Yesu ntakiri mu mva, ni muzima ibihe byose

‘Ntari hano kuko yazutse nk’uko yavuze, nimuze murebe aho Umwami yari aryamye.’’ Matayo 28.6

Ubwo Yesu yari amaze kuzuka, abasirikare bari barinze imva ye baguye igihumure, bikubita hasi ariko bamaze kuzanzamuka bamenya ko Yesu yazutse, babibwiye abatware barabihanangiriza yemwe babaha n’ibiguzi kugira ngo iyo nkuru rwose bayiceceke hatagira n’umwe ubimenya.

Ahubwo bababwira ko bagomba kugenda bavuga ko abigishwa be baje nijoro bakamwiba, ariko burya inkuru nziza ntijya yihishira, byaramenyekanye nubwo bari bakoze uko bashoboye kose.

Hari abantu baheruka Yesu apfa, ariko hari inkuru nziza yongeye kumvikana mu matwi y’abera ko Yesu ari muzima. Nibyo koko Yesu yarapfuye, arahambwa nk’abandi bose, ariko ubu ni muzima, yicaye iburyo bw’Imana. Ntabwo urupfu rwamuheranye.

Ndabyemera Yesu yarapfuye, Yewe ndanabyemera ko yahambwe, ariko kandi nemera ko yanazutse. Ntakiri mu mva nkuko bamwe babyibwira, Yesu ariho ni muzima, arumva kandi ategera ugutwi ibyo tumusaba byose.

Abakristo benshi batuye hafi y’isoko y’amazi meza ariko bapfuye bazize inyota, barasamba, basaba ikirahuri kimwe cy’amazi yo kubahembura kandi isoko ibegereye.
Yesu niwe soko y’amazi meza amara inyota. Yesu yarazutse ntakiri mu mva, ni muzima mu ngorane zawe ufite, Yesu ni muzima mu rugo iwawe, nubwo hari igihe utekereza ko ashobora kuba akiri mumva siko biri, Yesu ashobora gukora igitangaza uyu munsi numwemerera

Iyi ni inkuru nziza ku bantu bose, Yesu ntakiri mu mva, irarangaye, ni muzima, arakora, kandi yabasha guhindurira byose kuba byiza.

Umwizere, umwegurire byose kandi unezezwe n’iyi nkuru nziza, ijye iguhumuriza muri byose uhura nabyo. Imana ibahe umugisha.