Dusige icumbi dukumbure Gakondo/ Ev. Jaen Baptiste Masengesho

Yesu nashimwe!
Tuganire ku magambo avuga ngo: "Umubabaro wo mu icumbi, umunezero wo muri gakondo"

Ndumva aya magambo anyuzuye ngo mbabwire ko mu isi atari iwacu ahubwo iwacu ari mu Ijuru.

Umuririmbyi yaravuze ati: "Kubana na Yesu iteka mu Ijuru bidutera umunezero bikatwishimisha. Mu isi ndi umushyitsi sinzayihoramo ahubwo ndi mu rugendo runjyana mu ijuru"

Ndabibutsa ko umuntu uri mu gihugu kitari icyabo hari ibintu aba atemerewe kandi abanyagihugu babyemerewe. Hakaba ibyo yemererwa abanyagihugu batemererwa. Niyo mpamvu abizera dukwiye kugira ibyo tureka kuko ari iby’abaturage b’isi naho twe turi mu icumbi.

Icyitonderwa: Ninde ujya gucumbika akisanzura nka nyir’urugo 100% ? Warura ibyo kurya ufite isoni, ukabyuka wibombaritse ngo udasakurisha urugi ugakangura abana.... Mbega imibereho yo mu icumbi!!!!

Kimwe mu bihano bikomeye Ku isi ni ukwamburwa ubwenegihugu / Nationality. Pawulo yaravuze ngo iwacu ni mu ijuru. Fil.3:20.

Imana ishimwe ko nta muntu uzatwambura ubu bwenegihugu ntan’umuntu uzaduheza ku byaho. Kereka twe ubwacu nitwe dushobora kubwiyambura, igihe cyose dushaka gusa; kumera; kuvuga; kwambara; kurya no kunywa nk’abene iki gihugu ducumbitsemo (Isi) burya tuba duhamya ko tudashaka kuba abenegihugu cyacu, ahubwo ko twishakira kwibera ba’isi.

Kuki ducogora kwibukiranya ko mu isi Atari iwacu ? Ntimuzi ko abisilaheri bakiri mu bunyage bahoraga bibukiranya umunsi ku munsi gakondo yabo? Ndetse bakarushaho no kuyikumbura? None se twiyemeje kuba abanyagihugu b’inaha mu isi? Mbese twaje kuhahabwaho gakondo ? Hari umuririmbyikazi waririmbye ngo: "Ibinteye gukumbura umukunzi simbibuze, ibinezaneza iyo bije mpita mukumbura, hari igihe bindya umubiri wose." Akomeza avuga ati: "Iyaba mfite amababa nk’ay’abamalayika mba ngurutse nkagerayo". Aminaaa.

Mbese ubu dufite urukumbuzi rwo gutaha ?

Nubwo umuntu apfa tukarira ariko dusobanukiwe aho agiye tukamenya ko agiye mu gituza cy’Aburahamu/Aho abizera bazishimira ntitwakarize kuko nasobanukiwe ko abantu bapfa kubera impamvu 3.

1. Kugirango Imana itunganye isi. Iyo abanyabyaha bapfuye Imana iba ishaka gutunganya isi nubwo itazagumaho ariko urupfu rwabo no kutarama kwabo ni byiza ku Mana gusa ihora ishaka ko bihana.

2. Kugirango Imana iruhure Abera bayo. (Yes.57:1-). Kubera ko mu isi Atari iwacu hari igihe isi itubabaza ubutatugirira impuhwe.

3. Kugirango Imana irimbishe ururembo rwayo/Ijuru. Ibiri mu ijuru umuririmbyi yavuze ko ryubatswe n’izahabu zirabagirana. Gusa Abera b’Imana nabo ni abarimbisha Ijuru cyane ko Iyo umukiranutsi asinziriye Ijuru ryishima mu isi tukarira.

Mbese uracyakumbura ijuru ? Ukunze isi cyane se ? Ukora iki kugira ngo isi nuyivaho uzayisigeho umurage mwiza ? Ni iki se ukora ngo uzaragwe Gakondo ?

Ev.Jean Baptiste Masengesho.
Tel:+250 788 537 994. WhatsApp.
E-mail: [email protected]