Wibaza impamvu yatuma uva cyangwa ureka umurimo w’Imana

Iyo havuzwe umurimo w’Imana,
twumva byinshi ibikorerwa mu nsengero no hanze yazo ariko byose bikorwa
badategereje indi ngororano uretse kwizera ko hariho Imana
izamugororera, bitabujije ko abantu bashobora kukugenera ishimwe n’ubwo
wowe utari uryiteze, hakaba rero hakunze kwibanzwa ngo ni iki cyatuma
umuntu wakoraga uwo murimo abihagarika cyangwa akabivamo burundu cyane
ko henshi usanga hari abo tugenda tubona babivamo mugihe byari byitezwe
ko bazawugumamo.

Nk’uko tubisoma mu ijambo ry’Imana, ubwo Yesu kristo yatoranyaga
abigishwa ba mbere, byagaragaye ko bamwemereye kumukurikira buri wese
abyihitiyemo, ndetse bigaragara ko bakoranye umurimo w’Imana mu buryo
butandukanye,gusa byaje kugera aho bigaragaye ko abari abigishwa be
bibajije cyane iherezo ry’ibyo bakoraga, nibwo petero yabazaga yesu ati
“ese twe twasize ibyacu tukagukurikira tuzagororerwa iki ? Yesu mu
kumusubiza agira iti “mukiri mu isi muzakubirwa inshuro ijana kandi
munabikiwe ubugingo buhoraho nyuma yo kuva mu isi”.

Bene data hari igihe natwe tujya twibaza ikibazo nk’iki, ndetse
tukanacika intege twibaza ngo ese ko dufata umwanya munini mu mirimo
w’Imana, akenshi bitewe no kwigomwa umwanya munini ibyo mungo zacu
n’inyungu zacu muri rusange bikangirika, tukibaza niba tutaba twarataye
ubwenge ? cyangwa se tuti uwaba abiretse ho gato nawe akareba ko yatera
imbere, kurundi ruhande na none hagenda hagaragara abandi batera imbere
nabyo bigatuma bareka wa murimo w’Imana, wakora isesengura rero
ugasanga ko kureka umurimo w’Imana bikunze guterwa no kugira ubwoba
bw’ejo hazaza, gushakisha ubutunzi cyane, kudaha agaciro uwo murimo
hiyongereyeho guteshuka ukajya mu byaha kuko nabyo bituma benshi bivana
muri uwo murimo.

Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 8:35 hagira hati “ Ni inde
wadutandukanya n’urukundo rwa Kristo mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago
cyangwa ni ukurenganywa ? cyangwa ni inzara ? cyangwa ni ukwambara
ubusa ? cyangwa ni ukuba mu kaga ? cyangwa ni inkota ? mwibuke ijambo
ry’Imana. Aya ni amwe rero mu magambo akomeye cyane yerekana uburyo
kwemera ko ugiye gukorera Imana uba wemeye umurimo ukomeye cyane, gusa
na none n’ubwo bitoroshye hari ingororano zikomeye cyane kumuntu
uzanesha (ibyahishuwe 2 na 3).

Nk’uko rero bigaragara abantu bari mu murimo w’Imana baba bagiranye
igihango nayo, bikaba bibasaba kwitanga, kwanga ibyo Imana yanga,
ndetse umuntu akagerageza kuba mu isi ariko ntabe imbata yayo nk’uko
tubisanga muri 1 Yohana 2 : 15-17, hagera hati : “Ntimugakunde iby’isi,
cyangwa ibiri mw’isi. Umuntu nakunda iby’isi, gukunda Data wa twese
ntikuba kuri muri we. Kuko ikiri mw’isi cyose ari irari ry’umubiri ari
n’irari ry’amaso, cyangwa kwibona ku by’ubugingo bidaturuka kuri Data wa
twese, ahubwo bituruka mu isi, kandi isi, irashirana no kwipfuza
kwayo,ariko ukora ibyo Imana ishyaka, azahoraho iteka ryose”. Bitari
ibyo impamvu zo zatuma bareka uyu murimo ntibazibura ariko nta n’imwe
Imana iha agaciro.

Ernest Rutagungira