Yageragejwe kubera inzozi ze !. (Igice cya 1) Evangeliste Kiyange Adda Darlene

"Yosefu arota inzozi azirotorera bene se, barushaho kumwanga." Itangiriro 37 : 5

Abenshi muri twe, twibwira ko iyo umuntu agira umutima mwiza, akagira umutima utamucira urubanza imbere y’Imana, ko ibintu bye byose bigenda neza, bikajya imbere nta nzitizi.

Kubera iki ? Ni ukubera ko nubwo twaba tutabizi, ariko tuberewe no guhabwa umugisha N’Imana. Noneho umuntu akumva ko nakora icyiza ijuru rihita rikinguka agahita abona ibyo Imana yamusezeranije ; ariko ikibazo siko bimera.

Si byiza ko twumva ko ibigeragezo byagenewe abanyabyaha.
Imana yemera ko duhura n’ibiturwanya mu buzima tubamo bw’abana b’Imana.. Nta muntu n’umwe uhishwe ibyo bigeragezo cyangwa ubuzima bwo kuba yagera ahantu atumva neza ibintu biri kumubaho. Imana ntiyibeshya, muri icyo gihe Iba Iri kutwigisha kuba ari yo turebaho yonyine.

Nyuma yo kurota, Yosefu yibonye yagurishijwe nk’umucakara, yibonye bari kumushinja ubusambanyi atakoze akomereza muri gereza. Muri icyo gihe, ntiyari afite umuhumuriza amusomera ijambo ry’Imana, nta bavugabutumwa bakomeye yabonaga bo kumuhumuriza no kumubwira ko byose Imana ibizi, nta bayobozi yari afite bamufasha mu mwanya wo kuramya no guhimbaza, nta kiganiro na bene se muri Kristo Yesu, n’ibindi… Muri uwo mwijima yari arimo w’icuraburindi, yize guhanga amaso ku Mana yonyine.

Ntabwo umuntu ageragezwa kubera ko ari umunyabyaha cyangwa ko hari icyo yacumuye , oya, Twese tunyura mu bigeragezo kandi ibyo nibyo bituma tubona amasezerano maze tugakomera, bikatuzanira kwizera. Ntidukore ibyaha ngo tuve mu nzira ahubwo dukomere ku nzozi Imana yaduhishuriye. Turwane intambara nziza.. byose biberaho kutuzanira ibyiza ; noneho nitumara kwemerwa, Imana izadukingurira imiryango ikingukira ku gakiza.

Isengesho ry’uyu munsi.

Yesu ! No mu gihe cy’intambara ndakomeza ngukurikire. Nzakomeza kuba umwizerwa, nizera ko ari wowe muyobozi w’inzozi zanjye, nawe uze vuba unkure mu mibabaro ndimo, Amen.