Yesu yakongera kugukora ku maso bundi bushya

Irararama iramusubiza iti “Ndareba abantu ariko barasa n’ibiti bigenda.” Arongera ayishyira ibiganza ku maso, iratumbira irakira isigara ireba byose neza. Mariko 8 :24-25

Nubwo atarangije ibibazo byose ariko Yesu ari mu isi hari umubare munini w’abantu babyungukiyemo, bakira indwara, bakira abadayimoni, babona agakiza, barahumuka, barumva, n’ibindi byinshi yakoze.

Izi nkuru ni iz’umuntu wari impumyi, Yesu amukoraho ngo ayibajije ibyo ireba imubwira ko ibona abantu ariko basa n’ibiti, ngo ayikoraho ubwa kabiri ijya yareba neza, imenya gutandukanya abantu n’ibiti, ireba neza.

Uyu mwanya impumyi tuvuga si imwe y’amaso tumenyereye ko isabiriza ku muhanda abo itareba, oya, ahubwo turavuga impumyi zo mu bundi buryo bw’umwuka, Yesu yakozeho, ntizamusaba ngo yongere azikoreho zihita zigendera none zimaze igihe kinini zikorera Imana ariko zitarasobanukirwa, zikitiranya ibiti n’abantu, Imana idufashe cyane. Nimwibaze iyo iyi mpumyi igenda Yesu atarayikoraho bwa kabiri, yari kubaho ubuzima bwo kwitiranya gusa.

Imana igukore ku maso bundi bushya kugira ngo ugabanye gusitara muri uru rugendo, ubashe kumenya Imana n’ibyo ikora, wimenye ubwawe umenye n’ibyo ibasha gukora mu buzima bwawe.

Yesu yigeze kuba yicaranye n’abigishwa be asangira nabo, hanyuma ngo amanyagura umutsima arawushimira, arawubaha, ngo amaso yabo arahumuka baramureba, baramumenya. Luka 24 :30-31

Imana ishobora gukora ibintu bikomeye ariko ntugire na kimwe ubona kubera kubera kuba impumyi mu buryo bw’umwuka niyo mpamvu ukwiye gusengera muri iri jambo ngo ‘’ Hwejesha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe. ‘’ Zaburi 119 :19

Imana iguhe umugisha.