Yesu nagaruka , abantu bazatungurwa n’ibintu bitandukanye!

“ Abahora bampamagara ngo “ Nyagasani, Nyagasani” siko bose bazinjira mu bwami bw’ijuru, keretse abakora ibyo Data uri mu ijuru ashaka bonyine. Kuri uwo munsi benshi bazambaza bati : “ Nyagasani, Nyagasani, mbese ntitwahanuye mu izina ryawe? Ese ntitwamenenganishije ingabo za satani mu izina ryawe? Ubwo nzababwira neruye nti: “ Sinigeze mbamenya. Nimumve imbere mwa nkozi z’ibibi mwe. Matayo 7: 21

Mu bizatungurana n’ibi birimo, kuko ibi byiciro byose birimo kandi biriho, nukuvuga ngo amagambo atandukanye n’ibikorwa. Ubu noneho mbona byarafashe indi ntera aho ubona umuntu wese ashaka kwiyitirira Imana. Kera ho byari byoroshye kuvangura abantu wenda ugenekereje, ariko kuri ubuho ntibishoboka, cyangwa mu yandi magambo ntibyoroshye.

Mu gitabo cy’umugenzi hari umuntu wahuye na Mukristo ngo witwaga “Magambo”, uwo Magambo ngo iyo yavugaga iby’Imana washoboraga gukeka ko Imana yo ubwayo ariyo yimanukiye irimo kuvuga ibyayo, ariko iyo wageraga kubikorwa bye wasangaga ari bantu babiri batandukanye!!!!! Yesu atugenderere.

Iri jambo ryo muri Bibiliya riratunguranye, kandi rirababaje, kuko urabona ko naba nyirubwite byabatunguye kumva ko hejuru y’imbaraga nyinshi bakoresheje, ibintu birangiye uwitwa ko ari Shebuja, avuga ko atigeze anabamenya!!!!! Biteye ubwoba kandi birababaje. Mbese guhora uhamagara Mwami Mwami gusa ngo udakora ibyo Data wa twese ashaka ngo nta gaciro bifite!!
Guhora uhamagara Nyagasani, twabigereranya no guhora mu masengesho, muri korari, uvuga ishapure, utwaye bibiliya mu muhanda….. dusanze habanza gukora ibyo Imana yishimira ahasigaye ukabona guhamagara Mwami Mwami.

Hari indirimbo twajyaga turirimba yavugaga ngo “ Njyewe sinabimenya, Pasiteri ntiyabimenya, ariko Yesu nagaruka byose bizagaragara”

Imana itugirire neza tutazaba mu bazatungurwa kandi buriya natwe tubigiramo uruhare kuko hari ubwo twibagirwa ko Imana ireba hose n’ibihishwe. Ibihe byiza.