Yesu niwe rugero rwiza rwo kwicisha bugufi

Mu bintu bikomerera abantu Imana ibasaba ni uguca bugufi kuko hari ibyo bisaba guheba. Kubona wari ukwiye kubahwa mu bantu ukemera guhara icyo cyubahiro, ugaca bugufi ntabwo bishobokera benshi kuko umuntu aho ava akagera akunda kubahwa, kuba mukuru, gusingizwa, kwamamara, ariko ntabwo abantu bazi ko inzira rukumbi yizewe ibitanga byuzuye neza ari uguca bugufi.

Ibi uramutse ushaka kubisobanukirwa neza wakwigira kuri Yesu kuko niwe rugero rwuzuye rwo guca bugufi ariko bikaba byaramuviriyemo gushyirwa hejuru, kandi icyubahiro yahawe n’izina yahawe, nta muntu kuri iyi isi, mu ijuru n’ikuzimu, uzigera ubigeraho keretse we wenyine.

Iyo urebye aho yavukiye mu kiraro cy’inka kandi ari Umwami bihita bikwereka guca bugufi gukomeye yari afite.

Petero yaranditse aravuga ngo: “Mwese mwicishe bugufi muri munsi y’ukuboko gukomeye kw’Imana nayo izabashyira hejuru mu gihe gikwiriye kuko Imana irwanya abibone.’’ 1 Petero 5:6

Ubundi mu bikomeye byiza byaranze Yesu, icyo guca bugufi kiza mbere kuko nicyo cyabyaye ibindi bikomeye avugwaho n’ubu. Bibiliya idusaba kugira umutima nk’uwari muri we (Yesu), ‘’Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu.’’ Abafilipi 2:5

Bibiliya ivuga ngo uwo yirengagije icyubahiro yari afite, ntiyatekereza ko guhwana n’Imana ari ikintu cyo kugundirwa, yisiga ubusa, aba umugaragu w’imbata, agira ishusho y’umuntu, yicisha bugufi kugira ngo ambone nawe akubone. Aha rero niho havuye rya zina risumba ayandi mazina yose kuko atanze no gupfa urupfa kandi rwo ku musaraba.

Nimwibaze ko umuntu yanga guheba kuba umuyobozi w’abantu batarenga 100, akumva guhwana n’umuyobozi wabo ari ikintu cyo kugundirwa, ariko Yesu reba ikintu yemeye guheba, akajya abona urupfa wapfa yabigereranya utabonye agakiza akabona guhwana n’Imana atari ibintu yagundira.

Dufite urugero rwiza kandi icyiza kurutaho ni uko ataduha urugero gusa ahubwo adushoboza no kubigeraho tubiheshejwe n’amaraso ya Kristo Yesu.
Kwishyira hejuru bibanziriza gucishwa bugufi kandi guca bugufi bikabanziriza gushyirwa hejuru. Nyuma y’uko Yesu yicishije bugufi cyane yashyizwe hejuru cyane.

Iyo ukomeje gusoma kiriya gice, ubona ukuntu nyuma yo kwicisha bugufi kuriya yashyizwe hejuru.

Uretse na Yesu, ba Yosefu, Dawidi bemeye kunyura inzira igoye yo gucishwa bugufi birangira babaye ibirangirire n’ubu amateka yabo aracyavugwa, ariko nanone hari ayo tuvuga nk’abatubereye akabarore barimo nka Herode wikomanze mu gituza bavuze ko avuga nk’Imana imwoherereza malayika amukumbanyiriza aho yicaye ahinduka inyo, Nebukadinezari yikomanze mu gituza ko yiyubakiye Babuloni, Imana yumvise itarimo, imuha misiyo yo kujya kurisha mu ishyamba ayobora ibihugu byinshi, kugira abantu bitegereze, bamenye ko nta yindi Mana ikwiye guhimbazwa itari Uwiteka.

N’uyu munsi ijambo ry’Imana ntabwo ryahindutse, Imana iracyashira hejuru abemeye guca bugufi, ariko kandi iracyanakoza isoni abibone kuko ibarwanya. Nshuti nubona urimo kwishyira hejuru, wiyumva, utacyumva impuguro ujye witegura gukorwa n’isoni.

Imana ikubashishe ufatire urugero kuri Kristo, uzanezerwa mu gihe gikwiriye kuko ababiba barira bazasarura bishimye. Imana iguhe umugisha, Amen.

@Agakiza.org