Yesu ntakora mu buryo bumwe igihe cyose ariko niwe ufite ibisubizo by’ibibazo byose

Imana ishimwe ko idukunda kdi idufiteho umugambi mwiza. Imana ishimwe kuko izi ibidukwiye icyakora bidusaba kuzamura ukwizera kwacu kugira ngo tubone ibyo twifuza byose.

Dusome Ijambo ry’Imana muri Yohana 9:6-7 amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha akondo akamusiiga ku maso, aramubwira ati: "Genda wiyuhagire mu kidendezi cy’i Silowamu". Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse

Mu busanzwe abantu bafite ubumuga bwo kutabona bagira abagenda babatwaye mu maboko, kugira ngo batagira ikibazo mu rugendo rwabo ariko Yesu amaze kubonako uyu atareba kdi amusabye kumukiza, dore uko yabigenje, ngo:

1. Acira hasi: mu bisanzwe biragayitse, kuba uyu yarasabye guhumurwa maze uwagombaga kumuhumura agacira byasaga naho atakimukijije rwose ku buryo uyu ufite ubumuga iyaba atizeye aba yaravuze muri ya mvugo ya Kinyarwanda ati: nari mbonye uwo ntakira.

2. Atoba akondo, akamusiga ku maso: birasa no kumushinyagurira kuko Yesu yarashoboye kuvuga ngo humuka hallelujah, Yesu ntakora mu buryo bumwe igihe cyose.

3. Aramubwira ngo Jya ku kidendezi Silowamu wiyuhagire: mu bisanzwe nk’uko twabivuze bene aba bantu bagira ababarandata ariko Yesu aramubwira ngo genda, nawe (uyu ushaka guhumuka) mu kwizera kwinshi, hallelujah, aratambuka, agenda yikubita hasi, asitara, agenda agwa agwa, abantu bamuseka ko atabona, abandi bamufitiye impuhwe ariko mu mutima, yoooooo, afite ikizere gikomeye ko uwamubwiye kujya kwiyuhagira mu kidendezi afite gukiza, amina. Yagiye yiteguye kwakira gukira muri Silowamu. Imana ishimwe cyane.

Nubwo uburyo bwa Yesu mu rugo rwawe cyangwa muri buri kintu cyose umukeneyeho wifuzako byagenda uko byagenze kwa runaka ntabwo ari byo. Kuko afite inzira nyinshi akoresha, rimwe azategeka irindi atobe akondo, irindi arembarembyeho ibiganza ariko gahunda ari iyo gukora igitangaza. Ndakwinginze ngo wizere. Kdi uzirikaneko uko ufata Yesu nawe niko azigaragaza iwawe, numutwara nk’umunyambaraga niko azagutabara. Yooooo, twizere Imana izaturengera kuko kumwiringira biruta kwiringira abakomeye kdi bigira umumaro n’inyungu nyinshi.

Dukomerere mu mbaraga ze n’ubushobozi bwe bwinshi kuko arabashije, amen.

Fidele Amani