Yesu Kristo twongerere kwizera! MUKAMANA Verdiane

Maze intumwa zibwira Umwami Yesu ziti ‘Twongerere kwizera’ Umwami ati ‘Mwagira Kwizera kungana n’akabuto ka sinapi,mwabwira uyu mukuyu muti Randuka uterwe mu Nyanja, na wo wabumvira’. Luka17:5-6

Mu gihe abigishwa baYesu bamaranye na we bibonyemo intege nke zo kutizera uko bikwiriye, ikigero bari bariho ntabwo cyari gihagije mu Kwizera kuko muri iri jambo bakoresheje ijambo TWONGERERE bishatse kuvuga ko bitari uguhera ku busa hari icyo bari bafite ariko kidahagije. Iyo usomye neza usanga rubanda rwari rwabareze kuri Shebuja ko babazanira abantu batewe n’abadaimoni ntibabashe kubakiza nuko Yesu aranabahugura arababwira ati bene abo ntibakuramo n’ikindi cyeretse gusenga no kwiyiriza ubusa ni bwo bahitaga bamusaba Kwizera bakoresheje ririya jambo dusomye.

Yesu yakoresheje ijambo abagaragariza uko kwizera kwacu kwagombye kuba kungana kugira akwemere: AKABUTO KA SINAPI ni gato cyane iyo kagucitse kakagwa hasi ntiwongera kukabona. Hari umuntu wakatweretse akavanye mu Israeli turumirwa. Bibiriya Ijambo ry’Imana yo iravuga ngo mwagira kwizera KUNGANA URWARA…. Uku ngo kwatuma dushingura ibiti binini cyangwa imisozi minini bigatabwa mu Nyanja.

Maze gusoma aya magambo nanjye nasenze iri sengesho ari ko ninjiye mu Butumwa bwiza ngerageza gushaka no kwigira ku bantu bamwe na bamwe bagiye bagira kwizera Yesu mu buryo butandukanye n’ubw’abandi, nyuma nkuramo ingero eshatu zo kwizera ari zo nifuje kugira ngo dusangire muri iki kigisho nyuma tuze kurangiza kwizera kwacu kurimo gukura hari aho tugeze cyangwa se dufashe umwanzuro mwiza wo kugira kwizera gukura kudasubira inyuma umurongo wa 5 ni wo rufatiro rw’iki kigisho. Imana iduhane umugisha.

1. Kwizera gutangaza yesu: Mt 8:10
2. Kwizera ndakumirwa: Mk 2:1-5
3. Kwizera kwinshi: Mt 15:28

1. Kwizera Gutangaza Yesu

‘Yesu abyumvise aratangara abwira abamukurikiye ati ndababwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisiraheli’. Matayo 8:10

Uyu ni umutware utwara umutwe w’Abasirikare (umuntu ukomeye) wumvise inkuru za Yesu n’ibitangaza akora, ajya kumureba kubera ikibazo yari afite cy’umugaragu we wari uryamye igihe kirekire yaramuvuje adakira.

Yesu yabaye nk’udahita amwitaba vuba aramubwira ati ndaje mukize. Umusirikare yamusubije ijambo ryiza nakunze (6-7) yuko bitamukwiriye ko yinjira iwe ahubwo ategekere aho ari, kuko nawe ibyo afiteho ububasha biramwumvira. Iyo mbwiye umwe nti genda, aragenda,nabwira undi nti ngwino akaza,nabwira umugaragu wanjye nti kora iki, akagikora.

Mutekereze namwe twebwe abantu hari ibyo dufiteho ububasha cyangwa abo dutwara (nanjye mu kazi nkora mfite abo nyobora kandi baranyumvira rwose), ariko hari igihe tuba dufite ubu bubasha ariko twasize hari ibyo tworoshe mu rugo byananiranye. Ndagira ngo umutima wawe ugereyo utekereze ku bintu bitari bike twagereranya n’uriya mugaragu w’uriya musirikare wari waranze gukira kandi shebuja atabuze ubushobozi.

Uku KWIZERA ni kwa kundi kubwira Yesu agategekera aho ari, mu buryo bwihuse kuko hari ibyo tuba twasize tworoshe bitamenywa n’umuntu wese, wenda n’ikirwara gikomeye gihora kiguteye ipfunwe, ideni rituma udasinzira, mu rugo ntibimeze neza nubwo tubabona mwabirengejeho mukaza mu rusengero muri no mu modoka nziza, abana bambaye neza….ariko hari ibyo muba mwasize mworoshe bigiye gupfa. Kandi iyo ibintu byapfuye bijya ku Karubanda amatangazo aratangwa abantu bagahurura, ndagusaba guhita ugira Kwizera Yesu agategekera aho ari urasanga byazutse Imana idusange. Biragusaba gushyiramo agatege ukabimutekerereza neza.

Niba ari nabwo bwa mbere wumvise inkuru za Yesu nawe uhite umwizera kuko aba dutangaho ingero ntabwo bari Abisiraheli bari abanyamahanga Yesu rero ni uwacu twese ni Karuhura.
‘YESU TEGEKERA AHO URI IBYACU BIZUKE’

2.Kwizera Ndakumirwa: Mk 2:1-5

Uku KWIZERA ntigutangirwa kurenga ibikuta kukagere aho Yesu ari neza. Gutandukanye n’ukwa mbere. Aha biragusaba noneho ibyo ufite byarembye ni ukubishyira mu ngobyi ukabiheka ukajya gushaka aho igisuzo(YESU) cyiri utitaye kuri za obstacles wahura nazo mu nzira birimo na za Factures bashobora kuzakwishyuza nyuma ariko umurwayi yakize.

Iyo usomye ziriya nkuru wasanga abaturanyi ba kiriya kirema barafashe umwanzuro wo kugiheka bakajya gushaka Yesu kubera impamvu nyinshi tutarondora zose: Impuhwe, kukirambirwa se, bigoye society , umuryango, igihugu mbese guhora bamwitaho kumuterura, kumufasha,….

Ariko bigira inama nziza yo kumushyira Yesu, erega nta handi bicyemukira, ndagutangariza ko inzira wanyuzemo zindi ntacyo zizakugezaho cyeretse imwe yo kubiheka ukabishyikiriza Yesu.

Uzagera aho ugonga ibikuta: Bagezeyo basanga inzu yuzuye abantu bagera mu muryango, inzu barimo yari iya Simoni nta burenganzira bamusabye kuko nta n’ubwo yari kubaha ahubwo bahise burira batangira gusambura , amategura hasi, nyuma kumanurira ingobyi aho Yesu ari.

Yesu abanza kumubabarira ibyaha kugira ngo yemeze abari bazanywe no gupinga(Abanditsi) nyuma aramukiza yikorera ingobyi ye kandi anyura mu muryango ntiyongeye gusubiza iyo mu mategura.

ALLELUA! Icyo nkundira Yesu iyo abikoze neza bakubona wikoreye ingobyi ubanyuramo ubakandagira wisohokera uhimbaza Imana n’abasigaye hanze baratangara, abaguhetse nabo bakagufasha gushima.

Ababyumva cyane mumvugire ngo AMEN! Abarushye namwe muheke ibyababayeho akarande mubishikirize Yesu ni we GISUBIZO cy’Isi ya none.

MWAMI YESU UTURINDE GUSUBIRA INYUMA MU KWIZERA MU GIHE DUHUYE N’IBIKUTA BIDUTANGIRA AHUBWO UDUHE UBWENGE BWO KURIRA TUKABONA UKO TUGERA AHO URI. AMEN!

4.Kwizera Kwinshi:Mt 15:28

‘Mugore Kwizera Kwawe ni kwinshi bikubere uko ubishaka’

Bene Data biradukwiye ko na none tugira Kwizera Kwinshi: Uyu mugore yari Umunyamahanga rwose, ariko yizera imbaraga za Yesu aratitiriza kugeze igihe Yesu amutangiye ubuhamya: ‘Mugore Kwizera Kwawe ni kwinshi.

Ni ijambo rikomeye iki gihe tugezemo Imana irashaka gukorana n’abantu bafite kwizera Kwinshi, Yesu yashatse kugaragariza uriya mugore ko adakwiriye kuko ari umunyamahanga, aho ku murongo wa 26 amubwira ati ‘si byiza kwenda ibyo kurya by’abana ngo mbijugunyire imbwa’. Umugore elle insistait beaucoup, gutitiriza,Kwiyumvamo ubushobozi ntiwisuzugure, gusenga ay’uburyo bwose, guhendahenda Imana, kuyereka intege nke zawe, kutayirekura. 27 ‘ni koko Mwami ariko imbwa na zo zirya ubuvungikira bugwa buva ku meza ba nyirazo’.

Uzi ko uku Kwizera k’uyu mugore kwatumye nimuka nkareka ibyo najyaga nitekerezaho cyangwa ku bandi ngo wenda si ibyange da! Cyangwa nkabona ko hari abo bidakwiriye pourquoi pas? Ahubwo byarangiye Yesu amubwiye ngo bimubere uko abishaka. Ibaze?

Niba ugize kwizera kwinshi uko wabipanze niko bizakubera, uko wumva ubyifuza, inzozi zawe naho abantu bo!!!!! Imana ntigira Principes nk’iz’abantu iyo ufite kwizera kwinshi bikubera uko ubishaka rwose pe! Erega muri ibi bintu bya Yesu nta gipindi kirimo birafatika!.

Ba Sala, ba Hana baraseka uwari ingumba abyara karindwi, ba Mefibosheti bakurwa I Lodebari mu butindi, Itorero rishobora guhindurirwa amateka kubera KWIZERA kw’abaryo, igihugu gikira IMIVUMO, Iyi Afurika basuzugura turamutse tugize Kwizera kwinshi bazajya baza kudushakaho umuti ku byabo byananiranye, mwizere Izabikora byose.

MANA NDAGUSABA NGO UMUNTU WESE USOMYE IRI JAMBO RYAWE UMUMPERE KWIZERA KWINSHI UKO ABISHAKA ARIKO BIMUBERA. AMEN!
Ndabashimiye mwese abo twasangiye iri sengesho ryo kugira ngo Imana Itwongerere Kwizera twoye guhora mu bya mbere bya KRISTO ahubwo dukure mu buryo bw’umwuka tumenye uyu Yesu twakurikiye imbaraga ziri muri we kandi tube abagabo bo kubihamya.

Mbifurije umwaka mushya wa 2016 mwongererwe KWIZERA.
IMANA ibahe Umugisha.

MUKAMANA Verdiane