umugeni wa Kristo

Mbese umuntu yatekereza iki umukunzi we aramutse amutumiye, akamwicaza muri salon yarangiza akigendera? Mu gihe agitegereje, wa mukunzi akaba yibereye mu mirimo yo mu gikoni nta cyo baganira!

Yesu nawe ni ko bimumereye, kuko abo yakunze ni bo bamubwira ubudahwema bati : “Turagukunda! Turagukunda!” Nyamara, ntibamurebe n’irihumye cyangwa bakamukunda urumamo!

umugeni wa Yesu ashobora gutekereza ati: “Njyewe Yesu muhoza ku mutima! ” Numvise abantu benshi bavuga batya bati: “Yesu ni we wihariye ibitekerezo byanjye, umunsi ku wundi, mu byo nkora byose!” Nyamara, birashoboka ko wamutekereza umunsi ku wundi ariko umukunda urumamo! Iyo umugeni yitwaye atya, ibyo yibwira ko ari urukundo biba bibaye ikinyomaAshobora gukomeza kubwira umukunzi we ati: “Ndagukunda nta buryarya!” Ariko ibikorwa bye bikabihakana

Uwiteka arabaza ati: “Mbese umwari yakwibagirwa ibyo arimbana, cyangwa umugeni ibyambarwa bye? Nyamara abantu banjye banyibagiwe iminsi itabarika.” (Yeremiya 2:32). Dawidi nawe yavuze ko Isiraheli yibagirwa umucunguzi wayo ubudasiba: “Bibagirwa Imana umukiza wabo, Yakoreye ibikomeye muri Egiputa!” (Zaburi 106:21)

Uwiteka aratubwira akababaro ke mu byanditswe kugira ngo buri wese abibone! Avuga yeruye ati: “Ubwoko bwanjye bwanyibagiwe iminsi itabarika.” Kuki Uwiteka ashobora kwinubira uku kumwibagirwa? Mbese iby’urukundo ntbikwiye kuba ibanga hagati y’abakundanye gusa? Nyamara Uwiteka arashaka kugaragaza uburyo twamubabaje! Abivuga mu isi yose kuko imyitwarire yacu yakomerekeje umutima we

Tekereza ubaye uri umukobwa muto ufite uwagukunze, uri mu nzira ujya gusenga hamwe n’uwo muzarushinga. Ufata ikiganza cye maze ukabwira umuntu wese muhuye uti: “Turi hafi gushyingiranwa, ni iby’igiciro!” Ariko wamara gusohoka mu rusengero, ntiwongere kugira icyo umubwira. Mbese ubwo yatekereza iki

Sinifuza umugeni unyirata mu ruhame, akambwira buryo ki ndi uw’igiciro kuri we, ariko nyuma agakonja ntiyongere kunyishimira! Uru nta rukundo rurimo

Mukundwa, niba utamara igihe wihereranye na Yesu Kristo by’umwihariko, buri munsi; niba udafata igihe ngo wihererane nawe mu gusenga; ngo umushakishe gusoma Ijambo rye, mu by’ukuri ntumukunda ahubwo uri gukomeretsa umutima we.

Icyigisho cya David Wilkerson

Cyashyizwe mu Kinyarwanda na Simeon Ngezahayo