Yarasinziriye bamutwara umwana we!

“ Ariko nijoro , umwana w’uyu mugore arapfa , azize yuko yamuryamiye. Icyo gicuku arabyuka, ankura umwana mu gituza, ubwo umuja wawe nari nsinziriye, amuryamisha mu gituza cye, wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye” 1 Abami 3: 19: 20

Mbega ibitotsi bibi we! Imana iturinde ibitotsi bibi.

Aba ngo ni abagore babiri baburaniraga imbere y’umwami Salomo , baburana ikibazo cy’umwana. Buri wese yavugaga ko umwana aruwe, umwe yavugaga ukuri ,undi abeshya , ariko icyo natinzeho cyane ni ibitotsi bibi aba bagore bombi basinziriye bikabazanira akaga gakomeye.

Ibaze nawe ibitotsi bituma uryamira umwana wawe w’uruhinja rw’iminsi itatu agapfa, cyangwa ugasinzira kugeza aho baza kugukura umwana wawe w’uruhinja mu gituza, bakakuguranira, bakakuzanira umwana utari uwawe, byongeyeho kandi wapfuye!

Ijambo ry’Imana muri 1 Abatesalonike 5:6 “ Nuko rero twe gusinzira nk’abandi ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha”
Iyo umuntu asinziriye, aba ameze nk’uwapfuye kuko aba atazi aho ibintu bigeze, ntaba yumva , ntaba areba, ntacyo abasha gukora. Iyo umuntu asinziriye ubutumva, niho abajura bajya baza bakaba bamwiba ubutunzi bwe, ntazamenya uwabutwaye n’igihe yabutwariye…..

Umwana arakundwa cyane kuko ni uw’igiciro cyane, kugirango arerwe azakure yitabwaho mu buryo budasanzwe akarindwa icyamuhungabanya, agafubikwa cyane ngo imbeho itamwica akaba yarwara, agaburirwa inshuro nyinshi, iyo aryamye, abamurera bakomeza bamusura kenshi ngo badasanga yipfukiranye agahera umwuka; cyangwa akaba yaboga; bikamuca mu zuru bagasanga yapfuye. Umubyeyi ufite umwana; asinzira akanuye kuburyo iyo ikintu gikomye ashigukira hejuru kuko niho umutima we uba uri.

Uwo mwana, ajya agereranywa n’agakiza, cyangwa na Yesu uri mu bugingo bwacu. Kugirango agakiza katagucika, nako gasaba kwitabwaho bidasanzwe, iyo usinziriye cyangwa ukadamarara gato usanga umwana baramugutwaye kera, satani yaramukunyaze, yarakuguraniye akakuvanaho umwana muzima, cyangwa se agakiza kazima akagusigira agapfuye katakiriho, katera imbuto, iyo usinziriye cyane urakaryamira kagapfa, kandi n’abari bakuzi kera barabimenya kuko umuntu uhetse umwana muzima, nuhetse umwana wapfuye baratandukanye, kuko ufite uwapfuye atangira no kumunukiraho, abantu bakumva impumuro mbi n’ibindi bibi ntashatse kuvuga.
Buriya se ibitotsi biterwa n’iki!

Mukristo we ngo yarasinziriye bituma ata umuzingo we, ngo ageze imbere yisatse arawubura, bisaba ko asubira inyuma akajya kureba aho yasinziriye, agize amahirwe arawubona ariko akajya avuma ibitotsi bibi byamutesheje umuzingo we ! Imana iturengere.

Kuri wowe murino minsi bimeze bite ! Mbese uri maso mu buryo bw’Umwuka cyangwa ibitotsi birakwishe urashaka kwisinzirira. Ibitotsi mu buryo bw’Umwuka biragatsindwa kuko bituma utakaza iby’Imana. Icyizabikubwira ko ubifite nuko ujya no mu materaniro kuko usinziriye ntugire nicyo utahana, abandi bari mu isiganwa bashaka uko barushaho kumenya ibyo Imana ishaka, nawe ufite irindi terambere rigutwaye ubwenge n’ibitekerezo, nawe ubwawe ntuzi aho uva, ntuzi aho ujya.

Ongera ukarabe mu maso ushire ibitotsi ushobore kurinda agakiza wahawe, ugasigasire.

Yesu adushoboze

Alice