Wowe warakebwe by’ukuri!

Uwiteka abwira Mose na Aroni ati ‘’Iri ni ryo tegeko kuri pasika: ntihakagire umunyamahanga urya ku byayo. Ariko umugurano w’umuntu wese yaguze ifeza, nibamara kumukeba abone kuryaho. Umusuhuke w’umunyamahanga, n’umugurano ukorera ibihembo ntibakabiryeho.

Bye gukurwa munzungo bijyanwe mu yindi. Ntugasohokane n’intongo y’iyo nyama, kandi nyimukavuneho n’igufwa na rimwe. Iteraniro ry’abisirayeli ryose rijye riziririza pasika, kandi umunyamahanga nabasuhukiramo agashaka kuziririza Uwiteka pasika, abahungu be bose bakebwe abone kwegera ibya pasika, akabiziririza. Kandi azamera nk’uwavukiye mu gihugu cyanyu, ariko utakebwe wese ubiryaho. Kavukire n’umunyamahanga ubasuhukiyemo bazasanngire itegeko. Kuva 12:43-49

Munyemerere dusangire ubu butumwa kuko buheruka kumfasha numva hri ikintu gikomeye dukwiye kwitaho kurenza ibindi.
Aya magambo agaragaramo abantu b’ibyiciro bitanu Imana yari yarabujije Mose na Aroni ko bazasangirira ku biryo kuri Pasika. Aya mabwiriza Imana yatanze arareba abantu bakurikira:

1. Abanyamahanga Imana yari yaravuze ko batazigera basangira n’abisirayeli. Abantu bose baba mu nzu y’Imana ariko bafite izindi nasiyonalite, ubundi bwenegihugu. Akaba aho akora imirimo itandukanye ariko afite iwabo hatandukanye n’ah’abana b’Imana mbese muyandi magambo afite indi gakondo

2. Abasuhuke nabo Imana yarabihanangirije, abasuhuke mu zindi ndimi bameze nk’abantu bagenzwe n’ibibazo bitandukanye nk’inzara n’ibindi ariko gahunda yabo ari uko babibonye bakwigendera cg se byatinda kuboneka bakigendera nabwo.

3. Abakorera ibihembo, aba nabo bakorera amaramuko ariko batarakebwe barahejwe ku ifunguro ry’abisirayeli

4. Abagurano nabo ntibari bemerewe kurya kubiryo by’abisirayeli.

5. Ba kavukire, ba kavukire rero ni abantu mbese bitwaza igihe n’amateka y’ibyo baciyemo ariko ubari nde gukebwa. Mushobora kubana kurusengero akajya agutondera inkuru z’uburyo bahageze hameze ashaka kukumvisha ko ubwo ari bwo ukiza ukwiye gucisha make. Kavukire iyo zititonze zigwa mu mutego wo gupinga n’indi myinshi.

Aba bose rero Imana yari yarihanangirije Mose na Aroni ko badakwiye gusangira n’abisirayeli ibya pasika keretse bemeye bagakebwa. Ikintu gishimishije ni uko Imana yavuze ngo uzemera agakebwa azamera nk’uwavukiye mu gihugu cy’abisirayeli.

Muri make biroroshye ko wibaza intego yawe wowe cyangwa niba utaranamenya Imana ukwiye kuza ukakira Yesu kuko nawe aragukeneye ariko ndakwifuriza kwemera gukebwa Imana ni nziza ntizibuka ibya kera kuko iyo umuntu ari muri kristo Yesu aba abaye ivyaremwe gishya ibya kera biba bishyize kandi byose bihinduka bishya. (2 Abakorinto 5:17)

Amen!