Zamura amaboko uranesha urugamba! Ev. Ernest RUTAGUNGIRA

(Kuva 17: 10 -13)

Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse, arwanya aba Maleki… Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y’uwo musozi. Mose yamanika amaboko Abisirayeli bakanesha, yayamanura Abamaleki bakanesha, maze amaboko ya Mose araruha. Bajyana ibuye bararimutega aryicaraho, Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe undi urundi , Amabokoye arakomera ageza ku zuba rirenga. Yosuwa atsindisha Abameleki n’abantu baho inkota.

- Urugamba rw’umubiri rugira amabwiriza ndetse n’ibikoresho byarwo, urw’Umwuka narwo ni uko, Uru rugamba Yosuwa yarwanye tutagiye kure rushushanya intambara turwana na Satani , n’abadayimoni, Bibiliya isobanura neza ko abo turwana nabo muri uyu murimo w’Imana atari abantu, n’ubwo Satani yakorera mu banu ariko ni Imyuka mibi iturwanya (Abefeso 6:12)

- Umwuka utsindwa n’umwuka, umubiri ukaneshwa n’umubiri, Kunesha imyuka mibi bisaba imbaraga ziva ku Mana, ni nayo Mpamvu Mose iyo amaboko yamanukaga batsindwaga, bivuze ko iyo urangaye Gato ku rugamba rw’umwuka, ntutegere Imana amaboko, ntuyisabe imbaraga Satani yagutsinda kandi bitari ngombwa.

- Zamura amaboko uranesha urugamba, Hamagara Yesu arakuneshereza, Senga wongere usenge, ntucogore, Imana irakuneshereza, n’ubwo ubona bigeze ku munota wa Nyuma ku mana nta biracitse, n’ibyapfuye irabizura.

( Ibyak 5:17-24) Abatambyi bagerageje kurwanya umurimo w’Imana bafunga intumwa ariko ab’itorero barasenga, Imiryango irafunguka,, Gusenga guhindura byose, Petero nawe ( Ibyak 12:5 ) Ngo nuko Petero arindirwa munzu y’imbohe, ariko ab’itorero bagira umwete wo kumusabira ku mana, Herode araye ari bumusohore, IRYO JORO......iminyururu imuva ku maboko , …..Marayika aramubwira ati kenyera, ....Petero yisanga hanze y’uburoko, Ngizo imbaraga zo gusenga, zikingura n’ibihome, zigakura iminyururu ku maboka, None ni iki cyananira amasengesho ? Nawe Zamura amaboko uranesha urugamba.

Nsoje mbabwira ngo Ongera uzamure amaboko, Imana iramanuka kunesha kwayo kwigaragaze Amen. Ernest RUTAGUNGIRA