Wowe ubwawe Uwiteka ni wowe Data!

Erega ni wowe Data wa twese, nubwo Aburahamu atatuzi, Isirayeli ntatwemere! Wowe ubwawe Uwiteka, ni wowe Data wa twese, uri Umucunguzi wacu, uhereye kera kose ni ryo zina ryawe. (Yesaya 63:16)

Mubuzima bw’umuryango tumenyereye ko kugira ngo ube witwa umuryango wuzuye hagomba kuba harimo (Papa+Mama+Abana).

Nubwo biba bimeze gutya ariko usanga akenshi ubuzima bwose bushingiye kuri uyu mugabo, kuko aba agaragara nk’aho ari we mutwe, iyo adahari usanga bitameze neza, haba n’ikibazo ugasanga baravuze bati“Papa naza aragikemura”mbese papa baba bamutekerezamo igisubizo cya byinshi.

Nyamara nubwo biba bimeze bitya, uyu nubwo ari umubyeyi ariko ni umuntu, hari igihe inshingano zimunanira bimwe ntabyuzuze nkuko bigomba, bitewe n’impamvu zitandukanye, ntabe yabona ibyo abana be cyangwa umufasha we bamukeneye ho.

Hari nabo usanga baragiye babyara ahantu hatandukanye noneho kubera umubare w’abana benshi akaba yahura n’umwana yabyaye ntamumenye cyangwa se ageze mu zabukuru atakireba akaba atasobanukirwa neza umwana yabyaye.

Noneho ibintu byarahindutse, ntibigitangaje cyane ko umwana yihakana se cyangwa se yihakana umwana, bisigaye bigeze naho umwe muribo yavutsa undi ubuzima. Ibi byose byerekana ko umuntu ari umuntu.

Nyamara siko ku Mana bimeze idufite turibenshi cyane ariko ntishobora kutwitiranya izi neza buri wese muruhande rwe.

Ababyeyi bawe bashobora kukwibagirwa kuko ari abantu, bashobora kutabasha gukurikirana ubuzima bwawe bwa buri munsi kandi barakubyaye, ukabaho umeze nkaho utabafite., ariko ijambo ry’Imana riravugango“ naho data na Mama bandeka ariko wowe Uwiteka uzandarura”.

Dawidi avuga aya magambo yari afite ubuhamya bw’ukuntu se yamwohereje mu ntama kuragira kandi ari umuhererezi ukeneye kwitabwaho kurusha n’abandi. Igitangaje ni uko ari we wagiye kuba mu ishyamba, agahurira mo n’ingorane zitandukanye ariko ntiyagira icyo aba, abibonye asanga naho se nanyina bamureka, Uwiteka we atabikora.

Bivuga ko bishoboka rwose ko ababyeyi bawe bakureka bakagutererana ugeze mu kibazo, ariko uko byamera kose ujye umenya ko Imana ariyo mubyeyi wawe uruta abakwibarutse. Ushobora kuba utanabafite witwa imfubyi ariko uhumure ntuzi se ko ari Se w’imfubyi?

Wabura ute kwiringira Umubyeyi ufite urukundo rwinshi, utananirwa, udasaza, ufite ingoma idasimburwa, mbese ufite amateka akomeye kuburyo kwitwa umwana we ari iby’igiciro gihambaye?

Imana ni Umubyeyi Ishoboye kukurengera ntabwo imeze nk’abana b’abantu, igufitiye impuhwe nkaho ariwowe wenyine ifite, igufitiye urukundo ababyeyi bawe bataguha. Uhereye none wemerere Imana ikubere umubyeyi bizagufasha kubaho ubuzima bwishimye, Nawe ujye uyibwira uti “Niwowe Data”.