Wicika intege ibyakubayeho bibi Imana igiye kubihindura byiza. Pastor Desire

Ibyakubayeho bibi Imana igiye kubihindura byiza

Kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk’uko yabigambiriye, (Abaroma 8:28)

Bitewe n’ ibyo umaze igihe unyuramo ugeze aho ushidikanya urukundo rw’ Imana uribaza uti: Imana iramutse inkunda kuki yemeye ko ibi byose bimbaho? Ko mvukira aha hantu, ko mbana n’ uyu muntu, ko mpomba, ko nshomera, ko nkena, ko banyanga, ko mbura ababyeyi, ko ndwara, ko mpora mu gutsindwa n’ ibi byaha,...bimwe tunyuramo mu buzima bwa buri munsi.

Nifuza kukwibutsa ko ibyo byose bidakuraho urukundo rw’ Imana: Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga Umwana wayo w’ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho.(Yohana 3:16) Yesu yazanywe no kudukiza icyaha cya Adamu aduha ubugingo buhoraho hanyuma kubirebana n’ ibibazo ducyamo bya buri munsi uhumure Imana izabikora neza utangare niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe (Ibyahishuwe 3:7)

Uwavuga aho ubuki buva ntawaburya: rimwe uzabona inzuki zagiye mumyanda hamwe bamena amafu hasi gushakamo ubuki izindi ziri mu ndabyo izindi zagiye kuvoma zirabivanga bikavamo ikintu cyiza kiryohera bose cyitwa ubuki ni bwiza nta mwanda na muke ubamo.

Imana izafata kahise kawe karimo ibikomere, imibabaro, kutitabwaho, kubura uburenganzira, bya bindi nawe wibuka ukababara iteranye na kubu karimo amasengesho, kwezwa kuba incuti y’ Imana, guhumurizwa bizabyara ejo hazaza harimo umugisha.

Bivuze ngo: Kahise kabi + k’ubu karimo gusenga = ejo heza huzuye ishimwe.

Ndakwingize ntiwibagirwe urukundo rw’ Imana ahubwo uvuge nka Yobu ngo: Ariko jye ubwanjye nzi yuko Umucunguzi wanjye ariho, Kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. (Yobu 19:25) Ongera ubwire Satani uti: Nzi neza ko Yesu ankunda amen.

Pastor [email protected]