Wowe wumva ukwiye iki ? Dore igikwiye umuntu wese!

Nimumwegere ni we Buye rizima ryanzwe n’abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe riba iry’igiciro cyinshi, namwe mwubakwe nk’amabuye mazima kugira duhinduke inzu y’Umwuka, n’ubwoko bw’abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by’Umwuka bishimwa n’Imana ku bwa Yesu Kristo.2 Petero 2:4-5

Mu iyubaka ry’iyo nyumba bayubakishije amabuye yatunganirijwe mu nganzo, nta nyundo cyangwa intorezo cyangwa ikindi kintu cyose cy’icyuma cyumvikanye muri iryo yubaka. 1 Abami6:7

Aya magambo yose yaba ayo Petero yanditse ndetse n’andi agaragara mu gitabo cy’abami ajya gusa. Petero yandika yatanze ubutumwa kandi kubantu bose nta torero ryihariye yabwiye. Uyu Petero yabanye na Yesu bivuga ngo yari afite amakuru ahagije kuri we kuko ntiyamubonye mu iyerekwa, ntayamubwirijwe, ntiyanamwumvanye abandi mbese yibaniye nawe aramumenya, amwibariza ibibazo amaso ku maso, amusubiza ibindi, ahamya ko ari Yesu Umwana w’Imana, agera igihe cyo kumwihakana imbere y’abaja Yesu amaze gufatwa kandi yaraherukaga kumubwira ko no mu rupfu bazajyanayo. (Luka 22 : 54), ariko kandi kandi ni nawe waje kuba uwambere kubwira abakuru, abatware ibya Yesu amaze kuzura Umwuka wera (Ibyakozwe n’intumwa 2,3)

Ngira ngo umuntu wese waba ufite amakuru angana n’aya Petero yatanga ubutumwa ashaka ku kintu, nibwo yatuje akanwa ke aravuga ati uwo nimumwegere ni Buye rizima, hari ho andi mabuye ndabyemera ariko uwo ni we Buye rizima ryanzwe n’abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe, rimaze gutoranywa rihinduka irikomeza imfuruka, Imana ishimwe cyane.

Hanyuma tumaze kuryegera natwe duhita duhinduka amabuye mazima. Birashoboka ko utari ibuye rizima ryagira umumaro, ryakubakishwa ariko ngo tumwegere niwe Buye rizima nubwo abantu barihinyura ariko ku Mana rikomeza imfuruka, niryo kwizerwa rigashyirwa mu mfuruka, iyo mfuruka igakomera ndetse tukaba inzu z’umwuka, ikindi tukaba ubwoko bw’abatambyi kandi bwera kubw’uwo Yesu, kubw’iryo Buye twegereye, Imana ihabwe icyubahiro.

Ngarutse ku magambo ari haruguru yanditse mu gitabo cy’abami ni igihe Salomo yubaka inzu y’Uwiteka, hari hashize imyaka igera kuri magana ane na mirongo inani Abisirayeli bavuye muri Egiputa, hanyuma atangira kubaka inzu y’Uwiteka, mu mwaka wa kane wo ku ngoma ye. Salomo yari afite igishushanyo mbonera cy’inzu yashakaga kubakira Uwiteka.

Ijambo ryatubwiye ngo mu iyubaka ry’iyo nyumba igihe kigeze bayubakishije amabuye yatunganirijwe mu nganzo, nta cyuma , nta nyundo cyangwa se ikindi cyuma icyo ari cyo cyose cyahumvikanye, ariko ngo impamvu nta yindi nuko amabuye yose yari yaratunganirijwe mu nganzo mbere yo kuzanwa kubaka. None Petero nawe ngo twubakwe tube amabuye mazima.

Muri iki gihe abantu benshi bafite inyota yo kuba ababwirizabutumwa, abaririmbyi, abapasitori n’indi myanya y’icyubahiro igaragara mu matorero atandukanye mbese umuntu wese arumva ari igihe cye cyo kubaka.

Ikibazo nahoraga nibaza nakuye muri iri jambo nawe ukwiye kuhabona nibazaga impamvu inyundo, ibyuma mbese urusaku rudasiba kuvugira ku nyubako ( kuri eshantiyo), kuruhimbi, muzi za biro, mu makorari, mu madini atandukanye, nasanze igisubizo ni uko ayo mabuye yaje kubakishwa adaciye mu nganzo.

Ubundi kugira ngo ibuye ryubakishwe barabanza bakaritunganya rikareshya hose barishima munganzo bakarijyana kunyubako. Igihe cyose dufite amabuye menshi ashaka kubakishwa ataraciye mu nganzo urusaku ntiruzabura kumvikana ku nyubako nubwo atari byo byari bikwiye. Ntabwo ushobora guhiduka ibuye rizima utabanje guca mu nganzo kuko habera umurimo mwiza wo gutunganywa.
Hari umugabo wavuze ngo nunsaba gutema ibiti bine uzampe iminsi umunani yo gutyaza intorezo, umuntu ashobora gutekereza ko yamenyera gukorera Imana ariko ntibimenyerwa ugomba kwitegura igihe mbere y’uko wumva ugeze kurugero rukwiye rwo kubaka.

Dukwiye kuba amabuye mazima, kandi ntakundi tuzabigeraho ni uko tugomba kumwegera kuko niwe Buye rizima, nitumwegera azadutunganya natwe duhinduke amabuye mazima, hanyuma igihe cyo kubaka kizagere twaraciye mu nganzo urusaku rurangirireyo, Imana idufashe cyane umuririrmbyi( 38 :Gushimisha) yaravuze mvugutira kandi uncure umpindure icyuma cyawe uhora ukoresha. Si byiza kwifuza gukoreshwa utacuzwe.Imana ibahe umugisha, Turabakunda cyane, Amen!