Witinya, gira kwizera, kera amagambo yawe yarumviswe!

Aherako arambwira ati ‘’Witinya Daniyeli, kuko uhereye kumunsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y’Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Ariko umutware w’ibwami bw’u Buperesi amara iminsi makumyabiri n’umwe ambuza , nyuma Mikayeli, umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara, ntinda mu bami b’u Buperesi (Daniyeli 10:12-13)

Mu bisanzwe aya magambo ashimangira ukuntu Imana iha agaciro ibyo tuyikorera kandi bikayikora ku mutima iyo umuntu ashishikariye kwita ku by’Imana, iyo uharaniye gukiranuka Imana ntibifata nk’ibitagize icyo biyibwiye ahubwo imwitaho kandi si aha gusa mu isi umwanditsi wandikiye Abaheburayo yaravuze ngo Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo myiza abantu bakora n’urukundo berekana ko bakunda abera (Abaheburayo 6:10), ndababwiza ukuri ko aya ari amwe mu magambo ankomeza iteka iyo mvunikiye mu murimo w’Imana kuko numva ko hari agaciro Imana ibiha kandi ko itibagirwa.

Daniyeli hano yasenze ashaka gutabarwa n’Imana asa nudahise asubizwa, aha si uko yari umunyabyaha, intambara umukristo arwana mu isi ntirangizwa n’amasengesho buri gihe hari n’igihe usenga ukahakura imbaraga mbere y’igisubizo, ariko hano Daniyeli yaje gusubizwa amasengesho ye arumvwa, ndetse biragaragara ko Imana yamwumvise mbere ahubwo Daniyeli yararwanaga intambara nk’izindi zose z’abakristo, ahubwo usomye neza ariya magambo ubona Daniyeli yari yasubijwe kera ariko ntiyakira igisubizo cye ahubwo yacyakiriye nyuma y’iminsi makumyabiri n’umwe yinginga Imana malayika Mikayeli ari uko aje kumutabara.

Ngaho rero reka kwibutse ko umukristo arwana intambara, reka nzite izo mu mwuka kuko Satani n’abadayimoni umurimo wabo ni ubujura, Ijambo ry’Imana riravuga ngo umujura ntazanwa n’ikindi keretse kwiba no kurimbura (Yohana 10:10), Satani aba ashaka iteke kubuza abantu b’Imana umudendezo wo mu gakiza, gukora ibishoboka byose ngo amasengeso ntasubizwe mbega akora uko ashoboye ngo utabona ibyiza mu gakiza wenda bishoboka unazinukwe ariko Imana ishimwe Yesu yaraje kugira ngo tubone ubugingo ndetse zibone bwinshi ikindi n’uko hariya Imana yari yamaze kumva Daniyeli akimara gushishikarira guca bugufi imbere y’Imana.
Intambara zihoraho mu isi ariko dukomeze twizere Imana nk’umutabazi wacu ariko kandi dukwiye gutwara intwaro zose z’Imana kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n’uburiganya bwa Satani (Abefeso 6:11) kandi tuzanesha ’’ Kuko intwaro z’intambara yacu atari iz’abantu, ahubwo imbere y’Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. (2Abakorinto 10:4)

Niba bitakoroheye muri iki gihe ihangane nshuti, komera kandi ushikame iyo udahise usubizwa s’uko Imana iba yakuretse ntubireke, ukomeze wizere Imana kuko niba warashishikariye guca bugufi nawe Mikayeli yakuzaho akagutabara ahubwo ndagusabira Imana kurwana kigabo kuko kera Imana yarakumvise kuko ireba mumutima, Imana ishimwe, Amen.