Wirinde umudendezo wahawe utagusha abandi, nawe udasigaye.

Ariko mwirinde kugira ngo uwo mudendezo wanyu udahindukira abadakomeye igisitaza na hato, kuko umuntu nakubona wowe ujijutse wicaye urira mu ngoro y’ikigirwamana, mbese ibyo ntibizatera umutima we udakomeye guhangāra kurya ibiterekerejwe ibigirwamana, maze udakomeye akaba arimbuwe no kujijuka kwawe, kandi ari we mwene Data Kristo yapfiriye? Nuko ubwo mucumura kuri bene Data mugakomeretsa imitima yabo idakomeye, muba mucumuye no kuri Kristo (1 Kor 8:9-11).

Kimwe mu bimenyetso biranga umuntu ufite umudendezo, ni ukutagira ikimubuza uburenganzira bwe, ndetse akaba ashobora gukora icyo ashatse cyose. Uyu mudendezo rero Imana yawutanze ku bantu bose, bityo itwemerera guhitamo icyo dukora tutabitegetswe nayo, ahubwo bivuye mu guhitamo kwacu. Gusa uyu mudendezo iyo umuntu atabaye maso, ukunze kumuviramo guhinduka ikigenge, ndetse bikamwinjiza ahantu habi kuburyo ahinduka intakoreka, ugasanga kuhikura bimubera intambara, akaba ari yo mpamvu bidukwiriye ko tugira amakenga mubyo dukora nk’uko tubisoma mu ijambo ry’Imana mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikike ab’ikorinto 10:23, ahagira hati “Nubwo twemererwa byose, ariko ibigira icyo bitumarira si byose, byose turabyemererwa koko, ariko ibitwungura si byose.

Bagenzi mugana mu ijuru, nagirango mbibutse ko Satani atishimira inzira twatangiye, niyo mpamvu akoresha ubuhanga bukomeye mu kuyobya abantu iyi nzira, nyuma rero yo kubona ko kudukura munzu y’Imana bitamworoheye kuko twamaze no kubonamo imirimo itandukanye, ndetse dufitemo n’ibyicaro bihoraho, usigaye usanga ahera kuri wa mudenzezo twahawe, akihisha inyuma ya za mpano zacu, igikundiro dufite n’ icyubahiro twahawe n’Imana , maze akatwereka ko dukwiye gusirimuka, ntitugume kuba nk’abakera mu buryo butari bumwe, akadutera kwivanga kutari kumwe nyamara twe twibwira ko ntacyo bitwaye, amaherezo bikatuviramo kutera imbuto zikwiriye abihanywe n’ibyaha bitari bimwe, Nyamara twibuke ko Pawulo nawe yigeze kubibona ku baroma maze akabahugura agira ati : Kandi ntimwishushanye n’ab’iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. ngo Ndababwira umuntu wese muri mwe, mbwirijwe n’ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk’uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. “Abaroma 12:2-3”

Nta kabuza umuntu wamenye Imana Satani amuhora hafi ashaka kumuteza tutubaha no kutubahisha Imana, kuri satani kuguma mu nzu y’Imana ntacyo bimutwaye mugihe yamaze kwigarurira umutima wawe, maze ukagaragara nk’ukiri mu nzira, ukajya mu materaniro, ukaririmba, ukabwiriza abandi, ndetse ukanahanura yee, nyamara hanze benshi bamaze kumenya ibyo akorera mu bwihisho, kuri ubu baretse gukurikira Imana, kuko Nta mbuto nziza bigeze bamusoromaho , ariko kuri bene aba ikiruta ni uko bakwisuzuma bakagaruka mu nzira neza, bakamenya ko umudendezo bahawe Atari uwo kubahesha gukora ibyaha, no kubera abandi urukuta rubabuza kujya ku mana, ndetse biteye ubwoba kuko Yesu we yabigarutseho neza agira ati : “Ariko ushuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha, ikiruta ni uko yahambirwa urusyo mu ijosi rye, akazikwa imuhengeri mu nyanja. Isi izaboneshwa ishyano n’ibigusha abantu, kuko ibyo bigusha bitazabura kuza, ariko uwo muntu uzana ibigusha azabona ishyano “Matayo 18:6”

Ernest RUTAGUNGIRA