Zefaniya 3:17

Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza. Izakwishimana inezerewe, izaruhukira mu rukundo rwayo izakunezerererwa iririmba.