Wari uziko ukeneye uwo mugendana mu rugendo rugana mu ijuru?

“Kandi ndababwira ukuri yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose, bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina rya njye, nanjye mba ndi hagati yabo.” Matayo 18.19-20

Reka turebe gato kuri iri sengesho Yesu yigishije abigishwa be gusenga: Nuko musenge mutya muti” Data wa twese[…] uduhe […] ibyo kurya byacu by’uyu munsi[…] uduharire imyenda yacu nkuko natwe twahariye abarimo imyenda yacu, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi […] Matayo 6.9-13

Ninde wumva mwafatanya gusenga buri munsi?

Nubwo bitaba twese ariko abenshi bagiye baca mu matsinda y’abantu bake cyangwa benshi yo gusenga, babashije kubona imigisha cyangwa imbaraga zibamo kuruta bamwe bakunda gusenga bonyine. Urugero rwiza rwo gusenga ni Yesu warutanze, we wasize atwerekereye kuri ririya sengesho. Gusengana n’abandi bifite imbaraga zikomeye.

Usomye ririya sengesho, ubona ko Yesu yabwiraga abantu benshi, yigishije abantu gusengera hamwe. Ibi ntibikuraho umwihariko wo kwihererana n’Imana, ariko bishimangira imbaraga mu masengesho abera bakoreye hamwe.

Akenshi iyo umuntu adafata igihe cyo kwegerana n’abandi ngo basengane arahomba, hari ubwo ushobora kuba ucitse intege ariko wagera aho abandi bari ukumva usubijwemo imbaraga, birashoboka ko wakwiyemeza gusenga wenyine nabyo nibyiza ariko biba akarusho iyo ufashe n’ikindi gihe ukegerana n’abandi mugafatanya gusenga.

Yesu niwe wavuze ati: “Kandi ndababwira ukuri yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose, bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina rya njye, nanjye mba ndi hagati yabo.” Matayo 18.19-20 ngizo imbaraga zo gusengera hamwe.

Wakwibaza uti: Mbese nakurahe umuntu tuzajya dusengana buri munsi? Birashoboka ko utarabigerageza cyangwa se ujya wumva nta n’icyo bikubwiye, ariko kubw’imbaraga bifite uhereye none warukwiriye gutangira kubyitoza.

Ushobora gufata inshuti zawe nke ugatangira ukazimenyereza wowe ubwawe, mukabwirana amasaha yo guhura mugasenga, nubwo bitafata umwanya muremure, uko mugenda muhura bizagera aho bikaba nk’umuco, aho niho muzasengerana, muzikorererana imitwaro, muzahugurana mbese uzabona akamaro ko gusengera mu itsinda uko iminsi izagenda ishira.

Ushobora no kuba guhuza abantu ntabyo ubashije ariko uzi ababigezeho wakwiyemeza gufatikanya nabo ukabegera mukajya musengana, cyane ko burya abateraniye hamwe mu mpano zitandukanye bungurana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubumwe bw’abana b’Imana bahuje umutima Imana ibukoreramo. Iyin nyandiko igamije kugukangurira kwegera beneso mugafanya urugendo rugana mu ijuru.

Burya n’ubusanzwe iyo ufite urugendo rurerure ugahuriramo n’abandi bagenzi mugenda muganira amakuru yarwo ntabwo unanirwa nk’iyo uri wenyine ngo wihugireho. Imana igushoboze mu izina rya Yesu, Amen.