witinya kuko Imana iri kumwe nawe

Yesu ashinwe bene data uyu munsi ndumva nifuza ko twaganira ku ijambo ry’Imana nahaye umutwe uvuga ngo WITINYA abahanga mu bya Bibiliya bavuga ko iri jambo rivugwa muri Bibiliya inshuro 365 bihwanye n’iminsi 365 bivuze ngo umunsi ku wundi dufite ijambo ridukomeza ritubwira ngo ntidutinye.

Gutinya ni iki? gutinya ni amarangamutima y’igitsikamutima atuma umuntu yumva muri we adatuje akumva nta munezero cyangwa umutekano muri we afite ndetse yewe rimwe akagira ubwoba bw’ibyo atari akwiye kuba anatinya cyangwa abo atari akwiye kuba atinya.

Maze haza abantu babwira Yehoshafati bati"Haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse i Siriya hakurya y’inyanja, kandi dore bageze i Hasasonitamari (ari ho Enigedi)." Yehoshafati aratinya yihata gushaka Uwiteka, ategeka Abayuda bose kwiyiriza ubusa. 2ingoma 20:2-3

Uyu mwami Yehoshefati yari umwami ushimwa n’Uwiteka bivuze ngo ubwabyo byamwemereraga kumva ko arinzwe n’Uwiteka ariko bigaragare ko amahanga yari amukikije yaje akamutera ubwoba nk’uko nawe uyu munsi ufite ibigutera ubwoba bikakuraza udasinziriye ariko humura ibyo unyuramo byose ufite uburinzi kandi bukomeye.

Ref y’indirimbo y’109 mu gushimisha yaravuze ngo niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye bivuze ngo amaboko twiseguye atwemerera kubaho twizeye umutekano wo mu ijuru.

Kenshi usanga hari imiryango itandukanye hirya no hino ku isi iharanira amahoro ariko ntibuza ko inzara hirya no hino, gupfusha ubushomeri, kubura aho kuba, ubuhunzi, kwiheba n’ibindi byinshi bitandukanye bikomeza kwiyongera ariko kandi twe twisunze umukiza ukomeye kubera amaboko ya Yesu twisunze.

Mose asubiza abantu ati"Mwitinya mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Kuva 14:13

Mu gakiza Yesu yaduhaye harimo uburinzi nimureke gutinya. Muri aka gakiza harimo urubyaro,harimo amashuri,harimo ibyo kurya mbese turi muri Yesu ntacyo tubuze kuko we ubwe yaravuze muri Yesaya 45:2 ngo nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganize nubwo tunyura ahantu haruhije kubera ko turi mu isi ariko imisozi iri imbere yacu Yesu azayicisha bugufi tubibona, umuririmbyi wa 105 mu ndirimbo z’agakiza yaravuze ngo ’’Nyura mu misozi nyura mu mataba ngo kandi aho hose niko harushya umutima ngo ariko njya nsaba Uwiteka kugirango amfashe Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. ’’

Nimuhumure mwitinya duniani uzima ni kupanda na kushuka kama leo uko unapanda kesho utashuka ndugu usiogope matunda utapata.

Jya watura ibikomeye mu gihe gikomeye kuko Yesu akunda abahamya gukomera kwe mu gihe gikomeye.

Kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, Nzareba Imana mfite umubiri. Yobu 19:26

Ufashe urugero kuri Yobu, bwira ubushomeri urimo ngo uzarangira,
hamiriza ubugumba ububwire ngo iyatanze urubyaro kwa Aburahamu nanjye izanyibuka ubupfubyi, ubukene, kwangwa n’umuryango, kubura minervale n’ibindi urimo guhura nabyo ntibigukange Yesu araje abigenze neza.

Ndangize mbabwira ngo abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakore iby’ubutwari kandi muhumure umwami Imana izadutabara aturinde kumwara. Isi idufasheho ijambo uyu munsi ariko dufite ijambo tugendana iyo mu ijuru yavuganye natwe kandi nta jambo ivuga ngo rihere upfa gusa kuba warumvise ijwi ryayo, iyabivuze ni iyo kwizerwa ibyo yavuze no kubikora izabikora, mwishimire mu mwami, Amen

Ev Twahirwa Jean [email protected]