Yesu aramutse aje mu itorero ryawe yagushima, cyangwa yakugaya?

Yesu aramutse aje mu itorero ryawe uyu munsi, urumva yavuga iki? Mbese yagushima, cyangwa kukugaya? Mu by’ukuri, hari ibyo yagushima ariko hari n’ibyo yakugaya. Ibyo ni na byo yakoreye amatorero 7 yo mu Aziya.

Yesu abonekera intumwa Yohana ku kirwa cy’i Patimo, yamuhaye amagambo yo kwigisha no guhugura amatorero 7 yo mu Aziya. Buri torero muri ayo 7 yo mu mijyi 7 yo mu Aziya nto (Asia Minor) yahawe urwandiko ruvuye kuri Kristo, kandi urwo rwandiko rwari rukubiyemo ibyo Kristo ashima n’ibyo agaya itorero runaka.

Tekereza umubyeyo aramutse yandikiye abana 7 amabaruwa 7 atandukanye! Buri baruwa yaba ikubiyemo ibireba umwana wandikiwe. Uko ni ko Yesu yakundaga buri torero muri ariya 7, kuko ari yo yapfiriye. Kandi buri torero ryashakaga kumva amagambo y’Umwami “uhumuriza abababaye”, akanatera ubwoba “abihesha amahoro”.

Ibi ni ukuvuga ko abarenganywaga cyane Kristo yabahumurije, ariko abakoraga ibyaha akabacyaha. Uko rero ni ko urukundo rukora mu muryango no mu itorero ry’Imana, kandi nta we urusha Yesu gukunda abantu be.

Izi nzandiko 7 zifite umumaro ukomeye ku matorero ya none. Inyigisho n’imyitwarire byarangaga ayo matorero yo mu kinyejana cya mbere bikomeje kugaragara no mu matorero y’iki gihe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umutima wa muntu ukomeje kuba wa wundi, n’ibigeragezo Abakristo Babura na byo ntibyahindutse. N’ubwo ibiba mu kinyejana biba bitandukanye, ariko intambara zo mu mwuka zifitanye isano.

Ni cyo gituma dushobora kwigereranyaho izi nzandiko 7 igihe cyose Abakristo bateranye bumva ijambo ry’Imana n’indi migenzo ibera mu itorero.

Itorero ry’ukuri rya Kristo ryabayeho kuva igihe Yesu yahamagariye abigishwa ngo bamukurikire, kandi imiburo dusanga muri izi nzandiko 7 yakomeje kuyobora amatorero atabarika n’Abakristo batubanjiriye, ibahanira gukiranuka.

Amatorero amwe y’iki gihe ameze nk’itorero dusanga mu rwandiko rwa mbere. Ku ikubitiro, iri torero ryo mu Efeso ryashimwaga na Yesu Krisro. “Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora” Ibyah. 2:3. Nyamara yaranarigaye “Ariko rero mfite icyo nkugaya, ni uko waretse urukundo rwawe rwa mbere” Ibyah. 2:4.

Umuburo wa Kristo ku Befeso ni uyu ngo “NI UKO IBUKA AHO WAVUYE UKAGWA WIHANE, UKORE IMIRIMO NK’IYA MBERE KUKO NUTABIKORA NZAZA AHO URI, NKURE IGITEREKO CY’ITABAZA CYAWE AHACYO NUTIHANA” Ibyah. 2:5.

Twisuzume, tumenye ibyo Kristo atugaya. Ni we mutwe w’itorero, kandi azagaruka. Bizaba ari igihe bitagishoboka kwihana.

Imana ibashoboze.

Dan Delzell, CP