Yesu agiye kugaruka ! rushaho kwitegura

Nyuma y’uko icyaha kinjiye mu isi, Imana yatanze isezerano ry’agakiza, uko iminsi igenda iza abahanuzi bagiye bavuga ko Mesiya azaza, bamwe mu babyumvaga barabyemeraga ariko abandi bakabihakana, nyamara igihe cyarageze ibyari ubuhanuzi bihinduka impamo, Uyu munsi ibinyejana bibaye 21 Umucunguzi Yesu adupfiriye, asubira mu ijuru ariko agenda avuze ko azagaruka, uyu munsi ibimenyetso hafi ya byose byo kugaruka kwe byarasohoye none se witeguye ute kugaruka kwe ?

Ijambo ry’Imana “1 Tesalonike 4: 16-18” rigarika ku kuza kwa Yesu riti , Kuko Umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga, hamwe n’ijwi rya marayika ukomeye n’impanda y’Imana, nuko abapfiriye muri Kristo ni bo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyananwe na bo, tuzamuwe mu bicu gusanganirira Umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n’Umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo

Ubundi Ubutumwa twakwita ubw’akazi (Mission) bwa Yesu, bugabanije mo ibice 3 icyambere ni Ukuvuka kwe akigisha abantu inzira y’agakiza, icya kabiri ni ugupfa akazuka ndetse akajya mu ijuru, igice cya nyuma ni ukugaruka kwe akajyana umugeni yakoye, kuri ubu tugeze mu gice cya nyuma kuko bibiri byo byararangiye, ndetse ibyanditswe byera birerekana ko tugeze ku musozo w’igice cya nyuma bityo Yesu akagaruka, aha ndavuga bimwe mu bimenyetso.

A. Hazaduka abiyita christo n’abahanuzi b’ibinyoma benshi (Mat 11:12,ibyah 6:1-2) : hashize igihe kinini haboneka abiyita Yesu Christo twavuga nka Phillip Justin Markland wo muri Amerika, umu nya Breziri wiyise Inri Christo n’abandi …. Wakanda aha ugasoma ibye :
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2535168/Man-thinks-hes-Jesus-hundreds-young-women-follow-world.html
B. Intambara n’impuha z’intambara (Mat 24:6-7a,,ibyah 6:6-7a) : Ibi byo buri wese yabibera umuhamya ko byasohoye.

C. Ibishyitsi n’inzara (Mat 24: 7, ibyah 6: 5-6). - Ibi nabyo ukurikiranye amakuru y’imitingito hirya no hino, impunzi zishwe n’inzara etc.... Nta wundi.muhanuzi wacyenera.

D. Indwara z’ibyorezo ( Luc 21: 11, ibyah 6:8). Ngirango Nyuma ya Sida, za Mugiga, imbasa, Ebola, ubu noneho hari na za Hepatite B etc....

E. Ukurenganywa kw’abizera (Mat 24:8-10, Luka 21:12-19.....: Aha Niba mukurikirana amakuru Mwumva Benedata Birirwa bacibwa imitwe n’intagondwa za ISIS...bazira ko bizeye Yesu.

Za All-Shabab.....
F. Gusubira inyuma no Kuva mu byizerwa (Mat 24:10-11, iby13:11-15....: - Hari bamwe tuzi nawe ubwawe uzi batangije iby’umwuka none bamaze kubivanga vanga, barayobora umurimo w’Imana nk’abatarigeze bakizwa. Abandi insengero bazivuyemo cyera ubu bibereye mu tubari.

Abandi bari mu buyobe butari bumwe..... Bene data tube Maso. Ibimenyetso Ni byinshi harimo ko ubutumwa buzakwira mu isi hose, ugutatana no gutahuka kw’aba Israël mu gihugu cyabo ( Mat 24,2,,16:21-32..) muri ibi byose ikigambiriwe ni ukukwereka ko Nta gisigaye ngo Yesu agaruke, Ese Ko isezerano ry’agakiza ryasohoye twiteguye kugaruka kwa Yesu dute ?

- Nkurikije ibi byose nsanga igisubizo ari uko twakorera iyi si nk’abayivamo, tugakorera ijuru n’abarijyamo.
- Kuba tukiriho ni agahe twongerewe ko gutunganya ibyo twasigaye tudatunganije.
- Ahari se niba impanda itinzeho gato, tubwirwa n’iki ko ibi bimenyetso byo bizadusiga amahoro ( intambara, indwara, impanuka ) kandi nyuma yo kuva muri uyu mubiri ubazaba barapfuye bazazukira ubugingo cyangwa kurimbuka .

Uyu munsi ndakwinginga ngo wongere ufate umwanya wo gutekereza neza ku iherezo ryawe, umva ijwi rikuburira uve mu bidatunganye, uracyafite amahirwe kuko ukiriho,

Nasoreza kuri iri jambo Matayo 24: 32 -38 “Murebere ku mutini ni wo cyitegererezo: ishami ryawo, iyo ritoshye ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy’impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose, muzamenye yuko ari hafi, ndetse ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko ab’ubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n’isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. “Ariko uwo munsi n’icyo gihe nta wubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa Umwana, keretse Data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k’Umwana w’umuntu ni ko kuzaba, kuko nk’uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Ni ko no kuza k’Umwana w’umuntu kuzaba.

Mbifurije kuzagira iherezo ryiza.

Yesu abahe umugisha. Ernest RUTAGUNGIRA