gusakuza, kumuvuga hanze, kutamuha icyubahiro akwiriye….).
Hari umugore wagaburiraga umugabo ibiryo bitagira umunyu ati :« ntawo muha, kuko nibyo arya ntamenya aho biva. »

Bibiliya itubwira guhanga amaso Yesu, niwe utanga amahoro mu bibazo, niwe ufite igisubizo, niwe kandi wigisha umuntu ukuntu yifata mu kibazo akagisohokamo yungutse mu mwuka, agakorera Imana afasha abandi biri kunanira.

2° GUTANGA KURUSHA GUHABWA

Ijambo ry’Imana ritubwira ko icyo twifuza ko abandi badukorera, tubanze natwe tukibakorere.

Umubyeyi w’umurundikazi aragira ati : « Inyuma y’ imyaka 10 ndi mu rugo nshaka cyane n’ingufu zanjye zose gukundwakazwa, kwitabwaho n’umugabo wanjye, nirirwaga ndira, ngahora mbyimbye umutima kandi simbe nabasha gusobanura impamvu meze ntyo gusa impamvu n’uko ntabonaga bya bindi nashakaga noneho ngasanga kurira no kubyimba ariwo muti. nasenze Imana nza gusanga umutware wanjye murenganya, atari we mubi ahubwo ari jye mubi »

Arakomeza ati twaje kuganira mvuye mu masengesho, umwuka ampata guteka neza uwo munsi, kugira isuku ahantu hose. Umugabo arankundira turaganira, musaba imbabazi, ko maze igihe kirekire nitwara nabi, ibintu nabifashe uko bitari, mwemerera ko ubu ngiye kumubera umutegarugori mwiza, n’umubyeyi w’abana mwiza, musaba kubimfashamwo.

Umugabo nawe amusubiza ati : « jyewe nashatse umugore nifuza ko yambera mama nabuze kera, akambera inshuti akankunda akankundira n’abanjye. Ntabyo nigeze nkubonamo, mpitamwo guceceka no kukwihorera. Amagambo yawe niyo yatumaga ntaha ntinze. Natekereje kenshi kukugurira imyenda, cyangwa ko tujyana iwanyu nkasanga wahindanye, usa nabi cyane wabyimbye nkabona sinabona aho mpera nkubwira ibyo nabaga nshaka kukubwira.»

Niba ushaka gufatwa neza, banza nawe ubikore, ubikorane urukundo utarindiriye ko abigusubiza. Komeza, ubikore, igihe gikwiye, Imana izabikugarurira byose kandi bidahindurwa n’ibihe.

Umubyeyi umwe yigeze kumbwira ati ese ko utaje kumbaza ukuntu intambara ya Irani na Iraki yarangiye?

Irani sinari nzi ko ari we wari uri kwivuga, naho Iraki ikaba umugabo we !! Icyo nari nzi n’uko hari umwuka mubi mu rugo rwabo, hari ibyo umugore yashakaga ko umugabo amukorera ntabikore. Namubajije nti byagenze bite se? Ati Imana Yampaye aya magambo ubu niyo ndi kugenderaho : 1 Yohani 3 : 16 ( Musomyi ihangane uyasome). Ati nize kubabarira, kureka ibintu no kurekera umuntu ibintu none narasubijwe, ibyo nifuzaga byose ndi kubibona. Hallelluia

3° GUSHIGIKIRA UWO MWUBAKANYE

Muka Yobu byaramunaniye, ahitamwo kwibera umupfakazi aho kugira ngo icyubahiro cy’umugabo kimuveho. Hari umugani bajya baca bati incuti zisangira akabisi n’agahiye. Abagore benshi bakunda agahiye gusa, akabisi, ntubabwire. Bagahitamo kwahukana, cyangwa kwihisha, ntibabe bakijya mu materaniro, kuko umugabo yacishijwe bugufi.

Igisubizo nta kindi : Ubwami bwa NEBUKADINEZA ntibwavuyeho igihe cyose yari ari mw’ishyamba arisha ibyatsi nk’inyamaswa. Hari ahantu nahamwe mwari mwumva igihugu cyaba cyaramaze imyaka irindwi kitagira umuyobozi ? Imana iyo iri kwigisha umuntu birashoboka.

Burya ubutware bwose ni ubwa Yesu. Ukwigisha kose ni ukw’Imana. Iyo Umugabo ari kwigishwa n’Imana, umugore nawe barigana. Igihe kigeze, waremeye guca mu nzira Imana iri kukwereka, ibyo wifuzaga byose biragaruka. Ndakeka ko umunsi, Nebukadineza asubizwa ubwami, umugore we nawe yari asigaye avuga nk’ umugabo we ati : « None jyewe Nebukadinezari ndashimisha Umwami wo mw’ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha kuko imirimo ye yose ari iyukuri kandi inzira ze ari izigororotse, ariko abibone abasha kubacisha bugufi. » Daniyeli 4 : 37

Imana Ibahe Umugisha

« Nta cyantera umunezero waruta uwo kumva ko abana banjye bagendera mu kuri » - 3 Yohana 1 : 4

Muri iki gihe umwanzi Satani yasutse byinshi byangiza abana. Umwanzi afite umugambi wo gukura abana bacu mu mugambi w’Imana, ndetse uko tugenda turushaho kurangara no guhuga ni ko arushaho kubona urwaho rwo kubangiza. Ababyeyi bamwe bashwana n’abana babo bibwira yuko ari cyo kizatuma bikosora, abandi baramanjiriwe. Twakora iki? Reka tujye inama!

Ikibabaje ni uko abana bacu banyura mu ngorane nyinshi. Kugira ngo abana bacu batere imbere mu buzima, bakeneye inkunga yacu, ariko by’umwihariko bakeneye urukundo rwacu rwimbitse.

Mbese twakora iki ngo tubafashe, aho gushyamirana na bo kandi nta mumaro bifite?

Inama zacu no kubakomeza ntibyabafasha mu buryo bukwiriye, kuko kugira ngo bamenye amakosa yabo ni ngombwa ko bigererayo ubwabo.

Kubafungura amaso gusa no kubereka ko bitwara uburyo buhabanye n’ubushake bw’Imana, bishobora kubafasha kumenya ko ibi ari yo ntandaro y’ibibazo bahura na byo mu buzima, kandi ko uko kugoma kubaganisha mu bibazo batazikuramo.

Uko kurorongotana gutuma abana bagira ubuzima bubi, kukabazika, kukabagabaniriza iminsi yo kubaho ndetse kukabegereza imbaraga z’umwanzi.

Ni byiza ko bamenya yuko iyo bavuye mu burinzi bw’imbaraga z’Imana, ndetse iyo batirinze, baba bakinguriye imbaraga z’umwanzi. Igituma umwanzi abarwanya ni uko baba batirinze, kandi ibyo birabangiza. Nguko uko babayeho!

Uko ni ko bamwe bisanga baguye mu rwobo... Kugira ngo bave muri uwo mwijima, ni ngombwa ko bagira inyota nyinshi y’Umucyo! Ni ngombwa ko bashyiramo ubushake, bakifuza kugaruka mu nzira nziza. Ntibyoroshye...

Igihe cyose umusore cyangwa inkumi badafite ubwo bushake, kandi igihe cyose bataramenya ko bagendera inyuma y’ubushake bw’Imana, bahora mu buzima bwo kurorongotana.

Uruhare rwacu rero ni ukubamenyesha ubwo burinzi bw’Imana, no kubasengera ngo amaso yabo ahweze bamenye inzira kandi bagire ubushake bwo kuyikurikira. Twifatanye rero dusengere abana bacu, kugira ngo Imana iboherereze imbaraga bakeneye ngo basubirane ibihe byabo bya mbere.

Imana igarure ibihe byiza, amahoro, kwihangana, kuruhuka n’icyizere mu mitima y’abana bacu yashenjaguwe, kugira ngo batagoma cyangwa bakaba abanyabute, ahubwo ngo bakingure imitima yabo yakire ubuntu bw’Imana!

Eveline Simonnet

« Afatisha ukuboko urumambo ruriho impamba, intoki ze zigafata igiti ahotoza. Aramburira abakene ibiganza, kandi insudhyi akazitiza amaboko” Imigani 31 : 19-20

mbega ukuntu ari iby’ibyishimo kubona umugore arimbisha inzu, no kwakira incuti mu muryango, no kwakira abahisi bigendera, no gutanga impano zifite “ireme” ku batuzengurutse! Ubuzima burimo amahirwe menshi yo kwishima, no kwemerwa, ndetse no kuba “uw’umumaro”.

Nkiri muto, nakoraga umurimo wo kudoda. Uko ni ko nadoze amashuka yanjye yose, nkora ibitambaro by’ameza, amatorosho,... Maze kubaka, nanejejwe no kuba mfite ibyo byose, no gusangira umunezero n’umugabo wanjye n’abo nkunda.

Nkunda umurimo w’amaboko yanjye. Uko ni ko hashize igihe nashinze umuryango uhuza abagore, tugakora imirimo yo gushushanya, gusiga irangi, hanyuma twagurisha bimwe mu bihangano byacu cyangwa twakora ibiraka byo gushushanya cyangwa gusiga irangi, amafaranga akabikwa mu isanduku y’umuryango kugira ngo tuzayafashishe indushyi.

Mbega ukuntu ari byiza gufasha indushyi! Uyu munsu nejejwe cyane no gutanga ibihangano byakozwe n’intoki z’abagore, kuko ni impano zifite ireme. Umuntu wakoze izo mpano, yashyizeho umutima we wose, abikora anezerewe, zihariye ku buryo amafaranga azitangwaho aba akwiriye.

Ubu sinkidoda kuko amaso yanjye atangiye kunanirwa. Ariko mu gihugu cy’Ubuhinde nabonyeyo umuryango muto wa Gikristo ukora imirimo itangaje yo kudoda. Ikigaragara, kugira ngo utange impano bisaba kubyitegura, amezi 2 cyangwa atatu mbere y’igihe, urugero nk’iyo ugiye gutanga igitambaro cy’ameza… kuko intoki zikora iyo mpano ntiziyitegura umunsi umwe!

Uwo murimo ukorwa n’abagore b’abapfakazi bakiri bato, batagira n’umuryango. Amafaranga rero ava muri uwo murimo ni yo abafasha kubaho. Nta ko bisa gutanga impano, ikanezeza uyihawe kandi ikungura uyitanze.

Dufite abagore badukikije, bafite impano zikomeye zo gukora imirimo y’amaboko. Bakora imirimo itandukanye, nko gusiga irangi, gukora ibikoresho mu ibumba, gushushanya, imitako, kuboha imyambaro, ibikinisho by’abana… tumenye kugenzura izi mpano!

Tubumbure amaso yacu, dushime umurimo w’amaboko yabo, tubatere imbaraga, tubafashe. Bamwe bagurisha ibihangano byabo bagafasha abamisiyoneri, imfubyi n’abandi.

Ibyo bidusaba ubushishozi ku ruhande rwacu, no guteganya, no kubitegura, no gufata igihe, ariko ni iby’igiciro cyinshi kuruta kuzenguruka mu maduka ushakisha impano zidafite ireme.

Twishimire ko turi abagore! Kandi tugirire icyizere abagore Imana yaduhaye!

Eveline Somonnet

“Ntatinyisha abo mu rugo igihe cy’imbeho, kuko abo mu rugo bose bambaye ibikomeye by’imihemba. Yibohera ibirago by’ibisuna, imyambaro ye ni imyenda y’ibitare byiza n’imihengeri” Imigani 31:21-22.

Byashoboka yuko uri kimwe nanjye. Jyewe meze ho hato nk’inkoko iri mu magi! Kurinda umuryango wanjye n’abanjye ni kimwe mu bintu nshyira imbere.

Kurinda abanjye ni kimwe mu bigize ubuzima bwanjye, nkirinda yuko hari icyo bakena, nkakora ku buryo bahora banezerewe. Sinshobora kunezerwa mu gihe nzi yuko hariho umwe mu banjye utanezerewe!

Mpora nshaka ko umuryango wanjye ubaho neza.
Nkunda gukora ku buryo abo mu rugo banezerwa, umuntu wese akanyisangaho.

Mbega ukuntu ari byiza gukora inama z’imiryango n’incuti mu cyi! Biba ari ibihe byiza cyane by’umunezero no gusabana. Mu gihe cy’ubukonje, ni ngombwa kwita ku bashyitsi n’ubwo haba hariho ubukonje n’ibihe bibi, ariko na none biba ari ibihe byiza byo gusabana.

Nkunda urugo rwanjye, kandi sinakwemerera umuntu wese kuza kurwangiza! Buri munsi nsenga Imana ngo irinde abanjye n’umuryangoi wanjye. Kuko hatabaye Imana, umuryango wanjye wahinduka nk’inkono irimo ubusa kandi ishyushye, n’abanjye bagakubitika.

Kuboneka kw’Imana mu mitima yacu ni cyo kitwemeza yuko imiryango yacu ifite ubuzima, ni na yo soko y’umunezero mu muryango.

Umusaraba na wo ufite umwanya mu miryango myinshi ya Gikristo, kuko ari ikimenyetso cy’igitambo cy’Umwami wacu. Ni ikimenyetso gikomeye abatari Abakristo badakunda kureba rimwe na rimwe, ariko na none ni ikimenyetso cy’ubwenge gituma twubaha.

Kurindwa no kubaha biragendana cyane, kandi iyo tutarangaye ku bijyanye no kurinda imiryango yacu nk’uko umugore mwiza agenza (Imigani 31) tubasha kuba maso tukirinda ubwacu, kugira ngo incuti n’imiryango yacu birindwe kandi byubahwe.

Eveline Simonnet

« Umugabo we amenyekana mu marembo y’umudugudu, yicaranye n’abakuru b’igihugu » - Imigano 31 : 23 -

Ku bashakanye, imyitwarire ni iy’umumaro munini. Ntishyize hejuru, ndemeza yuko nagiye nirinda mu byo mvuga, mu byo nambara, mu myitwarire yanjye, kugira ngo mpeshe ishema umugabo wanjye.

Umugabo wanjye arubahwa cyane, umwuga we w’ubwarimu umuhesha ubundi butware n’icyubahiro. Nakomeje kugambirira mu mutima wanjye kumuhesha icyubahiro binyuze mu myitwarire yanjye.

Ntibiba byoroshye buri gihe, kuko mu mwuga w’ubwarimu nakoraga warimo benshi bahakana Imana kand akenshi sinabyiyumvagamo… Ariko se ubwo icyatumye Imana ihanshyira si ukugira ngo mpigire koroherana?

Imico y’abanzengurutse yanyerekaga ko mfite byinshi byo kubigiraho, ariko kandi na bo bari bafite ibyo banyigiraho. Mu gihe cyose namaze aho hantu, narangwaga no kwicisha bugufi n’umunezero, kuko nashakaga kubahisha umugabo wanjye!

Iyo bamurikiraga abakoresha be, incuti ze ku kazi, sinigeraga numva namukoza isoni na rimwe cyangwa ngo mubabaze imbere yabo. Buri gihe gageragezaga kumera nk’uko ashaka, sinkabye, cyangwa ngo mbe umupfapfa. Umugabo aba akeneye kugira ishema kubera umugore we, kandi numvaga nababazwa cyane no kumutenguha.

Uyu munsi nyuma y’imyaka myinshi tubana, ndashimira Imana yanshyize aho hantu, nahigiye byinshi kuko ab’aho banyeretse “itandukaniro” ryabo.

Eveline Simonnet

Ubutumwa busoza:

Mwene Data, tumaze igihe dutambutsa inyigisho zigenewe abubatse ingo zifite umutwe ugira uti "Mbese koko ndi umugore w’imico myiza?" Izi nyigisho zitangwa n’umugore ufite inararibonye cyane witwa Eveline Simonnet, zigahindurwa mu Kinyarwanda.

Kuri iki gice cya nyuma kirimo amagambo y’aggaciro kandi yateza imbere umuryango wanyu nk’abashakanye, turabifuriza gukurikirana ibice byose. Ku bacitswe n’ibice bibanza, murabisanga ku rubuga mwinjiye ahanditse Shakisha. Imana ibahe umugisha kandi yubake ingo zanyu.

Imana ibahe umugisha!

Hari impaka zikunda kubaho cyane iyo abantu bavuga ku bijyanye n’ukwiye kuvamo umugabo mwiza cyangwa se umugore mwiza, uzubaka urugo rugakomera. Bamwe bavuga ubutunzi, abandi bakemeza ko bwonyine budahagije, ariko reka turebe bimwe mu byo abantu bagarukaho cyane abakristo.

1. Umugabo cyangwa umugore ukunda Imana kandi akayiha umwanya

2. Umuntu ufite urukundo, mu bintu bigoye mu buzima kandi byo kwitondera ni igihe byagusaba kubana n’umuntu wumva utaramwakira ngo umugirire urukundo. Nta rindi pfundo ryubaka urugo atari urukundo. Nibaza ko mbere yo gukomeza gahunda zose, habanza urukundo kuko niryo banze ry’ibintu byose.

3. Kwizerana gushingiye ku budahemuka. Iyo hagati y’abakundana hahorana urwikekwe, biragoye ko urukundo rwanyu rushinga imizi. Niba ukundana n’umuntu ukabona buri munsi, murakekana. Umukeka nawe agukeka, mushatse mwakwitonda kuko aho mwerekeza atari heza.

Hari ibyo abantu bita byiza byitwa gufuha, ariko bikwiye kuba bifite imipaka kandi bitazana intonganya za buri munsi, no gukekana buri kanya.

4. Umuntu ufite icyerekezo. Hari igihe ubona umusore cyangwa umukobwa ukabona nawe ubwe ameze nk’utazi iyo ava niyo ajya, kubera kutagira umurongo w’ubuzima. Nshuti reka nkubwire Imana itanga umurongo w’ubuzima, nubona utawufite ujye ujya gusenga, winginge Imana, kuko ijya iha ishusho ibintu bitari biyifite. Impamvu ari byiza umuntu ufite icyerekezo ni uko azagufasha kugera ku nzozi zawe.

5. Umuntu ufite imico myiza (inyangamugayo kandi w’umwizerwa, ugwa neza)

6. Umuntu uzi gutega abandi amatwi no kumenya uko avuga ibyo atekereza kandi mu buryo bwiza budasiga ibikomere. Mu bisanzwe uburyo wegereye umuntu ngo muganire ku kibazo runaka, bushobora kuba bumwe mu buryo bugaragaza ko kiri burangire neza cyangwa nabi. Umuntu akwiye kuba yemera gutega mugenzi we amatwi, kandi yajya kumusubiza akamusubizanya ineza.

Buriya impamvu ari byiza ko umuntu agutega amatwi, abantu hari ubwo baba bafite amateka atandukanye, bafite imico itandukanye n’ibindi. Iyo musanze ibibatandukanya bitababera inyungu ahubwo birushaho kubateranya umunsi ku munsi mushatse mwarushaho kwegera Imana, ikarushaho kubayobora bitaragera aho bitagarurwa.

7. Kwihangana. Ubusanzwe burya uko ubayeho abandi batakwihanganiye ntibatindana nawe. Iyo rero wibagiwe ko abandi nabo bakwihanganira, birakugora kwihanganira abandi. Impamvu ni uko nubwo mwakizwa ntimuhora mu mwuka kuko mutuye mu isi, bibasaba ko habaho kwihanganirana kugira ngo mubane amahoro.

8. Umuntu ufite umwuga w’ubugaragu. Bene uyu muntu yemera guca bugufi mu bintu byose.

9. Umuntu wubaha. Si ngombwa ko umuntu ahora yemera ibyo uvuze, ariko ni ngombwa ko yubaha igitekerezo cyawe mbere yo kugitesha agaciro. Urugo ni urw’abantu babiri, nubwo bidakuraho inshingano za buri wese, ariko ibintu birimo kubahana bibamo ibyiza byinshi.

Wenda mu gihe utekereza kuri aya magambo, wibaze ngo mbese ko nifuza kubaka urugo rwiza no guhirwa mu rugendo rw’ubuzima bwanjye, byibuze muri ibi nsomye uwo dukundana yujujemo bingahe? Hanyuma se wowe wujujemo bingahe? Icyakora niba mwarashyize imbere Imana mu byo mukora byose, yabasha guhindura byose byiza, ikabaha ihirwe mu rugendo rwanyu.

Yaba isi, itorero ndetse n’igihugu, umusingi wabyo byose ni umuryango (urugo). Imana niyo yatangije umushinga wo kubaho kwawo. Ibi byahereye muri Edeni Imana imaze kurema Adamu, yarangiza ikabona ko atari byiza ko aba wenyine ikamuremera umufasha umukwiye ari we Eve. Itangiriro 2:18

Wenda dutekereze gato ku buzima bw’umuryango mu rugo, iri niryo pfundo ry’ibindi bintu byose. Ubundi urugo rwagombye kuba uburuhukiro bw’abantu baruhijwe n’ibintu bitandukanye. Umuntu avuye ku kazi n’umunaniro n’ibibazo by’akazi bitandukanye, isi yamukandamije kubera imiruho yayo, umuntu akaba aruhukira mu rugo.

Mu bintu bibabaje ni uguhura n’ibirushya umutima umunsi wose aho wiriwe, wagera no mu rugo ukahasanga ibibiruta.

Iyo igihugu kigize imiryango mibi kigira abaturage babi, kimwe n’itorero iyo rifite abakristo bafite ingo mbi, naryo riba rifite abakristo babi, mbese barwaye. Ni ukuvuga ko nta kizere cy’ejo hazaza riba rifite.

Impamvu ni uko akenshi icyo umuntu azaba cyo, inzozi ze, n’uko azamera ibyinshi abivoma ku isoko yitwa umuryango, kuko niho ahera mbere yo kujya mu itorero ndetse no mu gihugu.

Hari abantu benshi baba mu ngaruka z’ibyo babonye iwabo mu rugo. Umwana w’umuhungu ashobora gukura areba ibibera iwabo akazinukwa urugo, umukobwa yareba ibiba iwabo akazinukwa abagabo.

Nta gihugu cyakora ibyo imiryango yagakoze, uburezi baguha ntibwagira umumaro iyo nta burere wahawe n’aho wakuriye. Igihugu cyangwa itorero ntabwo bisimbura umuryango ahubwo biza byunganira ibyo basanze.

Iyo imiryango irera ibirara, igihugu kigwiza abajura, abasambanyi, abanywa ibiyobyabwenge, n’ibindi bibi byinshi.
Umuryango w’abana b’Imana nawo ubyara abana b’Imana. Ababyeyi bafite ingeso nziza bigishijwe gukunda itorero n’igihugu batanga uburere bwiza ku bana babo kuko umuntu atanga icyo afite. Ibitandukanye n’ibi ni bimwe twita ko bidasanzwe cyangwa se irengayobora.

Ababa mu mitwe y’iterabwoba ntabwo batwara abana bo mu itorero, bajya mu mihanda n’ahandi nk’aho.
Urebye neza wasanga bigoye ko itorero rikiza ubugingo bw’umuntu ufite umuryango mubi. Icyakora ryakwereka inzira rikanakubera ishuri rirera iby’ubugingo, ariko iyo ufite umuryango mubi urataha ukibera umwe wa kera, bikagukamukamo.

Iyo uvuye mu rusengero uhembutse mu buryo bw’umwuka wagera mu rugo bagasengera ibyo kurya, mukaza gusengera kuryama, bitandukanye nugerayo akahasanga ibitutsi n’umushiha. Wenda niyo mpamvu bakunda kuvuga ko urugo rwiza ari nk’ijuru rito.

Niba uva mu rusengero ugasanga no murugo habaho akanya ko gusenga birushaho gufasha ubugingo bwawe.

Iyi niyo mpamvu ikomeye ikwiye gutuma umuntu asengera umuryango kurusha ibindi bintu byose. Nubwo ntawe uhitamo aho azavukira, ariko byashoboka kuragiza Imana uwo wavukiyemo cyangwa se uwo uzashinga ubifashijwemo n’Imana.

KWEGEREZA IMANA UWO MWASHAKANYE NI RIMWE MU MABANGA YATUMA WUBAKA URUGO RWIZA

Buriya nta muntu numwe utifuza cyangwa se udakunda kugira cyangwa kuzagira urugo rwiza.
Iyo mvuze urugo rwiza , mba nshatse kuvuga urugo rurimo Imana, urugo rwo kwifuzwa, urugo nawe ureba ukavuga ngo ndashima Imana ko urugo nayisabye arirwo yanyubakiye cyangwa se ko Imana yubatse urwiza ruruta cyane urwo wajyaga wibwira kandi nabyo birashoboka

Mvuze rimwe mu mabanga kuko hari n’andi yuzuzuzanya n’iri.

Hari ibyiza biba mu kwegera Imana.

1. Ibaze ubana n’umuntu usa n’Imana.{{}} Kwegera Imana bituma dusa nayo. Mose iyo yavaga ku musozi ngo ishusho ye yarabagiranaga ubwiza bw’uwo babonanye. Hari indirimbo ivugango nutumbira Yesu uzaba nkawe, Bose bazamenya ko ubana nawe bareke ubugome bitabe Yesu. Uzarebe umuntu uvuye mu masengesho ukuntu aba yoroheje, atuje, yuzuye Umwuka wera….

2. Ibaze ubana n’umuntu uvuga nk’Imana. Nuvana ibishimwa mubigawa uzaba nk’akanwa kanjye. Yeremiya 15:19 “Nicyo gituma uwiteka avuga atya ati: “ Nugaruka nzakugarura kugirango uhagarare imbere yanjye , kandi ibishimwa nubivana mubigawa uzaba nk’akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukire Akanwa k’umukiranutsi kavuga iby’ubwenge. N’ururimi rwe ruvuga ibyo gukiranuka. Zaburi 37:30

3. Ibaze ubana n’umuntu urimo Umwuka w’Imana: Farawo abaza abagaragu be ati:” Tuzabona hehe umuntu umeze nkuyu, urimo Umwuka w’Imana ?” Itangiriro 41:38.
Ni hehe twakura umuntu urimo umwuka w’Imana! Subiza uti iwanjye! Imana ishimwe

Burya ibyiza byose barabiharanira

1. Ujye ufata iihe umusengere. Hari abajya gushyingirwa bakabagira inama bati umuntu ugiye gushaka, ujye umurambikaho ikiganza asinziriye umwatureho ibyiza byose. Imana ishimwe

2. Ikindi , niba akijijwe , irinde kumubera igisitaza utazamugusha ukamuvana mu byizerwa. Hari igihe abantu babana umwe akajya atuzuza inshingano ze yitwaje ko undi akijijwe.

3. Niba akunda gusenga mutere imbaraga agume aho hantu ajye akomeza asenge kuko umunsi yabiretse ntuzamukira. Hazaza abadayimoni bikubye karindwi abo yari afite atarakizwa kandi bizakugiraho ingaruka mbi

4. Niba atarakizwa mwerere imbuto uko ushoboye. Wabwirwa n’iki ko atazakizwa. ! Abakorinto 7:16 Wa mugore we ubwirwa niki yuko utazakiza umugabo wawe? Nawe wa mugabo we, ubwirwa niki yuko utazakiza umugore wawe?

Nagiye mbona abantu badakunda ko abo babana bakizwa, abandi banga ko bajya mu murimo w’Imana, abandi bamara gushaka kubera kudamarara bakabura umwanya wo gusenga ngo bafite ibintu byinshi bataziko aribo barimo kwiyangiriza
Ubaye umunyabwenge wamufasha kwegera Imana kugirango wibanire n’Umuntu uvuga nka Yesu, Usa nka Yesu, urimo Umwuka w’Imana kandi nawe uzagufasha kujya mu ijuru.

Imana iduhe ihishurirwa ryagutse. Alice

Mu ubuzima busanzwe ikintu cyose uguze iyo ushaka kumenya imiterere yacyo cyangwa imikoreshereze yacyo ubanza kureba uwagikoze ( uruganda) cyangwa ugasoma amabwiriza yacyo, ahenshi baguha icyizere ndetse bakakwereka icyo wakwirinda mu mikoreshereze yacyo, Niko bimeze natwe niba dushaka gusobanukirwa neza umugore, imbaraga ze, akamaro ke n’ibindi birebana nawe turareba inkomoko ye n’umugambi w’Imana kuri we imurema.

Isi ifite uburyo isobanura umugore, imico myinshi itandukanye ivuga ku umugore, ubumenyi, Ibigo bishinzwe uburenganzira bwa muntu,...ariko twe turareba ku Mana, igitekerezo n’impamvu nyamukuru yari ifite imurema, bizaduha gusobanukirwa umugambi wayo kuri we.

1. Inkomoko y’umugore

Itangiriro 2:18, 21-22. 18Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye.....21-22 Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama, urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu.

Bibiliya itwereka ko umugore yakomotse mu umugabo kuko ari urubavu rumwe mu mbavu Imana yaremanye umugabo.

2. Intego nyamukuru yatumye Imana irema umugore

Itangiriro 2:18, 21-22. 18Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye.

Imana imaze kurema Adamu bitewe n’inshingano yari afite kandi n’umugambi w’Imana kuri we Ibona ko atari byiza cyangwa mu mvugo nziza bitagerwaho ari wenyine maze Iravuga iti: reka muremere umufasha.

Twibuke ko buri muryango Imana yubaka uba ufite umuhamagaro ku isi kandi uhagarariwe n’umugabo, hari iyo duhuriyeho twese ariko hari niba ari umwihariko ku muryango nk’urugero Adamu yari afite iyo kuzaba ariwe abantu bose bakomokaho, Aburahamu yari afite uwo kuba Sekuruza w’abizera, Dawidi kuzaba Umwami. Imana ikavuga ngo si byiza ko uyu mugabo agera kuri ibi cyangwa ntibishoboka ko nkoresha uyu mugabo iki ahubwo hakenewe umufasha (umugore). Umugore akaza ari umufatanyabikorwa n’Imana kugirango igere ku mugambi wayo.

Tuvuze ko umugore yaremwe kubw’umugabo ntaho twaba twibeshye. Intego nkuru yo kuremwa kwa Eva ni ukuba umufasha ukwiriye Adamu gusohoza umugambi w’Imana ku isi.

Kuba umufasha si ukuba umuja cyangwa insuzugurwa ahubwo bisobanuye umujyanama,umwunganizi, Imbaraga,... ubwo bushobozi Imana yabushyize mu mugore.

Umugore ni umufatanyabikorwa n’Imana mu mugambi ifitiye umugabo, abana, isi, nta mpamvu yo guhinyura ikizere n’imbaraga Imana yaguhaye.

Tubararikiye kuzakurikirana ibice bikurikira ho...

Yesu abahe umugisha
MUJAWIMANA Madeleine


Ku bize iby’umubiri w’umuntu bagerageza gusobanura ko umutwe iyo urwaye, umubiri wose uhungabana, kuko itegeko ry’umubiri wose rituruka mu mutwe, ushobora kuba umusazi ukiruka ku gasozi ariko ubuzima bugakomeza n’ubwo buba bwahungabanye. Ariko umutima iyo udakora neza cyangwa uhagaze biganisha ku rupfu. Umugabo agereranywa n’umutwe naho umugore akagereranywa n’umutima. Iyo ikibazo ari umugabo urugo rushobora gukomeza kubaho nubwo ruba rusa nk’uruhungabanye ariko iyo umugore ariwe uteye ikibazo kabone n’iyo umutwe (umugabo) waba ukomeye urugo rurapfa.

Mu gice cya mbere cy’iyi ngigisho twavuze ko umugore ari umufatanyabikorwa n’Imana mu mugambi ifite ku umugabo, abana, n’isi muri rusange. Ku bw’ibyo Imana yamuremanye imbaraga, ubushobozi haba mu magambo ye, imiterere ye cyangwa imikorere ye bimushoboza kuzuza izo nshingano.

Ubu butunzi ( imbaraga) umugore aremanywe, na Satani arazizi ndetse n’abantu barazizi kandi bazi n’icyo byamara igihe bibyajwe inyungu. Uyu munsi inganda cyangwa ibigo bitandukanye by’ubucuruzi usanga byifashisha igitsina gore mu kugurisha cyangwa kwamamaza ibikorwa byabo kuko bazi ko bafite imbaraga ku mitekerereze y’abantu.

Niyo mpamvu umugore wakoresheje izi mbaraga n’ubushobozi neza bigira umusaruro ukomeye kandi yazikoresha nabi bikazana ingaruka mbi zikomeye.

Reka turebe imbaraga z’umugore mu bintu bitandukanye :

1. Imbaraga z’umugore ku umugabo we

Buri mugabo akeneye umugore wo kumwuzuza kandi ni Imana yabikoze imurema.

1 Petero 3: 1 Namwe bagore .........kugirango n’ubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry’Imana bareshywe n’ingeso nziza z’abagore babo, n’ubwo ari nta jambo bavuze babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kubaha.

Umubwiriza 7:26 Maze mbona ikintu kirusha urupfu kurura: ni umugore umeze nk’umutego n’inshundura n’amaboko ye akaba nk’ingoyi. Unezeza Imana azamurokoka ariko umunyabyaha azafatwa nawe.

Bibiliya igaragaza ko ingeso nziza z’umugore ubwazo zihagije n’iyo nta jambo yaba yavuze kureshya umugabo we hakaba impinduka mu muri we. Uko niko n’ingeso mbi z’umugore zigusha umugabo mu mitego itandukanye.

Ingero z’abagore bakoresheje imbaraga zabo nabi ku bagabo babo bakabagusha mu mitego:

1. Eva : Amaze gutega amatwi Satani no kwemera gushukwa nayo akarya ku giti Imana yababujije yahise agenda aganiriza Adamu amwumvisha ko ibintu Imana yababwiye ataribyo bituma Adamu nawe agwa mu cyaha arya kuri icyo giti. Satani ntiyigeze avugana na Adamu ariko kuko yari iziko nica kuri Eva akemera gushukwa izaba yageze ku ntego yo gucumuza Adamu kandi niko byagenze. Aba azaniye isi umuvumo ukiyikurikirana nanubu. ( Itangir 3:17)

2. Sara : Imana yahaye Aburahamu na Sara isezerano ryo kubyara, ariko isezerano ritinze Sara ashuka Aburahamu amusaba kuryamana n’inshoreke ye Hagayi Aburahamu arabyemera agwa mu cyaha nawe ashidikanya kubyo Imana yabibwiriye babyarana Ishimayeli, . Itangir 16:1-5

3.Yezebeli: Bibiliya ivuga ko Ahabu yumviraga ijwi ry’Imana ariko umugore we mubi Yezebeli ahindukiza umutima wa Ahabu kure y’Imana no gukora ibyiza.
1 Abami 21:25

4. Delira : Yashukashutse umugabo we Samusoni kugeza ubwo amumeneye ibanga ry’aho imbaraga ze ziri abafilisitiya baramufata bamunogoramo amaso.
Abacamanza 16

Ingero z’abagore bakoresheje imbaraga zabo neza ku bagabo babo:

1. Abigayile

Uyu mugore amaze kumva ibyo umugabo we yakoreye Dawidi abona n’ingorane biza kuzanira urugo rwe ajya gutakambira Dawidi atanabibwiye umugabo we Nabali, akoresha amagambo amwe akomeye ati Ndakwinginze Nyagasani we kwita kuri icyo kigoryi Nabali uko yitwa niko ari izina rye niryo muntu...babarira umuja wawe icyo cyaha... Nuko Dawidi yumvise amagambo ya Abigayile aramusubiza ati ubwenge bwawe bushimwe nawe ushimwe kuko uyu munsi undinze kugibwaho n’urubanza rw’amaraso kuba arijye wihorera ubwanjye.... aramubwira ati ngaho ibyo uvuze ndabyumvise ndabikwemereye. Urugo rwe rukira gutyo.

2. Esiteri

Amaze kumenya ko ubwoko bwe bwagambaniwe na Hamani ngo bwicwe kandi inzandiko zikaba zarashyizweho umukono n’Umwami yiyemeza kujya imbere y’umugabo we arenga ku itegeko risanzwe yambara imyambaro y’ubwamikazi bituma atona ku Mwami kugeza ubwo yamubwiye ngo amusabe icyo ashaka cyose Esiteri amutumira mu nkera amusaba kurengera ubwoko bwe ntibwicwe kandi Umwami arabikora. Esiteri 5 & 7

3. Umugore wa Pilato

Yesu amaze gufatwa ngo bamwice agejejwe imbere ya Pilato, umugore wa Pilato yamutumyeho ati ntugire icyo utwara uwo mukiranutsi kuko naraye ndose ibye kandi byambabaje, nubwo bitabujije Yesu kubambwa ariko Pilato yakarabiye mu maso y’abayuda ati amaraso ye ababazwe. Matayo 27:19

Abagore b’ingeso nziza b’abanyabwenge hari ubwo badashyigikira abagabo babo mu mafuti nubwo byaba bivuguruza ubuyobozi bw’umugabo we ariko ntibisobanura kuba ingare ahubwo biba ari ibisubizo by’ibibazo runaka.

Umugore niwe umenya neza umugabo we kuruta abandi, niwe uzi aho agira intege nke, aho afite imbaraga, akamenya amarangamutima ye kuko niwe umwegereye cyane ibyo bigatuma nicyo yashaka ku mugabo we kimworohera kukigeraho. Umugabo nawe uburyo aremye imiterere n’imyitwarire by’umugore bimugiraho imbaraga nyinshi bigatuma akenshi guhakana icyo umugore yashatse bitamworohera. Niyo mpamvu aba akeneye umugore w’ingeso nziza kugirango amubonemo ubujyanama, ubwunganizi no kumutera imbaraga aho kumugusha mu mitego.

Abefeso 2:10 kuko turi abo yaremye ituremera imirimo myiza muri Kristo Yesu iyo Imana yiteguriye kera ngo tuyigenderemo

Mugore wari uziko waremewe imirimo myiza yo kuba umufasha, ukunganira umugabo wawe, ukamubera umujyanama mwiza akabasha kugera ku mugambi w’Imana?

Wari uziko uri impano yavuye ku Mana umugabo wawe yahawe?

Wari uziko waremanywe ubutunzi bwinshi ukwiye gukoresha mu buryo bwiza?

Bikoreshe ubere umugabo wawe Ikamba nkuko ijambo ry’Imana ribivuga mu gitabo cy’Imigani 12: 4 Umugore w’ingeso nziza abera umugabo we ikamba ariko ukoza isoni ni nk’ikimungu mu magufa ye.

Yesu abahe umugisha.
MUJAWIMANA Madeleine

IMBARAGA Z’UMUGORE KU BANA

Muri gahunda y’Imana umubyeyi niwe ufite inshingano zo kurera umwana akamugeza ku kigero gikwiriye, niyo mpamvu wasangaga kenshi hari ibyo Imana yabwiraga Abisiraeli yarangiza ikabihanangiriza iti aya mateka muzayabwire abana banyu n’abazabakomokaho bose babimenye.

Bibiliya iravuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo ( Imigani 22:6), Bitewe n’uko umugore ariwe Imana yahaye ubushobozi bwo gusama no kubyara niwe umarana igihe kinini n’umwana akamukurikirana, agafata uruhare runini rwo kurera kurusha ise .

Abagabo bibanda ku bintu binini by’amafranga n’indi mishinga ariko ibirebana n’imyitwarire, n’imiterere by’umwana umugore niwe ubimenya kandi ibyo nibyo bigize umuntu. Uyu munsi dufite abana biga, ni byiza turabateganyiriza ejo hazaza, ariko imyitwarire ni ikibazo, iby’agakiza babyumvira mu ishuri ry’icyumweru gusa kubajyayo, ariko siko byari bikwiye, turi kumwe nabo mu rugo, muri gahunda dukora dukwiye no kugerageza gufasha umwana kumenya inzira y’agakiza n’icyo azaba cyo.

Hari ingo za gikristo zitagira gahunda yo gusenga cyangwa ngo bigishe abana ijambo ry’Imana? Ikintu cyiza wakwifuriza umwana wawe kiruta agakiza ni iki? Nta muntu wasengera umwana wawe kukurusha! Izo ni inshingano zawe.

Impano zabo zigaragarira mu rugo, umugore akazibona akagira uruhare rwo kumuzamura. Hari igihe ubona umwana ukabona afite impano runaka (umuyobozi, ubuvumbuzi, kuririmba) wamufasha kugera kure. Hari igihe umwana yiga indi mico itari myiza wenda yakuye ku ishuri cyangwa ahandi abagore nitwe tuba turi hafi kugirango duhite tuyikumira.

Imico myinshi, imyifatire myinshi, ibikomere, abo turibo none ahanini abantu babikomora mu miryango bavukamo kurusha muri sosiyete. Ku bubaka ingo usanga ahanini bubaka uburyo bujya gusa n’ubwo ababyeyi babo bubatse, uwabonye ababyeyi be bakundana, nta ntonganya, Mama we yubaha Papa we, abana bitabwaho n’ibindi nawe iyo yubatse usanga akenshi urugo rwe ariyo sura rugira kubihindura ngo akore ibinyuranye nabyo bisaba urugendo rurerure. Ababyeyi nirwo rwandiko abana basoma kandi ibyo basomye bikabagumamo kuruta ibindi byose. Uko mwakira abantu, uko mukunda abantu, uko muvuga abantu nabo nibyo bakora.

Amazina wita umwana wawe, amagambo umwaturaho kenshi, ibikorwa umukoresha cyane, aho umwerekeza cyane nibyo aba byo. Niyo mpamvu Imana itinda ku nshingano yo kurera ku babyeyi kandi ahanini tubona ko bikorwa n’umugore kuko ariwe utindana n’umwana. Umuntu mu buzima akenera gukunda, gukundwa, impuhwe, ibyo Imana yabishyize mu muryango ariko uruhare runini rukaba ku mugore niyo mpamvu uzasanga umuntu utarabibonye ari muto bimugiraho ingaruka akuze nawe ntabashe kubikorera abandi kuko ntabyo afite muriwe.

Ijambo ry’Imana tubona ko ritegeka abana kumvira ababyeyi babo. Mwana wanjye jya wumva icyo so akwigisha, Kandi we kureka icyo nyoko agutegeka. Imigani 1:8. Byerekana ko Imana yemera umubyeyi nk’umwarimu w’ibanze w’umwana.

Satani ibi arabizi cyane, niyo mpamvu azana impamvu nyinshi zo gutuma ababyeyi bahuga akiba abana bacu, bakigishwa n’isi, ikoranabuhanga ryaraje za television, imipira, imikino, filime bikabigisha kandi bagasa nibyo babona kuko nibyo bibayobora. Imana idufashe twuzuze izi nshingano zacu (umufasha).

Reka turebe ingero nke muri Bibiliya z’abagore bagize imbaraga ku bana babo

Ingero z’abagore bakoresheje imbaraga zabo nabi ku bana babo

1. Rebeka

Rebeka niwe woheje Yakobo kuriganya umugisha, Bibiliya itwereka ko Yakobo yabanje no kugira ubwoba akabyanga, ariko Rebeka aramubwira ati umuvumo wawe abe arijye ujyaho, nyumvira gusa. Yakobo yumvira Nyina ariganya Esawu umugisha. Ibi byazanye urwango hagati ye na Esawu na kandi bava inda imwe. (Itangiriro 27)

2. Herodia

Mu birori byo kwibuka kuvuka kwa Herode umukobwa wa Herodiya yabyiniye imbere ya Herode aramushimisha Herode amubwira kumusaba icyo ashaka. Umukobwa aragenda agisha nyina inama, Herodia amwoshya gusaba igihanga cya Yohana Umubatiza ku mbehe. Herode arababara ariko arabikora kubw’indahiro yarahiriye imbere y’abo basangiraga.

Ingero z’abagore bakoresheje imbaraga zabo neza ku bana babo

1. Unike.
Yatoje kwizera kutaryarya umwana we Timoteyo ( 2 Timoteyo 1: 5)

2. Nyina wa Mose

Yareze umwana we Mose amurerera i bwami yitwa umuhungu w’umukobwa wa Farawo ariko amucengezamo ko atari umunyegiputa ari umuheburayo, n’ubwo Bibiliya itabivuga neza ariko biragaragara ko amaze gukura asigaye i bwami atigeze yemera kwitwa umunyegiputa
( Kuva 2)

Abana benshi bizera ba Nyina k’uburyo iyo abaye umubyeyi mubi biroroshye kugusha abana mu mitego itandukanye kubera icyizere babagirira.

Abagore dukwiye guhishurirwa kurutaho ko Imana yaduhaye inshingano ndetse n’ubushobozi bwo gutoza abana natwe tubatoze ibyiza kugirango bazarinde basaza bakibigenderamo.

Ingero z’abagore bakoresheje imbaraga zabo kuri sosiyete bikagira umusaruro mwiza

1. Debora na Yayeli muka Heberi

Imana yakoresheje aba bagore bica umwanzi wari bahagurukiye ubwoko bwa Isirayeli. Uwo munsi Intsinzi iraboneka Uwiteka aribo akoresheje.
Abacam 4 :1-24

2. Umugore utavugwa izina ( Abacamanza 9:53-54)

Abimeleki yegereye umunara ukomeye ashaka kuwutwika ngo abantu bawuhungiyemo bapfe uyu mugore Bibiliya itavuga izina wo muri abo bahahungiye atera Abimeleki ingasire ku gahanga arakamena. Imana yitura Abimeleki inabi yagiriye bene Yerubabeli ikoresheje umugore.

3. Mariya ( Nyina wa Yesu)
Nkuko icyaha cyazanywe mu isi n’umugore Eva uko niko n’ubugingo bwaje mu isi buzanywe na Yesu ariko Mariya akaba inzira Imana icishamo umugambi wayo ku bantu batuye isi abyara umucunguzi Yesu.

Mu bukwe bw’i Kana, Mariya niwe wegereye Yesu amubwira ikibazo cyabaye ko vino yabashiranye yari yizeye neza ko ubwo Yesu ahari yababera igisubizo anagira inama abahereza ati icyo ababwira mugikore. Yohana 2:1-5

Abagore bagira kamere yo kwitegereza no kumenya utuntu dutoduto twinshi abagabo batitaho, bibafasha kumenya ibibazo bitandukanye biba biri ahantu, nibo banyempuhwe, bagira urukundo rwinshi, babasha kwihangana ku rugero rukomeye.

No mu ivugabutumwa rya Yesu abagore bagiye bamuba hafi ( Mariya Magadalena, Marita na Mariya,...) mu rupfu rwe nibo bamuririye bagumana nawe kandi abigishwa babanye nawe igihe kinini bamutaye. No ku munsi Yesu azuka abagore nibo babimenye bwa mbere ubwo bari bajyanye ibihumura neza aho bamuhambye, Marayika arababonekera abatuma kubibwira abigishwa ko Yesu yazutse.

Imana igereranya Itorero ryayo nk’umugore, rihagarariye Imana mu isi. Umugore mwiza ahesha izina ryiza urugo rwe, niko n’umukristo mwiza ( Itorero) ahesha Imana icyubahiro mu isi. Itorero niryo Imana igaragarizamo umugambi wayo ku muntu: urukundo, ubuntu, ineza, n’izindi mbuto zitandukanye z’Imana.

Umugore ni umufatanyabikorwa n’Imana mu mugambi wayo ku bantu yaremye, ni umufasha ukwiriye!

Yesu abahe umugisha.
Birakomeza.....

Madeleine Mujawimana

Iyo umuntu afata icyemezo cyo guhitamo uwo bazubakana urugo buri wese abayifuza ko yahitamo neza uwo bazakomezanya urugendo. Buri wese aba yifuza ko urugo rwe rwabera umugisha umuryango avukamo, inshuti n’abaturanyi.

Hari ingaruka nyishi zikunze kubaho iyo umuntu ahisemo nabi, bigatera intonganya, kutumvinana mu urugo, bikazana umwuka mubi mu urugo bikaba byatera gutandukana.

Gushinga urugo ni umugambi w’Imana.

Iyo abantu bagiye mu rusengero ntabwo ari ukugirango berekane ubutunzi ahubwo ni ukugirango basabe Imana itange umugisha ku umushinga batangije reka turebere hamwe icyo Imana ivuga ku ubukwe:

Kugirango abantu babe umubiri umwe
Itangiriro: 2:24 “ Nicyo gizatuma umuntu asiga se na nyina akabana n’umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe”.
Gufata icyemezo kidakuka
Mariko: 10:9 “ Nuko icyo Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagitandukanye”.
Urukundo no kubahana
Abefeso: 5:33 “ Nuko namwe umuntu wese akunde umugore we nkuko yikunda kugirango umugore na we abone uko yubaha umugabo we”.
Impano y’ubufasha
Itangiriro: 2:18 “ Kandi Uwiteka Imana iravuga iti sibyiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye”.
Kugandukirana
Abefeso: 5:20-21 “ Mujye mushima Imana Data wa twese ku bw’ibintu byose mubiyishimira mu izina ry’Umwami wacu Yesu Kristo. Kandi mugandukirane ku bwo kubaha Kristo”.
Ubudahemuka
Abaheburayo: 13:4 “ Kurongorana kubahwe n’abantu bose, kandi kuryamana kw’abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abahehesi n’abasambanyi Imana izabaciraho iteka”.
Kwishimana

Umubwiriza: 9:9 “ Wishimane n’umugore wawe ukunda iminsi yose uzamara ukiriho, ni yo Imana yaguhaye munsi y’ijuru yose ni iminsi yawe y’impfabusa, kuko ibyo ari byo wagabanye muri ubu bugingo, kandi no mu miruho yawe ugokera munsi y’ijuru”.

Mu magambo macye ibanga ryo kubaka urugo rwiza ni ugutumira Yesu akaba mu rugo rwanyu. Ubukwe bw’I Kana babonye umugisha kuko batumiye Yesu mu ubukwe bwabo. Gutumira Yesu akaba mu urugo rwanyu nibyo byabahesha umugisha. Yohana: 2:1-12.
Infochretienne.com
Tuyishime [email protected]

“Imbogamizi ku umugore mu gusohoza umugambi w’Imana"

Nk’uko twagiye tubigenza mu bice byabanje , muri iki gice cya gatatu cy’iyi nyigisho turifashisha ibyanditswe byera :

  • Itangiriro 3:6 Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy’igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo, arazirya, ahaho n’umugabo we wari kumwe na we, arazirya.

-* 1 Yohana 2:16 Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry’umubiri ari n’irari ry’amaso, cyangwa kwibona ku by’ubugingo bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi.

Iyo wize iyi nyigisho usanga hari ibintu 3 byakururiye Eva kurya cya giti Imana yababujije bituma yinjira mu kaga.:

1. Irari ry’umubiri ( igiti gifite ibyo kurya byiza)
2. Irari ry’amaso (igiti ari icy’igikundiro)
3. Kwibona kuby’ubugingo (igiti ari icyo kwifuriza kumenyesha iby’ubwenge)

Irari ry’amaso : Iyo tudashoboye kunyurwa n’urwego tubayeho cyangwa gutegeka ibyo tureba, umutima ntutuza, by’umwihariko abagore muri kamere turemanywe, dukunda kureba ibintu cyane tukifuza. Si icyaha kureba ibintu byiza bije, ariko iyo udategetse iryo rari ry’amaso rikuviramo umutima utanyuzwe ukagwa mu kaga bigatuma utabasha kubahiriza inshingano neza.

Ni kimwe n’irari ry’umubiri naryo hazamo kunezeza umubiri iyo utabitegetse bikujyanisha mu kaga. Kwibona kuby’ubugingo nabyo nuko. Iyo utabashije kunesha ibi bintu biragoye ko wakora inshingano nk’umufasha.

Mu buzima bwa buri munsi duhora turwana nibyo bintu 3, ndetse n’Umwami wacu niyo ntambara yagize ageragezwa na Satani yamutegeye ku byifuzo by’umubiri, irari ry’umubiri (ati “ hindura ibuye umugati ), irari ry’amaso (witegereje isi yose n’undamya...., kwibona Ku by’ubugingo
(Ndaguha ubutware bwose nundamya...) Yesu yamuneshesheje ijambo ry’Imana.

Iyo utabashije gutegeka irari ry’iby’isi riba muri kamere muntu, bituma inama zawe zose cyangwa ibyo ukora bigengwa n’irari ufite, bikaba byaguteza kugwa mu byaha, kandi niyo ibyo urarikiye utabibonye bitera umutima wawe guhora mu maganya y’isi akenshi ukabona ko no gushaka kwawe bitabaye byiza ahubwo ari ibibazo gusa, nyamara kuba urugo rufite ibibazo by’ubuzima ntibisobanuye ko rwabaye rubi kuko ibyo ni ibintu ingo zihura nabyo kenshi. Ibyo byose iyo utabitegetse biba bigoye kuzuza inshingano nk’umufasha.

Eva amaze kurya ku giti Imana yababujije, hari ingaruka zikomeye byateje mu isi ku buryo bibereye umugore imbogamizi mu gusohoza umugambi w’Imana. Muribyo twavuga :

1. Imibereho

Ubuzima busigaye bugoye aho usanga umugabo n’umugore babyuka bagenda gushakisha, nta mwanya wa mugore afite wo kwita ku mugabo we n’abana ndetse n’indi mirimo, yirirwa yiruka ashakisha, agataha yarushye za nshingano ntabe agifite imbaraga zo kuzubahiriza.
Hari n’ababaho ubuzima butandukanye n’abagabo kubera akazi bagahura gake, nabyo ni imbogamizi ku umugore.

2. Imibanire y’umugore n’umugabo.

Nk’uko twabivuze, ijambo ry’Imana rigereranya umugore nk’Itorero, n’umugabo nka Kristo bivuze ko hariho uruhare runini rw’umugabo ku mugore. Bibiliya isaba umugabo gukunda umugore we umugore nawe akaganduka. Kristo mu bintu atungishije itorero harimo ijambo, tubitse muri twe amagambo ya Kristo niyo aduhumuriza, amasezerano niyo ari mu byo akoresha mu gukuyakuya itorero, abagore benshi birwanaho babuze ayo magambo meza aturuka ku bagabo babo kandi ari mu by’ibanze akuramo imbaraga (kwifuza kwawe kuzaba ku mugabo wawe...).Ubu hakunzwe gukoreshwa cyane ijambo (care), abagabo ntibayiha abagore babo.

Abagabo bahugijwe n’imibereho, ntamwanya babifitiye, hari nabumva ntacyo bimaze, hari n’abumva ari iby’abato cyangwa byari ibyo mu gihe barambagizaga gusa oya!!! umugore ahora yumva hari ijambo ategereza ku mugabo, amatwi ye ahora yifuza ijambo....kuko amatwi y’umugore ninayo Satani yakoresheje. Hari ingo umugore abayeho nk’umupfakazi kandi afite umugabo ntakibahuza. Bisaba ko abagabo bahagarara nka Kristo.

3. Ubusambanyi

Iki ni icyaha gikomeye kiri gusenya ingo kandi kigenda gifata intera ikomeye, iyo kinjiye mu rugo haba ku mugabo cyangwa umugore kigendana no kutubahiriza inshingano.

4. Imyumvire itandukanye.

Ubu uhereye ku bakiri bato hari imyumvire ya gatanya (divorce), isi iri kwerekana ko aho kugira urugo rubi watandukana n’uwo mwashakanye, ibyo bigatuma wa mugore yumva ntacyamugora, nta kwihangana nta n’impamvu yo kwirushya haba ku mugabo cyangwa abana nta mutwaro yakwikorera.

Uburinganire : Kubera amateka y’ibihe byashize ndetse hari aho na n’ubu bikiri aho usanga umugore adahabwa agaciro, akandamizwa, asuzugurwa, abagore benshi byarabakomerekeye ku buryo aharanira iteka uburinganire hagati ye n’umugabo rimwe na rimwe bigatuma atakaza inshingano ye nk’umufasha kuko abona bimusuzuguza, bimutesha agaciro, bityo bikaba imbogamizi kuri we mu gusohoza umugambi w’Imana.

Bitewe kandi n’uko muri iki gihe usanga haba umugore cyangwa umugabo bose bafite uruhare mu kwinjiza imitungo mu rugo, ndetse ubu isi ikaba iri kuzamura abagore mu nzego zitandukanye z’ubuzima, si bibi rwose kuko iyo bageze mu mirimo bayikora neza, ariko harimo imbogamizi kuko abagore benshi bijya biba urwitwazo rwo kubona ko umugabo muringaniye, hakabamo intandaro yo kutaganduka nk’inshingano cyangwa kutamufata nk’umutwe wawe kuko muba musa nk’abahuje inshingano.

Imana ntiyigeze ikandamiza umugore, ariko ntabwo yanamuringanije n’umugabo, icyo yakoze yatanze inshingano, ibintu byose bigira ubuyobozi, umugabo yamugize umutwe w’umugore. Ninayo mpamvu Adamu na Eva bamaze gucumura Imana yaje yabajije Adamu ngo ibyo wakoze ni ibiki? kandi atariwe wabaye intandaro y’icyaha.

Ubu turarwana n’iterambere, ibintu abana bacu birirwamo bisigaye bigoye uburere bwabo burasaba gushyiramo imbaraga, isi ifite imbaraga zikomeye ku bana (Imbuga nkoranyambaga, itangazamakuru etc.) ku buryo biri gusaba imbaraga zidasanzwe mu kurera

Nubwo turi mu isi igoye, ibi byose twavuze haruguru bikaba ari imbogamizi, Ntabwo tugomba kubyemera ngo bidutandukanye n’ubushake bw’Imana kuko ijambo ry’Imana riratubwira ngo kandi ntimwishushanye n’ab’iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose (Abaroma 12:3). Hari ingamba umugore yafata kandi akabasha gusohoza umugambi w’Imana.

Mu nyigisho ikurikira tuzaganira kuri izo ngamba.

Yesu abahe umugisha Madeleine Mujawimana

Lindsey Maestas yatangaje ko we n’abandi bagore bakenera gukundwa naho abagabo bagakenera kubahwa.

Uyu mubyeyi ukora itangazamakuru rya gikirisitu yatangaje imyitwarire 10 abagore bakunda kugira bigatuma batabasha kubaha abagabo bigatera ingo kujegajega mu gihe batagize ubwenge.

1. Kutabasha gutegeka amarangamutima

Hari ubwo umugore atagenga amarangamutima ye bigatuma umugabo we hari ubwo agera mu rugo ntabashe gutegeka amarangamutima, harimo kurira, n’andi marangamutima. Ukwiriye kumwereka amarangamutima yawe no kuba umunyakuri mu magamo nta mbaraga ushyize mu gushaka kumuhisha.

2. Gushaka kwishyira hejuru

Abagore bakunda kurangwa no gushaka kwishyira hejuru ku bagabo babo bashaka ko bagendera ku bitekerezo byabo. Bakibagirwa ko iyi myitwarire ishobora kubasenyera ingo. Umugabo akwiriye kugira uruhare mu gufata ibyemezo yishimye kuko aba akeneye kugaragaza ko ari umurinzi w’umuryango.

3. Imyitwarire y’amahane n’uburakari

Yakobo: 1:19-20 “ Nuko rero bene Data bakundwa umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga, kandi atinde kurakara kuko uburakari bw’abantu budasohoza ibyo gukiranuka kw’Imana.”
Iyi myitwarire ikunze kugaragara mu miryango myinshi. Ariko nk’umugore uba ugomba kubanza ugatekereza wenyine ikintu gishobora kuba cyateza amahane mu muryango mbere yuko mu kiganiraho. Amahane n’uburakari birasenya ntabwo byubaka.

4. Kugezura cyane no kutagirira uwo mwashakanye ikizere

Ikizere ni ingingo ikomeye mu mibanire y’abantu. Ntabwo abantu bakwiriye kubana bacengana umwe agenzura undi cyane ahubwo bakwiye kubana buzuzanya. Nubwo haboneka ibyo mutumvikanaho ariko uba ukwiriye kugirira ikizere umugabo wawe, ukamusengera uka mwereka Imana. Mukagira undi muryango w’inshuti muzajya muganira mukagirana inama.

5. Kuvuga cyane ibitagenda

Imigani: 18:21 “Ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, Abarukunda bazatungwa n’icyo ruzana.”
Niba umara igihe cyawe kinini uvuga ku bitagenda, ntuha ugaciro ibigenda neza ngo abaribyo uvuga, bizatuma ugera ahantu hatari heza. Amagambo yawe afite ubushobozi yo kukubaka cyangwa yo kugusenya.

6. Kuganira ku mugabo wawe mu bandi

Hari abagore bagenda bavuga abagabo babo mu bandi bantu, rimwe na rimwe abana babo bagatangira kwibaza ubuyobozi bwa papa wabo mu gihe bagenda bumva amagambo avugwa ku mubyeyi wabo yarageze hanze.
Iyi myitwarire iteza amakimbirane mu muryango bigatuma umugabo yareka zimwe mu nshingano ze nk’umukuru w’umuryango.

7. Kwishimira abandi bagabo ugatangira no gusabana nabo

Umugore wishimira abandi bagabo agatangira gusabana nabo mu buryo bugaragara n’uburyo bugaragara aba ari kwikururira mu ngeso z’ubusambanyi Imana yanga urunuka. Mu gihe wemereye umuntu ngo mushakane aba atwaye igice kimwe cy’ubuzima bwawe. Mu gihe mutari kumwe ntabwo uba wuzuye.

8. Kubika inzika

Abagore bakunda kubika ibintu bibi abagabo babakoreye aho kugirango babiganireho ndetse bijye ahagaragara. Ibi bituma imiryango ibana mu rwikekwe kubera ko batagira umwanya wo kuganira ku bibazo bagiranye ngo babicoce basabane imbabazi.

9. Kugerageza umugabo

Abagore bakunda gukora ibikorwa bashotora abagabo kugirango barebe uburyo bitwara. Ariko bigira ingaruka ikomeye kuko uko ukomeza kumugerageza bituma umuremamo umutima mubi. Ku buryo agutakariza ikizere.

10. Kwigereranya n’indi miryango

Bagore mu gihe ugereranya urugo rwawe n’izindi ngo mukagereranya abagabo banyu n’abandi bagabo muzi niko mugenda muva mu mugambi w’Imana yari ifite ibagira umwe.
Kutanyurwa n’uwo mwashakanye ukumva urashaka abandi bagabo ni ikintu gikomeye gisenya urugo kuko nta rugo rumera nk’urundi.

Infochretienne.com
[email protected]

Imana mu buhanga bwayo butangaje yaremye umugabo n’umugore kugirango bafatanye kugera kubyo bateganya kugeraho kandi babashe kuzuza imigambi Imana yari ibafitiye. Umugambi w’Imana mu kurema umugabo n’umugore wari uko buri wese yagombaga kugira inshingano zo kwita kuri mugenzi iminsi y’ubuzima bwabo bwose.

Gusa ikibabaje nuko muri iyi minsi, bamwe mububatse ingo badaha agaciro umugambi w’Imana yari ibafiteho ikibarema ahubwo bakabifata nk’umutwaro uremereye kugira uwo murushingana ukamwitaho akaramata.

Muri iyi minsi ingo nyinshi zugarijwe n’ibibazo bitandukanye birimo gucana inyuma kw’abashakanye, kutizerana, gusesagura umutungo, kuburira umwanya uwo mwashakanye n’ibindi bahindura urwitwazo bigatuma umubano mwiza wabashakanye ugenda ukendera . ibyo byose bigatuma habaho kutumvikana kandi bigasenya urugo bityo bigatuma umugambi Imana yari ifite ku bantu bayo utagera ku ntego zawo kuko iki kibazo kigira ingaruka mbi no kubana.

Reka turebere hamwe ibintu abagore bakwiriye gukorera abagabo babo kugira ngo buzuze inshingano Imana yabahaye:

1.Fasha umugabo wawe kwirinda icyaha cy’ubusambanyi

Mu gihe umugabo ariwe wakwifatira icyemezo cyo kubera umugore we indahemuka,abagore nabo bakwiye gukora uko bashoboye bakabarinda kugwa mu cyaha cy’ubusambanyi.

Bagore,ese muziko urukundo rwanyu rushobora kunyura abagabo banyu kandi bigatuma batararikira abagore b’inzaduka?. Abagore benshi ntibashaka kumva ibi, ariko bakwiye gukora ibishoboka byose bakereka urukundo abagabo babo bakabarinda kugira undi mugore bararikira bityo urugo rwanyu rukarushaho kuzuza umugambi w’ Imana, muyikunda kandi muyubaha.

“Isoko yawe ihirwe,kandi wishimire umugore w’ubusore bwawe.Nk’imparakazi ikundwa n’isirabo nziza,amabere ye ahore akunezeza,kandi ujye wishimira cyane urukundo rwe. Mwana wanjye, kuki wakwishimira umugore w’inzaduka?Imigani5:18-20

2. Igisha umugabo wawe kugira imibereho ishaka Imana

“Namwe bagore ni uko mugandukire abagabo banyu, kugirango nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry’Imana bareshywe n’ingeso nziza z’abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kubaha.(1 Petero:3:1-2).

Abagore bakwiye rwose kubaha abagabo babo kandi bakagira imibereho ikunda Imana kugirango n’abagabo babo babigireho. Abagore bakwiye kugira uruhare runini mu gutuma urugo ruyoboka Imana kandi bagomba kumenya ko urugo rwubaha Imana rugira imigisha myinshi.

3. Gerageza gukunda umugabo wawe wenyine.

Abagabo nabo bakenera gushaka abagore babitayeho, babakunda kandi babaha agaciro. Bakwiye kandi gukomeza isezerano bagiranye bashyingirwa, bakamenya ko babaye umwe kandi bakagira kubaha Imana mu mitima ya bo. ((Itangiriro 2:21-24).

Bagore mufite inshingano ikomeye yo kubaha ubuzima bw’abagabo banyu. Mugomba kumenya ko mukwiye kuzuza inshingano Imana yabategetse, mureshyeshya abagabo banyu ingeso nziza zubaha Imana kugira ngo na bo bakure mu bya mwuka wera .

Sophie @Agakiza.org

Ababyeyi benshi bakunze gutungurwa cyane n’ibyo abana babo bakora bidafite ahantu hazwi bikomoka. Iyo umwana avutse waramaze kumupangira uko azabaho n’icyo azaba cyo, akenshi aragutungura bitangaje, ababyeyi bamwe na bamwe bakabipfa n’abana babo.

Ese mu gihe wumvaga ko umwana wawe azaba Pasitori, Muganga, Umunyamategeko n’ibindi ukabona abyirutse atabikozwa wabyitwaramo ute ?

Impano y’umwana ishobora guturuka ku bintu bitandukanye. Hari impano yo mu maraso, bivuze ngo afite aho ayikomora mu bo mu muryango we.

Hari impano izanwa n’aho umwana yarerewe, cyangwa ibyo yakunze kubona, hari n’ibindi bikoreshwa nk’impano kandi ari ubumenyi umuntu wese yakwiga akabugira. Kimwe n’uko hari impano karemano umwana ashobora kugira adafite ahandi ayikomora mu bisekuru by’iwabo.

Abana benshi cyane cyane abakomoka mu miryango ituye ahitaruye imijyi cyangwa abafite ababyeyi batagize amahirwe yo kwiga no kuba ahantu hahurira abantu benshi, bahura n’ibibazo byinshi mu gihe bagerageza kugaragaza impano zabo, kimwe no guhitamo ibyo biga mu mashuri yisumbuye na za kaminuza.

Mu gukora iyi nkuru, twibanze cyane ku byo tubona bibera mu ngo cyangwa natwe ibyo twanyuzemo, aho usanga umwana akubitwa kuko ari kuririmba, ngo nuko ari kwiruka, ngo nuko ari gucuranga n’ibindi nk’ibyo.

Ikigaragara ni uko iyo umwana ahawe uburere bumuganisha ku mpano yifitemo bigira umusaruro munini bikanahesha ishema ababyeyi kuruta kumuhatira kuba mu bintu atiyumvamo cyangwa ngo abangamirwe no gukoresha impano ye ngo niho agera kubyo ababyeyi bamwifuzaho.

Ibi ntibikuyeho namba ko umubyeyi agirira umwana we iyerekwa ry’ejo hazaza, ariko biba byiza iyo yihanganiye impinduka zabamo mu gihe umwana agaragaje impano idasanzwe ahubwo akamuha icyerekezo agendeye ku mpano amubonana.

Ubuzima bwiza bw’umuntu ntibugenwa n’ubwoko bw’imirimo akora, ahubwo bugenwa n’imigisha afite mu mirimo akora. Kuba umwana wawe yaba Muganga, Depite, Avoka, Umupolisi,… byose ni byiza ariko ntibikwiye kuba bishingiye ku kuba ari byo wowe ukora cyangwa undi mukire ubikora.

Ni gute wafasha umwana wawe igihe akugaragarije impano idasanzwe ?

Biba ari amahirwe adasanzwe iyo umwana agaragaje impano ze akiri muto kuko byafasha umubyeyi kumurera amwerekeza mu mpano ye.

Ababyeyi bamwe na bamwe babangamira abana mu mpano zabo bibeshya ko bibabuza kwiga, bibahindura ibyigenge, n’ibindi. Ibi si byo ahubwo ibyo bakorerwa ni byo byatuma baba gutyo.

Dore uko wafasha umwana wawe kurera impano

1. Ereka umwana wawe ko ibyo akora ubyishimiye, nawe azagerageza kubikora neza ngo agushimishe.

2. Fasha umwana wawe gushyira imirimo ku murongo, amenye uko bikurikirana.
Urugero: Habanza kwiga+Imirimo yo mu rugo+Gusenga+Gucuranga cga kwiruka cga gukina…

3. Shaka umwanya wo kuganira n’umwana wumve inzozi ze maze ubone uko umwereka uburyo akwiye kwitwara.

4. Gerageza kuba inshuti n’umwana wawe kugira ngo atakubura akagira inshuti mbi zimuyobya mu mpano ye.

5. Si byiza guhoza umwana ku nkeke kuko bituma akwanga (umubyeyi) bityo n’inama zawe akazanga.

6. Gerageza guhuza impano umwana wawe afite n’umuco, n’ikinyabupfura, n’ubukristo, maze muri izo mpande zose umwereke ibyo akwiye kwitondera

7. Mu gihe cyo guhitamo ibyo aziga, ushingiye ku byo akunda, n’amanota agira mugire inama, wirinde kumubangamira hato akabyiga atabikunda yanatsindwa akabigushinja.

8. Fasha umwana kumenya impamvu akwiriye kuba ashingiraho akora .Ntugahishe umwana wawe ukuri kw’ibibi runaka azahurira nabyo mu mpano ye kugira ngo azamenye uko ahinyuza

9. Akira ibyifuzo n’ ibitekerezo by’umwana, umwereke ko umwumva nibwo nawe azumva ibyo umubwira.

10. Fata igihe gihagije cyo gusengera umwana wawe mutari kumwe, kugira ngo umuragize Imana impano ze zizabe izo kubahisha Imana.

11. Shaka umwanya wo kumusengera nawe ahari unamwigishe kwisengera.

12. Ba umuterankunga wa mbere mu kuzamura impano y’umwana wawe wirinda kumubwira amagambo amuca intege.

Impano byoroshye cyane ko izamura nyirayo kuruta ibindi byose. Impano ntibangamira ibindi kereka hatariho umurongo mwiza wo kuyikoresha.

Murakoze kubana natwe!

Vedaste [email protected]

Kuba umubyeyi ni uruhurirane rw’umugisha n’umurimo utoroshye wo kurera .Abana bafatwa nk’umugisha ,kubarera neza bagakura ni inshingano Imana yahaye abashakanye bombi,bikaba ibyishimo bitagereranywa iyo abana bakuriye mu Mana.

Ese muziko ababyeyi(abashakanye) baba babonye amahirwe yo kumenya Imana, umubyeyi ubakunda kandi ubabyara? Nk’umubyeyi watanze umwana wayo, bigaragaza urukundo rwayo no kwihangana bitagereranywa. Ababyeyi bagomba kuyigiraho urukundo rutarondoreka ,rudasinzira kandi ntirugire ubwo ruhagarara.

Ibi biratwerekako abashakanye b’abakristo bakwiye kwifuza kuba Ababyeyi.Si inshingano bakwiye gutinya cyangwa ngo bayihunze ahubwo bakwiye kuyitegura hakiri kare.
Ibi ni bimwe mu bintu abakristo babana bitegura kuba ababyeyi bakeneye kugirango buzuze inshingano zabo zo kurerera Imana:

1. Mufate igihe musenge ,mushake ubushake bw’Imana.

Umugabo n’umugore bakwiye gupfukama bagasaba Imana ikabayobora mukubaha abana kuva bakiri mu nda kugera bakuze. Ibi bigakorwa na bombi (abagore b’abagabo) si inshingano ikwiye guharirwa abagore gusa.
Ababyeyi bakwiye buri gihe guhora bashaka ubushake bw’Imana igihe babonye abana. Intego yabo ikwiye kuba iyo kurera abana bazaha icyubahiro bakanubaha Imana. Ni inzira ababyeyi b’abakristo bose bakwiye kwifuza, kugira abana bakunda Imana bakanayitinya. kandi gutoza umwana inzira nziza niyo akura akirimo.
“ Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo,azarinda asaza atarayivamo”.( Imigani 22:6)

2. Muganire ku ruhare rwa buri umwe maze mubone guteganya

Bibiliya ivugako abagabo n’abagore bafite uruhare rwo kurera abana kugera bakuze. Abagabo bahawe inshingano zo kuyobora, kurinda no kubonera ibitunga abagore babo, ibi byose bigaragaza inshingano za kibyeyi . Abagore nabo bategetswe kubaha abagabo babo no kubitaho.

Ababyeyi b’abagabo bakwiye kuyobora urugo mu buryo bwose.Yaba kubabonera ibikoresho bikenewe ndetse no kubafasha mu buryo bw’umwuka. Bagomba kurinda umuryango, bakawufasha kwirinda icyaha. Bagomba gukora cyane kugirango babone ibitunga umuryango .Ababyeyi b’abagore nabo bahamagariwe kunganira abagabo babo. Basabwa gufatanya n’abagabo babo kurera abana,bityo gukorera hamwe bikabafasha mu buzima bwabo.Gukorera hamwe bigomba kuba cyane abashakanye baganira. Abagabo bagomba gusaba abagore babo kuganira, bakungurana ibitekerezo uko bakwiye kurera abana babo.

3. Mutegure ibizatunga abana

Abashakanye bagomba gutegura neza ahazava ibyo abana bazakenera : ibyo kurya,aho kuba,imyambaro,kuzabagaragariza urukundo kugirango babashe kurera neza.

Mu kurera abana ,ababyeyi bakwiye kumenyako icyo abana bakenera cyane ari ukubaba hafi no kubabonera ibyo bakeneye. Ababyeyi benshi ntibakunze kuba hafi y’abana babo ngo rimwe na rimwe bashimishe abana babo babaha impano, bagatuma bakura nk’aho ari imfubyi,batabona urukundo rwanyu.

Niba abakristo bashaka kurerera Imana mu buryo bukwiye , bakwiye gukora cyane bagategura kare ibyo umuryango uzakenera, kugirango abana banyu bazakure mu byishimo kandi bagendera mu rukundo rw’Imana.

[email protected]

Burya igiti ntikiba kiza kubw’izina cyitwa ahubwo kiba kiza kubw’imbuto cyera. Kurera ni inshingano itoroshye umuntu atageraho Imana itamufashije kuko uwo urera nawe aba afite uko yumva ibintu, ibyo umubwira gukora akenshi bitandukanye nuko abibona mbese mushobora kutabona ukuri kimwe kubijyanye n’imyifatire ushaka ko agira.

Gusa ntawutanga icyo adafite niyo mpamvu ibiri mu mubyeyi aribyo atanga bigahindura umwana ndetse byaba byiza Imana ikabishyigikira. Ntiwabwira umwana kuba inyangamugayo umwana atabikubonaho, ntiwabwira umwana ngo asenge wowe ahora akubona mu kabari, ntiwabwira umwana ngo ajye ataha kare mu gihe utaha igicu kinishye.

Agakiza.org twagerageje kubakorera icyegeranyo ku myitwarire ikwiye kuranga ababyeyi b’abagore doreko aribo akenshi bamarana igihe n’abana kurusha abagabo.

Niki gitandukanya umumama w’umukiristo n’abandi ?

Yesu yaravuze ngo muri umunyu w’isi(Luka 5:13). Umumama ukijijwe si ngombwa ko afite uko asa kwiza kurusha abandi bamama, ariko we akarusho nuko mwuka wera akorera muri we. Umumama wizera Yesu aba yifitime isoko y’ubutunzi igaragara muri we:gutoza abana ikinyabupfura, anakunda abana be kubw’ubuntu bw’Imana.

Ese uko ugaragara nk’umumama haba hari ishusho nziza biha abakubona? Izi ni zimwe mu nama Bibiliya iha abamama ngo zibafashe gutanga uburere cyangwa kugeza ubwo burere ku kigero Imana imushako:

1.Ahora anyotewe no kujijuka

”Umutima w’ujijutse ushaka ubwenge ariko,ariko akanwa k’abapfapfa gatungwa n’ubupfu”. (imigani 15:14).

Umumama mwiza w’umukristo ahora yiyegereza Imana kugirango atunge umutima w’ubwenge. Ashishikazwa no kumenya binyuze mu ijambo ry’Imana no kuvoma ubumenyi kubandi ba mama bakuru bubaha Imana. Nta kabuza rero Imana umwungura ubwenge ku buryo akwiye kurera abana kugirango bakure bakora ibyo gukiranuka.

2. Ntarambirwa gusenga ibihe byose

Birakwiyeko abantu basenga iteka batarambirwa .(Luka 18:1). Umumama wizera ntabwo acika intege zo gusenga. Ahubwo ahora asaba Imana impuwe n’imbabazi zayo buri uko ahumetse. Mwene uyu mu mama yongererwa imbaraga n’umwuka wera.

3. Agira urukundo rutarobanura ku butoni

« Mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba kuko ubwoba buzana igihano kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose .»(1Yohana 4:18).
Umumama ukunda Imana n’umutima we wose akunda abana be kimwe kandi arihangana no mu gihe bamusuzuguye, ntabagirira umujinya. Urukundo rwe rugumaho kabone naho abana baba batabyitayeho kubw’imyitwarire mibi bafite.

4.Azana amahoro aho atuye

“ Uzamenyesha inzira y’ubugingo imbere yawe ni ho hari ibyishimo byuzuye ,mu kuboko kwawe kw’iburyo har ibinezeza iteka ryose.” (zaburi 15:11). Umuntu wese winjiye murugo rw’umugore wubaha Imana asanga hari umunezero. Niyo ageze mu bihe bikomeye aguma kwikomeza ku mana. Uyu arushaho kugira ubushobozi bwo gufasha abana be kugira ibihe byiza biturutse mu kwiyegereza Imana.

5.Asoma ijambo ry’Imana

“Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry’ubwenge,abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri. ”(Zaburi 111:10). Umugore ukijijwe asoma ijambo ry’Imana mu kibazo cyose agize mu rugo kandi yibanda ku byanditswe byera mu buzima bwe bwa buri munsi mu byo avuga kandi abyigisha n’abana. Umuryango we umutangira ubuhamya bwo kwita kubantu no kubaha Imana.

5.Akunda kubabarira umukoshereje

“Abo muzababarira ibyaha bazaba babibabariwe, abo mutazababarira bose bazaba batabibabariwe” (Yohana 20:23). Yaba akosherejwe nabo babana cyangwa abandi, ntashobora kumva atuje ataratanga imbabazi. Umuryango we umwigiraho kubabarira bigahinduka ihame ry’umuryango, kugira imbabazi.

6.Agira kunyurwa

“Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi “ (1timoteyo 6:6). Yaba atunze ibyamirenge cyangwa ari umukene yizerako ubutunzi budatanga amahoro kandi gukena bidakuraho kwemerwa n’Imana. Umumama wubaha Imana ntabwo yiganyira. Yiringira guhazwa n’Imana mubyo akenera byose.

6.Yizera Imana

“Abazi izina ryawe bazakwiringira, kuko wowe Uwiteka, utareka abagushaka.” (Zaburi 9:11).Ibyiringiro bye ku Mana bigaragara no mubihe bikomeye by’ubuzima ntabwo agamburura. Umumama wubaha Imana ageragezwa nk’abandi kugirango agire gushidikanya imbaraga z’Imana ku buzima bwe ariko akomeza guhamya umubano mwiza afitanye n’Imana.

7.Ahitamo ibyiza
“ Icyo gihe abakiranutsi bazarabagirana nk’izuba mu bwami bwa se.” (Matayo13:43. Umumama wubaha Imana afata umwanzuro wo gukora ibyiza. Areba gusa ibigaragara neza mu maso h’Imana. Ayobora abana mu byatuma Imana ibishimira.

8.Aragiza abana Imana

“Bene ibyo byiringiro ntibikoza isoni, kuko n’urukundo rw’Imana rwasabye mu mitima yacu ku bw’umwuka wera twahawe.”(Matayo 5:5). Umamama wubaha Imana yigisha abana uko bakwiriye gukura bagashaka inzira ubwabo ibageza ku Mana. Usabira abana kuyoborwa n’ubushake bw’Imana.

Birakwiye ko ababyeyi bagira kubaha no gutinya Imana, bakayoborwa n’umwuka wera wayo kandi bagaharanira kuzanira umuryango we umugisha.

Ismael [email protected]

Abana ni umugisha uturuka ku Mana kandi iyo barezwe neza mu buzima bwa gikiristo bashibukamo imbaraga, bakaba bavamo bakozi b’Imana, abaririmbyi bakomeye, ndetse n’abahanzi b’ibihangano bitandukanye bishobora gukiza abantu.

Muri iki gihe cy’iterambere, birakwiye ko ababyeyi bakora imirimo itandukanye itunga umuryango ariko bakibuka inshingano bafite zo kurera neza , barerera Imana n’igihugu muri rusange. Ababyeyi bakwiye gufasha abana babo babigisha gusenga. Bavugako “umuryango usengera hamwe ntacyawutandukanya”. Iyo utoje umwana gusenga akiri muto arinda asaza atarabivamo.

“Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo,azarinda asaza atarayivamo(Imigani22:6).

Ibi bivuga ko ababyeyi bafite inshingano zo kwigisha abana uburyo bwo gusenga. Ni ibintu bitagoye kumenyereza umwana gusenga kuko burya abana bigana ibyo ababyeyi babo bakora. Igihe bazababona muri kumwe bazagenda barushaho kumenya gusenga no kubikunda kugera bashaje.

Izi ni zimwe mu ngero zishobora gufasha ababyeyi kwigisha abana babo gusenga:

1. Yobora isengesho inshuro nyinshi mu rugo.

Nk’uko twabivuze haruguru , inshuro nyinshi abana bigana icyo ababyeyi babo bakora.Ababyeyi bagomba kwibuka ko ibyo bakorera imbere y’abana babo babifata nk’ukuri kandi bikaba umurongo bagenderaho. Bakwiye kumenyako niba abana babo bashaka ko bazakura basenga bakwiye kubabera urugero.

Ababyeyi cyane cyane ab’abagabo bakwiye gutumira umuryango wabo mu isengesho . Ibi bishobora kugaragarira mukugena igihe cyo gusenga, bakaba bahitamo guhurira hamwe we n’umufasha we n’abana nyuma yo kubyuka, nyuma y’akazi, mbere yo kurya , na mbere yo gusinzira.

2. Reka abana abe aribo basengera amafunguro.

Ababyeyi bakwiye kureka abana bakimenyereza gusenga babaha umwanya mugihe bagiye kurya. Bagomba kubigisha gushimira Imana kubyo iba yabahaye.
Mbere yo kureka umwana agasengera amafunguro, ababyeyi bashobora kubanza gusenga ariko mbere yo gutangira gufungura, bagasaba buri wese gusenga . Ibi bizatuma bumva uko basenga kandi uko bazagenda babimenyera, bazajya bafata iya mbere basenge mbere yo kurya bashimira Imana yabibahaye.

3.Gira ibihembo ubaha kubera umuhati bagira wo gusenga.

Ababyeyi bakwiye guha abana babo ibihembo bishobora gutuma barushaho gusenga. Bashobora kubaha bibiliya babashimira umuhati bagira wo gusenga ariko kandi bakwiye gushishoza bakanasengera impano bahaye abana kugirango hato bitazagaragara ko ari impongano kugirango basenge.

Mu gihe hatabayemo gushishoza bashobora gusenga kubera ibihembo bahabwa atari gusenga by’ukuri, mu gihe bidatanzwe bashobora guhagararira aho ntibazongere gusenga. Zirikana ko abana bahora ari abana ahubwo ko icy’ingenzi ari uko mugomba kubatoza gusenga atari ukubagurira ngo babone gusenga.

4. Shakisha utuntu dushya.

Abana bakunda utuntu dushya. Bakunda gushushanya udushuhanyo dutandukanye duteye amabara n’ibindi. kuki se utakwicarana nabo mugashushanyanya?
Ushobora kuzana agakinisho k’ abana bari hamwe basenga, ushobora kukamanika mu cyumba bararamo kandi bashobora kutwishimira cyane iyo turi mu mabara meza, bakatwigiraho bakanamenya umumaro wo gusenga.

Ababyeyi bakwiye gutoza abana babo gusenga bakabereka ko gusenga ari umusingi wa byose ko kandi byose bibonerwa mu kubaha Imana.

[email protected]

Nk’ababyeyi b’abakristo, mufite inshingano yo kubwira ibyanditswe byera abana banyu. Bibiliya ni igitabo kirimo inkuru zitangaje zerekeye Imana kandi ni byiza kuzibwira abana banyu bakiri bato kugirango batangire kuyikunda kuzega bakuze.
Ababyeyi bakwiye kubwira abana bibiliya babinyujije mu munzira zishobora kubashimisha kandi ziteye amatsiko. Nimubigenza mutyo, bazajya bumva bashaka kumva buri nkuru ikurikiyeho. N’ ingenzi kubabaza amasomo bakuye mu nkuru mwaganiriyeho, kugirango abana bawe batangire kugendana n’Imana.

Ukwiye guhera kuri izi nkuru nziza zishobora korohera abana kuzumva bitabagoye:

1.IREMWA

Mu ntangiriro ya bibiliya harimo inkuru y’uko Imana yaremye isi. Igihe uzayiganiriza abana , byihuse bizahita bibaha igitekerezo cyo kumva uburyo Imana ifite ubushobozi , bagire amatsiko yo gushaka gusobanukirwa isi barimo.
Basobanurire ko ikintu cyose kiri ku isi, uhereye ku ijuru ukageza ku biti byose byaremwe n’Imana, mama cyangwa papa na bo baremwe na yo ari yo mpamvu bayita Data wa twese.

2. KUVUKA K’UMWANA YESU

Ku munsi mukuru wa Noheri, abana bumva ngo Yesu yavutse ariko ntibaba bazi neza icyo bisobanuye. Ni ngombwa kubasobanurira impamvu y’uwo munsi, ukababwirako noheri ari umunsi Yesu yavutseho ,akaza mu isi gukiza abantu.
Iyi nkuru izatuma abana bagira amatsiko yo kumenya Yesu uwo ari we n’impamvu yaje ku isi. Hera aho ubasobanurire uwo ari we, ugeze ku rupfu rwe ndetse n’agakiza kazahabwa abamwizera.

3.YESU ATURISHA INKUBI Y’UMUYAGA WO MU NYANJA

Inkuru zerekana ubushobozi n’ibyiza bya Yesu ni nziza cyane kuzibwira abana kuko zibashimisha. Imwe muri izi nkuru, ni igihe Yesu yacyahaga umuyaga wo mu nyanja igihe bambuka bajya I Galelaya hamwe n’abigishwa be.
Umuyaga wari mwinshi kuburyo ubwato bwari bugiye kurohama, Yesu ategekaumuyaga gutuza maze uramwumvira inyanja iratuza. Ukababwirako atari ibyo gusa byerekana ubushobozi bwe ko ahubwo hari ibindi byinshi cyane by’ingenzi yakoze . Ibi byose bizatuma abana bawe bakura bizera Imana.

4.INKUGE YA NOWA

Inkuge yo kwa Nowa ni inkuru izwi cyane muri bibiliya yo kuganiriza abana bawe. Inyamaswa ziri mu nkuru ubwazo zatuma bishima. Kumva Nowa yubaka inkuge agashyiramo amoko atandukanye y’inyamaswa kandi Imana ikabasha ku mukiza kuko yakiranukaga.
Iyi nkuru izigisha abana bawe ibihembo bihabwa abakora ibikorwa bibi n’abakora neza, bityo bakure bitoza gukora neza.

5.IMITSIMA N’AMAFI

Inkuru y’imitsima 5 n’amafi 2 Yesu yakoresheje agaburira abantu ibihumbi bitanu(5000), ishobora kugaragariza abana impuhwe n’ubuntu bya Yesu. Ariko nanone abana bashobora kumva ko hakoreshejwe imbaraga zidasanzwe(magic) kuko bumva imitsima 5 n’amafi 2 ari bike bitabasha kugaburira abo bantu bose.
Ukwiye kubasobanurira ko atari imbaraga zidasanzwe zakoreshejwe, ko ahubwo ari Yesu wakoraga ibitangaza. Aha bashobora gukuramo isomo ry’uburyo Imana idakoresha imbaraga zidasanzwe(magic) ahubwo bakamenya ko ari inyabitangaza, ukongera ho ko Yesu atagaburiye umubiri ufite inzara gusa, ahubwo yagaburiye n’imitima ya bo.

Gusangiza abana bawe inkuru za bibiliya ni ikintu k’ingirakamaro. Ni igihe cyiza mukwiye gushaka mukaganira ku mwuka wera w’Imana.Izi nkuru ziba itangiriro ryiza ryo kubamenyereza gukunda bibiliya bakiri batokugira ngo bazakure bagendana n’Imana. Ukwiye gukomeza kugenda ubabwira n’izindi nkuru ziri muri bibiliya, n’ubwo zaba ziteye ubwoba. Kubatoza kandi inzira bakwiye kunyuramo bakiri bato, bazarinda bakura batarayivamo.

[email protected]

Nta mubyeyi n’umwe mu buzima utifuza kubona umwana we asa neza (yishimye), iyo abonye ababaye aba yumva adatuje akibaza ikintu yakora ngo arebe ko umwana amera neza.

Uyu munsi agakiza.org kaguteguriye igishobora kubigufashamo, umwana agahora yishimye:

1.Banza wishime wowe ubwawe Mubyeyi
Ntiwakwifuriza umwana wawe guhora yishimye mu buzima kandi wowe ntabyishimo namba wifitemo rero ni wowe ubwawe bigomba guheraho akakureberaho.
2.Mwigishe kubaka imibanire n’abandi

Kubana n’abandi kandi neza biri mu bishobora kuzanira umwana wawe ibyishimo, sibyiza ko umwana wawe abaho yigunze.

3.Mwigishe kugira umuhate no mugihe hari ibigoye
Si byiza ko habaho byacitse byayobye, ahubwo no muri icyo gihe gikomeye mwigishe ko byose bishoboka ko ashobora kuba yakongera akagerageza.

4.Mwigishe kumva ko ibintu byose bishoboka ntagacike intege (Optimism)

Kwigirira ikizere ni byiza. Kubitoza umwana akumva ko byose bishoboka bituma atabaho asuherewe cyangwa yumva ko ari nyakwipfira, nubwo byaba bitameze neza mwigishe ko ashobora kubona umuti yumveko agomba guhagarara ahamye.

5.Mwigishe kuyobora amarangamutima ye
Igisha umwana kugenzura amarangamutima ye, amenye ikigero cy’abantu aganira nabo bityo bizamufashe gukura neza no kwirinda mu gihe azaba akuze.

6.Mwigishe kugira umuco wo kwishima

Igisha umwana wawe kwishima ,umugaragarize ko ibyishimo ari kimwe mu bituma umuntu agira ubuzima bwiza, kandi ko byongera iminsi yo kurama.
7.Mwigishe kugira umuco w’ubupfura
Umwana aba akwiye kwigishwa kugira ikinyabupfura kugira ngo atazaba nk’umwana utararezwe(mwigishe kubaha abakuru, gushimira, guhaguruka abakuru bakicara,….) Ibi byose nabitozwa akiri muto azakurana umuco mwiza.

8.Muhe igihe gihagije cyo gukina

Menyereza umwana wawe gukora imyitozo ngororamubiri, kuko bizamufasha kugira ubuzima bwiza,umubiri we ukure neza.Gira igihe mukorane imyitozo bityo bizamufasha kwishimana n’ababyeyi kandi ahorane ibyishimo.
9.Mwigishe kwakira impinduka mu buzima
Ganiriza umwana wawe umwigishe ko ibintu byose bidahora ari byiza , umubwireko hari igihe bishobora guhinduka na bibi.Mwigishe ko mu mpinduka ubuzima bukomeza kandi ko agomba kugira uruhare mu gushaka ibisubizo by’ibibazo bihari.
10.Mujye mufatira ifunguro hamwe
Ni byiza ko ababyeyi bicarana n’abana babo bagafatira ifunguro hamwe kuko bituma bishima kandi bakabona ko mu bitayeho
.
"Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo", Imigani 22:6.
Umumararungu Marie [email protected]

Umuryango uba mwiza iyo buri wese mu bawugize ahagaze mu mwanya Imana yamugeneye. Ibyo ntibiterwa n’ubutunzi, amafaranga, amashuri, uburanga, kwamamara no kuratwa ; ahubwo ni abantu bashyize hamwe bazirikanishijwe umunyururu w’urukundo, bubaha Imana n’amahame yayo, kuruta ikindi kintu cyose. Mu igenamigambi ry’Imana, yagennye ko habaho umugabo n’umugore, yo ibona ko umuntu ataremewe kuba wenyine, ahubwo ni ishyirahamwe rishinzwe
kumarana irungu, rikorera hamwe kandi rifite intego imwe. Ni abantu bunzwe no kumvikana. Iri ni ryo buye ry’urufatiro Imana yashinze muri urwo rugo rushya muri Edeni. Kubana neza kwa bombi, ni ryo remezo ry’ihererekanyamurage ryiza ry’abazabakomokaho. Umuryango mwiza ukenewe ni nk’uwo Imana yashyize muri Edeni.

Uruhare rwa buri wese mu muryango

Umuryango abamalayika bishimira kubamo ni uwo Imana ifitemo ubutegetsi bw’ikirenga, aho abana bigishirizwa kubaha iyobokamana. Bibilya isaba abashakanye kubana akaramata ariko na none tumenyeko satani ahora arekereje ngo asenye ingo ni yo mpamvu abagize umuryango bakwiye guhora bari maso basenga kandi bubahana.

Umugabo nk’umutware w’urugo rwe, ni izihe nshingano zakaranze umugabo mwiza?

Akamaro k’umugabo mwiza gatangirira mu muryango we, bigakomereza mu baturanyi n’abo bakorana no mu itorero.

Aba inyangamugayo muri byose, mu kuvuga, mu kwirinda guhemuka.
Atanga inama zubaka maze agahuza abashyamiranye.
Mu itorero ntagira ipfunwe, kuko ibyo yigisha biba bifite ireme muri we no mu muryango we.

Abagabo nk’abo isi ibabonye ni byo byagabanya ruswa, akarengane, igitugu no kwikubira bimaze kumunga ibihugu n’imiryango hafi ya yose (Zekariya 8:23 ; 2 Ngoma 9:5-8 ; Yobu 29:11-16 ; Yobu 31:16-23).

Umuntu ashobora kuba adafite uburanga ariko iyo ashimirwa kuba umunyakuri n’umukiranutsi, bizamutera kwiringirwa n’abamukikije.

Henoki aho kwihunza abantu no kwigunga yiyumvishaga ko afite inshingano mu baturanyi, mu muryango we, kimwe no hanze yawo, nk’umugabo, aho ari ho hose n’iminsi yose yariho nk’umugaragu w’Imana.

Satani yaturutse impande zose asenya ubumwe bw’umuryango, n’ubwo bizwi na bake.
Ababi b’iki gihe reka tubahere ku bagabo. Umugabo mubi tuvuga, ntiduhereye ku buranga n’ibindi abantu bareberaho ubwiza bw’inyuma. Ahubwo dore ibimuranga :

Urukundo aruheruka mu irambagiza
Agandira umutima uhana w’umugore we
Ntiyemera kwakira ibyifuzo by’umugore n’abana
Afata umugore we nk’igikoresho
Ntazi ibikwiriye gukorerwa abana be
Akoresha urutoto n’iterabwoba ku muryango we
Ubusambo butuma yiha akima umuryango n’abavandimwe
Bene abo ntibubaka, barasenya.

Umugabo wese utubaha Imana iyi niyo mico imuranga, anyuze mu byaha . inshingano yo kurera no kugabura bakayiharira abagore babo n’imiryango y’abagiraneza. Umwana akaba mu ndangamuntu gusa, ntabe ku mutima wa se. Abagabo bihakana abo babyaye, maze abana babo bakicwa n’agahinda ko kubura aho babarizwa, bameze nka Nabali wo muri Bibiliya (1 Samweli 25 :3, 25).

Bene abo bagira amazu, abagore n’abana babo bakarara mu baturanyi.
Bagira imodoka, abagore n’abana bakagenza amaguru.
Barya uturyoshye, bagashira inyota, abana n’abagore babo babeshejweho no guhangayika.

Akaga isi ya none ifite, ni ukubona uwananiwe urwe ashingwa kuyobora ikigo, umushinga, ingabo, imiryango, amashyirahamwe n’amadini. Utazi kwisuzuma ngo yimenyeho amafuti, ntashobora guca imanza neza no kunga abandi bantu. Usesagura utwe, ntiyazigamira igihugu.

Ikibabaje, ni uko ingeso mbi ziboneka mu bapagani ziboneka no mu biyita abakristo.

Umugore mwiza

Burya umugore ni we rufunguzo rw’umubano, mu bavandimwe n’abaturanyi. N’ubwo umugabo yagira ubuntu n’urugwiro, n’ubwo yamwenyurira abandi no kugerageza kwakira, ntacyo byamarira abashyitsi, abaturanyi n’abagenzi. Kuko inyifato y’umugore ari yo itanga ikaze. Imyifatire mibi y’abagore ni yo yirukana ababagenderera.

Umugore arakenewe mu kurema umuryango. Ni nyina w’abana ushinzwe kubarera no kubaremamo imico myiza n’icyungo gihuza umugabo n’abaturanyi. Ni we rwego ubutunzi bunyuraho ngo bugere ku bintu bifitiye akamaro umuryango n’abandi. Nk’uko inkomoko y’umugore ari ku Mana, n’imico myiza ayikomora kuri yo. Umugore mwiza umuhabwa n’Uwiteka (Imigani 18:22). Amasengesho ye, ubwitonzi bwe, urukundo ni byo biha agaciro karemereye imirimo yo mu rugo.

Ijambo ry’Imana riduha ibyitegererezo by’abagore beza babereye imigisha imiryango yabo n’isi yose. N’ubwo batatabaye ngo bajye mu ntambara, ariko babyaye intwari, barazirera, zihesha icyubahiro izina ry’Uwiteka.

Tuzakomeza tureba ibyitegererezo by’abagore babereye imigisha imiryango yabo n’isi yose.

Source: http://ibitabo.indirimbo.net`
[email protected]

“Wubahe so na nyoko, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha.”(Kuva 20:12)

Imana idutegeka twese kubaha ababyeyi bacu igihe cyose. Dukwiye kububaha igihe bubashywe kandi tugakomeza kububaha no mu gihe twumva cyangwa bagaragara ko nta cyubahiro bafite.

Ni gute wakubaha ababyeyi igihe bavuga cyangwa bakora ibintu udakunze? Ni gute wabubaha no mugihe ubabona ugatekereza ko badafite icyubahiro?

Biroroshye kubaha ababyeyi bita ku bana babo.Biroroshye kubaha umugabo ukora cyane akita ku bana be , agakomeza kuba umwizerwa ku mugore we imyaka n’imyaka.Biroroshye kandi kubaha umugore ukora cyane kandi akita ku bana be, utagira amagambo kandi akaba umwizerwa, akubaha umugabo we.

Ariko iyo ababyeyi (papa na mama) bavuga, bagakora mu buryo buteye isoni, bubabaje kandi budashimishije, biba bigoranye kububaha ndetse bishobora kudashoboka kuba wabikora.

Ni gute wakubaha umubyeyi(papa) wataye abana n’umugore we ubundi akigira mu bikorwa by’ubusambanyi? Cyangwa umugabo ukora ariko ntagire icyo aha gitunga umuryango we ahubwo akayapfusha ubusa mu bintu bitagira umumaro? Ni gute wakubaha umugore umara igihe cyose ari mu magambo n’inshuti ze, utita ku muryango we cyangwa akirirwa akururana n’abandi bagabo?

Birumvikana igisubizo cya benshi cyaba ‘Birakomeye’ cyangwa ‘Simbizi’, ariko kandi itegeko ry’Imana riracyahari ryo kububaha hatitawe ku byatuma ububaha cyangwa utabubaha.

Ni gute wakubaha ababyeyi?

Kubaha Imana bisobanuye kubaha ababyeyi utitaye uko bameze(beza cyangwa babi). Kubera izi mpamvu, ukwiye kububaha niba ushaka kubaha Imana.

Aha hari uburyo bwagufasha kubaha ababyeyi n’ubwo baba barabaye babi:

Irinde kuvuga intege nke zabo

Uko ababyeyi bacu baba bari kose, ntidukwiye guhitamo kwirirwa tuvuga ibyo batashoboye cyangwa intege zabo nke, ntidukwiye kubakomerekesha amagambo yacu , dukwiye kurinda iminwa yacu kudatuma ivuga ibiteye isoni kuri bo.

Kunanirwa kuzuza inshingano zo kukwitaho , ntibiguha uburenganzira bwo kububahuka ahubwo byagakwiye kuba impamvu ituma ubakorera ibyiza .

Irinde kwihorera mu gihe bakugiriye inabi.

Nk’uko twabivuze, ntukwiye gufata nabi ababyeyi bawe bitewe n’ibyo bagukoreye.Ntukwiye kwihorera ku babyeyi bawe. Aho kwihorera , hitamo wenda kuba ubahunzeho mu gihe runaka kuko ibi bizakurinda umujinya wo kwihorera ndetse no kudakomeza kubabazwa na bo.

Ntuzareke guhora ubasengera no kubakunda

Ni byiza guhora usengera ababyeyi bawe. Imana irabakunda kukurusha kandi ihora yifuza kugufasha kurushaho kubaka umubano mwiza hagati ya Yesu n’umuryango wawe.

Ni byiza gukomeza gusengera no gukunda ababyeyi bawe kuko babikeneye kandi bizatuma bahinduka ababyeyi bazima bashimwa n’Imana n’imiryango yabo.

Sophie @agakiza.org

Mu igenamigambi ry’Imana, yagennye ko habaho umugabo n’umugore, yo ibona ko umuntu ataremewe kuba wenyine, ahubwo ni ishyirahamwe rishinzwe
kumarana irungu, rikorera hamwe kandi rifite intego imwe. Ni abantu bunzwe no kumvikana.

Aba ni abagore bibiliya ivuga babaye ibyitegererezo umugore wese yafatiraho urugero rwiza:

1.Yokebedi (Nyina wa Mose) kuva 6:20

• Yabaye intangarugero mu burezi
• Yigishije abana be kubaha Imana
• Abatoza amakenga, kwiyanga no kwitangira abandi.

Yahishuriye umwana hakiri kare kumenya kwiyambaza Imana ngo ijye imugoboka mu gihe cy’akaga. Yokebedi yagumanye uwo mwana imyaka cumi n’ibiri. Uwo mwana ajya mu nzu ya cyami, ashyīrwa umukobwa wa Farawo, amurera nk’umwana we, ariko ibyo Mose yigishijwe mu bwana ntibyigeze bihanagurika mu bwenge bwe.

2. Hana , Nyina wa Samweli (1 Samweli 1:20)

• Yari umugore ufite kwizera gutuje
• Yari afite kwera kugurumana
• Yihanganiye incyuro n’ishyari bya mukeba we
• Yamenye gutega amakiriro ku Mana
• Yari azi kwiyumanganya
• Yagize imihigo itivuguruza

“Buri mwaka Hana nyina wa Samweli yamudoderaga agakanzu akakamujyanira I Shilo we n’umugabo we, bagiye gusenga. Muri utwo twenda twe duto tw’urwibutso rw’ukuntu nyina yamwitagaho, buri kadodo kose kaherekezwaga n’amasengesho. Ntiyigeze amusabira icyubahiro cyo ku isi, ahubwo ngo abe uwera, umwiringirwa, uwita ku ngorane z’abandi. Yamwifurizaga gukomera nyakuri gushingiye ku guhesha Imana icyubahiro no gukorera ibyiza bagenzi be.
Hana yabonye ingororano ikomeye. Icyitegererezocye kirimo inkunga ikomeye ku mubyeyi wese utekereza inshingano Imana yamuhaye.

3. Abigayili : muka Nabali (1 Samweli 25:32-34)

Abigayili yari umugore w’umunyabwenge washyingiwe ikigoryi. Ubwenge bwe bwamubereye ubwugamo, bukiza ibye n’abe.
• Yari azi kwifata neza no kuvuga neza
• Yihanganiye kubana n’ikigoryi
• Yari afite ubwenge buzi kureba kure
• Yatesheje Dawidi icyaha cyo kumena amaraso.

4. Sara , muka Aburahamu

• Yubahaga umugabo we, akicisha bugufi imbere ye. Yamufataga nk’umutware we.

5. Elizabeti (Nyina wa Yohana Umubatiza, Luka 1:15 , 80)

• Yumviye amabwiriza yahawe n’Imana azakurikiza mu kurera Yohana
• Amurinda ibisindisha
• Amutoza imico myiza ituma Yohana ashimwa n’Imana n’abantu
• Uburezi yahawe na Elizabeti bwatumye yuzuzwa Umwuka Wera uhereye
akivuka.

6. Mariya Magadalena, Yowana muka Kuza, Suzana batanze ubutunzi bwabo mu gufasha Yesu n’intumwa ze. (Luka 8:1-3)

7.Foyibe (Abaroma 16:1-2)

Yabaye umudiyakonikazi w’intwari mu gufasha intumwa za Yesu ngo zirangize umurimo. Pruskila muka Akwila yafatanije n’umugabo we guhugura intumwa Apolo (Ibyakokzwe n’Intumwa 18:26).

Muri iki gihe hakenewe abagore bafite ubwenge n’umutima uhana bishyitse.
Kugira ngo basohoze umurimo bubaha Imana, bashikamye mu Ijambo ryayo,
kabone n’ubwo abagabo babo baba baryanga. Abameze batyo nibo bashobora
gufasha abagabo bakuruwe n’isi n’uyu mubiri. Bene abo ntibashobora gukurikira
abagabo babo igihe bagiye mu binyoma.

Igihe turimo gishaka abagore bubaka abagabo babikomoye ku rukundo ari
byo bibyara kuganduka. (Abefeso 5:22).

Source: http://ibitabo.indirimbo.net

[email protected]

Niba wubatse urugo, ibaze niba uri umugore mwiza ubereye umugabo. Niba ukiri ingaragu, ibaze niba uzaba umugore mwiza . Niba ubona ushidikanya, bibiliya izakuyobora inzira ya gushoboza kuba umugore w’umukristo mwiza w’uyu munsi ndetse n’igihe kizaza.

Ibi ni bimwe mu biranga umugore mwiza :

Umugore mwiza aba umwunganizi

Ushobora kuba warumvise bavuga ko nyuma y’umugabo ushoboye hagomba kuba umugore ushoboye. Ni ingenzi cyane k’ umugore gushyigikira umugabo we akamukomeza mu bibazo no mu ntege nke afite. Abagore batabasha gukomeza abagabo babo, ahubwo bagahinyura ibyo bakeneye bashobora gusenya urugo.

Ibi ntibisobanuye ko abagore b’abakristo bagomba guhora bemera ibyo abagabo babo bifuza byose, ntibisobanuyeko abagore bagomba kuba iteka ku mugongo w’umugabo. Ahubwo niba umugabo afite icyo kuvuga , umugore mwiza akwiye kwerekana ikinyabupfura akamutega amatwi akagerageza gufasha ibyo umugabo we akeneye uko ashoboye kose.

Byongeye kandi, umugore mwiza agomba guhora atera umugabo we akanyamugabo akamukomeza.

Mu Abefeso4:29 hagira hati:
“Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha.”( Abefeso4:29)

Kunyuranya n’ibi bishobora gusenya umubano wanyu. Niba umugore ahora aca intege umugabo we ibi bizatera umugabo kumva nta kamaro agifite kandi ntacyo avuze. Guca intege bigaragarira mu buryo butandukanye nko guhora uhinyura ibikorwa by’umugabo cyangwa ibitekerezo bye. Ibi bizatuma umunsi wira umugabo yumva atifuza kugaragara imbere y’umugore we, aho kumva bimuteye ishema kuba hamwe na we.

Umugore mwiza aba umwizerwa

Mu mubano , hagomba kugaragara kwizerana kuzuye umwe ku wundi.
“Umutima w’umugabo we uhora umwiringira, Kandi ntazabura kunguka.”(Imigani31:11). Ibi bivuzeko niba umugabo yiringira umugore we, uyu mugabo azagira ubuzima bunyuzwe.

Umugore mwiza akwiye guhora yitonda,yubaha kandi agahora yihesha agaciro. Aharanira ukuri akakurwanira. Agomba kuba umwizerwa ku mugabo we, akita ku bana be, agafasha umugabo we gufata ibyemezo by’ingirakamaro. Agahora ahamye mubyo akora. Umugore w’umukristo umeze nk’uyu, nta gushidikanya azahaza ubuzima bw’umugabo we mu buryo ubwo ari bwo bwose.

Hakwiye kutabaho ubusumbane hagati y’umugabo n’umugore , bakwiye kuzuzanya, kandi bakwiye kwitanaho nk’abashakanye. Nibigenda gutya buri umwe azaba afite ikintu kihariye aha mugenzi we adafite.

Umugore mwiza iteka arubaha

Niba urukundo ari ingenzi mu mibanire, hakwiye kubaho kubaha kugirango habeho gushyikirana. Umugore n’umugabo bagomba kugira imyumvire imwe yo kubahana umwe ku wundi. Ibi ntibikwiye kugibwaho impaka. Mu by’ukuri Imana yategetse ko abagore bagomba kubaha abagabo babo.

“Nuko namwe umuntu wese akunde umugore we nk’uko yikunda, kugira ngo umugore na we abone uko yubaha umugabo we.”(Abefeso5:33)

Nta mugabo uzifuza kubaho ubuzima abana n’umuntu udashobora kumwubaha. Nta mugabo wifuza kubana n’umugore utamuha agaciro. Kugira ngo umubano ukomere , kubaha bigomba kuba urufatiro. Zirikana ko imwe mu ntego y’urugo ari uko buri muntu umwe abera mugenzi we mwiza.

Urugo rwubakiye kuri Kristo ruba rwubakiye ku rukundo, icyizere, kubaha, no kwizera. Nta muntu wavuze ko kubana ari umurimo woroshye, ariko iyo wubatse urufatiro rukomeye, Imana ikaba hagati yanyu, muzagira urugo rwiza.

Sophie @Agakiza.org

Abagore benshi bakunze guhura na byinshi bitari bimwe kandi bitoroshye: Baba bagomba kwita ku bagabo n’abana babo, kugenzura urugo no gukora imirimo itandukanye, kumenya ibikenerwa no kubaka umubano mwiza w’abavandimwe b’imiryango yombi, akaba agomba no kugira uruhare mu itorero.

Ese niki cyafasha abagore bahura n’ibi bibazo byose? Uretse urukundo n’ubuntu by’Imana n’urukundo rw’umugabo n’abana babo , hari ikindi cyitwa ibyiringiro.

Ibyiringiro ni ikintu gifite imbaraga cyane, kandi buri mugore w’umukristo akwiye kubigira. Kwiringira ibyiza bizagufasha kudacika intege n’igihe waba uhura n’ibikuruhuje.
Inkoranyamagambo(dictionnaire) ya Webster yo 1828 isobanura ibyiringiro nk’ icyifuzo cy’ikintu cyiza, biherekejwe n’icyizere cyo kuzakibona .

Bamwe bashobora gutekereza ibyiringiro nk’icyifuzo cyo kubona ikintu cyiza. Webster yakomeje agira ati “ Ibyiringiro bitandukanye no kwifuza no kumva hari icyo ukeneye, kuko byerekana ibyiringiro byo kubona ibyiza wifuza, cyangwa ubushobozi bwo kuba wabibona. Ibyiringiro biduha ibyishimo n’umunezero mugihe ibyifuzo bishobora kubyara cyangwa bigaherekezwa n’umubabaro no guhangayika.”

Abaroma5:1-5 hatubwira ko kubera ibyo Umwami Yesu Kristo yakoze, dufite ibyiringiro bidakoza isoni:

“Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana ku bw’Umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo ku bwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw’Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoza isoni, kuko urukundo rw’Imana rwasābye mu mitima yacu ku bw’Umwuka Wera twahawe.

Kuko ibyiringiro bizana ibyishimo, kandi kuko Imana itajya ineshwa, dukwiye kuyizera kugirango tutarambirwa tukabivamo.

Bagore bakundwa, hano hari ibintu bike ukwiriye kwiringira igihe cyose uhura n’ibibazo n’intambara zitari zimwe:

1. Igihe wahuye n’ibibazo by’urushako :Ba mama, Imana ikunda kuba hagati y’umubano kugira ngo ibashe kubayobora(wowe n’umugabo wawe) kuko biyishimisha.

Niba ufitanye ibibazo n’umufasha wawe, senga Imana umusengere. Shaka mubyanditswe amabwiriza n’imyifatire ukwiye kugira, ariko ntukoreshe ijambo ry’Imana nk’inzira yo kumurwanya, ahubwo komeza usenge usabe Imana ubufasha, Imana ishobora byose, ishobora kumuhindura.

2. Igihe ufitanye ibibazo n’umuryango: Mu muryango ubamo abantu ntihaburamo ibibazo runaka(ushobora kugirana ibibazo n’ abana bawe , abo mu muryango wawe cyangwa abo mufitanye isano. Ariko ukwiye gukomeza kubagaragariza urukundo kandi ukabitaho uko bikwiye. Icy’ingenzi cyane ukwiye gusenga Imana ngo igushoboze kugira uko witwara muri ibi byose bikugose kandi ukayikoreza umutwaro wawe.

Zaburi 55:22 hagira hati:
“Ikoreze Uwiteka umutwaro wawe na we azakuramira, Ntabwo azakundira umukiranutsi kunyeganyezwa.”(Zaburi55:22)

3.Igihe ufite ibibazo by’umutungo: Iki ni ikibazo abantu benshi bakunze guhura nacyo. Ingo nyinshi zikunze gusenyuka kuko umugabo n’umugore bafite icyibazo cy’amafaranga. Birashoboka ko baba ari abakene, birashobokako baba bafite ibibazo by’uburyo amafaranga akoreshwamo, kugira amabanga amwe n’amwe ku mitungo, cyangwa gufata mugenzi wawe uko wiboneye bitewe wenda n’amafaranga umwe afite,n’ibindi…

Ibi ariko si byo, amafaranga ntakwiye kuba ariyo y’ibanze abubakira. Imana niyo ikwiye kuhaba, ikabubakira ikabayobora muri byose. Matayo 6:24 havuga ukuri, ibihavugwa bikwiye kugaragara no mu mibanire y’ingo :

“Nta wucyeza Abami babiri kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n’ubutunzi.”(Matayo6:24)

Imana yashyizeho umubano kugirango umugabo n’umugore bagire ibyishimo kandi babashe kuzuza ibyo Imana ishaka. Birakwiye ko abakristo badaha umwanya ibyabasenyera bikabatandukanya n’Imana , ahubwo ikaba iy’ibanze mu mibereho yabo kuko itazabatererana, kandi mukaba urugo rw’umugisha.

Sophie @agakiza.org

Kudakora ibikwiriye byirukana Umwuka w’Imana mu rugo bikazana abadayimoni, mwembi mukabihomberamo, kuko nta kindi kigenza satani uretse kwica, gusenya no kurimbura. Mu muryango ni ahantu abantu bakwiye kubana babwizanya ukuri bababarirana, boroherana, basengana, bafatanya, bihanganirana, bakananezeranwa, bakubakana.

Hano hari ibintu byingenzi abashakanye bakwiye kwibandaho , kugirango Imana ibashyigikire mu mubano wabo.

1.Abashakanye bakwiye guhuza mu buryo bw’Umwuka wera

Iki ni kimwe mu bintu by’ingenzi mu gushyingirwa. kuko kuyoborwa n’umwuka wera ari amahirwe ahuza umuntu n’ibindi binyabuzima.
Kandi ugushyingiranwa kw’abakirisito gutanga amahirwe yo kubana, atari kuribo gusa ahubwo bituma na mwuka wera abana nabo. Burya umwanya mwiza ku bashakanye ubonerwa mu guhuza umutima, bagasangizanya ibituma mwuka wera arema umushyikirano hagati yabo n’Imana.

2.Gusengera hamwe

Gushyiraho igihe gihoraho buri munsi mugasengera hamwe nk’umuryango, buri uko mubyutse mu gitondo cyangwa mugiye kuryama ni byiza. Mugasaba Imana ikabuzuza umwuka wera, ikabongerera imbaraga mu rugendo ruri imbere.
Ibi bituma umuryango w’abashakanye urushaho kwegera Imana, bakaba bugufi bw’Uwiteka kandi byongera urukundo bafitanye kuko baba basenyera umugozi umwe.

Iyo abashakanye bafashe umwanya wo gusenga Imana mbere yo kuryama, bibafasha kugasabana imbabazi mbere yo kuryama, bakabarirana niba hari ibyo bapfuye kandi Imana ibana nabo. Birakwiye ko umenya uko ubwira uwo mwashakanye utamusigiye igikomere cyo ku mutima ukoresheje amagambo mabi mu gihe kibi.

3.Gusomera ijambo ry’Imana hamwe

Ni byiza bitewe ni gihe abashakanye baba bafite gihagije, byibura rimwe mu cyumweru abashakanye bakwiye gushaka umwanya bagasoma ijambo ry’Imana bari hamwe. Gusomera ijambo ry’Imana hamwe nabwo ni uburyo bwo kubana n’Imana. Kandi niho mukura ijambo ry’Imana ryo kubwira abandi baje babagana, mukabagira inama , atari iziturutse kubyiyumviro byanyu cyangwa amarangamutima ahubwo ibibava mu kanwa byose bikaba bifitanye isano n’ibyanditswe byera byo muri Bibiliya.

4.Gufatira imyanzuro hamwe

Ni byiza gufatira imyanzuro y’ingenzi hamwe mu muryango w’abakirisito, aha ntibishatse gusobanura gufata imyanzuro y’ibyo guteka. Hano imyanzuro ikwiye gufatirwa hamwe ni imyanzuro y’ibijyanye n’amafaranga uburyo akoreshwa, naho yava , n’uburyo bwo kuyashora mu mishinga. Kandi bibaho ko hari ibyo mwahita mutumvikana uwo mwanya ariko mukwiye kuzirikanako kwihagararaho atari byo, gutsimbarara ku mafuti bitazana agakiza, kandi kutava ku izima ari ubupagani.

Ni byiza niba mufite uburyo bwo kwiteza imbere nk’umuryango kubiganiraho mu buryo buhoraho, niba hari ibyo musabwa kwishyura kandi guhishanya hagati y’abashakanye si byiza. Umugabo cyangwa umugore biba byiza iyo abonye ko iterambere ry’urugo arigiramo uruhare. erega ashobora kuba adafite amafaranga ariko afite ibitekerezo byubaka.

5.Kuba mu materaniro amwe

Ni byiza kugira aho musengera kandi mu gihe mwateguye mukazajya mujyana mu materaniro.
Ni byiza guhitamo ahantu muhuriyeho mwembi mu buryo bwo kuramya Imana , mukazajya mujyana gusenga, kuko bizatuma mugira inshuti z’abakirisito . Mu Abaheburayo 10:24-15 hagira hati “kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n’iry’imirimo myiza. Twe kwirengagiza guteranira hamwe nk’uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane kandi uko mubonye urya munsi wegera, mube ari ko murushaho kugenza mutyo.” Ibi bituma n’abana mwabyaye bamenyerezwa kugira imyitwarire myiza n’indangagaciro za gikirisito.

Nubwo urugo rugira inshuti za bugufi, zo kugisha inama mu gihe biri ngombwa cyangwa habayeho kugira ibyo mutumvikanaho ariko icy’ingenzi ni ukuzirikanako bidakwiyeko uwo mwambaranye ubusa, mwambikana ubusa (Kumena amabanga y’urugo hanze).

[email protected]


Abigayili ni umugore w’intwari, wari ufite ubwenge kandi agatekrerereza urugo rwe. Ibyo byatumye arokora umugabo we n’abagize urugo rwe igihe Dawidi yari amaze gufata umwanzuro wo kubarimbura.

Izi ni inama buri mugore wese akwiriye kwigira kuri Abigayili

Kwihanganira uwo mwashakanye : Abigayili na Nabali ntibari bakwiranye. Urebye, Nabali byari kumugora gushaka umugore mwiza, mu gihe Abigayili we yisanze yarashatse umugabo mubi cyane batari bakwiranye. Ni iby’ukuri ko uwo mugabo yari afite amafaranga, bigatuma yumva ko ari igitangaza. Ariko se abandi bo bamubonaga bate ? Kubona undi muntu Bibiliya inenga nka we ntibyoroshye, dore ko n’izina rye risobanura “ikigoryi” cyangwa “ikiburaburyo.” Ese ababyeyi be ni bo bamwise iryo zina akivuka, cyangwa ni iryo bari baramuhimbye ? Uko byaba byaragenze kose, ibye byabaye aka wa mugani ngo “izina ni ryo muntu.” Nabali yari “umunyamwaga n’umunyangeso mbi.”

Kutaba umwibone kubera ubwiza bw’inyuma : Abigayili yari atandukanye cyane na Nabali. Izina rye risobanurwa ngo “natumye data yishima.” Ababyeyi benshi b’abagabo baterwa ishema no kubyara abakobwa beza. Ariko umubyeyi w’umunyabwenge we arushaho kwishima iyo abonye umwana we afite ubwiza bwo mu mutima. Usanga akenshi iyo umuntu yagize amahirwe yo kugira uburanga, atihatira kugira imico myiza, urugero nko kwitonda, ubwenge, ubutwari cyangwa kwizera. Icyakora, Abigayili we ntiyari ameze atyo. Bibiliya imuvuga neza kubera ubwenge bwe n’uburanga bwe.

Kumenya guca bugufi no gusaba imbabazi: Ibyo Nabali yari yakoze byatumye imihangayiko Abigayili yari asanzwe afite irushaho kwiyongera. Yari yahangaye gutuka Dawidi, wari umugaragu wizerwa w’Imana. Samweli yari yaramusutseho amavuta, bityo ahishura ko Dawidi ari we Imana yari yaratoranyije kugira ngo asimbure Umwami Sawuli (1 Sam 16:1, 2, 11-13). Dawidi yabaga mu butayu ari kumwe n’ingabo 600 zari zimushyigikiye, kubera ko yari yarahunze Umwami Sawuli wamugiriraga ishyari agashaka kumwica. Dawidi amaze gutukwa na Nabali yararakaye cyane afata umwanzuro wo kuzana n’ingabo ze bagatsemba abantu b’igitsina gabo bo mu rugo rwa Nabali.

Abigayili yafashe iya mbere kugira ngo aburizemo icyo gikorwa kibi cyari hafi kuba. Aho kugira ngo amere nk’umugabo we Nabali, we yagaragaje ko yari yiteguye gutega amatwi, aho kumera nk’umugabo we wari wanze kumva ibyo umusore wari uje kubaburira yavugaga.

Abigayili yahise agira icyo akora atazuyaje. Bibiliya igira iti “nuko Abigayili arihuta.” Iyo nkuru ya Bibiliya ibonekamo inshinga zumvikanisha ‘kwihuta’ incuro enye zose, yerekeza ku byo uwo mugore yakoze. Yateguriye Dawidi n’abantu be impano zihagije. Izo mpano zari zigizwe n’imitsima, vino, inyama z’intama, ingano zikaranze, inzabibu zumye n’imbuto z’umutini.

Abigayili yafashe urugendo bidatinze, Abigayili yaje guhura na Dawidi hamwe n’ingabo ze. Icyo gihe nabwo Abigayili yagize icyo akora atazuyaje maze ahita ava ku ndogobe, yicisha bugufi imbere ya Dawidi (1 Sam 25:20, 23). Yahise asuka ibyari ku mutima we, yinginga cyane Dawidi kandi asabira imbabazi umugabo we n’abo mu rugo rwe.

Ubwenge bwa Abigayili no kumenya kwicisha bugufi agasabira imbabazi umugabo we nibyo byatumye Dawidi ahindura imigambi yari yafatiye urugo rwa Nabali.

Ubuzima bw’abashakanye bakijijwe bombi bukwiye gutandukana cyane n’ubwabandi badakijijwe, iyo urugo rumaze kubakwa,haba hakiriho byinshi byo gukorwa kugirango n’abana bazabakomokaho bazavukire mu buzima bwubah’Imana. Mu bushakashatsi Isange yabakoreye,twababoneye ibintu bitanu musabwa gukora igihe cyose mubana nk’abashakanye kandi mukijijwe.

1. Mujye mufata umwanya mwihitiyemo mwembi n’uko musengere hamwe, kandi byaba byiza mubikoze buri munsi. Mushobora guhitamo kujya musenga wenda mubyutse,kimwe n’uko mwabihitamo indi saha mwumvikanyeho.

2. Gufata umwanya mugasoma ijambo ry’Imana muri kumwe. Ntabwo ari bibiliya gusa ahubwo n’ikindi gitabo cyose mwajya mugisoma muri kumwe, s’ukuvuga ko buri uko ugiye gusoma waba uri kumwe n’inshuti yawe,ahubwo mushobora kubikora nka rimwe mu cyumweru cyangwa ukundi kose mwabihitamo. Icyi nikimwe mubimenyetso cy’uko mubanye neza kuko ari bacye bakora nk’ibi.

3. Igihe cyose habonetse ikibazo cy’ingutu, biba byiza iyo mufashe umwanzuro muri kumwe,muwuhurijeho. Ibi bifasha ingo nyinshi mugutera imbere no kwizerana kandi nk’uko umugore aba ar’urugingo rwawe si byiza ko umwima ijambo iwawe. Hano cyane cyane harazamo ibirebana n’umutungo,mugomba kuba muzi mwes’uburyo uba wakoreshejwe.

4. Burya urugo rwiza ni urugendwa. Ibyo mukora byose mujye mukora buryo ki bushoboka,mubone abashyitsi kuko burya mubonera umugisha mwinshi mukubakira. Ibaze nawe urugo rwanyu niba rujya rumara nk’icyumweru ntamushyitsi urukandagiyemo!! Niba ariko biri mukwiye gusenga cyane.

5. Nibibashobokera mujye mujyana gusenga mwese,musengere mu rusengero rumwe kuko n’ubundi muba mur’umubiri umwe. Ariko kandi mushobora no gusengera mu madini atandukanye bijyanye n’imyizerere ya bur’umwe ndetse mwanabyumvikanyeho neza kuburyo bitazazana agatotsi mu kubana kwanyu,gusa byaba byiza musengeye hamwe.

Nk’uko about.com urubuga dukesha iyi nkuru rwakomeje rubivuga,ngo kuri mwe mwashakanye mukijijwe, muba mukwiye gufata umwanya mukiga kubyatez’ imbere urukundo rwanyu kabone n’ubwo mwaba mwarahagaritse kubyara,cyangwa se mwarageze muzabukuru,ibyo tuvuze haruguru mukwiye guhora mubikora iteka kuburyo abana banyu bazatora iyo mico

BIRABABAJE:
- Kwakira ubutumire bw’abajya gusezerana nyuma y’igihe gito ukakira inkuru y’uko bajya gutandukana
- Imana yageneye abantu kuba mu muryango, ariko urebye hanze aha uburyo imiryango iri gusenyuka biteye agahinda.
- Abantu b’Imana nabo byabagezeho, ndetse cyane ubu nabo bari gutandukana

Ese iyo ubona ibyo ubitekerezaho iki? Dore ibintu icumi ukwiye gufataho umwanya ukabitekerezaho ku isenyuka ry’ingo rikomeje kwiganza, waba wubatse cyangwa uzubaka birakureba.

1.
Kubaka urugo rwiza niwo mugambi w’Imana ku bantu bayo bose, ariko bisaba ubushake n’uruhare rw’abashakanye bombi. Ariko umwe ashobora gutuma rusenyuka. Rero mbere yo kureba ibyo uwo mwashakanye atagenje neza cunga neza niba wowe ibyawe byose wabitunganyije neza, kuko gutana bishobora guturuka kuri wowe.

2.
Amatorero yacu, n’abakristo ni gute bakira kandi bafasha abahuye n’ikibazo cyo gusenya urugo? Akenshi bisa n’ibititaweho na benshi ahubwo bihinduka ikibazo byabaye nabwo benebyo bakirwariza. Ariko amatorero akwiye gutekereza kuri uyu mutwaro nk’indi yose bikorera kuko iyo uragiye intama hagapfamo imwe burya ziba zigenda zishira.

3.
Ingaruka z’urugo rumwe rwasenyutse zigera ku bantu batabarika kandi b’inzirakarengane ( harimo n’abana bato). Ndetse hari n’abatamenyekana, nk’abo rwari kuzaramira cyangwa rukabacumbikira bose baba bahahombeye. Niyo mpamvu atari ikibazo cy’urugo cyangwa umuryango gusa, ni ikibazo cya twese.

4.
Hari umuntu utandukana yishimye? Iyo bigeze aho umuntu yiyemeza gutandukana haba hari ibintu bibi bikomeye wowe utazi, hakenerwa ubufasha bukomeye bwo kwegera abari mu kibazo kuruta kubahindura inkuru.

5.
Uretse gutabwa n’uwo wakundaga, akenshi nyuma hazamo no guhigwa bukware umuntu azizwa umutungo cyangwa yakwa abana n’ibindi. Ntukihutire gutekereza gutandukana nk’igisubizo, ahubwo ni urugamba kuruta izindi nyinshi. Saba Imana ikurindire urugo n’urukundo. Yubake ibyari byarasenyutse kandi irabishoboye.

6.
Ijoro ribara uwariraye. Amakuru y’abatandukanye ujye uyavuga uhinda umushyitsi kuko hari byinshi byabo utazi; ibyiza ni ukwituriza, ukabasengera cyangwa niba hari ikindi wakora ukagikora ariko ukirinda gutangaza cyane amakuru kuko utahamya neza niba ariko kuri. Urugo rushingirwa ahabona ariko rwubakirwa kure mu ibanga rikomeye.

7.
Ibikomere bikomereye benshi mu basenye ingo n’agahinda umuntu aterwa no gutabwa n’uwo yakunze, ni icyorezo umuntu atafata mu buryo bworoshye. Birasaba ko buri wese atanga umusanzu we mu gufasha aba bantu. Uwabibasha Imana yamuha umugisha, kuko nyuma yo kudahirwa n’urushako haba hakiri andi mahirwe yo kujya mu Ijuru k’ufite uwo mutima.

8.
Ubushakashatsi bugaragaza ko nyuma y’urushako rubi, benshi bahura n’agahinda gakabije (Depression) n’izindi ndwara zikomeye zidakira, bahararuka ubuzima bwabo cyane, cyangwa bakiyahura. Niyo mpamvu biteye ubwoba n’inkeke kubona hari kugwira umubare w’abatandukana, wakwibaza ngo nibikomeza hazacura iki?

9.
Inkoni ikubise mukeba bayirenza urugo. Icyatumye uriya muntu uzi atandukana nawe kirakugarije cyangwa cyugarije umwana wawe. Bera maso cyane ibyawe kandi ubisengere, kuko iyo babiri bagendana umwe aguye, iyo hatabayeho kuba maso cyane umwe usigaye uhagaze niwe uba utahiwe.

10.
Gusengera imiryango ni inshigano yawe mbere y’uko iba rusange. Ibi si gahunda izagira umusaruro ari uko ishyizwe mu nyandiko za gahunda z’amatorero nubwo nabyo ari byiza, ariko bishobora guhera kuri njyewe nawe bikakugeraho, bikagera no kubandi kandi bigatanga umusaruro mwiza. Witegereza abandi rero, niba uguwe neza gerageza kuzirikana abari mu kaga, uretse no kuba uko ugirira abandi ari ko nawe ugirwa, hani n’ingororano kubikorerera abandi imitwaro.

Imyambarire ntiyazitiye urukundo rwa Narcisse na Consilie, imbere y’imbaga mu murenge wa Shyogwe

Mu iyi munsi inkuru yakoze benshi ku mutima ni uy’umugabo witwa Ndahimana Narcisse wasezeranye n’umugore we witwa Mutuyemariya Consilie mu murenge Shyogwe mu Karere ka Muhanga, uwo mugabo yasezeranye yambaye kamambiri ariko we n’umugore birengagiza ubukene n’ikimwaro cyababaseka barasezerana kubera urukundo bakundanye kuva bakiri bato.

Bimwe mu byatangaje abantu ni urukundo uyu muryango ufitanye ukaba warabashije no kurugaragariza imbaga y’abandi bantu bari baje baherekeje abaje gusezeranira mu murenge wa Shyogwe. Narcisse yaje gusezerana yambaye kamambiri nazo zishaje, yagiye aganira n’ibitangazamakuru bitandukanye avugako ibi yabitewe n’urukundo akunda umugore kubera ibyiza umugore we yamukoreye mu bukene bwabo, bwa buri munsi bugeretseho no kuburara.

Narcisse yavuzeko ntakindi yahemba umugore wamwihanganiye,mu mubrwayi amaranye imyaka umunani ntamute, doreko kugeza ubu umugore ariwe utunze urugo kuko barya ibiryo umugore abanje kujya kwikorera amatafari, akazana amafaranga agatunga umugabo we ufite ubumuga amaranye igihe kirekire, butamwemerera gukora.

Uyu muryango uhamyako nubwo wasezeranye ntiwagira icyo kwakiriza abantu , dore ko n’ubundi ntabo baribatumiye kubera ntacyo kubakiriza baribafite kandi nta soni biwuteye kuko kuri ibo icy’ingezi yari ukugaragaza urukundo rwabo. Baganira n’itangazamakuru bavuzeko bagiye no gushyingirwa muri Kiriziya kuberako ari abakirisito kandi kubera nta mikoro n’ubundi ntibateganya kwambara imyenda myiza cyangwa kugaburira abantu bazaba babatahiye ubukwe.

Narcisse yavuzeko nubwo batarabona ubushobozi ariko bakwiye kujya gusezerana imbere y’Imana, yavuze ati “ Kwa padiri gahunda iriho, twavuye ku murenge kuri 29, ariko nubundi ndashakako uko nagiye ku murenge ariko nzajya no kwa padiri byanga byakemera ku yindi 29 z’ukwa cuminabiri, nkazasoza umwaka n’imbere y’Imana nagiyeyo, nta kintu nakimwe niteguye uko narimeze icyo gihe niko nzagenda, niba naramutse umwuka w’abazima nta kindi kintu nzashimira Imana. Usibye kwizera Imana nta kindi kintu numva natindaho, umugambi nateguye ni umwe ni uko nshaka kujya imbere y’Imana n’amategeko”

Mutuyemariya Consilie umuranye n’umugabo imyaka umunani yihanganye , yagize ubutumwa agenera , abandi bantu bavugako bakundanye, yavuze ati “ Ubutumwa naha abantu , ni uko bashobora gukomeza urukundo bakundanye, nkuko bari bakundanye bakiri bazima, mu gihe bahuye n’ibibazo by’uburwayi, mu buzima ntabwo nshobora gucika intege, icyo mpa agaciro ni urukundo rwanjye nawe, mu myaka twamaranye, twakundanye tukiri bato, twamenyanye 2006 dushakana 2008, mu gihe cyose twaritubanye numvaga ntakibi cyatubaho ariko aho kitubereyeho nasanze ari inyigisho ikomeye, buri kibazo cyose ufite ugomba kucyemera kandi ukacyihanganira, uba ukwiye kwihanganira uwo mwabanye kuko muba mwarashakanye umukunze”
Consilie yavuzeko agishima Imana kuba umugabo we akiriho nubwo ububabare yababaye ari bwinshi.

Ndahimana Narcisse atuye mu mu kagali ka Kinini, Umudugudu wa Gatare. afite abana batatu, umukuru afite imyaka 9 naho umuto afite imyaka itatu, umwanzuro wo gusezerana yawufashe nyuma yo kurwara igihe kinini, umugore ntamutererane, akaba yarabonye nta yindi mpano yamuha uretse gusezerana, bakabana byemewe n’amategeko.
Nyuma yo gusezerana mu murenge, uyu muryango uritegura no gusezerana mu kiliziya ku wa 29 Ukuboza 2018, kuri uwo munsi nabwo bazabatirisha abana , kuko ubusanzwe ari abakirisito.


Abantu benshi batunguwe n’uburyo Narcisse yari yambaye ariko kuri we byamuteye ishema kugaragaza urukundo afitiye umugore

Umva urukundo ruzira ikizinga rwa Narcisse na Consilie bo mu murengwe wa Shyogwe

ZABURI 127: 3
Dore abana ni umwandu uturuka k’Uwiteka, Imbuto z’inda ni zo ngororano atanga.
Iyo Imana iguhaye umwana, ni impano iba ihaye wowe ubwawe, umuryamngo, itorero, igihugu ndetse n’isi muri rusange, niyo mpamvu ari byiza kwiga uko wabasha gutanga uburere bwiza, kuko iyo urera neza, uba uri gukora umurimo w’Imana neza.

Muri iyi minsi, hagenda habaho impinduka zitandukanye, mu bice bitandukanye byubatse ubuzima, haba mu burezi, mu bukungu, mu iterambere n’ibindi, mu burezi rero ni igice kiba gikwiye kwitabwaho cyane, kuko nkuko bivugwa ko umwana apfa mu iterura, uburere iyo butabaye bwiza ndetse ngo bunatangwe neza, biragoye ko umwana yazavamo umuntu w’umumaro, haba ku muryango, ku itorero, ku gihugu ndetse no ku isi muri rusange.

Kugira ngo umubyeyi atange uburere bwiza rero hari ibyo aba agomba kwitaho, akaba ari nayo mpamvu, muri iyi nyandiko, twabateguriye inama zigera ku munani(8 ), zagufasha kurera cyangwa gutanga uburere bwiza ku bana urera.
Ijambo ry’Imana rivuga ko abana ari impano itangwa n’ Imana, umuntu ayihabwa, ntaruhare yabigizemo, ahubwo ayihabwa ku bw’ubuntu bwayo gusa ( ZABURI 127:3), iyo Imana iguhaye umwana, iba iguhaye impano, iyo utayifashe neza, ntibinezeza Imana , ntibinayihesha icyubahiro.niyo mpamvu rero, babyeyi mukwiriye kujya murera abana, Imana yabahaye mu buryo butuma Data wo mu ijuru anezerwa ndetse icyubahiro cye, kikamugarukira.

1.Shyigikira ibiterezo by’umwana

Ibi wabitangirira mu kumva umwana , mu gihe ubona ko umwana agenda akura, nubwo aba atekereza ibitandukanye cyane n’ibyo wowe waba utekereza nk’umubyeyi, si byiza gusenya no kunenga ibitekerezo bye iteka, si byiza kandi gufatira umwana imyanzuro yose, mureke atekereze, kandi ushyigikire ibitekerezo bye, nibyo wabona ataribyo nk’umubyeyi, si byiza kubipfobya, ahubwo mufashe mubibyazemo ibyiza kurutaho, ibi bizamufasha kwigirira ikizere ndetse no gukura mu miterereze.

2.Baho wihangana

Hari ubwo biba bigoye, kwihangana kenshi iyo abana bakoze ibintu bibi, ariko umubyeyi mwiza, arihangana, agatuza ndetse akabasha gusobanurira abana ibidakwiye bakoze, ndetse no kubereka uko bari kubikora bikaba byiza, ibi bisaba kubikorana ubugwaneza, kugira ngo bibashe gutanga umusaruro mwiza.

3.Menya ibishishikaza abana urera

Ni byiza kumenya ibishishikaza abana urera, ndetse no kubibashyigikiramo mu gihe ubona ko bitica umubiri cyangwa ubugingo, itoze ku menya imyitwarire bagira iyo bababaye ndetse n’iyo bishimye, witinya kubaza abana ibibazo mu gihe ubona batishimye, bizagufasha kumenya ibitagenze neza ndetse umenye n’uko wagenzura(Management), umubabaro wabo ndetse n’ibyishimo byabo, gusa ni byiza cyane kureka abana bakagusanga bakuganiriza ku bitababere byiza, aho kugirango ubahatire kukubwira, ibitabagendekeye neza.

4. Shyiraho amabwiriza, ndetse n’imipaka abo urera batagomba kurenga

Iyo abana urera ari bato, ni byiza kubashyiriraho amabwiriza abagenga ndetse ukabamenyesha nibyo bagomba kwitwararika, bibafasha no mu gihe waba utari hafi yabo, ni ingenzi kumenya aho abana baherereye ndetse n’abantu bari kumwe, ndetse n’ibyo bari gukora, bizagufasha kumenya neza niba umurongo wabashyiriyeho uri gukurikizwa neza, aha bisaba kwitonda, kuko uba ugomba kureka abana ukabaha umudendezo, ukabareka bakibwiriza gushyira mu bikorwa wamurongo wabashyiriyeho, aho kubasunira mu kwitwararika ya mabwiriza wabashyiriyeho.

5.Ubaha abana bawe

Inzira nziza yakugeza ku kubahwa ni ukubaha abandi, uko wubaha abandi bantu, nk’abashyitsi n’abandi, ba ariko wubaha n’abana urera bavugishe mu kinyabupfura, ubaha ibitekerezo byabo, kandi witoze guceceka mu gihe bari kuvuga, mu buryo bwo kububaha,ibi bizabafasha mu buzima bwabo babeho bakwishimiye, bakubaha ndetse binaborohere kubaha abandi.

6. Wigerageza kwigira mwiza, imbere yabo urera

Kurwana intamabara yo kugaragaza ko ukora ibintu byose neza, bishobora kugutera gukora amakosa agoranye kuyakosora, gerageza kuba uwo uriwe n’igihe uri kumwe nabo urera, ntube umuntu uhindagurika bitewe naho ageze, bizagufasha wowe ubwawe, ndetse binafashe abo urera bakure ari abantu badahindagurika.

7.Gerageza kumva abo urera

Kenshi biroroha kwibwira ko, uzi byinshi ku bana urera, ariko kwiga kubatega amatwi no kubumva, ni byiza kuko kenshi iyo abana, bazanye ibibazo imbere y’umubyeyi, rimwe na rimwe ababyeyi bahita bashaka kwihutira kubaha ibisubizo, hakaba nubwo banahutiraho, gerageza kwiga kumva ibibazo by’abana urera, ubanze utuze ubiterezeho neza,ubone gushaka igisubizo, ibi bizafasha abana, babone ko ubatega amatwi, banakwigireho gufata imyanzuro, badahubutse.

8. Rerana ubugwaneza, witonda mu gutanga ibihano

Abana baba bifuza kwerekwa ko bishimiwe n’ababazengurutse bose, kwishimirwa ni ikimenyetso cy’urukundo, kubereka ko ibyabo byifuzo ubigira ibyawe bifasha abana kubaho banezerewe, binorohereze wowe ubarera mu kubatoza ikinyabupfura, mu gihe habayeho amakosa, itonde mu gutanga ibihano, kuko ushobora guhana umwana mu buryo bubi, ntabe akikubona nk’umubyeyi mwiza.

Aho byavuye: www. Newkidscenter.com
[email protected]

Abemera Bibiliya nk’ijambo ry’Imana, tuzi ko Imana yaremye Adamu nk’umugabo wa mbere wabayeho ku isi ikamuha inshingano zo guhingira ingobyi ya Edeni no kuyirinda, hamwe no kwita ku muryango (Itangiriro 2:15).

Iyo urebye ibibazo biri mu miryango n’isenyuka ry’ingo rya hato na hato rigezweho ubu, uhita ubona ko hari ikibazo gikomeye kandi gikwiriye kwitabwaho bikiri mu maguru mashya. Kugira ngo urugo rwubakwe neza kandi rukomere, hagomba kubaho uruhare rwa buri wese mu bagize umuryango ariko cyane cyane umugabo n’umugore kuko ni bo rufatiro rw’umuryango.

Muri iyi nkuru turavuga ku nshingano umugabo agomba kuzuza kugira ngo birinde umuryango gusenyuka. Abagore na bo tuzabavugaho mu nyandiko yacu y’ubutaha.

1.Umugabo ategerejweho gutanga byose

Akenshi hari igihe umusore yumva ageze igihe cyo kubaka urugo, ariko akabiterwa n’igitutu yashizweho n’ababyeyi cyangwa urungano, cyangwa akabona imyaka imujyanye, kuba yumva yifuza imibonano mpuzabitsina ihoraho n’ibindi ariko ntamenye ko urugo ruzatuma abazwa byinshi. Burya hari inshingano ziba zimutereje kugira ngo urugo rubeho kandi neza. Iyo impamvu zatumye yubaka urugo ari zimwe mu zo tuvuze hejuru, agerayo agasanga urugo ruhabanye n’ibyo yategekezaga, maze bikamugora. Icyo gihe abenshi bata ingo cyangwa bakazigumamo ariko zubatse nabi.

Ubusanzwe kugira ngo umuntu azabe umugabo mwiza, ategurwa kare, agatozwa gukora. Ibi kuva kera ni ko byagendaga. Wasabwaga kugira igikorwa ukora kigaragaza ko uzabasha kubaka urugo, wenda ukaba wasabwa kwiyubakira inzu yawe, kwiharika umurima n’ibindi.

Muri iki gihe umusore aricara agatekereza ko agomba kurongora ariko wareba neza ubuzima abaho ugasanga ntiyiteguye mu marangamutima cyangwa mu buryo busanzwe. Abasore bamwe barambagiza umukobwa bashingiye ku mashuri afite, umuryango avukamo, ubucuruzi akora n’ibindi. Mu mvugo y’ab’iki gihe, arabaza ngo “Ese afite akantu?” Gufatanya n’umugore wawe mugakora kugira ngo urugo rubeho ni byiza cyane. Guhunga inshingano ukumva ko zizakorwa n’umugore si byiza kuko bizanira umugore kuremererwa, akazinukwa urugo bikaba byabaviramo gusenya.
Abagabo bakwiriye kumenya ko abagore bishimira ubufatanye mu gushaka ibitunga urugo ariko birabagora iyo babonye umugabo ahunga inshingano akazishyira ku mugore we.

2.Umugabo ni umurinzi w’umuryango we

Imwe mu miterere y’abagabo ni ugukora ikintu kimwe akakirangiza agafata ikindi, mu gihe abagore bo bakorera ibintu byinshi icya rimwe kandi bikagenda neza.
Abagabo bamwe bashyira imbaraga mu gushaka ibitunga umuryango, gukora akazi, gushaka amafaranga y’ishuri ry’abana, kubaka inzu, kugura imodoka n’ibindi ariko akibagirwa ko umuntu kugira ngo abeho hari ibindi akeneye bijyanye n’amarangamutima n’ibindi.

Iyo ushatse ibifatika gusa ukabihugiramo, ukibagirwa kurinda amarangamutima y’abagize umuryango no kubaha urukundo, agaciro n’amahoro, bizarangira umuryango ugize ibibazo.

Iyo uguriye abana tereviziyo ntiwibuke kureba ibyo bareba ngo ubarinde, uzasanga bareba firime z’urukozasoni. Iyo ubahaye amafaranga ntiwibuke kubaba hafi ngo umenye icyo bayakoresha, uzasanga bayaguramo urumogi. Iyo uganiriye n’abana benshi banywa ibiyobyabwenge n’inzoga, usanga bamwe barabuze igihe n’urukundo by’ababyeyi maze bakishora muri izo ngeso zikabangiza kuko baba badafite ubaba hafi.

Iki gihe cy’ikoranabuhanga na cyo kirimo byinshi bisaba ko tuba hafi y’abana kuko ikoranabuhanga iyo rikoreshejwe neza ritanga umusaruro mwiza ariko iyo bitagenze bityo rikoreshwa mu bindi bitari byiza bityo hakinjira ibyaha bishya mu muryango kandi bije kuwusenya.

Si abana gusa bakeneye papa kuko n’umugore, iyo umuha byose ariko atakubona ngo muganire ku mishinga y’urugo, ngo akubwire ibimubabaza n’ibimushimisha, amaherezo urukundo rwanyu rurahazaharira. Abagabo bakwiriye kwibuka kurinda abagize umuryango ngo bawurinde ubukene ariko banibuka kurinda amarangamutima ya wo, n’ibyayakomeretsa byose.

3. Umugabo akwiriye kwiyumvamo ko ari papa w’abana

Umubyeyi w’umugabo hari inshingano agomba kuzuza mu kurera abana. Kugira ngo umwana akure neza akeneye urukundo rwa mama n’igitsure cya se, ukamuhuguzanya ubugwaneza n’urukundo.

Ijambo ry’Imana riravuga ngo: “Bagore, mugandukire abagabo banyu nk’uko bikwiriye abari mu Mwami wacu. Bagabo, namwe mukunde abagore banyu ntimubasharirire. Bana, mwumvire ababyeyi banyu muri byose, kuko ibyo ari byo Umwami ashima ba se, ntimukarakaze abana banyu batazinukwa. (Abakorosayi 3:18-21)

Akenshi kubera ko ubuzima busigaye buhenze, hari igihe twikuraho inshingano za kibyeyi. Hari ababyeyi bajyana abana b’incuke kwiga mu mashuri biga bacumbika cyangwa bakabajyana hanze y’igihugu kuko badafite umwanya wo kubarera. Niwiyemeza kurongora uzibuke ko uzaba papa w’abana kandi ko abo bana bagukeneye.

Umwana iyo ari munsi y’imyaka 12 aba azi ko umuntu w’igitangaza ku isi ari papa. Rero iyo utamubaye hafi ngo umurememo umuntu muzima, umenye ko abandi bazamugira icyo bashaka akazabaho uko utabiteganyaga. Rimwe na rimwe arakuzinukwa akaba umwanzi wawe kuko igihe yari agukeneye nta cyo wamumariye.

Burya mu buzima habaho ibintu bibiri. Umwana arabanza akagukenera, nawe ukazamukenera ukuze. Mu Kinyarwanda baravuga ngo “Habaho ndinda mubyeyi na ndinda mwana”. Burya ibyo ukora uyu munsi, ni imbuto uba uri kubiba. Igihe uzamukenera utaramubaye hafi nk’umubyeyi, ntiwizere ko hari icyo azakumarira numara gusaza kuko ntuzaba waratoje amarangamutima ye gukunda.

4.Abagabo bakwiriye kwatura amagambo meza ku bagize umuryango

Abanyarwanda baravuga ngo: “So ntakwanga akwita nabi”. Ngira ngo uwahimbye uyu mugani yatekerezaga ko iyo wiswe izina ribi bigira aho bihurira n’imyitwarire yawe. Hari n’abavuga ngo “Izina ni ryo muntu”. Ibi bigaragaza ko ababyeyi bafite ubushobozi mu magambo baturira ku bana babo.

Ibikomere bimwe abantu bagendana n’amagambo yuzuye urwango, ivangura, guteshwa agaciro, kwamburwa ubumuntu, bimwe bikomoka ku byo babwiwe n’ababyeyi babo cyangwa ababareze. Bamwe babwiwe ko zimwe mu ngingo z’imibiri yabo atari nziza, ko badakora ibintu neza, bahora babagereranya n’abandi, barabavangura, babwiwe ko bavutse badakenewe, n’ibindi.

Ibi mvuze haruguru n’ibindi ntavuze bizanira abana ihungabana rikabije bityo ejo hazaza habo hakicwa n’ayo mateka atari meza banyuzemo. Ababyeyi bakwiriye kumenya kwatura ibintu byiza ku bana babo kuko bibaremamo ubugabo, kwigirira icyizere no kumenya gukora. Mu gihe babwiwe ko ari beza, bashoboye, ko ejo habo ari heza n’ibindi byiza, bizatuma bavamo abantu bifitiye icyizere.

5. Umugabo ni umutambyi w’umuryango

Mu bigize umuntu haba harimo n’imyizerere. Umugabo agomba gufata iya mbere mu gutoza abana n’abagize umuryango kubaha Imana n’ubwo benshi bafite insengero na kiriziya basengeramo ariko ntibihagije kuko ibyo bigishirijwe mu muryango bibagirira akamaro kuruta ibyo bakura ahandi hose.

Ijambo ry’Imana riravuga ngo: “Kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw’ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Kuko icyatumye mumenya, ari ukugira ngo ategeke abana be n’abo mu rugo rwe bazakurikiraho, gukomeza mu nzira y’Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho.” (Itangiriro 18:18-19)

Rimwe na rimwe hari ubwo tudatoza umuryango kubaha Imana, maze abana batangira ishuri tukajya gushaka ibigo by’abihayimana kuko twizera ko bazahabona uburere buzima ariko burya ntitwahunga uruhare rwacu nk’abagabo mu gutoza abagize umuryango kubaha Imana.

Izi nshingano abagabo tuzujuje byarinda umuryango gusenyuka kandi tukizera ko ejo hazaza hazaba heza. Buri wese naharanire gukora uruhare rwe mu kubaka umuryango bityo tuzagire ejo hazaza hazima kandi tuzabasha kuramira n’ingo zatangiye kugira ibibazo.
[email protected]

Urushako nyakuri ni urushingiye ku bwami bw’Imana. iyo abashakanye bahuje umutima mu mirimo yabo ya buri munsi igamije guhesha Imana icyubahiro. Bibiliya itwereka ingero z’abantu bagize urushako nyakuri aribo: Zakariya na Elizabeth, Yozefu na Mariya, Akwila na Prisila, Hoseya na Gomeri n’abandi.

Akwila na Prisila

Mu gihe Pawulo yazaga i Korinto bwa mbere, yakiriwe na Akwila na Prisila bamujyana iwabo bivuze ko yagumanye nabo igihe cyose yamaze i Korinto kandi bamufashije mu ivugabutumwa.

Mu by’ukuri bigaragara ko uyu muryango wari ufite umutima wo gufasha no gushyigikira umurimo w’Imana ari nabyo biduha isomo ryo kwigira ku mirimo yabo hanyuma tukigana kugera ikirenge mu cyabo nibwo tuzagira umurage mwiza kubazadukomokaho.

Zakariya na Elisabeth

“Zakariya amubonye arikanga agira ubwoba , ariko Marayika aramubwira ati witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. umugore wawe Elisabeti azakubyarira umuhungu uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n’ibyishimo kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe…” Luka 1: 12-14

Elizabeti na Zakariya urushako rwabo ni ikitegererezo mu isezerano rishya kuko bombi baranzwe no gukiranuka nta mugayo wabarangwaho imbere y’Imana.

Twabonye ko aba bantu bashakaga gukiranukira Imana n’umutima wabo wose. Wakwibaza uko byari bibamereye babonye bageze mu zabukuru Imana itarabasohoreza isezerano ryo kubyara, ariko imitima yabo ntiyigeze yijujutira Imana bakomeje kuyinezererwa. nyuma baje kubona umwana bageze muzabukuru, aha Imana yakoresheje Zakariya na Elizabeti kugirango bakomeze Mariya nyina wa Yesu mu gihe yari atwite.

Isomo: urushako nyakuri ntirushingiye kuba abashakanye bafite buri kimwe cyose bashaka. Aha Zakariya na Elisabeti bari bafite ikibazo cyo kubura urbyaro ariko ntibacika integer ku murimo w’Imana , aje kubyara Yohana bashaje ariko babaye urugero rwiza mu gukiranuka rwakomeza benshi.

Yosefu na Mariya

Yosefu mwene dawidi witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy’umwuka wera, azabyara umuhungu uzamwite Yesu kuko ari we uzakiza abantu ibyaha byabo. (Matayo 20-21)

Yosefu na Mariya ni umuuryango waranzwe no gukiranuka kwinshi, bahuye n’ibigeragezo bikomeye nyuma y’uko Mariya asamye inda ya Yesu n’aho avukiye Herode yaramuhize ngo amwice ariko Imana yaramurinze.

Isomo: kwihanganira ibihe bikomeye tunyuramo, Mariya na Yosefu bahuye n’ibikomeye ubwo Herode yahigaga Yesu ngo amwice aribwo Marayika yabonekeraga Yosefu ngo ahungishe mwana na nyina. Muri ubwo buhungiro ntibyar biboroheye ariko hamwe no kwihangana Imana yarabatabaye.

Hoseya na Gomeri

Hoseya yashakanye na Gomeri. Imana yahamagariye Hoseya kurongora umuntu udakijijwe nk’ikimenyetso cy’uko Isiraheli idakiranukira Imana.
Abenshi mu bashakanye ntibafite umuhamagaro wihariye mu buzima harimo kwihanganirana , urukundo nyakuri nk’urwo Kristo yadukunze kandi tutari abakiranutsi.

Isomo: urukundo no kubabarira nibyo bikwiriye kuranga abashakanye bakihanganirana nk’uko Kristo yihanganira itorero.

Urushako ni rwiza ruranezeza mu gihe rwujuje ibyangombwa byo kuba rushingiye kuri kamere y’Imana y’urukundo. Iyo ibi bigezweho ijana ku ijana binezeza abashakanye ndetse no kubaka umuryango uzira amakimbirane.

Source: www.crosswalk.com

Imiryango hafi ya yose ikora ubukwe yishimye ndetse yuzuye ibyiringiro n’inzozi z’ubuzima bwiza bw’ejo hazaza. Ariko inzira y’urushako rushimishishe ntiyoroshye. Ukurikije ibigaragazwa n’ibarurishamibare rigaragaza ko abenshi batarangiza urugendo rwabo kuko ubutane bukomeza kwiyongera umunsi ku wundi.

Ingo nyinshi zirasenyuka aho usanga umwe adaha mugenzi we bashakanye umwanya uhagije ngo babane hamwe bityo ugasanga intego bihaye yo kubana akaramata itagezweho.

Hari ibitabo byinshi, inkuru nyinshi n’imbwirwaruhame zitandukanye zigisha abantu kunoza umubano wabo. Ariko mu by’ukuri guhana umwanya, kubabarira no kunoza ibiganiro nibyo byubaka urushako runejeje. Ibi bintu iyo bibuze haba ibibazo bikomeye mu rushako ku buryo nta kindi kintu gishobora guturuka hanze ngo kibikemure.

Twifashishije ibyanditswe byera, aho umuntu umwe w’impuguke mu mategeko yagerageje Yesu amubaza ati: “mwigisha ni irihe tegeko risumba ayandi?”

Yesu yaramusubije ati: ukunde Imana yawe n’umutima wawe wose, n’ubwenge bwawe bwose” iri niryo tegekorya mbere rikomeye gusumba ayandi. Irya kabiri ni iri: “ ukunde mugenzi wawe nk’uko wikunda.” (Matayo: 22:35-40)

Ikigara ni uko ibibazo bibangamira urushako bituruka mu kutubahiriza aya mategeko yombi.iyo twibanze ku gushaka kwacu tukirengagiza ugushaka kw’Imana no gushaka k’uwo twashakanye byanga bikunze bitera ibibazo bikomeye.

Turebye ibibazo byo kutanoza ibiganiro mu rushako, umuntu yakwibaza ibi bibazo bikurikira: ese ni kangahe ntega amatwi nkumva icyo umufasha wanjye cyangwa (Imana) ambwira? Ese ni kangahe mushyira imbere y’Imana nkamusengera ndetse ngashima Imana ku bw’imibanire yacu? Ni gute nasengana n’umufasha wanjye tukabaza Imana uko tugomba gukoresha igihe cyacu?

Uko utangira kwibaza ibi bibazo byose bituma ubishakira ibisubizo bityo abashakanye bafata umwanzuro uhamye wo kubaka neza kandi bihuye no gushaka kw’Imana. Niho usanga ibiganiro bitangiye kugenda neza, umubabaro ugatangira guhunga, ugasanga abashakanye bakeneye kumara igihe kinini bari kumwe n’ibindi.

Ibi byose ntimwabyuka ngo musange byikoze ijoro rimwe ahubwo kubaka ni uguhozaho. Urushako rwanyu ntiruzabura guhura n’ibisitaza byinshi harimo ibibazo by’ubukungu, ibibaazo by’abana n’ibindi byatuma abantu bata umutwe. ariko ikintu cy’ingenzi ni ugushyira urushako rwanyu mu maboko y’Imana kandi ukubahiriza amategeko abiri twabonye haruguru.

Muri macye urushako ruranezeza ndetse urugo rwiza ni ijuru rito, niyo mpamvu abashakanye bakwiye kwita ku kintu cyabahuje aho kwita ku gishobora kubatandukanya. Nibigenda bityo, gatanya zizashira maze abantu bimike urukundo mu ngo zabo ndetse n’ababakomokaho bazakurane ingeso nziza bityo bubake imiryango yabo, itorero ndetse n’igihugu muri rusange.

Vestine agakiza.org

Nifuje ko nk’abagabo twakongera kuganira ku nshingano Imana yaduhaye mu ngo zacu by’umwihariko mu gihe nk’iki cya #GumaMuRugo.

Ijambo tugiye kuganira ni amagambo dusanzwe tuganiriza abitegura gushinga ingo, ndetse tukayasubiramo ku munsi wo gushyingira abageni, ariko ni amagambo dukeneye twese kongera gutekerezaho.

Imyaka yose twaba tumaze twubatse, dukeneye kubyiyibutsa. Wasanga harimo abategura Yubile, namwe ni umwanya wo kongera kwiyibutsa icyo Imana idushakaho nk’abagabo mu ngo zacu:

1. Twerekane ubwenge mu byo tugirira abagore bacu
2. Ni abaraganwa natwe ubugingo
3. Amasengesho yacu ntagire inkomyi
Nkuko tubisanga m’urwandiko rwa mbere rwa Petero 3 : 7

Namwe bagabo ni uko; mubane n’abagore banyu, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira kuko bameze nk’inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe nk’abaraganwa namwe ubuntu bw’ubugingo, kugirango amasengesho yanyu ye kugira inkomyi.

Pawulo yandikira Abefeso 5 : 25 - 31
« Bagabo mukunde abagore banyu nk’uko Kirisito yakunze Itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n’ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk’imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk’uko Kirisito abigirira itorero, kuko turi ingingo z’umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n’umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. »

Ubushakashatsi bugaragaza ko nk’abagabo twiyemera cyane ku buryo n’iyo twirebye mu ndererwamo dusanga turi ibitangaza. Inenge iyariyo yose dufite, iyo twireba ntabwo tuyibona. Inda yacu tubona ari munda zeru (six packs), uruhara ubona ari inyogosho nziza (coupe) keza cyane n’ibindi (etc).

Nibyo Pawulo agarukaho mu Befeso 5:28-31. Yongera kutwibutsa ko dukwiye gukunda abagore bacu nk’uko twikunda. Yongera kutwibutsa icyo Imana yavuze mu itangiriro ko tuba twabaye umubiri umwe. Aduhugura (challenging) atubwirako umuntu atakwiyanga. Umuntu atakwanga umubiri we.

Ku rundi ruhande, bashiki bacu bo iyo bari imbere ya mirroir babona babyibushye birenze uko bangana. Itoze kumubwira ko ateye neza twitoze kubona no kuvuga ibyiza ku bafasha bacu. Bizabagwa neza pe.

Ndimo nitegura kuganira namwe uyu mugoroba numvise iri jambo ngo “ni abaraganwa natwe ubugingo” ribaye rishya muri njyewe.

Muri uru rugendo, turafatanye. Birasa n’aho ubugingo bwanjye buziritse ku bw’umufasha wanjye. N’ubwo wowe wakiranuka, umugore wawe agasubira inyuma, Imana izakubaza co-equipiere (umugore) yaguhaye. Izakubaza aho ari. Ntabwo uzasubiza nka Kayini ngo sindi umurinzi wa mwene data

Hari aho Bibiliya ivuga ngo umuntu udatunga abo mu rugo rwe aba abaye mubi inyuma y’abatizera

1 Tim 5:8: Ariko niba umuntu adatunga abe cyane cyane abomu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa, kandi aba abaye mubi hanyuma y’utizera

Ndabizi hari ubwo bitoroha, ariko byibura bikunanire wagerageje.

Nsoza nashakaga ko twibukiranya ko izi mpuguro Bibiliya itanga zireba buri mugabo igihe yaba amaze cyose mu rushako. Ndongera kukwibutsa nanjye niyibutsa yuko turi abaraganwa ijuru n’abafasha bacu. Ndongera kukwibuza nanjye niyibutsa yuko iyo tutubahirije ibyo Imana idutegerejeho, abafasha bacu bakagubwa nabi, amasengesho yacu agira inkomyi.

- Muri iki gihe cya GumaMuRugo banza utsure umubano n’umufasha wawe
- Shaka icyo wigisha abana kandi ntuzakibura.

Nawe hariho icyo wakora kikazaba urwibutso, kandi iryo torero ryawe ryo mu rugo rikagira ibihe byiza.

Yesu aduhane umugisha
Pastor Aimable NKURANGA

“Namwe bagabo ni uko; mubane n’abagore banyu, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira kuko bameze nk’inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe nk’abaraganwa namwe ubuntu bw’ubugingo, kugirango amasengesho yanyu ye kugira inkomyi.” (1 Petero 3:7)

Twerekane ubwenge mu byo tugirira abagore bacu

Mu mibanire y’umugabo n’umugore, ubusabane n’ibiganiro ni ikintu cya ngombwa. Kugirango uganire neza n’umuntu ugomba kumumenya. Kumenya itandukaniro ry’abagabo n’abagore bizadufasha kumenya uko tubyitwaramo. Ubwonko bwacu abagabo, bwakira amakuru bukanayakoresha mu buryo butandukanye n’uko ubw’abagore bukora. Hari umukozi w’Imana umwe wigeze gushaka kutwigisha kuri iyi ngingo, akoresha amashusho ngiye gukoresha hano. Yaduteguriye amafunguro dufata, maze adutegurira ibi bikurikira:


Izi ni waffles /gaufres, kandi uko zigiye zifite utwumba dutandukanye niko n’ubwonko bwacu abagabo buteye. Ukora ikintu kimwe kikarangira ukajya mu kindi... gutyo gutyo. Ngo twebwe tugiramo n’akumba kitwa nothing kandi hari igihe tugatindamo.


Izi ni spaghetti (amakaroni), kandi uko zinjiranyemo ku buryo byakugora kuvanamo kamwe ni nako ubwonko bwa bashiki bacu buteye. Akantu kamwe kaba gashamikiyeho utundi, kinjiranyemo n’utundi gutyo gutyo.

Iby’imitekerereze n’imikorere y’ubwonko ku mugabo n’umugore simbitindaho, nashakaga kuvuga gusa ko dutandukanye. Mu bice by’inyuma, abahanga bavuga ko ugutwi k’umugore ari ikintu kinini cyane, naho umugabo ijisho rye rikaba rinini cyane. Bivuzeko, ibyinjira mu mutima w’umugore, binyura mu gutwi. Iyo umwimye ibiganiro uba umuteye umutekano muke.

N’iyo wumva ushaka guhugira ku kintu runaka, shaka uko ubimuganiriza mbere, araguha umwanya atabyibajijeho byinshi. Ku ruhande rw’abagore bo barabizi cyane ko icyinjira mu mutima w’umugabo kinyura mu jisho rye. Babimenya guhera mbere tukibarambagiza, bakiyitaho mu buryo bushoboka bwose, ngo tubabenguke.

Impamvu bitwa abangavu bakiva mu bwana, ni uko bamenya hakiri kare ko bakwiye kwirinda umwanda, kuko kugaragara neza kwabo ari ingenzi. Isuku kuri bo ubwabo, isuku aho batuye, akenshi babikora batabyikorera, ahubwo babikorera twebwe abagabo. Barabizi ko amaso yacu aricyo cyanzu gihinguka ku mutima vuba. Twebwe akenshi twibuka iyo nzira igera ku mutima wabo iyo tukirambagiza gusa.
Muri iyi #GumaMuRugo ndashaka kukwibutsa ko inzira y’ubusamo igana ku mutima w’umugore wawe ari amatwi. Mushakire akanya ko kumuganiriza.

Iyo usomye Bibiliya usanga abagore barasanganijwe imitoma guhera cyera.

Umugore wa mbere waremwe, Imana imusoje ikaza kumuprezanta kwa Adamu akangutse, Adamu yahise amusanganiza imitoma. Yaherukaga asinzira ari wenyine, nta n’ubwo Imana yamubwiye iti nukanguka urasanga hari umuntu wundi nakuzaniye, ahubwo yarakangutse ahura n’Uwiteka amuzaniye umuntu wundi, operation ntabwo yari yayibonye uko yagenze, ariko ati « Uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo » (Itangiriro 2 :23).

Ntabwo byagarukiye kwa Adamu na Eva gusa, ahubwo byarakomeje no kwa Elukana na Hana. Yamenyaga mudu (mood) y’umugore we, yaramukundaga ku buryo yamuhaga imigabane ibiri kuruta ibyo yahaye Penina n’abana be. Ubwo Hana yariraga akanga kurya kubera uko mukeba we yamukinaga ku mubyimba, Elukana ntabwo yacecetse ahubwo yagiye kumuhoza amubyinirira ati « Urarizwa n’iki Hana ? Ni iki kikubuza kurya, kandi ni iki kiguhagarika umutima ? Mbese sinkurutira abana b’abahungu icumi ? » (1 Samweri 1:8.)

Kuganira n’abo twashakanye tukabumva tukabahoza, tukabahumuriza mu marangamutima yabo ni inshingano za buri munsi. Ntabwo ari ibikabyo byo mu kureshyanya (fiançailles). Ni inshingano za buri munsi. Ahubwo Muri Iyi Iminsi ubyongere.

Hari agafilm nakunze gatoya cyane (izo bakunze kwita short movies) kitwa « Post It ». Kamara iminota 7 gusa, karaboneka kuri YouTube https://youtu.be/aVgeJ5eqlSM. Abatakazi nimurangiza muze kugashaka. Icyo nagakundiye ni uko kavugamo uburyo ushobora kubona ikintu cyiza buri gihe uvuga ku muntu uwariwe wese. Ndifuzako nawe nk’umugabo mu rugo, wongera kwitoza kubona ikintu cyiza ushima kuri mugenzi wawe mwubakanye.

Werure umubwire icyo umushima. Witoze kujya ushima icyo akoze buri gihe, uzatungurwa n’umusaruro bizatanga. Ushime icyo yateguye ku meza, ushime uko yasokoje, ushime imyenda ahisemo kwambara ku munsi runaka, ushime inama yahaye abana… ushime uko yasashe, ushime imyenda yaguhitiyemo kwambara n’ibindi n’ibindi.

Ni abaraganwa natwe ubugingo

Impamvu Imana yaduhaye abagore bacu ni ukugirango dufatanye kwitegura ubukwe bw’Umwana w’Intama. Nk’abashumba b’ingo zacu ni ngombwa gutegura abafasha bacu kwitegura ijuru. Pawulo yatwibukije izo nshingano (Abefeso 5:26-27).

Natwe turasabwa gutegura bagenzi bacu ngo tuzasanganire Yesu tudafite ikizinga cyangwa umunkanyari, tuzahure na Yesu tudafite inenge. Ikigereranyo Pawulo yakoresheje gisa n’icyo tubona muri Ezekiyeli 16:1-14.

Ibi bivuze iki:

- Ko tugomba gukora ibishoboka byose ngo iterambere ry’umwuka riboneke iwacu;
- Ko tubera abashumba ingo zacu, zigahora mu byanditswe, amasengesho no mu kubaha Imana;
- Kubera umugore wawe urugero rwiza mu kwegera Imana. Kwihutira gusaba imbabazi igihe umukoreye ikosa, no gutanga imbabazi igihe ukoserejwe;
- Gusengana n’umugore wawe no kumusengera nk’umupasitori we;
- Gushira amanga ukamugarura ku murongo mu bugwaneza, cyane cyane igihe ubona arimo asubira inyuma, cyangwa yatangiye gutana

Ibi tuvuze hejuru kandi bivuze ko ugomba kwirinda ibi bikurikira:

Kumusaba gukora icyaha icyo ari cyo cyose n’uko byaba bimeze kose;
Kumusunikira ku myifatire idakwiye iyo ariyo yose. Hari couple nzi y’abakristo bacu muri ADEPR, baje kubona amafaranga menshi, umugabo atangira guhatira umugore we kwambara ibigufi cyane. Atangira kumuhatira kujyana mu gisope no mu bindi bitaramo by’isi

Gushaka ko akwitaho mu buryo bwamukura hafi y’Imana. Ahongaho uba utangiye kubyiga Yesu mu mwanya afite mu mutima w’umufasha wawe. Hari abavana abafasha mu murimo w’Imana ngo bababoneke hafi babafashe.

Amasengesho yacu ntagire inkomyi

Tugomba kuba umwe n’abo twashakanye. Inshuro zose nsezeranya abageni numva ngomba kubibutsa ko bagomba gusiga byose bari basanzwemo, bakabana akaramata. Nibyo Pawulo agarukaho mu Befeso 5:28-31. Yongera kutwibutsa ko dukwiye gukunda abagore bacu nk’uko twikunda. Yongera kutwibutsa icyo Imana yavuze mu itangiriro ko tuba twabaye umubiri umwe. Aduhinyuza atubwirako umuntu atakwiyanga. Umuntu atakwanga umubiri we (ongera urebe amafoto uko abagabo twikunda n’uko twibona muri mirror)

Mu kwita ku bafasha bacu, reka ngusabe ibingibi:

 Itoze kumubaza ibibazo nka: icyo ukeneye ni iki muri aka kanya? Ukeneye kuruhuka? Ukeneye gufata akanya wenyine wiherereye? Ni iki kiguhangayikishije ubu?
 Ca bugufi umufashe mu turimo twa buri munsi. Ntabwo abagore aribo bagenewe kuvunika twebwe twigaramiye tureba TV. Ushobora gusasa, ushobora gutera ipasi, ushobora kuzinga imyenda, ushobora guteka n’ibindi n’ibindi.
 Imibonano y’abashakanye muyikore mu rukundo. Bakenera igihe cyo gutegurwa. Muri iki gihe cya #GumaMuRugo gerageza ukosore aho wajyaga wihuta. Tegura amarangamutima ye
 Guhahira urugo ni kimwe mu byo umugabo ategerejweho. Umugabo w’umukristo azirikana ko umugore we n’abana be bamutezeho ibyo bakeneye.


Pastor Nkuranga yatekeye umuryango we amandazi kugira ngo atange urugero rwiza rw’ibyo umugabo yakora muri #GumaMuRugo ya #COVID–19

uburakari ni amarangamutima asanzwe adufasha kwerekana imvamutima cyangwa se akababaro kacu. uburakari ntibwihishira ku bantu bose, bitewe n’imiterere y’umuntu ashobora guhita abugaragaza cyangwa se akabika ku mutima icyamubabaje aribyo bivamo inzika. nko ku bantu babana cyangwa abashakany iyo bimeze bityo baba bagomba kureba neza inkomoko y’uburakari bakayiranduranan’imizi yayo bifashishe uburyo bw’ibiganiro (communication)

mu gihe abantu bafite ibintu batumva kimwe biba bisaba kwitonda mu magambo kuko Amagambo y’umwe yangiza ibitekerezo bye hanyuma akarenga akajya no kwangiza mugenzi we, n’ubwo mu gihe cy’uburakari ibyo umuntu akora byose ni ibikorwa byizana (action involontaire) ariko kandi bigaragaza ikibazo cyo kudahuza ikiganiro ngo harebwe icyakorwa.

Kurakara inshuro nyinshi bishobora kugira ingaruka mbi kubashakanye, umuryango wacu, abo turibo ndetse no kubuzima bwacu. niyo mpamvu ari ngombwa kugira urufunguzo ruzadufasha twebwe n’abacu, abo twashakanye hagamijwe kugarura ituze.

ni muri urwo rwego tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza bwadufasha guhosha uburakari no gukemura amakimbirane hagati y’abashakanye.

1. gutuza ukayoborwa n’umutima w’ubugwaneza:

gusubizanya ineza guhosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya (Imigani 15:1)

mu by’ukuri, mu rwego rwo guhosha amakimbirane, ushobora kuvuga uti: "Mbabarira, ndumva ko ubabaye ..." iyo umuntu urakaye akabona ko bamuteze amatwi kandi bamwumva icyo gihe ashobora gutuza vuba. ikindi umuntu yirinda gukoresha ijwi amajwi aranguruye cyangwa amagambo akomeretsa mugenzi we.

Uburakari ni nko kumenyekanisha ibyuyumviro byawe ku bibazo bihari. Ni ngombwa kumenya imibabaro iri iba yihishe inyuma yuburakari bw’umuntu no kumenya icyabiteye.

2. guceceka:
iyo inkwi zibuze umuriro urashira, ahpo inzimuzi zitari intonganya zirashira (Imigani 26:20)

imu gihe mwarakaranyijwe ntabwo ari igihe cyo gutanga ibitekerezo byawe, no kwisobanura wenyine. icyiza ni ugutegereza kugeza umujinya ucogoye, nibura nk’iminota 30 cyangwa isaha 1 hanyuma mukagaruka kubyabaye, udashinja mugenzi wawe ariko ukemerera buri wese kuvuga icyo yumva atekereza ku bijyanye n’amakimbirane yanyu no gushaka icyakorwa ngo amahoro agaruke.

3. kubaha uwo mwashakanye:

abashakanye bakwiye kubahana ndetse bakabwirana byose bibaranga, umwe ashobora kubwira mugenzi we uko yifuza ko amufata ndetse n’ibyo amukorera bikamubangamira. ibi byose iyo bikozwe mu kubahana bibyara umunezero utarondoreka mu rugo.

4. kubabarira:

" utubabarire ibicumuro byacu nk’uko natwe tubabarira abaducumuyeho" (Matayo 6:12)

icyo Imana idushakaho ni ugufata umwanzuro wo kubabarira ndetse no kubabariwa, ikindi kandi kubabarira ntabwo ari ukubika inzika ahubwo ni ukwibagirwa burundu.
muri macye, biragoye kugirango abashakanye bahite bahuza imico 100% ariko hamwe no kwicisha bugufi imbere y’Imana mukayisaba imbabazi ndetse n’ubufasha, Imana iraza ikabasanga ikabubakira urugo rw’ikitegererezo kandi tuzi ko urugo ari ijuru rito.

[email protected]

Hashize iminsi mike nyuze ku mwana uri mu kigero cy’imyaka hagati y’itanu n’irindwi yicaye acuritse umutwe mu maguru asa n’uwatwaye n’ibitekerezo. Narahagaze ndamubaza nti ‘yewe mwa uri kwiyumvira ibiki?’, arambwira ati ‘Ndi gutekereza uburyo ninkura nzajya mu gisirikare bakazampa imbunda nkazica Papa.’

Nahagaritse gahunda nari ngiyemo ndamuganiriza mubaza ikimuteye gutekereza atyo, ariko igisubizo yampaye giteye agahinda.

Yabwiye ukuntu se ari umusinzi, ataha akubita nyina, ko yabuze amafaranga y’ishuri, ko mukuru wabo w’umukobwa yabyariye iwabo, ko batarya ngo bahage, kandi nta n’imyambaro bafite kuko yari yambaye imyenda yamucikiyeho, ya yindi umubyeyi atakwifuza kubona umwana we yaserukanye.

Uyu mwana wabonaga aremerewe umutima ku bwo kubura urukundo rwa kibyeyi. Birashoboka ko hari benshi bafite ibibazo bitandukanye bisa n’ibye, usanga nta rukundo berekwa kandi aba nibo usanga bavuyemo abantu wavuga ko bashaririwe n’ubuzima, bakiheba.

Rimwe na rimwe abatuye mu mijyi tubona abana batuye munsi y’ibiraro n’abarara ku ikarito ariko ntabwo tubabonera umwanya wo kubatega amatwi ngo twumve impamvu bafashe ibyemezo byo gusiga iwabo ngo bajye kuba mu buzima bukakaye butyo.

Ese babyeyi nubwo kubyara ari umugisha mwaba muzi ko iyo utitaye ku muryango uba uri gutega ibisasu bizageraho bigaturika?

Reka tuganire ku bwoko bumwe bw’ibibazo biri mu miryango biramutse bititaweho bishobora kuzahinduka ibisasu bishobora kuzageraho bigaturika kandi bikagira ingaruka ku muryango Nyarwanda.

1. Kutagenera umwana iby’ibanze mu buzima bwe: Kubyara umwana utiteguye guha ibyo azakenera mu buzima bw’ibanze, hari igihe kizagera akubaze icyo wamubyariye.

2. Abana bavuka mu nda zidateganyijwe: Iyo urebye abakobwa bari kubyara inda zidateganyijwe ukongeraho n’umubare w’abafatwa ku ngufu wagira ngo ni icyorezo.

Urugero urebye mu Karere ka Bugesera abakobwa 500 batwite muri ubu buryo. Utekereze uko mu gihugu cyose bimeze cyangwa se abana bavuka muri ubu buryo mu mwaka uko bangana. Uko ba se bababyara batiteguye kuzuza inshingano za kibyeyi bizatuma bakurana umubabaro wo kutabamenya kandi abo birumvikana ko kububakamo indangagaciro bizagorana.

Abana bavuka ku bw’impanuka ntibishimirwa n’imiryango, twabita abana b’ipfunwe kandi ubu buzima bazabukurana bitume umusaruro wabyo uba mubi mu gihe kiri imbere. Iyo tuvuze abana ntabwo twasiga abavuka ku bakobwa n’abagore bicuruza.

Urebye na n’ubu ingaruka zatangiye kwigaragaza iyo urebye ibigo ngororamuco biri mu gihugu urushaho kubona uburemere bw’iki kibazo.

3. Abana bavuka mu miryango yifashije, batitabwaho n’ababyeyi: Bitewe n’ubuzima bugenda bugorana hari ababyeyi usanga bihugiraho, bakabura umwanya wo kuganiriza abana babo no kubatoza indangagaciro zibakwiye.

Kwibeshya gukomeye ni ukwibwira ko iyo wishyuriye umwana ishuri ryiza, akabona ibiryo bihagije, agatura mu nzu nziza, ukamuha buri kimwe yifuza bizamugira umwana muzima. Umuntu agizwe n’ibice bitatu birimo umwuka, ubugingo n’umubiri; iyo ugaburiye igice kimwe ugakomeretsa amarangamutima ye akabura urukundo rwa kibyeyi amaherezo azaguhindukirana.

4. Abana bakuze batozwa urwangano: Iyo umwana akuze bamubwira ko abaturanyi ari babi, ba runaka ari bo bagize uruhare mu bibazo dufite, ni bo batuma utagira ababyeyi, burya iyo batabigenza batya uba nawe uri uyu n’uyu bigeraho bigahinduka ubuzima bwe. Igisigara ni ugushaka uburyo azasohoka muri iki kintu yatojwe, amaherezo azabikora nabi kuko imiyoboro y’urukundo iba yarifunze birumvikana ko azakora bibi. Iki na cyo ni igisasu gitezwe mu miryango imwe n’imwe.

Nigeze gutekereza ukuntu mu mitwe y’iterabwoba umwana w’imyaka icyenda gusa abasha kwiturikirizaho igisasu na we agapfana n’abandi, naje gusesengura nsanga akenshi bafata abana batahawe urukundo mu miryango yabo bakabatoza, ni bo bakora ibibi kuruta abandi kuko ubumuntu buba buri hafi ya ntabwo.

5. Ikoreshwa ry’imbuga nkoranyambaga: Ikoranabuganga ni ryiza ariko iyo ridakoreshejwe neza riteza ibibazo biruta ibyo rikemura.

Iyo urebye imyitwarire y’urubyiruko ruhugiye ku ikoranabuhanga wibaza umuryango Nyarwanda uko uzaba umeze mu myaka mike iri imbere. Buri munsi urubyiruko rubona ubukangurambaga bubaganisha mu busambanyi buteye ubwoba.

Amaradiyo agera saa Sita z’ijoro abayakoraho bakavuga ibijyanye n’ubusambanyi ntacyo baciye iruhande, abafite YouTube kugira ngo bacuruze bashyiraho ibikangurira abantu gusambana n’inkuru zerekeye imibonano mpuzabitsina, indirimbo zinyuzwa ku maradiyo na za televiziyo inyinshi muri zo ni izikangurira urubyiruko kujya muri uwo murongo.

Abahanzi kugira ngo ibihangano byabo bikundwe, na bo basa n’abahinduye umuvuno muri iyi minsi kuko inganzo yabo isigaye igusha cyane ku rukundo rwo mu buriri.

Birakwiye ko inzego zibishinzwe zitera intambwe yo kugira icyo zikora kuko bisa nk’aho turi gutaba ibisasu bizaturika kera.

Ese birashoboka gutegura ibi bisasu aho bitezwe?

Igisubizo navuga nti ‘Yego’, ababyeyi cyangwa se imiryango iramutse ihagurukiye iki kibazo cyakemuka. Niba twifuza umuryango, amatorero, igihugu by’ejo hazaza nidutangire uyu munsi twige ibibazo biri mu miryango n’uburyo byakemukamo kandi rube uruhare rwa buri wese.

Gusa ntabwo twakwirengagiza, ko gutegura igisasu giteze bisaba kwitwararika, byaba byiza kidatezwe kuko bimwe muri ibyo bisasu bitazabura abo biturikana.

Tukivuga ku buryo bwo kubaka umuryango hari ahantu hatatu [mu muryango, mu ishuri no mu rusengero] umwana amara igihe kinini ku buryo abamuba hafi babishyize muri gahunda byamufasha kuvamo umuntu muzima ubereye sosiyete.

Njye nawe twibaze tuti “Ese ibitangirwa aha hose byaba byujuje ubuziranenge? Ese hakorwa iki ngo binozwe mu buryo buruseho?
Pastor Desire Habyarimana

Muri iki gihe benshi bakomerekeye mu rushako ari nabyo byangiza ireme ry’umuryango buri munsi aho usanga ubutane (divorce) n’imfu zitunguranye byiyongera mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Iki si igihe cyo kugereka akaguru ku kandi ngo dutuze, ahubwo ni ngombwa kumenyesha abantu uburyo bwo gukira ibyo bikomere bityo tukagira umuryango uzira induru.

Mu kiganiro Lambert BARIHO ukora umurimo wo gufasha abantu gukira ibikomere by’umutima yagiranye n’Agakiza TV, yasobanuye intambwe zafasha abantu gukira ibikomere bagiriye mu rushako.

1. Kwemera ko wakomeretse

Abantu benshi tubayeho duhakana ibiri mu mitima yacu, tubayeho turi ba hishamunda, dufite ishusho tugaragariza abandi nyamara tubizi ko turi gushira kandi umuco wacu nawo ubidufashamo, aho batubwira ko imfura ishinjagira ishira. Hari igihe mu rugo abantu baba ari inkomere ariko bakagaragaza ko nta kibazo gihari, ariko intambwe ya 1 yo gukira ni ukwemera ko wakomeretse.

2. Kujonjora ibihari

Mubyukuri umuntu akwiye gutandukanya we ubwe, uwo bashakanye ndetse n’urushako. Mu rushako buri akwiye kwibaza ati “Ese mu byabaye byose uruhare rwanjye ni uruhe? Ese njye nakomeretse bingana iki? Ese uruhare rwa mugenzi wanjye ni uruhe? Ese inshingano zanjye ni izihe?” Ingorane ibaho ni uko abantu bakomerekera mu rushako ugasanga bibahaye uburenganzira bwo kureka inshingano zabo ariko bakwiye gufatanya kubiha umurongo.

3. Kwizera

Aha kwizera gukubiye mu ngingo ebyiri

Kwizera ko gukira bishoboka:Hari igihe umuntu abaho adafite icyizere cyo gukira. Iyo wamaze kwishyiramo ko gukira bidashoboka, ni ubundi ntabwo wakira. Icyo dukeneye mu rugendo rwo gukira ni ukwizera.

Kwizera Imana ko ifite ubushake n’ubushobozi bwo kugukiza: Ukwiye kwizera Imana ko yagushyize mu rushako n’ubwo waba warahuriyemo n’ibibazo ariko ukwiye kwizera ko Imana yifuza kugukiza kandi ibishoboye.

4. Kwigira kuri Yesu nk’inkingi yo gukira ibikomere byo mu muryango

Hari ibintu by’ingenzi dukwiriye kwigira kuri Yesu bikatubera umusemburo mwiza wo gukira ibikomere byo mu rushako:

1. Kubabarira

Iki ni kimwe mu bintu byagufasha gukira ibikomere wagiriye mu rushako. Iyo utarababarira uba umeze nk’aho uwaguhemukiye (uwo mwashakanye, umuryango washatsemo, abana, abaturanyi n’abandi.) Uba umeze nk’aho batuye mu mutima wawe, uba umeze nk’aho uhora ubikoreye, ariko Yesu arakubwira ngo bababarire. Mubyukuri ntibivuze ko bahindutse abere ariko bivuze ko wabajyana kumusaraba wa Yesu, ukavuga ko ushaka kuruhuka kuri abo bantu ukareka gukomeza kubikorera kuko kutababarira bitugiraho ingaruka mbi.

“Kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na So wo mu ijuru azabababarira namwe, Ariko nimutababarira abantu, na So na we ntazababarira ibyaha byanyu (Matayo 6:14-15)

2. Kwihana

Abenshi iyo twakomeretse dukunze kwigira ba miseke igoroye maze agahinda kacu kakatwibagiza ko natwe dushobora kuba dufite uruhare mu byabaye. Kwihana rero bisobanura ngo buri wese yirebeho avuge ati: “Harya biba njyewe nabyitwayemo nte?” Aha ubonera ho umwanya wo gusaba imbabazi mugenzi wawe bityo amahoro agataha mu muryango wanyu.

3.Gusuka umubabaro wawe kuri Yesu

Mubyukuri ibintu Bibiliya ikunda kuvuga kuri Dawidi ni uko yabwizaga Imana ukuri. Ikintu cy’ingenzi Dawidi arusha benshi, ni ugusuka umubabaro we imbere y’Imana. Iyo usomye Zaburi usanga yarabwizaga Imana ukuri ati “Ndababaye, mfite agahinda…” Ndetse yavugaga n’ibyo yifuriza abanzi be. Ibi nibyo byabaga bimwuzuye akabisuka imbere y’Imana.Iyo yamaraga kuvuga ibyo agahura na Sawuli yamugiriraga impuhwe kuko umubabaro wabaga washize mu mutima we yawusutse imbere y’Imana.

Iyo tutabwiye Yesu umubabaro wacu maze tugahura na wawundi wadukomerekeje, duhita dutangirira aho twari tugeze kuko tutarasuka umubabaro wacu imbere ya Yesu, ariko Dawidi ni cyo yaturushaga yahura na Sawuli bamubwira ngo amutere icumu dore Imana iramukugabije akavuga ati: “Nabasha nte kubangurira ukuboko kwanjye uwo Imana yasize?” Ibi byose byaturukaga mu kuba yasutse umubabaro we imbere y’Imana. Niyo mpamvu Bibiliya idukangurira kwikoreza Uwiteka amaganya yacu.

4. Kwemerera Imana ikavugurura imitekerereze yacu

Hari igihe iyo wakomeretse bikuremamo ingengabitekerezo mbi maze ukajya urebera abantu mu gice kimwe gusa, ariko iyo wemereye Imana ukayibwira uti “Uyu muntu wampemukiye nifuza kumubona nk’uko wowe umubona” Icyo gihe Imana iraguhindura ukamugirira impuhwe ndetse ukamwihanganira.

Muri macye izi ntambwe zavuzwe haruguru zagufasha gukira ibikomere byo mu rushako ariko hari igihe biba ngombwa ko umuntu yumva birenze ubushobozi bwe agakenera ubufasha aribwo akwiye kwiyambaza abapasiteri, abashumba, bamwe mu bagize umuryango, abajyanama mu by’ubuzima bwo mu mutwe n’ihungabana n’abandi batandukanye bakaba bamuha ubufasha.

Source: agakiza tv

[email protected]

Mu buzima busanzwe intandaro yo gusenyuka kw’ingo ni amakimbirane hagati y’abashakanye. Mubyukuri nta rugo rudakimbirana, ariko iyo abarwubatse bombi baziranye ku miterere yabo, bibafasha gukemura ikibazo cyose bashobora kugirana bityo ugasanga umunezero utashye iwabo.

Abahanga mu bijyanye no kumenya imiterere y’abantu, bavuga ko abantu bose bo ku isi bari mu byiciro 4 by’imiterere:Sanguine, Chorelic, Melancholic, Phlegmatic Birashoboka ko abantu babiri bashobora kwisanga mu cyiciro kimwe cy’imiterere ariko bakaba batameze kimwe kuko nta muntu umeze nk’undi 100% umuntu wese arihariye.

Dore ibintu by’ingenzi kumenya iyi miterere bizagufasha mu rugo:

Kumenya uwo mukwiye kubakana urugo, bizagufasha kumenya no kwakira abantu mukorana, kubana n’abo mu muryango kuko wamaze kumenya uko bateye, kubaho utaremererwa n’abantu ndetse no kumenya kubababarira.

Tugiye kurebera hamwe ubwoko 2 bw’imiterere y’abantu, naho ubundi 2 tuzabureba mu gice kizakurikiraho.

1. Sanguine

Aba ni abantu bafite imiterere itangaje kuko ni abantu bakunda kuvuga cyane, si abantu bavugira ku ijwi ryo hasi n’iyo usanze baganira ari abantu batatu, usanga ijwi rye ari ryo riri hejuru. Ni abantu baba bafite amarangamutima ashyushye, bahorana ibyishimo baseka. Biroroshye kumwegera no kumugira inshuti kandi bagira inshuti nyinshi. Mubyukuri gusabana biraborohera mu buzima bwabo. Kuri bo igisobanuro cy’ubuzima ni ukuryoherwa (gukina no kwidagadura), akunda ibirori, iyo ari mu bandi akunda kwiharira ijambo. Bakunda gushimagizwa ntibakunda umuntu ubagaya. Ariko kandi ababarira vuba ntagira inzika.

Intege nke zabo

Bene uyu muntu ntagira gahunda, niba ushaka ko akora ikintu mufatirane, nakubwira ngo azabikora ejo umenye ko atakibikoze. Ikindi bakunda gukabya mu nkuru zabo. Ni abantu batagira gahunda (disorganized) niba ari umugore usanga uburiri budasashe, mbese ibikoresho bitari kuri gahunda, niba ari umugabo ajugunya ibintu byose nta gahunda. Baravuga ariko ntibakunda gukora kandi bangiza umutungo cyane. Mu buryo bw’umwuka ni abanyakavuyo kuko badafata umwanya ngo atinde asoma Bibiliya.

2. Chorelic

Aba ni abantu barangwa n’ibintu bikurikira:

Ni abantu bihuta mu buzima bwabo ibyo bakoze byose bakabikora vuba. Kuri bo igisobanuro cy’ubuzima ni ibikorwa. Ni umuntu uhorana ubushake bwo gukora. Ni umuntu wumva ko yihagije. Ni umuntu uzi guhatana ngo ashyire mu bikorwa ibyo yiyemeje. Ntibimugora gusohora amarangamutima kuko iyo arakaye cyangwa yishimye arabikubwira. Ntibimugora gufata icyemezo ndetse bakunze no kuba abayobozi. Ni abantu bazi kugera ku byo biyemeje kandi kenshi barahirwa mu buzima. Baratanga nta cyo wababurana. Mu bijyanye n’umwuka, iyo bihaye Imana babijyamo neza kuko bakunda kugera ku ntego kandi bakabikora neza.

Intege nke zabo

Ni umuntu utazi guha agaciro amarangamutima y’abandi, iyo ari umugabo usanga umugore we yarababaye ku bijyanye n’amarangamutima. Aba bantu banengwa guhubuka. Ingo zikunze kubananira iyo ari abagabo kuko batazi guha agaciro abagore babo ngo babahe ijambo, bamenye amarangamutima yabo kuko icyo bashyira imbere ni ibikorwa. Bagira intege nke zo kwiharira ijambo. Bariyemera ku buryo kwizera Imana bibagora kuko bumva ibyo bagezeho ari imbaraga zabo. Iyo ari umugabo usanga umugore n’abana bamutinya kuko agira igitsure, arakankama ndetse rimwe na rimwe arakubitana. Barikunda ndetse bizengurukaho.

Mubyukuri kuvuga ku miterere y’abantu bigamije kwimenya imbaraga ndetse n’intege nke zawe hanyuma ukamenya uko wakwitwara ku wo mwashakanye kugira ngo mubashe kubana mu mahoro. Iyo umaze kumenya imiterere y’uwo mubana biguha imbaraga zo kumenya uko umutwara ndetse no kwihanganira intege nke ze.

Mu gice cya kabiri tuzarebera hamwe imiterere y’abitwa Chorelic n’abitwa Melancholic kandi nizera ko bizadufasha kwisobanukirwa twebwe ubwacu no kumenya uko twakwitwara kuri bagenzi bacu.

Source: agakiza tv

[email protected]

Mu buzima busanzwe intandaro yo gusenyuka kw’ingo ni amakimbirane hagati y’abashakanye. Mubyukuri nta rugo rudakimbirana, ariko iyo abarwubatse bombi baziranye ku miterere yabo, bibafasha gukemura ikibazo cyose bashobora kugirana bityo ugasanga umunezero utashye iwabo. Mu gice cya 1 twarebeye hamwe imiterere y’abantu bitwa sanguine ndetse na Chorelique. Uyu munsi turarebera hamwe abitwa Melancholic n’abitwa Phlegmatic.

Melancholic

Hari ibintu by’ingenzi ukwiye kumenya kuri uyu muntu: Melancholic ni umuntu ugira analyse cyane, ibintu byose biri ngombwa n’ibitari ngombwa abitekerezaho cyane. Nk’uko twabonye ko Chorelique ari umuntu wirebaho gusa akumva yihagije, Melancholic we ni umuntu ukunda kwitangira abandi kuburyo yakwemera akanapfa.

Aba melancholic bakunze kugira impano zitangaje ugasanga ni abahanzi, abanditsi b’ibitabo, bakunda gusoma, gushushanya, abavumbuzi, ndetse bivugwa ko bavamo abantu bihebeye Imana. Bakunda ibintu bikoze neza bidafite inenge. Ni abantu bakorwaho cyane mu marangamutima yabo.

Reka turebere hamwe imbaraga zabo

Ni abantu baba ari abizerwa nibo bantu bavamo incuti nziza cyane. Mu by’umwuka, ni abantu bihebera Imana kuko ntibibagora kuba bonyine, kwitindamo ndetse batekeereza ku kintu bakagitindaho kandi bahora bibaza niba babanye neza n’Imana. Kuko bitanga ntacyo bibatwara gusenga igihe kirekire, kandi biramworohera kwizera kuko we ntiyiyizera. Ni abantu batega amatwi (good listeners) kuko baha agaciro amarangamutima kandi n’iyo yaba abangamiwe yabokora kuko akunda kwitangira abandi.

Intege nke zabo

Ntibagira incuti nyinshi kuko bibagora kugira incuti bitewe n’uko bashidikanya kuruta ibindi. Kuko ari abantu bakorwaho cyane, ni abantu batinda kwibabarira, ntibajya bakira amakosa yabo kuko baba bashaka kuba nta nenge bityo iyo bakosheje ntibibabarira. Ni abantu b’imbere bitindaho ntibasohora amarangamutima, ibyo bituma bagwa mu mwijima w’agahinda gakabije (depression).Usanga ahahise habo harabafashe bugwate.

Muri Bibiliya bavuga ko Mose na Eliya bari aba melancholic. Wibuke Eliya yageze aho yisabira ko bamwica kuko aba ni abantu bagwa mu gahinda gakabije vuba kandi na Mose ni uko yari ameze. Ni abantu bashidikanya cyane kuburyo n’iyo umubwiye ngo uramukunda abishidikanyaho, washaka kumwegera akabishidikanyaho. Bagira ingorane yo kutamenya gufata umwanzuro vuba kuko baba bagishidikanya. Ntibiyizera niyo mpamvu baba bakeneye kugira abandi biyegamizaho kugira ngo bagire icyo bakora. Bakenera gukundwa kuko bagira intege nke zo kwiyizera.

Phlegmatic

Imbaraga zabo

Ni abantu badateza ibibazo mu muryango mugari, ni abantu usanga bacecetse mubyukuri ni abantu beza.Akora ibintu mu buryo bwisubiramo, niba avuze ngo ngera ku kazi saa mbili ngataha saa kumi ni ibyo. Ni abanyabwoba batinya kugaragaza amarangamutima yabo, inyuma ubona ntacyo bibabwiye ariko imbere amarangamutima yabo akorwaho.

Ni umuntu uzi gushima ibyakozwe neza, bazi kwishimira ibyiza byagezweho. Ntibavuga menshi, ubaye uvuga menshi bakureka ukisanzura. Ushaka kuyobora ubikora ntacyo bibatwaye. Ntibakunda amakimbirane. Icyo mwemeranijwe aragikora kandi neza.

Intege nke zabo

Ntacyo bica nta cyo bakiza, nta rwenya bagira n’iyo basubiyemo inkuru yavuzwe uba wumva ibishye. Ni abantu badafite imbaraga mu bijyanye na communication cyangwa ibiganiro. Ku bijyanye n’umutungo, ubona ubuzima ntacyo bubabwiye, akunda ibintu bidahinduka ntumusabe kwiyemeza cyangwa kwirengera ingaruka, ntibakunda ibintu bigoranye. Ntago bakunda kwiha intego ngo usange bafite inzozi bashaka kuzageraho. Ntabwo usanga benshi ari abakire kuko usanga badakunda guhindura akazi cyangwa ngo basabe ibirenze. Ni abanebwe.

Ku bijyanye n’igitsina usanga badashishikariye imibonano mpuzabitsina. Kubera ubwoba, ntibakunda gutera iya mbere ngo bakore ikintu ahubwo baritinya, iyo urebeye inyuma ntububona ariko imbere aba ari umunyabwoba. Ntibakunda gufata ibyemezo mu muryango no muburere bw’abana nta ruhare runini babigiramo. Mu by’umwuka ubona ntacyo bimubwiye kandi kuyobora biramugora.

Ku bijyanye n’imitere y’abantu twabonye Melancholic ni umuntu wahimba cg wavumbura ikintu, hanyuma umu cholelic yakiyobora, umusanguine yagikorera marketing (yakimenyekanisha kikagurwa) naho flegmatic yakigura.
Mubyukuri kuvuga ku miterere y’abantu bigamije kwimenya imbaraga ndetse n’intage nke zawe hanyuma ukamenya uko wakwitwara ku wo mwashakanye kugira ngo mubashe kubana mu mahoro. Iyo umaze kumenya imiterere y’uwo mubana biguha imbaraga zo kumenya uko umutwara ndetse no kwihanganira intege nke ze.

Source: Agakiza tv

[email protected]

Muri iki gihe mu nshako nyinshi zitandukanye, kimwe mu bibazo bihangayikishije abashakanye ni ibigniro (communication). Ku bijyanye n’uburyo bwo kuganira akenshi umugabo niwe ushinjwa byitwaramo nabi.

Ariko abagabo si bo bonyine bafite ibibazo byo kunoza ibiganiro. Hari ibintu byinshi abagore bakenera ku bagabo babo, ariko ntibazi kubivuga, cyangwa se ugasanga batinya kubaza kubera impagarara batinya ko ikibazo gishobora kuzana.

Ubshakashatsi bwakozwe abagore barenga 200 baherutse kubazwa iki kibazo: Ni iki kintu ukeneye ku mugabo wawe?, ariko ukaba utazi uko wakimusaba?

Dore ibisubizo bitanu bya mbere batanze:

1. Ubufasha:

"Niba abagabo batanze ubufasha nta mugore ugombye kububasaba, ibyo byaba bishimishije cyane". Ibi ni ibyavuzwe n’mwe mu bagore babajijwe mu busghakashatsi bwakozwe.

Igitangaje, igisubizo cyamamaye cyane mu bushakashatsi ni "Ubufasha," mu buryo butandukanye. Byaba ari ugukina, gukora ibintu bisanzwe bifatwa nk’akazi k’umugore, nko guteka no gukora isuku - cyangwa gufatanya mu gufata ibyemezo bya buri munsi, gukemura ibibazo by’abana, uruhare mu mibanire n’inshuti. Mubyukuri abagore batanze ibitekerezo byerekana ko bifuza uruhare rw’abagabo babo cyangwa se ubufasha.

2. Urukundo:

Ubushakashatsi bwerekana ko kuba umugore akeneye urukundo atari imyumvire gusa, ahubwo ni ukuri kuzuye.

Abagore benshi bagaragaje ko badakeneye urukundo mu gihe cyo kurambagiza gusa, ko ahubwo barukeneye no mu gihe bamaze kubaka urugo kandi bigakorwa mu buryo bwateguwe neza ku buryo bizana ibyishimo mu muryango.

3. Gufata igihe ari wenyine:

Hafi ya 1/3 cy’abagore basubje bavuze ko bakeneye igihe cyo kuba bonyine bakitekerezaho, ariko bakagira ipfunwe ryo kubisaba. Abenshi bavuze ko abagabo babo baramutse bemeye kubaha umwanya wo kuba ari bonyine byabafasha kugira byinshi bashyira ku murongo. Kubona umwanya wo kuba wenyine biragoye cyane cyane ku bagore bamaze kubona abana kuko bahugira mu nshingano zo kwita ku muryango.

4. Guhabwa umwanya mu buryo butagabanyije:

Mu buzima umuntu wese iyo ava akagera aba afite ibirangaza. Abana ni bo bakunze gushinjwa ko bagira ibirangaza cyane bijyanye n’ikoranabuhanga, ariko bigenda bifata intera kuburyo , byageze no ku bantu bakuru.

Iyo umunsi urangiye, abantu bataha bafite inyota yo kureba ku mbuga nkoranyambaga. Ariko byagaragaye ko ari igihe cy’ingenzi cyo gushyikirana hagati y’abashakanye bagategana amatwi hagati yabo nta nkomyi.

Mu bikorwa byose bya buri munsi, umugore akenera ko umugabo we amwitaho ku bwinshi akamutega amatwi, agakemura ibibazo bye n’ibindi byinshi bitandukanye. Mubyukuri mugihe bahuje amaso umugore aba yifuza kubona umugabo we amwitayeho ndetse amuha umwanya.

5. Kwemezwa mu magambo (Verbal Affirmation)

Umugore ashobora kumenya ko ari umugore ukundwa cyane mu buzima bw’umugabo we, ariko kuri we kubyumva ni ngombwa bivuze ngo akeneye guhora abibwirwa.

Umugore umwe wabajijwe yagize ati: “Ndacyakeneye kumenya ko unkunda uko meze (uko ndi), kandi ko ngifite agaciro”.

Ubundi buryo abagore bakeneye kwemezwa mu magambo ni uko abagabo babo bemera uruhare bagize mu muryango haba mubikorwa, gucunga umutungo cyangwa kuguma murugo hamwe n’abana.

Kumenya ibintu bitanu by’ingenzi bikenerwa n’abagore bizafasha abagabo gusobanukirwa neza no gusabana n’abagore babo. Ni nako bigenda ku bagore bakwiriye gusobanurira abagabo babo ibyo bakeneye. Kumenyesha uwo mwashakanye icyo ukeneye ni ingenzi; niba uwo mwashakanye atazi ibyo ukeneye, rwose ntibizagerwaho.

Source : www.crosswalk.com

[email protected]